Пер­со­наль­ний бренд vs бренд ком­па­нії

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

«Якщо хо­чеш зро­би­ти щось до­бре – зро­би це сам», – це ви­слів Фер­ди­нан­да Пор­ше, за­снов­ни­ка одні­єї з най­успі­шні­ших ком­па­ній з ви­ро­бни­цтва ав­то­мо­бі­лів у сві­ті. Са­ме про­чи­та­н­ня мо­но­гра­фії жи­т­тя ці­єї ве­ли­чної по­ста­ті по­слу­гу­ва­ло пе­ред­умо­вою до на­пи­са­н­ня стат­ті.

Ба­га­то з нас чи­та­ли цю кни­гу, а та­кож кни­ги про істо­рії успі­ху Ген­рі Фор­да, Сті­ва Джоб­са, кни­ги Де­на Кен­не­ді та Ро­бер­та Кі­йо­са­кі. Істо­рії цих лю­дей є при­кла­да­ми уні­каль­но­сті, не­ймо­вір­но­го та­лан­ту та ве­ли­чі. Їхня ді­яль­ність слу­гує при­кла­да­ми успі­шно­го під­при­єм­ни­цтва та ін­ве­сту­ва­н­ня, а під­хо­ди й фі­ло­со­фія ви­вча­ю­ться в бі­знес-шко­лах та на тре­нін­гах. Їхні іме­на ста­ли си­но­ні­ма­ми на­дій­но­сті, яко­сті та ви­со­кої ре­пу­та­ції на сві­то­во­му рин­ку. Во­ни ста­ли брен­дом бі­зне­су.

На мою дум­ку, пер­со­наль­ний бренд – це мар­ке­тин­го­вий та ре­пу­та­цій­ний ін­стру­мент, який під­ви­щує ККД ва­шої вза­є­мо­дії зі сві­том та про­фе­сій­ним се­ре­до­ви­щем, ро­бить впі­зна­ва­ною ва­шу ком­па­нію. По­бу­до­ва пер­со­наль­но­го брен­ду є до­ста­тньо скла­дним про­це­сом, який три­ває не один рік. Мо­жна бу­ти про­фе­сіо­на­лом най­ви­що­го кла­су, але ко­му про це бу­де ві­до­мо, якщо згад­ки про вас і ре­зуль­та­ти ва­шої ро­бо­ти від­су­тні в ін­фор­ма­цій­но­му по­лі та у про­фе­сій­них ко­лах.

Я не за­пе­ре­чую, що ін­ди­ві­ду­аль­ність, про­фе­сій­на екс­пер­ти­за, лю­бов до улю­бле­ної спра­ви, ма­кси­маль­на від­да­ча в ко­жно­му про­е­кті слу­жить ба­зою для роз­ви­тку, по­пу­ля­ри­за­ції та про­су­ва­н­ня вла­сно­го пер­со­наль­но­го брен­ду. Однак я вва­жаю, що са­ме кре­а­тив­ні під­хо­ди до про­су­ва­н­ня сво­го іме­ні, пу­блі­чність, актив­на про­фе­сій­на та со­ці­аль­на по­зи­ція да­ють ре­зуль­тат для ор­га­ні­чно­го роз­ви­тку ва­шо­го іме­ні як пер­со­наль­но­го брен­ду.

Основ­ні ме­то­ди про­су­ва­н­ня вла­сно­го брен­ду мо­жна по­ді­ли­ти на тра­ди­цій­ні та но­ві­тні. До тра­ди­цій­них ме­то­дів на­ле­жать пу­блі­ка­ції в ЗМІ, участь у тре­нін­гах та се­мі­на­рах, ви­сту­пи на про­фе­сій­них фо­ру­мах і кон­фе­рен­ці­ях, участь в екс­пер­тних ко­мі­сі­ях та про­фе­сій­них асо­ці­а­ці­ях. З-по­між но­ві­тніх ме­то­дів вар­то від­зна­чи­ти ши­ро­ке ви­ко­ри­ста­н­ня соціальних пла­тформ для про­су­ва­н­ня сво­їх ідей (LinkedIn та Facebook), а та­кож ство­ре­н­ня уні­каль­них те­хні­чних рі­шень (на­при­клад, юри­ди­чних бо­тів).

