Юри­ди­чний транс­фор­ма­тор: як змі­ню­є­ться юри­ди­чний бі­знес сьо­го­дні

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю - P.S. З на­го­ди Дня юри­ста, ві­та­є­мо Вас, ша­нов­ні ко­ле­ги, з про­фе­сій­ним свя­том та ба­жа­є­мо но­вих до­ся­гнень! Ко­ман­да Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на

Не ли­ше но­ві те­хно­ло­гії змі­ню­ють про­фе­сію юри­ста, але й за­ко­но­дав­ство, змі­на по­ко­лінь та шлях клі­єн­та. За остан­ні 5 ро­ків в Укра­ї­ні ба­га­то чо­го транс­фор­му­ва­ло­ся: від адво­кат­ської мо­но­по­лії, роз­ви­тку ме­ді­а­то­рів та уча­сни­ків пе­ре­го­во­рів до legal-tech-стар­та­пів, які бе­руть на се­бе ру­тин­ну ро­бо­ту юри­ста.

Ра­ні­ше вва­жа­ло­ся, що для по­бу­до­ви успі­шної юри­ди­чної кар'єри не­об­хі­дно ма­ти до­свід та осо­би­сті зв' яз­ки, а ро­бо­то­дав­ців ці­ка­вив ко­лір ди­пло­ма і пре­сти­жність уні­вер­си­те­ту під час від­бо­ру спів­ро­бі­тни­ків. Сьо­го­дні пра­ви­ла гри змі­ни­ли­ся: ні до­свід, ні на­яв­ність ди­пло­ма, ні на­віть зна­йом­ства не за­мі­нять про­фе­сій­ні на­ви­чки, soft skills та осо­би­сті ри­си.

Як змі­ни­ли­ся спів­ро­бі­тни­ки?

Ніл Хо­ув і Ві­льям Штра­ус у кни­зі «По­ко­лі­н­ня» ви­ді­ли­ли три ти­пи по­ко­лінь: X-ін­ди­ві­ду­а­лі­сти (епо­ха ін­тер­не­ту), Y- міл­ле­ні­а­ли ( епо­ха смар­тфо­нів), Z-ци­фро­ве по­ко­лі­н­ня (епо­ха со­цме­реж).

Пред­став­ни­ки по­ко­лі­н­ня Z вже го­ту­ю­ться за­йма­ти зру­чні крі­сла у ва­ших ком­па­ні­ях. Ро­бо­то­дав­цям до­ве­де­ться шу­ка­ти спіль­ну мо­ву з но­сі­я­ми но­вих цін­но­стей – віль­ни­ми та не схиль­ни­ми до одно­ма­ні­тної ро­бо­ти на одно­му мі­сці чи в одній кра­ї­ні, які хо­чуть отри­му­ва­ти за­до­во­ле­н­ня від ро­бо­ти й ро­би­ти те, у що ві­рять.

Як змі­ни­ли­ся клі­єн­ти?

Ра­ні­ше клі­єн­ти шу­ка­ли юри­ди­чну ком­па­нію че­рез зна­йо­мих, за­хо­ди­ли у най­ближ­чі офі­си, орі­єн­ту­ю­чись на ви­ві­ску, звер­та­ли ува­гу на ре­кла­му в ЗМІ. Пі­сля то­го як ін­тер­нет став для нас не­об­хі­дні­стю і ча­сти­ною жи­т­тя, клі­єн­ти ста­ли шу­ка­ти ви­рі­ше­н­ня сво­їх про­блем че­рез Google.

Ни­ні­шні клі­єн­ти актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють со­цме­ре­жі, до­слу­ха­ю­ться до тренд­сет­те­рів і лі­де­рів ду­мок. Ком­па­нії отри­му­ють біль­ше за­пи­тів че­рез SMM та кон­текс­тну ре­кла­му, де за­мов­ник і зна­хо­дить не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію. Те­пер, окрім осо­би­стих зна­йомств і ре­пу­та­ції пар­тне­рів, з'яви­ла­ся по­тре­ба у про­ду­ма­ній digital marketing strategy.

Ва­жли­вим чин­ни­ком за­ли­ша­є­ться вмі­н­ня спіл­ку­ва­ти­ся з клі­єн­том

«Юрист до сво­го 30-річ­чя по­ви­нен на­вчи­ти­ся про­фе­сій­но про­да­ва­ти свої по­слу­ги та за­лу­ча­ти клі­єн­тів – це най­ва­жли­ві­ше. Іна­кше він за­ли­ши­ться на­йма­ним спів­ро­бі­тни­ком на все жи­т­тя. На­ша ком­па­нія під­три­мує кон­це­пцію ма­ло­го під­при­єм­ни­цтва, то­му вмі­н­ня про­да­ва­ти, за­лу­ча­ти клі­єн­та, об­слу­го­ву­ва­ти йо­го так, щоб він за­ли­шив­ся за­до­во­ле­ним – най­більш ва­жли­ві на­ви­чки, яки­ми юрист по­ви­нен во­ло­ді­ти та які ми ці­ну­є­мо», – ко­мен­тує Де­нис Ко­пій, ке­ру­ю­чий пар­тнер Ті­Сі­Ем.

Як змі­ни­ла­ся юри­ди­чна система?

З 2017 р. ви­ня­тко­во адво­ка­ти пред­став­ля­ли ін­те­ре­си у Вер­хов­но­му су­ді, з 2018 р. – у спе­ці­а­лі­зо­ва­них та апе­ля­цій­них су­дах, з 2019 р. пра­кти­ка по­ши­ри­ться на су­ди пер­шої ін­стан­ції. Те­пер юри­сти по­ста­ють пе­ред ви­бо­ром: або втра­ти­ти клі­єн­та, або на­бу­ти ста­ту­су адво­ка­та і збе­рег­ти клі­єн­та.

Зав­дя­ки big-data, он­лайн-пра­во­суд­дю, до­го­вір­ним кон­стру­кто­рам і чат-бо­там впро­довж на­сту­пних 5 ро­ків збіль­ши­ться до­сту­пність пра­во­су­д­дя та ско­ро­ти­ться вар­тість юри­ди­чних по­слуг.

Сьо­го­дні юри­спру­ден­ція на ета­пі ве­ли­ких змін. Якщо успі­шні юри­ди­чні ком­па­нії хо­чуть за­ли­ши­ти­ся за­тре­бу­ва­ни­ми на рин­ку, во­ни по­вин­ні слі­ду­ва­ти тен­ден­ці­ям та впро­ва­джу­ва­ти їх на пра­кти­ці.

TCM Group Ukraine – укра­їн­ський офіс TCM Group International – ме­ре­жі юри­ди­чних ком­па­ній, пред­став­ле­ної в 145 кра­ї­нах сві­ту з 1987 року. TCM Group Ukraine – це ком­плекс юри­ди­чних по­слуг для ва­шо­го бі­зне­су, не­за­ле­жно від мі­сця йо­го роз­та­шу­ва­н­ня, та ко­ор­ди­нат пар­тне­рів або кон­тр­аген­тів. Ви роз­ви­ва­є­те бі­знес, а юри­ди­чну ро­бо­ту ви­ко­ну­ють юри­сти – від ре­є­стра­ції ком­па­нії або тор­го­вої мар­ки, до від­но­син з кон­тр­аген­та­ми та ви­рі­ше­н­ня про­блем в ар­бі­тра­жі або су­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.