Ра­да по­си­ли­ла пра­ва уча­сни­ків кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

18.09.2018 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла в ці­ло­му За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до удо­ско­на­ле­н­ня за­без­пе­че­н­ня до­три­ма­н­ня прав уча­сни­ків кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня та ін­ших осіб пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми під час здій­сне­н­ня до­су­до­во­го роз-

По-пер­ше, За­кон пря­мо на­дає пра­во сто­ро­нам звер­та­ти­ся з кло­по­та­н­ням про за­кри­т­тя кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, що­до яко­го існує не­ска­со­ва­на по­ста­но­ва чи ухва­ла про за­кри­т­тя кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня за ти­ми ж фа­кта­ми. Ві­дмо­ва про­ку­ро­ра або слід­чо­го у за­до­во­лен­ні та­ко­го кло­по­та­н­ня мо­же бу­ти оскар­же­на слід­чо­му суд­ді, а рі­ше­н­ня слід­чо­го суд­ді за ре­зуль­та­том роз­гля­ду та­кої скар­ги під­ля­гає апе­ля­цій­но­му пе­ре­гля­ду. Ре­а­лі­за­ція за­зна­че­них норм спри­я­ти­ме під­ви­щен­ню про­це­су­аль­них га­ран­тій сто­рін кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня.

По-дру­ге, КПК Укра­ї­ни до­пов­ню­є­ться нор­мою, згі­дно з якою слід­чий су­д­дя має пра­во за­кри­ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня у ра­зі за­кін­че­н­ня стро­ку до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня з мо­мен­ту по­ча­тку до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня до дня по­ві­дом­ле­н­ня осо­бі про пі­до­зру. При цьо­му вар­то від­зна­чи­ти, що пра­во на звер­не­н­ня з від­по­від­ним кло­по­та­н­ням на­да­но «ін­шій осо­бі пра­ва чи за­кон­ні ін­те­ре­си якої обме­жу­ю­ться під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня». За­зна­че­на нор­ма час­тко­во усу­ває не­до­ско­на­лість та нев­ре­гу­льо­ва­ність про­це­су­аль­но­го ста­ну так зва­них «фа­кто­вих» кри­мі­наль­них про­ва­джень, в яких жо­дній осо­бі не по­ві­дом­ля­ло­ся про пі­до­зру.

Так, уста­ле­ною є пра­кти­ка пра­во­охо­рон­них ор­га­нів що­до про­ве­де­н­ня три­ва­лих слід­чих дій без по­ві­дом­ле­н­ня будь-якій осо­бі про пі­до­зру. В та­ко­му ви­пад­ку жо­дна осо­ба не на­бу­ває ста­ту­су сто­ро­ни кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня та не має про­це­су­аль­них мо­жли­во­стей що­до оскар­же­н­ня дій слід­чо­го. За­ко­ном Укра­ї­ни слі­ду­ва­н­ня». За іде­єю роз­ро­бни­ків, За­кон спри­я­ти­ме вдо­ско­на­лен­ню по­ло­жень за­ко­но­дав­ства, спря­мо­ва­них на за­без­пе­че­н­ня до­три­ма­н­ня прав уча­сни­ків кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня та ін­ших осіб пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень. №2147-VIII від 03.10.2017 р. вже бу­ли обме­же­ні стро­ки до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня та­ких кри­мі­наль­них про­ва­джень. Но­вий За­кон на­дає «ін­шим осо­бам» пра­во на звер­не­н­ня з кло­по­та­н­ням про за­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня.

По-тре­тє, За­кон зна­чно роз­ши­рює пе­ре­лік під­став для зво­ро­тної ви­мо­ги дер­жа­ви за шко­дою, зав­да­ною про­ку­ро­ром або слід­чим. Те­пер пра­во на зво­ро­тну ви­мо­гу на­да­но не ли­ше у ра­зі вста­нов­ле­н­ня в ді­ях про­ку­ро­ра або слід­чо­го скла­ду кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, але й у ви­пад­ку вчи­не­н­ня ди­сци­плі­нар­но­го про­сту­пку.

Та­кож За­кон пе­ред­ба­чає ва­жли­ве но­во­вве­де­н­ня, що ухва­ла слід­чо­го суд­ді або про­ку­ро­ра, якою ска­со­ва­но рі­ше­н­ня чи зо­бов'яза­но їх вчи­ни­ти пев­ні дії, не пі­зні­ше на­сту­пно­го дня пі­сля ухва­ле­н­ня над­си­ла­є­ться ке­рів­ни­ко­ві ор­га­ну, слу­жбо­вою, по­са­до­вою осо­бою яко­го є слід­чий, про­ку­рор, для ор­га­ні­за­ції про­ве­де­н­ня слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня та ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня що­до при­тя­гне­н­ня вин­них осіб до від­по­від­аль­но­сті. Вар­то очі­ку­ва­ти, що ця нор­ма за­без­пе­чить усу­не­н­ня не­га­тив­ної пра­кти­ки си­стем­но­го ігно­ру­ва­н­ня слід­чи­ми та про­ку­ро­ра­ми ухвал слід­чих суд­дів на шту­чних під­ста­вах, що осо­бли­во акту­аль­но у ви­пад­ках по­вер­не­н­ня тим­ча­со­во ви­лу­че­но­го май­на, ска­су­ва­н­ня аре­шту май­на то­що.

За­га­лом, За­кон мо­жна оці­ни­ти по­зи­тив­но з по­зи­ції до­да­тко­вих про­це­су­аль­них га­ран­тій, пра­во­вої ви­зна­че­но­сті нев­ре­гу­льо­ва­них пи­тань до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня та від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, за­по­ді­я­ної не­о­б­ґрун­то­ва­ни­ми ді­я­ми слід­чих або про­ку­ро­рів.

Бо­г­дан СЛОБОДЯН, стар­ший юрист EQUITY

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.