АО Suprema Lex за­хи­сти­ло ін­те­ре­си клі­єн­та у спо­рі що­до стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex успі­шно за­хи­сти­ло ін­те­ре­си клі­єн­та у спо­рі що­до стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті за ви­ко­на­н­ня ді­а­гно­сти­чно­го об­сте­же­н­ня га­зо­про­во­ду МН «Оде­са-Бро­ди».

Су­ди пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­ції за­до­воль­ни­ли ви­мо­ги адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex що­до стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті за до­го­во­ром під­ря­ду. На ко­ристь клі­єн­та адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex бу­ло стя­гну­то від­по­від­ну су­му за­бор­го­ва­но­сті.

Над про­е­ктом пра­цю­ва­ли: юрист адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex Оле­ксандр Ро­здо­ро­жний, ке­рів­ник пра­кти­ки бан­ків­сько­го та фі­нан­со­во­го пра­ва, ра­дник адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex Ро­ман Окса­нич, під ке­рів­ни­цтвом ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex Ві­кто­ра­Мо­ро­за. Швид­ке та ефе­ктив­не ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня за­без­пе­чив при­ва­тний ви­ко­на­вець ви­ко­нав­чо­го окру­гу м. Ки­є­ва Ми­ко­ла­Со­лонь­ко.

Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex – це уні­вер­саль­на юри­ди­чна фір­ма, що на­дає клі­єн­там ком­пле­ксні ін­те­гро­ва­ні рі­ше­н­ня у сфе­рі за­хи­сту бі­зне­су та пра­ва вла­сно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.