Чи по­трі­бен Укра­ї­ні екс­порт­ний бренд?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Ста­ні­сла­вС і СКЛЯРОВ СКЛЯРОВ, юрист АФ «Сер­гій Ко­зья­ков та Пар­тне­ри»

В су­ча­сно­му сві­ті ва­го­му роль ві­ді­грає сприйня­т­тя кра­ї­ни та її про­ду­кції за кор­до­ном. З ча­сів здо­бу­т­тя не­за­ле­жно­сті в Укра­ї­ні сфор­му­ва­ли­ся тра­ди­цій­ні се­кто­ри еко­но­мі­ки, орі­єн­то­ва­ні на екс­порт, а роз­ши­ре­н­ня при­су­тно­сті в ін­ших се­кто­рах на­віть не роз­гля­да­ло­ся. Та­ка си­ту­а­ція ство­ри­ла ва­ку­ум у по­зи­ціо­ну­ван­ні Укра­ї­ни в ін­ших кра­ї­нах як брен­ду, а на­ша про­ду­кція бу­ла по­збав­ле­на впі­зна­ва­но­сті з бо­ку іно­зем­но­го кін­це­во­го спо­жи­ва­ча. У той час, як ін­ші вло­ви­ли су­ча­сний тренд і по­ча­ли роз­ви­ва­ти бренд сво­єї кра­ї­ни на зов­ні­шніх рин­ках, ми за­бу­ксу­ва­ли на мі­сці. В ав­то­ри­те­тно­му рей­тин­гу FutureBrand Укра­ї­на по­сі­дає 74 мі­сце з 75 кра­їн, що­до яких про­во­див­ся ана­ліз. Сприйня­т­тя екс­порт­ної про­ду­кції бу­ло одні­єю з ва­жли­вих скла­до­вих цьо­го рей­тин­гу.

Для ви­прав­ле­н­ня та­кої си­ту­а­ції не­об­хі­дні бу­ли не­гай­ні кро­ки. По­ча­ток був за­кла­де­ний прийня­т­тям у гру­дні 2017 р. Екс­порт­ної стра­те­гії Укра­ї­ни на 2017-2021 рр., яка по­кли­ка­на ство­ри­ти єди­ний під- хід до роз­ви­тку на­шо­го екс­пор­ту. Не­що­дав­но був пред­став­ле­ний екс­порт­ний бренд, який по­ви­нен вті­ли­ти та об’єд­на­ти в со­бі всі по­зи­тив­ні асо­ці­а­ції, що ви­ни­ка­ють в іно­зем­ців, ко­ли во­ни ба­чать укра­їн­ську про­ду­кцію. Пра­виль­ність та своє­ча­сність цьо­го кро­ку важ­ко пе­ре­оці­ни­ти. Що сто­су­є­ться есте­ти­чної та ди­зай­нер­ської скла­до­вої, то це більш скла­дне пи­та­н­ня, адже тут оцін­ка є над­зви­чай­но суб’єктив­ною. Однак, на мою дум­ку, в по­рів­нян­ні з екс­порт­ни­ми брен­да­ми ін­ших кра­їн, укра­їн­ський ви­гля­дає до­ста­тньо кон­ку­рент о зда­тним.

Зви­чай­но, екс­порт­ний бренд не мо­же існу­ва­ти окре­мо від на­шої ре­аль­но­сті, а то­му факт йо­го ство­ре­н­ня ще ні­чо­го не озна­чає. Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни це ро­зу­міє. Окрім де­мон­стра­ції брен­ду, був роз­ро­бле­ний бренд-бук, в яко­му ви­зна­че­но чі­тке ко­ло зав­дань та окре­сле­ні мо­жли­во­сті для за­сто­су­ва­н­ня екс­порт­но­го брен­ду.

Та­кож для ці­лей рі­зно­ма­ні­тних ви­ста­вок був ство­ре­ний окре­мий ви­став­ко­вий бренд-бук, в яко­му мо­жна зна­йти ре­ко­мен­да­ції зі ство­ре­н­ня та оформ­ле­н­ня стен­ду з укра­їн­ськи­ми то­ва­ра­ми. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що про­е­кти стен­дів не за­ли­ша­ться на па­пе­рі та вже в ли­сто­па­ді на China International Import EXPO 2018 ми змо­же­мо по­ба­чи­ти їх у дії.

Ви­сно­вок

Кра­ще пі­зно, ніж ні­ко­ли. Хо­че­ться ві­ри­ти, що Мі­ні­стер­ство не зу­пи­ни­ться на ство­рен­ні екс­порт­но­го брен­ду та на­пи­сан­ні кро­ків з йо­го про­су­ва­н­ня, а на­справ­ді по­чне вті­лю­ва­ти ці ам­бі­тні пла­ни у жи­т­тя та на­дасть від­по­від­ну під­трим­ку на­шим екс­пор­те­рам з про­су­ва­н­ня їхніх то­ва­рів на іно­зем­них рин­ках. Та­кож ми по­вин­ні ро­зу­мі­ти, що кар­тин­кою, якою во­на не бу­ла б гар­ною, усіх про­блем не ви­рі­ши­ти. Бренд не існує окре­мо від то­ва­ру, а на­дбу­до­ва не за­мі­нить ба­зис.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.