За­ко­но­про­ект №9055:

ухва­ли­ти, не мо­жна від­хи­ли­ти

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Ін­на І РАФАЛЬСЬКА РАФАЛЬСЬКА, го­ло­ва Ра­ди адво­ка­тів м. Ки­є­ва

06.09.2018 р. Пре­зи­дент Укра­ї­ни вніс до Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни як не­від­кла­дний за­ко­но­про­ект №9055 «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність». Це ком­пле­ксний до­ку­мент, під­го­тов­ле­ний ро­бо­чою гру­пою за уча­стю прав­ни­чих асо­ці­а­цій, офі­цій­них пред­став­ни­ків На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни, на­у­ков­ців та пра­кти­ку­ю­чих адво­ка­тів. Ра­дою су­до­вих ре­форм до обго­во­ре­н­ня і на­да­н­ня ви­снов­ку що­до кон­це­пції та основ­них по­ло­жень за­ко­но­про­е­кту бу­ли за­про­ше­ні єв­ро­пей­ські екс­пер­ти, пред­став­ни­ки ССВЕ, на­у­ко­ві уста­но­ви, суд­ді, чле­ни Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя, Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ.

Ро­бо­та над за­ко­но­про­е­ктом три­ва­ла по­над 3 ро­ки з мо­мен­ту ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми пра­во­су­д­дя та за­крі­пле­н­ня в Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни ви­клю­чно­го пра­ва адво­ка­тів здій­сню­ва­ти за­хист і пред­став­ни­цтво в су­дах. Ме­тою за­ко­но­про­е­кту є по­си­ле­н­ня ро­лі Адво­ка­ту­ри як пу­блі­чно­го пра­во­во­го ін­сти­ту­ту в укра­їн­сько­му су­спіль­стві. Для цьо­го ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту за­про­по­ну­ва­ли кон­кре­тні змі­ни, які ма­ють пра­кти­чне зна­че­н­ня.

За­хист та по­си­ле­н­ня га­ран­тій

Най­біль­ших змін за­зна­ли по­ло­же­н­ня Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни 2012 р., оскіль­ки осо­би, які пе­ре­бу­ва­ють під кри­мі­наль­ним пе­ре­слі­ду­ва­н­ням, по­тер­пі­лі від зло­чи­нів, ін­ші осо­би, що­до яких за­сто­со­ву­ва­ли­ся за­хо­ди за­без­пе­че­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, не бу­ли на­ле­жним чи­ном за­хи­ще­ні у про­це­сі до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, не ма­ли на­ле­жно­го об­ся­гу прав та за­де­кла­ро­ва­них ме­ха­ні­змів на­ле­жно­го за­хи­сту. За­зна­че­ні де­фе­кти кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го за­ко­ну бу­ли оче­ви­дні вже на ста­дії йо­го за­про­ва­дже­н­ня у 2012 р. За­ко­но­дав­чо обме­же­ний ме­ха­нізм за­хи­сту пі­сля за­про­ва­дже­н­ня КПК 2012 р. та не­від­по­від­ність йо­го по­ло­жень Єв­ро­пей­ській кон­вен­ції про осно­во­по­ло­жні пра­ва спри­чи­ни­ли зна­чну кіль­кість скарг до ЄСПЛ, які на­ра­зі пе­ре­бу­ва­ють у про­ва­джен­ні Су­ду.

За­про­по­но­ва­ні змі­ни на­ді­ля­ють за­хи­сни­ка окре­ми­ми ши­ро­ки­ми пра­ва­ми як сто­ро­ну кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня та при­рів­ню­ють у пра­вах до за­хи­сни­ка адво­ка­та, який здій­снює пред­став­ни­цтво ін­те­ре­сів по­тер­пі­лих. Адво­ка­там, які на­да­ють пра­во­ву до­по­мо­гу свід­кам у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, та­кож на­да­ні пра­ва, без­по­се­ре­дньо пов’яза­ні з на­да­н­ням прав­ни­чої до­по­мо­ги. Окрім то­го, їм на­да­но пра­во оскар­же­н­ня дій та без­ді­яль­но­сті що­до їхніх клі­єн­тів, а та­кож звер­не­н­ня за су­до­вим кон­тро­лем дій ор­га­нів до­су­до­во­го слід­ства, пов’яза­них з мо­жли­вим ти­ском на свід­ка.

