Енер­го­Ефе­ктив­на спів­пра­ця

Кон­це­сія як фор­ма дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі та сфе­рі жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - ДПП) ЖКГ)

Ін­ве­сти­цій­ний клі­мат у кра­ї­ні є без­по­се­ре­днім від­обра­же­н­ням по­лі­ти­чно­го та со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го рів­ня роз­ви­тку дер­жа­ви. До то­го ж цей ком­пле­ксний чин­ник є ви­рі­шаль­ним для по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів (осо­бли­во іно­зем­них) під час прийня­т­тя рі­ше­н­ня що­до ін­ве­сту­ва­н­ня. Са­ме то­му під­ви­ще­н­ня рів­ня ін­но­ва­цій­ної та ін­ве­сти­цій­ної спро­мо­жно­сті ре­гіо­нів ви­зна­но одним з прі­о­ри­те­тних на­прям­ків їх роз­ви­тку, від­по­від­но до Дер­жав­ної стра­те­гії ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку на пе­рі­од до 2020 р., за­твер­дже­ної По­ста­но­вою КМУ №385 від 06.08.2014 р.

При цьо­му за­ко­но­да­вець при­ді­ляє осо­бли­ву ува­гу ме­ха­ні­зму дер­жав­но­при­ва­тно­го пар­тнер­ства (да­лі – як за­со­бу до­ся­гне­н­ня ви­зна­че­них стра­те­гі­чних ці­лей. Се­ред зав­дань, по­кли­ка­них спри­я­ти під­ви­щен­ню рів­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті ре­гіо­нів, стра­те­гія ви­зна­чає та­кі:

• за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­ної ре­а­лі­за­ції ме­ха­ні­зму ДПП;

• ство­ре­н­ня кон­суль­та­цій­них цен­трів та упов­но­ва­же­них ор­га­нів, від­по­від­аль­них за впро­ва­дже­н­ня ДПП;

• за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу та здій­сне­н­ня кон­тро­лю за ре­а­лі­за­ці­єю ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів у ме­жах ДПП;

• під­го­тов­ку фа­хів­ців з пи­тань управ­лі­н­ня ін­ве­сти­цій­ни­ми про­е­кта­ми в ме­жах ДПП то­що.

Ва­жли­вість за­про­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­зму ДПП на за­галь­но­дер­жав­но­му рів­ні та роль, від­ве­де­на йо­му в роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни, під­твер­джу­є­ться Кон­це­пці­єю роз­ви­тку дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства на 2013-2018 рр., схва­ле­ною Роз­по­ря­дже­н­ням КМУ №739-р від 14.08.2013 р. При цьо­му прі­о­ри­те­тни­ми сфе­ра­ми для за­сто­су­ва­н­ня ДПП Кон­це­пція ви­зна­чає ви­ро­бни­чу стру­кту­ру та ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чне ви­ро­бни­цтво (зокре­ма, енер­ге­ти­чний се­ктор), а та­кож жи­тло­во-ко­му­наль­не го­спо­дар­ство (да­лі – (зокре­ма, ре­кон­стру­кцію та те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня у сфе­рах те­пло­по­ста­ча­н­ня, цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня і во­до­від­ве­де­н­ня, під­ви­ще­н­ня ре­сур­со­та енер­го­ефе­ктив­но­сті, по­во­дже­н­ня з по­бу­то­ви­ми від­хо­да­ми то­що).

Обра­н­ня за­ко­но­дав­цем за­зна­че­них ка­те­го­рій об­умов­лю­є­ться ба­га­тьма чин­ни­ка­ми, клю­чо­вим се­ред яких є під­ви­ще­на су­спіль­на зна­чу­щість у за­без­пе­чен­ні ста­біль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня та на­дан­ні на­се­лен­ню які­сних по­слуг у від­по­від­них сфе­рах. Окрім то­го, об’єкти дер­жав­ної та ко­му­наль­ної вла­сно­сті цих сфер по­тре­бу­ють про­ве­де­н­ня мо­дер­ні­за­ції (те­хні­чно­го пе­ре­о­сна­ще­н­ня) ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей. Зва­жа­ю­чи на ті­сний зв’язок та вза­є­мо­за­ле­жність цих сфер, ре­а­лі­за­цію від­по­від­них за­хо­дів до­ціль­но про­во­ди­ти в ком­пле­ксі. Це пе­ред­ба­чає зна­чні фі­нан­со­ві ви­тра­ти, які не мо­жуть бу­ти по­не­се­ні ви­клю­чно за бю­дже­тні ко­шти.

