Де­жа­вю, або ві­та­є­мо ДСІВ у но­во­му облич­чі?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Оле­ксандр О МОЛОТАЙ МОЛОТАЙ, пар­тнер, ке­рів­ник пра­кти­ки ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ЮФ Evris

З пер­ших ста­тей про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до вдо­ско­на­ле­н­ня пра­во­вої охо­ро­ни ін­те­ле­кту­аль­ної (про­ми­сло­вої) вла­сно­сті» №5699 від 23.01.2017 р. (да­лі – про­ект) від­чу­ва­є­ться де­жа­вю. Зда­є­ться, щось схо­же вже бу­ло. Зві­сно, бу­ла Дер­жав­на слу­жба ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (до то­го де­пар­та­мент). За­га­лом, є що зга­да­ти. Та­ка са­ма дво­рів­не­ва си­сте­ма: Мі­ні­стер­ство, а за ним уста­но­ва. Так са­мо уста­но­ва ре­є­струє і ви­дає до­ку­мен­ти… Однак де Укр­па­тент? Ма­буть, вхо­дить у су­ку­пність на­у­ко­вих, осві­тніх, ін­фор­ма­цій­них та ін­ших дер­жав­них під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій від­по­від­ної спе­ці­а­лі­за­ції, що вхо­дять до сфе­ри управ­лі­н­ня цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди.

По­стає пи­та­н­ня про те, для чо­го зно­ву на­зад у май­бу­тнє? Від­по­від­но до по­ясню­валь­ної за­пи­ски до про­е­кту, йо­го ме­тою є ство­ре­н­ня опти­маль­ної, які­сної та ефе­ктив­ної дер­жав­ної си­сте­ми пра­во­вої охо­ро­ни ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, зда­тної сфор­му­ва­ти, ре­а­лі­зу­ва­ти про­зо­ру пу­блі­чну мо­дель по­до­ла­н­ня на­яв­них ви­кли­ків і ри­зи­ків та за­про­по­ну­ва­ти ді­є­ві ін­стру­мен­ти сфе­ри ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті як сти­му­ли для роз­ви­тку спо­рі­дне­них еко­но­мі­чних та су­спіль­них чин­ни­ків.

Як за­зна­ча­є­ться в по­ясню­валь­ній за­пи­сці, прийня­т­тя за­ко­ну «за­без­пе­чить ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною ви­мог Уго­ди про асо­ці­а­цію що­до при­ве­де­н­ня у від­по­від­ність за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни у сфе­рі охо­ро­ни прав на тор­го­вель­ні мар­ки та про­ми­сло­ві зраз­ки до за­ко­но­дав­ства ЄС, а та­кож фун­кціо­ну­ва­н­ня ді­є­во­го ме­ха­ні­зму бо­роть­би з «па­тен­тним тро­лін­гом» шля­хом впро­ва­дже­н­ня про­це­ду­ри адмі­ні­стра­тив­но­го оскар­же­н­ня ви­да­них сві­доцтв на про­ми­сло­ві зраз­ки («post-grant opposition»)».

Про­те ці­ка­вим є той факт, що Уго­да про асо­ці­а­цію не ви­зна­чає пе­ре­лі­ку актів ЄС у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті для їх ім­пле­мен­та­ції Укра­ї­ною, у зв’яз­ку з чим Укра­ї­на має зо­бов’яза­н­ня ли­ше в ча­сти­ні ім­пле­мен­та­ції від­по­від­них по­ло­жень Уго­ди про асо­ці­а­цію.

Ко­мі­тет з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції у ви­снов­ку за­зна­чив, що про­ект не су­пе­ре­чить пра­ву ЄС та зо­бов’яза­н­ням Укра­ї­ни від­по­від­но до Уго­ди про асо­ці­а­цію, але при цьо­му не вра­хо­вує де­які по­ло­же­н­ня актів пра­ва ЄС.

Від­по­від­но до ви­снов­ку Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки та пра­во­су­д­дя від 22.02.2017 р., про­ект не су­пе­ре­чить по­ло­же­н­ням Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Во­дно­час, від­по­від­но до ви­снов­ку Го­лов­но­го на­у­ко­во- екс­пер­тно­го управ­лі­н­ня від 16.05.2017 р., змі­ни до п. 1 ст. 8 ЗУ «Про охо­ро­ну прав на про­ми­сло­ві зраз­ки» не пов­ною мі­рою узго­джу­ю­ться зі ст. 54 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Про­ект та­кож має пев­ні не­то­чно­сті, опи­ски.

За­га­лом, в усіх ви­снов­ках про­по­ну­є­ться за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду в пер­шо­му чи­тан­ні прийня­ти про­ект за осно­ву, вра­хо­ву­ю­чи ви­слов­лен­ні за­сте­ре­же­н­ня та про­по­зи­ції. Однак щось пі­шло не так, то­му 04.09.2018 р. го­ло­су­ва­н­ня що­до за­ко­но­про­е­кту бу­ло про­ва­ле­но.

Че­ка­є­мо на про­дов­же­н­ня…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.