За­хи­сник, адво­кат-пред­став­ник по­тер­пі­ло­го ма­ють пра­во са­мо­стій­но вчи­ня­ти слід­чі дії. За­крі­пле­но пра­во звер­не­н­ня до су­ду про на­да­н­ня до­зво­лу на про­ве­де­н­ня об­шу­ку. За­хи­сник, адво­кат-пред­став­ник по­тер­пі­ло­го не мо­жуть бу­ти обме­же­ні в об­ся­гах озна­йом­ле­н­ня з ма­те­рі­а­ла­ми до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня у йо­го про­це­сі. Роз­ши­ре­ні під­ста­ви для оскар­же­н­ня дій та без­ді­яль­но­сті ор­га­нів до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня у йо­го про­це­сі.

За­без­пе­чу­ю­чи не­по­ру­шність адво­кат­ської та­єм­ни­ці та кон­фі­ден­цій­но­сті спіл­ку­ва­н­ня з клі­єн­том, за­ко­но­про­ект вста­нов­лює спе­ці­аль­ну під­си­ле­ну від­по­від­аль­ність для слу­жбо­вих осіб, які вин­ні у по­ру­шен­ні. Будь-які до­ка­зи, здо­бу­ті в офі­сі адво­ка­та вна­слі­док слід­чих (не­гла­сних) дій, апрі­о­рі ви­зна­ю­ться не­д­опу­сти­ми­ми. Об­шук в адво­ка­та мо­же бу­ти про­ве­де­ний ви­клю­чно в то­му ви­пад­ку, якщо са­ме він на­був ста­ту­су в уста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку пі­до­зрю­ва­но­го у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні.

Ко­декс до­пов­не­ний спе­ці­аль­ною нор­мою що­до осо­бли­во­сті про­ве­де­н­ня слід­чих дій сто­сов­но адво­ка­та. Без будь-яких по­си­лань адво­кат не мо­же бу­ти до­пи­та­ний як сві­док що­до справ сво­го клі­єн­та. За­ко­но­про­ект по­си­лює іму­ні­тет адво­ка­та від кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня шля­хом вне­се­н­ня змін до за­ко­но­дав­чих по­ло­жень у гл. 37 КПК. Не­до­пуск адво­ка­та до за­хи­сту в за­ко­но­про­е­кті чі­тко ви­зна­че­но як зло­чин (пе­ре­шко­джа­н­ня ді­яль­но­сті за­хи­сни­ка).

Та­кож за­про­по­но­ва­ні ін­ші ці­ка­ві змі­ни, які ма­ють по­си­ли­ти ста­но­ви­ще сто­ро­ни за­хи­сту в зма­галь­но­му про­це­сі для за­хи­сту ін­те­ре­сів, прав та сво­бод клі­єн­тів.

Ви­ще­за­зна­че­ні змі­ни є ім­пле­мен­та­ці­єю до­да­тко­вих га­ран­тій не­за­ле­жно­сті адво­ка­тів у сво­їй про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті, які бе­ре на се­бе дер­жа­ва. Га­ран­тії адво­кат­ської ді­яль­но­сті пе­ре­ста­ють бу­ти де­кла­ра­ці­єю. Са­ме у зв’яз­ку з по­си­ле­н­ням дер­жав­них га­ран­тій не­за­ле­жно­сті ді­яль­но­сті, за­ко­но­про­ект про­по­нує адво­ка­там ви­зна­чи­ти­ся з об­ся­гом не­до­тор­ка­но­сті, яка впли­ває на об­сяг за­хи­ще­но­сті та­єм­ни­ці клі­єн­та.

Ста­тус та про­фді­яль­ність

За­ко­но­про­ект усу­ває будь-які пе­ре­шко­ди у здій­снен­ні адво­ка­том під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, яка не пов’яза­на, але не є не­су­мі­сною з адво­кат­ською. Та­ка ді­яль­ність не за­хи­ще­на спе­ці­аль­ни­ми га­ран­ті­я­ми, за­без­пе­че­ни­ми дер­жа­вою для адво­кат­ської ді­яль­но­сті.