Вра­хо­ву­ю­чи ці аспе­кти, за­сто­су­ва­н­ня ДПП у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ЖКГ є про­гре­сив­ним кро­ком на шля­ху по­до­ла­н­ня пос­ткри­зо­во­го упо­віль­не­н­ня роз­ви­тку еко­но­мі­ки кра­ї­ни. Цей ме­ха­нізм спів­пра­ці, без­пе­ре­чно, є ви­гі­дним для дер­жав­но­го се­кто­ру. Однак на­скіль­ки він по­тен­цій­но при­ва­бли­вий для при­ва­тно­го ін­ве­сто­ра? Чи ство­ре­ні в Укра­ї­ні на­ле­жні умо­ви для ре­а­лі­за­ції ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів у ме­жах ДПП в цих сфе­рах?

Кон­це­сій­на мо­дель спів­пра­ці дер­жав­но­го та при­ва­тно­го се­кто­рів

За­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає, що в ме­жах здій­сне­н­ня ДПП мо­жуть укла­да­ти­ся до­го­во­ри кон­це­сії, управ­лі­н­ня май­ном, про спіль­ну ді­яль­ність та ін­ші до­го­во­ри. До­ста­тньо роз­по­всю­дже­ною є та­кож спів­пра­ця за до­го­во­ра­ми орен­ди та лі­зин­гу, у фор­мі змі­ша­них дер­жав­но-при­ва­тних під­при­ємств та спіль­ної ді­яль­но­сті дер­жав­но­го і при­ва­тно­го пар­тне­рів. Во­дно­час за­ко­но­да­вець пе­ред­ба­чає мо­жли­вість укла­де­н­ня змі­ша­но­го до­го­во­ру, що мо­же мі­сти­ти еле­мен­ти рі­зних до­го­во­рів. Та­кий під­хід фа­кти­чно на­дає сто­ро­нам пра­во са­мо­стій­но ви­зна­ча­ти або на­віть роз­ро­бля­ти най­більш опти­маль­ну фор­му спів­пра­ці, ви­хо­дя­чи з осо­бли­во­стей сфе­ри ре­а­лі­за­ції про­е­кту.

Най­більш по­ши­ре­ною фор­мою ДПП в Укра­ї­ні є кон­це­сія. За до­го­во­ром кон­це­сії дер­жав­ний пар­тнер (кон­це­сі­є­да­вець) на­дає при­ва­тно­му пар­тне­ру (кон­це­сіо­не­ру) за об­умов­ле­ну пла­ту пра­во на бу­дів­ни­цтво (ре­кон­стру­кцію, мо­дер­ні­за­цію) та/або здій­сне­н­ня управ­лі­н­ня (екс­плу­а­та­цію) об’єктом дер­жав­ної або ко­му­наль­ної вла­сно­сті на ви­зна­че­ний строк.

За­да­ни­ми Мін еко­ном роз­ви­тку, 86% всіх про­е­ктів у ме­жах ДПП ре­а­лі­зу­ю­ться за до­го­во­ра­ми кон­це­сії. Це об­умов­лю­є­ться та­ки­ми чин­ни­ка­ми як на­яв­ність спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го нор­ма­тив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня і до­сві­ду ре­а­лі­за­ції ДПП про­е­ктів у та­кій фор­мі, ди­на­мі­чність роз­ви­тку та по­стій­не вдо­ско­на­ле­н­ня ме­ха­ні­зму кон­це­сії у сві­то­вій пра­кти­ці. Окрім то­го, спів­пра­ця у фор­мі кон­це­сії спри­яє до­ся­гнен­ню ба­лан­су ін­те­ре­сів обох пар­тне­рів, оскіль­ки га­ран­тує збе­ре­же­н­ня фун­кції кон­тро­лю за ре­а­лі­за­ці­єю про­е­кту ДПП з бо­ку дер­жав­но­го се­кто­ра та до­ста­тній рі­вень не­втру­ча­н­ня в го­спо­дар­ську ді­яль­ність при­ва­тно­го пар­тне­ра.

