По­ча­ток ва­лю­тно­го кон­тро­лю при екс­порт­них опе­ра­ці­ях

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Оле­наО ЧУЙКО ЧУЙКО, екс­перт Та­кслінк За­кон №959), Ін­стру­кція №136). За­кон №185),

Пи­та­н­ня здій­сне­н­ня ва­лю­тно­го кон­тро­лю що­до ім­порт­них та екс­порт­них опе­ра­цій ре­зи­ден­тів вре­гу­льо­ва­но За­ко­ном Укра­ї­ни «Про по­ря­док здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті» від 23.09.1994 р. №185/94-ВР (да­лі – За­ко­ном Укра­ї­ни «Про зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну ді­яль­ність» від 16.04.1991 р. №959-ХІІ (да­лі – по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 24.03.1999 р. №136 «Про за­твер­дже­н­ня Ін­стру­кції про по­ря­док здій­сне­н­ня кон­тро­лю за екс­порт­ни­ми, ім­порт­ни­ми опе­ра­ці­я­ми» (да­лі –

На від­мі­ну від ім­порт­них опе­ра­цій, що­до яких мо­же існу­ва­ти не­о­дно­зна­чність у тра­кту­ван­ні стро­ків і тер­мі­ну по­став­ки та, від­по­від­но, да­ти за­вер­ше­н­ня пе­ре­бі­гу стро­ку ва­лю­тно­го кон­тро­лю і зня­т­тя упов­но­ва­же­ним бан­ком та­кої опе­ра­ції з кон­тро­лю, сто­сов­но екс­порт­них опе­ра­цій за­ко­но­дав­чи­ми акта­ми кон­кре­тно вста­нов­ле­но да­ту по­ча­тку пе­ре­бі­гу стро­ку ва­лю­тно­го кон­тро­лю.

Ст. 1 За­ко­ну №185 пе­ред­ба­че­но, що ви­торг ре­зи­ден­тів в іно­зем­ній ва­лю­ті від екс­пор­ту про­ду­кції під­ля­гає за­ра­ху­ван­ню на їхні ва­лю­тні ра­хун­ки в упов­но­ва­же­них бан­ках у стро­ки ви­пла­ти за­бор­го­ва­но­стей, за­зна­че­ні в кон­тра­ктах, але не пі­зні­ше ніж че­рез 180 ка­лен­дар­них днів з да­ти ми­тно­го оформ­ле­н­ня (ви­пи­ски ви­ві­зної ван­та­жної ми­тної де­кла­ра­ції) та­кої про­ду­кції. Тоб­то по­ча­тком від­лі­ку стро­ку є са­ме да­та оформ­ле­н­ня від­по­від­ної ви­ві­зної ми­тної де­кла­ра­ції. Та­ка ж по­зи­ція за­зна­че­на в Ін­стру­кції №136, п. 2.1 якої пе­ред­ба­че­но, що ви­торг ре­зи­ден­тів під­ля­гає за­ра­ху­ван­ню на їхні ра­хун­ки в бан­ках у стро­ки ви­пла­ти за­бор­го­ва­но­стей, за­зна­че­ні в кон­тра­ктах, але не пі­зні­ше вста­нов­ле­но­го за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни стро­ку з да­ти оформ­ле­н­ня МД на про­ду­кцію. При цьо­му п. 2.2. Ін­стру­кції №136 кон­кре­ти­зо­ва­но, що від­лік за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­но­го стро­ку роз­ра­хун­ків банк по­чи­нає з на­сту­пно­го ка­лен­дар­но­го дня пі­сля дня оформ­ле­н­ня ми­тної де­кла­ра­ції.

