Окса­на ЄФІМЧУК,

ке­рів­ник пра­кти­ки пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Jurimex

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

Іні­ці­а­ти­ва ство­ре­н­ня На­ціо­наль­но­го ор­га­ну ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті вже до­ста­тньо дав­но обго­во­рю­є­ться про­фе­сій­ною спіль­но­тою. З одно­го бо­ку, не ви­кли­кає сум­ні­вів не­об­хі­дність удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми управ­лі­н­ня сфе­рою ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті з огля­ду на оче­ви­дні про­бле­ми (на­при­клад, де­фі­цит фа­хів­ців у Мін еко­ном роз­ви­тку і пов’яз ані з цим не­до­лі­ки в ро­бо­ті ). З ін­шо­го бо­ку, ви­кли­кає сум­нів по­тре­ба ство­ре­н­ня но­во­го ор­га­ну для ви­рі­ше­н­ня по­то­чних про­блем. Пра­кти­ка ча­сто свід­чить про те, що від кіль­ко­сті ор­га­нів та змі­ни їх на­зви рі­вень ефе­ктив­но­сті та про­зо­ро­сті ді­яль­но­сті не стає ви­щим. За та­ких об­ста­вин зро­зумі­лим є пі­до­зрі­ле став­ле­н­ня про­фе­сій­ної спіль­но­ти до та­кої іні­ці­а­ти­ви, а та­кож не­ро­зу­мі­н­ня, чо­му про­бле­ми не мо­жна ви­рі­шу­ва­ти в ме­жах на­яв­ної си­сте­ми управ­лі­н­ня га­луз­зю.

За­га­лом, ідея ство­ре­н­ня НОІВ мо­же ви­яви­ти­ся до­ре­чною, якщо на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні бу­дуть ре­гла­мен­то­ва­ні всі клю­чо­ві осо­бли­во­сті йо­го ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня. Зокре­ма, на­два­жли­вою є про­це­ду­ра при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ка ор­га­ну. Якщо на цьо­му ета­пі не бу­де на­ле­жної про­зо­ро­сті, то про яку до­ві­ру до ор­га­ну мо­же йти мо­ва? На­то­мість зі змі­сту опу­блі­ко­ва­но­го Мін еко­ном роз­ви­тку до­ку­мен­та вба­ча­є­ться, що про­це­ду­ра обра­н­ня ке­рів­ни­ка в ньо­му від­су­тня.

Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція з ін­шим за­ко­но­про­е­ктом №9088 від 17.09.2018 р., який та­кож пе­ред­ба­чає існу­ва­н­ня На­ціо­наль­но­го ор­га­ну ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, але ви­пу­скає де­та­лі йо­го ство­ре­н­ня та обра­н­ня ке­рів­ни­ка. Ці­ка­во, що від­по­від­но до Пла­ну за­хо­дів з ре­а­лі­за­ції Кон­це­пції ре­фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної си­сте­ми пра­во­вої охо­ро­ни ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в Укра­ї­ні, за­твер­дже­ної Ка­бмі­ном ще у 2016 р., пе­ред­ба­ча­є­ться ре­ор­га­ні­за­ція дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Укр­па­тент», а не ство­ре­н­ня но­во­го ор­га­ну.

Та­ким чи­ном, анон­со­ва­на іні­ці­а­ти­ва під­ля­гає подаль­шо­му фа­хо­во­му обго­во­рен­ню з ме­тою на­пра­цю­ва­н­ня ефе­ктив­ної та про­зо­рої про­це­ду­ри ре­фор­му­ва­н­ня ор­га­нів управ­лі­н­ня ін­те­ле­кту­аль­ною вла­сні­стю. Іна­кше ми ма­ти­ме­мо спра­ву з чер­го­вою ін­сти­ту­ці­єю, яка не слу­гу­ва­ти­ме до­ся­гнен­ню ме­ти, для якої во­на ство­рю­є­ться, і не ма­ти­ме до­ві­ри су­спіль­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.