Нор­ма­тив­не ре­гу­лю­ва­н­ня

Осно­вою здій­сне­н­ня ДПП у фор­мі кон­це­сії є ЗУ «Про дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнер­ство», ЗУ «Про кон­це­сії», По­ста­но­ва КМУ №384 від 11.04.2011 р. «Де­які пи­та­н­ня ор­га­ні­за­ції здій­сне­н­ня дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства», По­ста­но­ва КМУ №643 від 12.04.2000 р. «Про за­твер­дже­н­ня Ти­по­во­го кон­це­сій­но­го до­го­во­ру». За­зна­че­ні нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти вста­нов­лю­ють за­галь­ні прин­ци­пи здій­сне­н­ня ДПП, пра­во­ві, еко­но­мі­чні та ор­га­ні­за­цій­ні за­са­ди від­но­син між дер­жа­вою і при­ва­тним пар­тне­ром у ме­жах ДПП.

Не мо­жна за­ли­ши­ти по­за ува­гою Про­ект За­ко­ну «Про кон­це­сії» №8125 від 15.03.2018 р. (да­лі – Про­ект

За­ко­ну), прийня­тий ВРУ в пер­шо­му чи­тан­ні. У Про­е­кті За­ко­ну про­сте­жу­є­ться спро­ба за­ко­но­дав­ця вра­ху­ва­ти не ли­ше не­га­тив­ний до­свід ре­а­лі­за­ції від­по­від­них про­е­ктів в Укра­ї­ні, але й ре­ко­мен­да­ції та кра­щі пра­кти­ки кра­їн Єв­ро­пи. За­крі­пле­н­ня мо­жли- во­сті укла­де­н­ня до­го­во­рів кон­це­сії на під­ста­ві вже на­яв­них орен­дних від­но­син, де­таль­на ре­гла­мен­та­ція осо­бли­во­стей пра­во­на­сту­пни­цтва кон­це­сіо­не­ра, за­зна­че­н­ня про мо­жли­вість за­лу­че­н­ня ра­дни­ків та між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій свід­чать про на­мі­ри за­ко­но­дав­ця за­без­пе­чи­ти пов­но­цін­не узго­дже­н­ня укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства з єв­ро­пей­ським. Про­ект За­ко­ну не іде­аль­ний та по­тре­бує до­о­пра­цю­ва­н­ня ра­зом з ін­ши­ми пов’яза­ни­ми за­ко­но­дав­чи­ми акта­ми. Однак, без­пе­ре­чно, він є свід­че­н­ням по­зи­тив­них змін у роз­рі­зі при­ве­де­н­ня на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства у від­по­від­ність до між­на­ро­дних стан­дар­тів та кра­щих пра­ктик.

Осо­бли­во­сті ре­а­лі­за­ції ме­ха­ні­зму ДПП у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ЖКГ за­зна­ча­ю­ться в ЗУ «Про осо­бли­во­сті пе­ре­да­чі в орен­ду чи кон­це­сію об’єктів цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до-, те­пло­по­ста­ча­н­ня і во­до­від­ве­де­н­ня, що пе­ре­бу­ва­ють у ко­му­наль­ній вла­сно­сті» та ЗУ «Про осо­бли­во­сті орен­ди чи кон­це­сії об’єктів па­лив­но­енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, що пе­ре­бу­ва­ють у дер­жав­ній вла­сно­сті ».

Окрім то­го, ви­ко­на­н­ня де­яких ета­пів під­го­тов­ки та ре­а­лі­за­ції про­е­ктів ДПП ре­гла­мен­то­ва­но у низ­ці підза­кон­них актів. На­при­клад, про­це­ду­ра на­да­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки здій­снен­ню ДПП та по­ря­док ін­фор­му­ва­н­ня дер­жав­но­го пар­тне­ра про ви­ко­на­н­ня до­го­во­ру, укла­де­но­го в ме­жах ДДП, ви­зна­ча­ю­ться від­по­від­ни­ми по­ста­но­ва­ми уря­ду, а ме­то­ди­ка про­ве­де­н­ня ана­лі­зу ефе­ктив­но­сті здій­сне­н­ня ДПП – на­ка­зом Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни.