Від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня стро­ків здій­сне­н­ня ва­лю­тних роз­ра­хун­ків при екс­пор­ті про­ду­кції, вста­нов­ле­них ст. 1 За­ко­ну №185, пе­ред­ба­че­на ст. 4 цьо­го ж За­ко­ну і по­ля­гає у на­ра­ху­ван­ні пе­ні за ко­жний день про­стро­че­н­ня у роз­мі­рі 0,3% від су­ми не­о­дер­жа­но­го ви­тор­гу (вар­то­сті не­до­по­став­ле­но­го то­ва­ру) в іно­зем­ній ва­лю­ті, пе­ре­ра­хо­ва­ної у гро­шо­ву оди­ни­цю Укра­ї­ни за ва­лю­тним кур­сом На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни на день ви­ни­кне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті, але не має пе­ре­ви­щу­ва­ти су­му не­о­дер­жа­но­го ви­тор­гу (вар­то­сті не­до­по­став­ле­но­го то­ва­ру).

Та­ким чи­ном, ана­ліз на­ве­де­них ви­ще норм ні­би дає під­ста­ви для одно­зна­чно­го ви­снов­ку що­до да­ти по­ча­тку від­лі­ку стро­ку ва­лю­тно­го кон­тро­лю при екс­порт­них опе­ра­ці­ях – це да­та оформ­ле­н­ня ви­ві­зної ми­тної де­кла­ра­ції.

За­кон №959 вста­нов­лює за­галь­ні за­са­ди здій­сне­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті ре­зи­ден­та­ми, зокре­ма екс­пор­ту то­ва­рів – про­да­жу то­ва­рів укра­їн­ськи­ми суб'єкта­ми зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті іно­зем­ним суб'єктам го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті (в то­му чи­слі з опла­тою в не­гро­шо­вій фор­мі) з ви­ве­зе­н­ням або без ви­ве­зе­н­ня цих то­ва­рів че­рез ми­тний кор­дон Укра­ї­ни, вклю­ча­ю­чи ре­екс­порт то­ва­рів (абз. 10 ст. 1). Абз. 38 ст. 1 За­ко­ну №959 ви­зна­че­но мо­мент здій­сне­н­ня екс­пор­ту (ім­пор­ту) – це мо­мент пе­ре­ти­ну то­ва­ром ми­тно­го кор­до­ну Укра­ї­ни або пе­ре­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на за­зна­че­ний то­вар, що екс­пор­ту­є­ться чи ім­пор­ту­є­ться, від про­дав­ця до по­ку­пця.

Слід за­зна­чи­ти, що від­по­від­но до за­галь­ної те­о­рії пра­ва, нор­ми За­ко­ну №959 є за­галь­ни­ми що­до ре­гу­лю­ва­н­ня пра­во­від­но­син у сфе­рі ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня і кон­тро­лю, а та­кож здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків між ре­зи­ден­та­ми та не­ре­зи­ден­та­ми у зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних опе­ра­ці­ях, то­ді як нор­ми За­ко­ну №185 є спе­ці­аль­ни­ми.

Во­дно­час на­ціо­наль­ні су­ди, в то­му чи­слі Вер­хов­ний Суд, що є най­ви­щим су­дом у си­сте­мі су­до­устрою Укра­ї­ни, ана­лі­зу­ю­чи по­ло­же­н­ня на­ве­де­них ви­ще нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, ді­йшли ви­снов­ку, що мо­мен­том вчи­не­н­ня екс­порт­ної опе­ра­ції, зокре­ма мо­мен­том по­став­ки то­ва­ру за та­кою опе­ра­ці­єю, для за­сто­су­ва­н­ня ст. 1, 2, 4 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про по­ря­док здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті», є мо­мент фа­кти­чно­го пе­ре­ти­ну екс­пор­то­ва­ним то­ва­ром ми­тно­го кор­до­ну Укра­ї­ни, а от­же, са­ме з ці­єї да­ти має бра­ти по­ча­ток від­лі­ку вста­нов­ле­но­го за­ко­ном стро­ку ва­лю­тно­го кон­тро­лю. Та­ка по­зи­ція Вер­хов­но­го Су­ду на­ве­де­на, зокре­ма, у по­ста­но­ві від 27.02.2018 р. у спра­ві №П/811/2370/15, ка­са­цій­не про­ва­дже­н­ня №К/9901/25888/18.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.