EXPATPRO – ра­дник Henan Changjiang Construction Industry Co., Ltd

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

Юри­ди­чна ком­па­нія EXPATPRO ви­сту­пи­ла ра­дни­ком Henan Changjiang Construction Industry Co., Ltd. Ця бу­ді­вель­на ком­па­нія є одні­єю з про­від­них у КНР. На­ра­зі во­на ви­йшла на укра­їн­ський ри­нок, в чо­му їй до­по­мо­гли спе­ці­а­лі­сти EXPATPRO.

Пра­во­ва до­по­мо­га, на­да­на юри­ста­ми EXPATPRO ки­тай­сько- му ін­ве­сто­ру, вклю­ча­ла ком­пле­ксну під­трим­ку ре­є­стра­ції бі­зне­су в Укра­ї­ні, кон­суль­ту­ва­н­ня з пи­тань опо­да­тку­ва­н­ня, здій­сне­н­ня ін­ве­сти­цій, лі­цен­зу­ва­н­ня зайня­то­сті на­се­ле­н­ня. EXPATPRO та­кож аси­сту­ва­ли про­е­кти у сфе­рі мі­гра­цій­но­го пра­ва: отри­ма­н­ня пра­ців­ни­ка­ми ком­па­нії до­зво­лів на пра­це­вла­шту­ва­н­ня в Укра­ї­ні, віз та по­сві­док на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні.

Над про­е­ктом пра­цю­ва­ла ко­ман­да у скла­ді пар­тне­ра Ва­си­ля Че­ре­дні­чен­ка, стар­шо­го юри­ста Те­тя­ни Ящен­ко та юри­ста Ве­ро­ні­ки Гре­щен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.