Мо­ти­ва­ції для кон­со­лі­да­ції

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю - Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Ми­ну­ло­го ти­жня АМКУ на­дав до­звіл юри­ди­чним фір­мам Астерс і ЄПАП Укра­ї­на на об'єд­на­н­ня (зли­т­тя) ді­яль­но­сті та акти­вів обох груп. Об'єд­на­на фір­ма з офі­са­ми в Ки­є­ві та Ва­шинг­то­ні ста­не най­біль­шою в Укра­ї­ні – з 26 пар­тне­ра­ми та біль­ше ніж 140 юри­ста­ми. За­га­лом фір­ма на­лі­чу­ва­ти­ме по­над 250 пра­ців­ни­ків.

На­га­да­є­мо, що на по­ча­тку ве­ре­сня оби­дві ком­па­нії ого­ло­си­ли про на­мір об’єд­на­ти­ся з 01.10.2018 р. Ця но­ви­на ста­ла най­гу­чні­шою, але не єди­ною у сво­є­му ро­ді на укра­їн­сько­му рин­ку юр­по­слуг. За остан­ній рік ми ста­ли свід­ка­ми ще кіль­кох мас­шта­бних об’єд­нань юри­ди­чних ком­па­ній. До то­го ж ми впев­не­ні, що во­ни на­ра­зі не є остан­ні­ми та оста­то­чни­ми.

Чо­му ж юр­фір­ми так пра­гнуть до об’єд­на­н­ня сво­їх ма­те­рі­аль­них та ін­те­ле­кту­аль­них ре­сур­сів?

По-пер­ше, Укра­ї­на не мо­же сто­я­ти осто­ронь гло­баль­ної тен­ден­ції що­до кон­со­лі­да­ції в юри­ди­чно­му бі­зне­сі, яка три­ває вже де­кіль­ка ро­ків.

По-дру­ге, ди­вер­си­фі­ка­ція пра­ктик, екс­пер­тно­сті та, як на­слі­док, апгрейд сер­ві­су для клі­єн­тів, які ба­жа­ють ро­зу­мі­н­ня та отри­ма­н­ня рі­шень що­до роз­ви­тку їхньо­го бі­зне­су, а не об­слу­го­ву­ва­н­ня що­до пев­них пра­ктик.

По-тре­тє, об’єд­на­н­ня мо­же ви­сту­па­ти як своє­рі­дний ін­стру­мент кон­ку­рен­тної бо­роть­би. Є ва­рі­ант дру­жи­ти ра­зом про­ти ко­гось, у на­шо­му ви­пад­ку – дру­жи­ти за­ра­ди клі­єн­та. Зві­сно, мо­ва йде в то­му чи­слі про фі­нан­со­вий чин­ник.

Та­кож не вар­то за­бу­ва­ти про те, що основ­ною скла­до­вою юри­ди­чної фір­ми є пар­тнер­ство. Сьо­го­дні ми при­йшли до то­го, що пар­тне­рів шу­ка­ють не ли­ше в іпо­ста­сі на­дій­ної лю­ди­ни, хо­ро­шо­го про­фе­сіо­на­ла та ефе­ктив­но­го ме­не­дже­ра, але й ці­лої ком­па­нії, з якою мо­жна укрі­пи­ти свої по­зи­ції в кон­ку­рен­тно­му оке­а­ні юри­ди­чних по­слуг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.