Зав­дя­ки нор­ма­тив­но­му за­крі­плен­ню осно­во­по­ло­жних прин­ци­пів за­сто­су­ва­н­ня ме­ха­ні­зму ДПП, а та­кож чі­ткій ре­гла­мен­та­ції у по­єд­нан­ні із за­ко­но­дав­чою гну­чкі­стю під час ви­рі­ше­н­ня окре­мих пи­тань ре­а­лі­за­ції про­е­ктів ДПП, за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни бу­ло оці­не­но спе­ці­а­лі­ста­ми ЄБРР як та­ке, що від­по­від­ає між­на­ро­дним стан­дар­там та кра­щим пра­кти­кам у сфе­рі ДПП на 70%. Та­ка оцін­ка пе­ре­вер­ши­ла від­по­від­ні по­ка­зни­ки Поль­щі, Сло­вач­чи­ни, Мол­до­ви, Угор­щи­ни, Бі­ло­ру­сі, Есто­нії, Кі­пру та ін­ших кра­їн.

Ефе­ктив­ність і до­свід ре­а­лі­за­ції про­е­ктів ДПП в Укра­ї­ні

Що сто­су­є­ться ре­зуль­та­тив­но­сті за­сто­су­ва­н­ня ме­ха­ні­зму ДПП, на жаль, по­ка­зни­ки Укра­ї­ни за­ли­ша­ють ба­жа­ти кра­що­го. У по­рів­нян­ні із за­зна­че­ни­ми кра­ї­на­ми, Укра­ї­на пе­ре­бу­ває на остан­ньо­му мі­сці за рів­нем ефе­ктив­но­сті ре­а­лі­за­ції про­е­ктів ДПП (21%). Це під­твер­джу­є­ться офі­цій­ни­ми да­ни­ми Мін еко­ном роз­ви­тку, згі­дно з яки­ми ста­ном на 01.07.2018 р. се­ред 192 до­го­во­рів, укла­де­них у ме­жах ДПП, біль­шість (113 до­го­во­рів) вза­га­лі не ви­ко­ну­ю­ться.

Та­ка ста­ти­сти­ка до­во­дить, що на­яв­ність нор­ма­тив­ної ба­зи є ва­жли­вим, але да­ле­ко не ви­рі­шаль­ним чин­ни­ком у від­но­си­нах ДПП. Ефе­ктив­ність ре­а­лі­за­ції про­е­ктів у ме­жах ДПП на­пря­му за­ле­жить від ба­га­тьох ін­ших чин­ни­ків, а са­ме: за­ці­кав­ле­ність при­ва­тно­го пар­тне­ра у за­вер­шен­ні про­е­кту ДПП, на­яв­ність га­ран­тій що­до ви­ко­на­н­ня дер­жав­ним пар­тне­ром фі­нан­со­вих зо­бов’язань за про­е­ктом, за­без­пе­че­н­ня вза­єм­но­го до­три­ма­н­ня ін­те­ре­сів дер­жав­но­го та при­ва­тно­го се­кто­ра.

Не­зва­жа­ю­чи на пе­ре­ва­ги, які на­дає спів­пра­ця у фор­мі кон­це­сії, Укра­ї­на має пе­ре­ва­жно не­га­тив­ний до­свід ре­а­лі­за­ції від­по­від­них про­е­ктів ДПП в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі та сфе­рі ЖКГ. Зокре­ма, че­рез не­ви­ко­на­н­ня кон­це­сіо­не­ром сво­їх зо­бов’язань, не­спро­мо­жність за­без­пе­чи­ти на­да­н­ня які­сних по­слуг у сфе­рі во­до­по­ста­ча­н­ня та низ­ку не­до­лі­ків у кон­це­сій­них до­го­во­рах, про­е­кти ДПП між Ви­ко­нав­чим ко­мі­те­том Бер­дян­ської мі­ської ра­ди та ТОВ «Чи­ста во­да – Бер­дянськ», Лу­ган­ською обла­сною ра­дою та ТОВ «Лу­ган­ськво­да» бу­ли ви­зна­ні не­ефе­ктив­ни­ми, а їх ре­а­лі­за­цію до­стро­ко­во при­пи­не­но.