За­ко­но­про­ект за­без­пе­чує пов­ний об­сяг за­хи­сту ста­ту­су та усі­єї про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті адво­ка­та, який здій­снює свою ді­яль­ність як не­за­ле­жний про­фе­сіо­нал у ви­зна­че­них за­ко­ном ор­га­ні­за­цій­них фор­мах адво­кат­ської ді­яль­но­сті. Во­дно­час за­крі­плю­є­ться, що адво­кат як на­йма­ний пра­ців­ник юри­ди­чної осо­би, який пе­ре­бу­ває у під­по­ряд­ку­ван­ні ін­ших осіб, які не є адво­ка­та­ми, не мо­же бу­ти ви­зна­ний не­за­ле­жним про­фе­сіо­на­лом у ме­жах та­кої ді­яль­но­сті та має пра­во пред­став­ля­ти в су­ді як адво­кат ли­ше сво­го клі­єн­та-юри­ди­чну осо­бу або укла­сти з та­кою осо­бою до­го­вір про на­да­н­ня про­фе­сій­ної прав­ни­чої до­по­мо­ги як адво­кат, при­пи­нив­ши від­но­си­ни шта­тно­го юри­скон­суль­та.

За­зна­че­на нор­ма за­ко­но­про­е­кту спря­мо­ва­на са­ме на за­без­пе­че­н­ня прин­ци­пу не­за­ле­жно­сті адво­ка­та, уне­мо­жлив­ле­н­ня втру­ча­н­ня в йо­го ді­яль­ність у зв’яз­ку з пря­мою слу­жбо­вою та фі­нан­со­вою за­ле­жні­стю в юри­ди­чних осо­бах, які не є ор­га­ні­за­цій­ни­ми фор­ма­ми адво­кат­ської ді­яль­но­сті. Адже ко­ли на­ста­не час адво­ка­ту ви­рі­шу­ва­ти для се­бе пи­та­н­ня про те, ви­ко­ну­ва­ти на­каз ке­рів­ни­цтва або до­три­ма­ти­ся при­ся­ги адво­ка­та, об­ста­ви­ни мо­жуть скла­сти­ся не на ко­ристь са­ме адво­кат­ської не­за­ле­жно­сті. За­зна­че­не по­ло­же­н­ня ма­ло б бу­ти впро­ва­дже­не ще в за­ко­ні 2012 р. як зо­бов’яза­н­ня укра­їн­ської адво­ка­ту­ри пе­ред ССВЕ, про­те до сьо­го­дні цей обов’язок не був ви­ко­на­ний.

На мою дум­ку, та­ке по­ло­же­н­ня за­ко­но­про­е­кту має бу­ти за­про­ва­дже­не з пев­ним пе­ре­хі­дним пе­рі­о­дом (адже адво­ка­там-шта­тним пра­ців­ни­кам не­об­хі­дно ви­зна­чи­ти­ся з вла­сним ста­ту­сом та фор­мою від­но­син з під­при­єм­ством) або шля­хом за­про­ва­дже­н­ня пев­ної про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня адво­ка­том по­тен­цій­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів, який мо­же ви­ни­кну­ти у про­це­сі на­да­н­ня прав­ни­чої до­по­мо­ги зов­ні­шнім клі­єн­там і клі­єн­ту-під­при­єм­ству.

Окрім то­го, за­зна­че­на нор­ма за­ко­но­про­е­кту по­тре­бує вдо­ско­на­ле­н­ня для на­да­н­ня прав­ни­чої до­по­мо­ги бю­дже­тним уста­но­вам, госп­ро­зра­хун­ко­вим дер­жав­ним і ко­му­наль­ним під­при­єм­ствам адво­ка­том, який не пе­ре­бу­ває у шта­ті.

Пев­ні до­рі­ка­н­ня у про­це­сі обго­во­ре­н­ня ви­кли­ка­ло по­ло­же­н­ня про адво­кат­ський за­пит, до яко­го по­ви­нен бу­ти до­да­ний ори­гі­нал ор­де­ру (в будь-яко­му ви­пад­ку це має бу­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.