Чи змі­нить по­го­ду +1 па­ра­соль­ка?

Мін еко­ном роз­ви­тку про­по­нує ство­ри­ти На­ціо­наль­ний ор­ган ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни опри­лю­дни­ло за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до вдо­ско­на­ле­н­ня дер­жав­но­го управ­лі­н­ня сфе­рою ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті». До­ку­мен­том пе­ред­ба­ча­є­ться ство­ре­н­ня На­ціо­наль­но­го ор­га­ну ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Укра­ї­ни (НОІВ) як юри­ди­чної осо­би пу­блі­чно­го пра­ва, що на­ле- жит ь до сфе­ри управ­лі­н­ня Мі­н­еко­ном роз­ви­тку. Мі­ні­стер­ство за­без­пе­чу­ва­ти­ме фор­му­ва­н­ня та ре­а­лі­зу­ва­ти­ме дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, а НОІВ ви­ко­ну­ва­ти­ме окре­мі пу­блі­чні фун­кції (вла­дні пов­но­ва­же­н­ня) з ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки (ви­да­ча охо­рон­них до­ку­мен­тів (па­тен­тів, сві­доцтв) на об’єкти пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.