По­зи­тив­ним до­сві­дом за­сто­су­ва­н­ня ме­ха­ні­зму ДПП у фор­мі кон­це­сії ма­ли б слу­гу­ва­ти про­е­кти Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті що­до ЦМК ДП «Ро­вень­ки­ан­тра­цит» та ЦМК ДП «Свер­дловськ ан­тра­цит ». Про­тя­гом 3-х ро­ків умо­ви до­го­во­рів ви­ко­ну­ва­ли­ся в пов­но­му об­ся­зі, однак з ве­сни 2014 р. на ре­а­лі­за­цію про­е­ктів не­га­тив­но впли­ну­ли об­ста­ви­ни не­пе­ре­бор­ної си­ли.

З ана­лі­зу ін­ших про­е­ктів ДПП вба­ча­є­ться, що їх ефе­ктив­ність мо­гла бу­ти ви­щою за умо­ви ви­зна­че­н­ня клю­чо­вих по­ка­зни­ків ефе­ктив­но­сті (KPI) в до­го­во­рах кон­це­сії, про­ве­де­н­ня пар­тне­ра­ми своє­ча­сної оцін­ки ри­зи­ків та управ­лі­н­ня ни­ми (Risk Management), за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­го фі­нан­су­ва­н­ня з бо­ку дер­жав­но­го пар­тне­ра.

Мі­жна­ро­дний до­свід за­сто­су­ва­н­ня кон­це­сій­них мо­де­лей

На від­мі­ну від Укра­ї­ни, ін­ші дер­жа­ви вже про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су актив­но за­сто­со­ву­ють ме­ха­нізм ДПП

для до­ся­гне­н­ня со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних ці­лей. Най­більш роз­по­всю­дже­ною є спів­пра­ця з ви­ко­ри­ста­н­ням кон­це­сій­них мо­де­лей. За­ле­жно від об­ся­гу прав, що на­да­ю­ться при­ва­тно­му пар­тне­ру, та пра­во­во­го ти­ту­лу об’єкта кон­це­сії, у між­на­ро­дній пра­кти­ці ви­рі­зня­ють та­кі кон­це­сій­ні мо­де­лі: BOT (Build-Operate-Transfer) – пе­ред­ба­чає бу­дів­ни­цтво об’єкта при­ва­тним пар­тне­ром за дер­жав­ні ко­шти, управ­лі­н­ня об’єктом при­ва­тним пар­тне­ром про­тя­гом ви­зна­че­но­го сто­ро­на­ми стро­ку на умо­вах кон­це­сії та пе­ре­да­чу дер­жа­ві пі­сля йо­го за­кін­че­н­ня.

• ROT ( Rehabilitate- OperateTransfer) – це рі­зно­вид BOT, що пе­ред­ба­чає від­нов­ле­н­ня (ре­кон­стру­кцію) вже на­яв­но­го об’єкта при­ва­тним пар­тне­ром, управ­лі­н­ня ним про­тя­гом ви­зна­че­но­го сто­ро­на­ми стро­ку на умо­вах кон­це­сії та пе­ре­да­чу дер­жа­ві пі­сля йо­го за­кін­че­н­ня.

• BTO (Build-Transfer-Operate) – ре­а­лі­зу­є­ться шля­хом пе­ре­да­чі дер­жав­но­му се­кто­ру пра­ва вла­сно­сті на об’єкт одра­зу пі­сля йо­го бу­дів­ни­цтва. На­да­лі управ­лі­н­ня об’єктом здій­снює при­ва­тний пар­тнер як кон­це­сіо­нер. Та­ка мо­дель за­хи­щає, на­сам­пе­ред, ін­те­ре­си дер­жа­ви, оскіль­ки до­зво­ляє вста­но­ви­ти пов­но­цін­ний кон­троль за об’єктом кон­це­сії одра­зу пі­сля йо­го бу­дів­ни­цтва.