При цьо­му в про­це­сі ре­а­лі­за­ції за­зна­че­них ме­то­дів ва­жли­во пам’ята­ти, що не­об­хі­дно до­не­сти до ау­ди­то­рії, в чо­му ви про­фе­сіо­нал та екс­перт, які ва­ші пе­ре­ва­ги, чо­му ви ви­гі­дно ви­ді­ля­є­те­ся на фо­ні ва­ших кон­ку­рен­тів.

Та­кож вар­то до­да­ти, що пер­со­наль­ний бренд – це ще й стра­те­гія дов­жи­ною в жи­т­тя. Ма­ло зро­би­ти пост у со­ці­аль­ній ме­ре­жі чи ство­ри­ти сайт в очі­ку­ван­ні лай­ків або черг із клі­єн­тів. Це зов­сім не так. Ли­ше що­ден­на ро­бо­та над со­бою, ре­а­лі­за­ція се­бе в кон­кре­тній сфе­рі, не­втом­на пра­ця, екс­пер­ти­за та про­фе­сій­ні до­ся­гне­н­ня до­зво­лять ство­ри­ти пер­со­наль­ний бренд, що збіль­шить ва­шу ка­пі­та­лі­за­цію та при­не­се ви­зна­н­ня про­фе­сіо­на­лів. Ва­ша по­пу­ляр­ність по­вин­на пра­цю­ва­ти й при­но­си­ти кон­кре­тні ди­ві­ден­ди, про­фе­сій­ні ви­кли­ки та ці­ка­ві кей­си.

Бренд ком­па­нії – це ком­пле­ксне від­обра­же­н­ня фі­ло­со­фії пер­со­наль­них брен­дів її ке­рів­ни­ків та ко­ман­ди за­га­лом. Чим во­ни силь­ні­ші у про­фе­сій­но­му та со­ці­аль­но­му пла­ні, тим силь­ні­ший бренд ком­па­нії. Чим біль­ше «зір­ко­вих» про­фе­сіо­на­лів у ко­ман­ді, тим «яскра­ві­ше ся­я­ти­ме» ваш бренд.

Пу­блі­чна про­актив­ність і са­мо­ре­а­лі­за­ція у про­фе­сій­ній сфе­рі ва­шої ко­ман­ди – це пра­виль­ний шлях до вер­ши­ни сла­ви та ви­зна­н­ня ком­па­нії. Чим біль­ше про­фе­сій­них до­ся­гнень ко­ман­ди ви ре­кла­му­є­те, тим біль­ше бренд ва­шої ком­па­нії асо­ці­ю­ва­ти­ме­ться у по­тен­цій­них клі­єн­тів з на­дій­ні­стю, які­стю, впев­не­ні­стю. Адже всі ми зна­є­мо, що про­да­ва­ти ві­до­ме зав­жди лег­ше.

При цьо­му хо­чу від­зна­чи­ти, що не ли­ше про­фе­сій­ність на­да­н­ня по­слуг, але й сфор­мо­ва­на кор­по­ра­тив­на куль­ту­ра, ком­пла­єнс-про­це­ду­ри, вну­трі­шній мі­кро­клі­мат є скла­до­вою брен­ду ком­па­нії. Бренд ком­па­нії – це мо­ти­ва­тор. Са­ме асо­ці­а­ція з пе­ре­лі­че­ни­ми цін­но­стя­ми да­рує по­зи­тив­ні емо­ції не ли­ше клі­єн­там, але й тим лю­дям, які гор­до не­суть ім’я брен­ду ком­па­нії.

Я ба­жаю всім, хто сто­їть на стар­ті сво­єї кар'єри, не бо­я­ти­ся і по­чи­на­ти фор­му­ва­ти пер­со­наль­ний бренд. Цей про­цес мо­же ста­ти для вас по­ча­тком про­фе­сій­но­го шля­ху для до­ся­гне­н­ня чо­гось ве­ли­ко­го.

Ігор І ЛИННИК, ЛИННИК стар­ший пар­тнер Gryphon Group

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.