• BOO (Build-Own-Operate) – пе­ред­ба­чає бу­дів­ни­цтво об’єкта кон­це­сії та управ­лі­н­ня ним при­ва­тним пар­тне­ром, за­ли­ша­ю­чи при цьо­му пра­во вла­сно­сті на об’єкт. Як пра­ви­ло, та­ка фор­ма спів­пра­ці пе­ре­дує при­ва­ти­за­ції об’єкта. Вра­хо­ву­ю­чи су­спіль­ну ва­жли­вість об’єктів в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі та сфе­рі ЖКГ, дер­жа­ва не за­ці­кав­ле­на в ре­а­лі­за­ції про­е­ктів за ці­єю мо­де­л­лю.

• BOOT ( Build- Own- OperateTransfer) – від­мін­ність ці­єї мо­де­лі від ВОО по­ля­гає в то­му, що при­ва­тний пар­тнер бу­дує об’єкт кон­це­сії за вла­сні ко­шти, управ­ляє ним про­тя­гом об­умов­ле­но­го сто­ро­на­ми стро­ку, пі­сля чо­го пра­во вла­сно­сті на об’єкт пе­ре­дає дер­жа­ві.

• DBFO ( Design- Build- FinanceOperate) – це рі­зно­вид ВООТ, за яким при­ва­тний пар­тнер здій­снює про­е­кту­ва­н­ня, бу­дів­ни­цтво та екс­плу­а­та­цію об’єкта на умо­вах кон­це­сії. Фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту та­кож по­кла­да­є­ться на ньо­го.

Чи­ма­ло кра­їн Єв­ро­пи ма­ють по­зи­тив­ний до­свід ви­ко­ри­ста­н­ня кон­це­сій­них мо­де­лей у сфе­рі ЖКГ. На­при­клад, у Фран­ції ком­па­нія Paris Urban Heating Company за­без­пе­чує те­пло­вою енер­гі­єю 1/3 на­се­ле­н­ня Па­ри­жу. По­ту­жність си­сте­ми ста­но­вить 4 000 МВт, а дов­жи­на те­пло­вих ме­реж – 450 км. При цьо­му для ге­не­ра­ції те­пло­вої енер­гії ком­па­нія ви­ко­ри­сто­вує від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла енер­гії (гео­тер­маль­на енер­гія та біо­ма­са).

У Ру­му­нії ком­па­нія Apa Nova Bucuresti здій­сни­ла мо­дер­ні­за­цію си­сте­ми во­до­по­ста­ча­н­ня Бу­ха­ре­сту. За ре­зуль­та­та­ми до­го­во­ру кон­це­сії бу­ло по­кра­ще­но якість во­ди, збіль­ше­но про­тя­жність ме­реж во­до­по­ста­ча­н­ня, ско­ро­че­но час ре­а­гу­ва­н­ня на ава­рій­ні си­ту­а­ції, змен­ше­но об­сяг ви­ро­бни­чих втрат во­до­по­ста­ча­н­ня май­же на 50%.

У сві­то­вій пра­кти­ці за­сто­су­ва­н­ня ме­ха­ні­зму ДПП у фор­мі кон­це­сії є до­ста­тньо роз­по­всю­дже­ним в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі. Зокре­ма, у шта­ті Гу­джа­рат (за­хі­дна Ін­дія) при­ва­тна ком­па­нія Madhav Solar (Vadovara Rooftop), з якою бу­ло укла­де­но до­го­вір кон­це­сії на 25 ро­ків, здій­снює про­е­кту­ва­н­ня та бу­дів­ни­цтво фо­то­еле­ктри­чних па­не­лей по­ту­жні­стю 5 МВт (пе­ре­ва­жно на бу­дів­лях, що пе­ре­бу­ва­ють у при­ва­тній вла­сно­сті). В май­бу­тньо­му ком­па­нія бу­де здій­сню­ва­ти управ­лі­н­ня па­не­ля­ми та ре­а­лі­зо­ву­ва­ти еле­ктри­чну енер­гію на­се­лен­ню.

В’єтнам має зна­чний до­свід ре­а­лі­за­ції про­е­ктів ДПП у сфе­рі ви­ро­бни­цтва енер­гії (про­е­кти Nghi Son 2, Song Hau 2, Vung Ang 2). Най­більш роз­по­всю­дже­ною фор­мою спів­пра­ці є BOT (Build-Own-Operate) уго­ди. Зав­дя­ки на­пра­цьо­ва­ній про­це­ду­рі за­сто­су­ва­н­ня ме­ха­ні­зму ДПП біль­шість до­ку­мен­тів фа­кти­чно вже є ти­по­ви­ми (стан­дар­тни­ми), що зна­чно по­лег­шує пар­тне­рам про­це­ду­ру впро­ва­дже­н­ня та ім­пле­мен­та­ції про­е­кту.

Пер­спе­кти­ви роз­ви­тку

На­ра­зі Укра­ї­на здій­снює все­бі­чне за­без­пе­че­н­ня ін­фор­ма­ці­єю про ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­ві про­е­кти в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі. Прі­о­ри­те­тни­ми ви­зна­ча­ю­ться до­бу­до­ва 3 та 4 енер­го­бло­ків Хмель­ни­цької АЕС, ре­а­лі­за­ція про­е­кту «Енер­го­міст «Укра­ї­на – Єв­ро­пей­ський Со­юз», бу­дів­ни­цтво об’єктів від­нов­лю­валь­ної енер­ге­ти­ки, до­бу­до­ва ша­хти «Но­во­во­лин­ська» то­що. Та­ка актив­ність має спри­я­ти не ли­ше під­ви­щен­ню обі­зна­но­сті при­ва­тних ін­ве­сто­рів про по­тен­цій­ні про­е­кти, але й за­лу­чен­ню між­на­ро­дних ра­дни­ків, які вже ма­ють до­свід су­про­во­ду про­е­ктів ДПП. Зокре­ма, для успі­шної ре­а­лі­за­ції про­е­кту ДПП не­об­хі­дним є по­пе­ре­днє ви­вче­н­ня рин­ку та про­гно­зу­ва­н­ня ре­зуль­та­тів, про­ве­де­н­ня те­хні­чно­го ау­ди­ту, ана­ліз ста­ну май­на та ін­фра­стру­кту­ри, юри­ди­чний due diligence та обра­н­ня най­більш опти­маль­ної фор­ми спів­пра­ці у ме­жах ДПП, ана­ліз со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го впли­ву, еко­ло­гі­чний ау­дит, фі­нан­со­ве пла­ну­ва­н­ня та ана­ліз пер­спе­ктив про­е­кту то­що.

Зва­жа­ю­чи на ви­ще­за­зна­че­не, від­су­тні сум­ні­ви, що Укра­ї­на має всі не­об­хі­дні умо­ви для подаль­шо­го роз­ви­тку та по­пу­ля­ри­за­ції спів­пра­ці з при­ва­тним се­кто­ром у ме­жах про­е­ктів ДПП. На­яв­ність рі­зно­ма­ні­тно­го до­сві­ду за­сто­су­ва­н­ня цьо­го ме­ха­ні­зму у фор­мі кон­це­сії до­зво­ляє про­ана­лі­зу­ва­ти не­до­лі­ки, ви­яв­ле­ні на пра­кти­ці, та вра­ху­ва­ти від­по­від­ні про­га­ли­ни в за­ко­но­дав­стві. Во­дно­час успі­шні при­кла­ди ре­а­лі­за­ції рі­зних ви­дів кон­це­сій­них мо­де­лей ін­ших кра­їн (зокре­ма, BOT і BOOT) та за­ко­но­дав­чі змі­ни, що пе­ред­ба­ча­ю­ться Про­е­ктом За­ко­ну, ма­ють під­ви­щи­ти іні­ці­а­тив­ність при­ва­тних ін­ве­сто­рів що­до уча­сті у про­е­ктах ДПП та сти­му­лю­ва­ти їх до по­шу­ку й обра­н­ня най­більш опти­маль­ної мо­де­лі спів­пра­ці з дер­жа­вою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.