Рів­ність уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су:

Стан­дарт чи по­ле для зло­вжи­ва­н­ня?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Ма­ри­на АНТОНЮК, су­д­дя Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва

Не­що­дав­но для обго­во­ре­н­ня пи­та­н­ня про до­три­ма­н­ня уча­сни­ка­ми кри­мі­наль­но­го про­це­су ви­мог ст. 129 КУ що­до рів­но­сті всіх уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су Ра­да суд­дів Укра­ї­ни іні­ці­ю­ва­ла про­ве- Що­до не­яв­ки сто­ро­ни за­хи­сту

Не­яв­ка адво­ка­та в су­до­ве за­сі­да­н­ня, зокре­ма за­хи­сни­ка у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, ста­но­вить ве­ли­ку про­бле­му в кри­мі­наль­но­му су­до­чин­стві, оскіль­ки в біль­шо­сті ви­пад­ків має на­слід­ком зрив за­пла­но­ва­но­го су­до­во­го за­сі­да­н­ня. При цьо­му від­кла­де­н­ня су­до­во­го роз­гля­ду че­рез не­яв­ку за­хи­сни­ка по­ру­шує пра­ва ін­ших уча­сни­ків про­це­су на роз­гляд спра­ви у ро­зум­ні стро­ки.

Окрім то­го, не­яв­ка адво­ка­та в су­до­ве за­сі­да­н­ня ви­кли­кає зро­зумі­ле не­вдо­во­ле­н­ня ін­ших уча­сни­ків про­це­су, які до­бро­со­ві­сно ви­ко­ну­ють свої про­це­су­аль­ні обов'яз­ки, від­кла­да­ють ін­ші ва­жли­ві спра­ви, щоб при­бу­ти в су­до­ве за­сі­да­н­ня. В ре­зуль­та­ті ма­є­мо си­ту­а­цію, за якої у на­сту­пне су­до­ве за­сі­да­н­ня мо­же не з’яви­ти­ся ін­ший уча­сник су­до­во­го роз­гля­ду, вва­жа­ю­чи, що та­кож мо­же до­зво­ли­ти со­бі та­ку по­ве­дін­ку. Все це при­зво­дить до за­тя­гу­ва­н­ня стро­ків роз­гля­ду спра­ви.

Вар­то за­зна­чи­ти, що на суд­дю по­кла­да­є­ться обов’язок що­до на­ле­жної ор­га­ні­за­ції су­до­во­го роз­гля­ду ко­жної спра­ви. Не­ви­ко­на­н­ня суд­дею та­ко­го обов’яз­ку, якщо це при­зве­ло до по­ру­ше­н­ня прав гро­ма­дян на роз­гляд спра­ви впро­довж стро­ку, вста­нов­ле­но­го за­ко­ном, мо­же бу­ти ква­лі­фі­ко­ва­но як вчи­не­н­ня суд­дею ди­сци­плі­нар­но­го про­сту­пку. То­му суд­ді, як пра­ви­ло, вжи­ва­ють пе­ред­ба­че­ні за­ко­ном за­хо­ди ре­а­гу­ва­н­ня на ви­пад­ки не­яв­ки за­хи­сни­ків у су­до­ві за­сі­да­н­ня, вна­слі­док яких су­до­вий роз­гляд від­кла­да­є­ться.

Що сто­су­є­ться пи­та­н­ня про вне­се­н­ня змін у за­ко­но­дав­ство, де­н­ня спіль­но­го за­сі­да­н­ня з Ра­дою про­ку­ро­рів Укра­ї­ни, НААУ та Упов­но­ва­же­ним у спра­вах ЄСПЛ. Під час дис­ку­сії бу­ло сфор­му­льо­ва­но кіль­ка ва­жли­вих пи­тань, які сто­су­ю­ться ча­стої не­яв­ки сто­рін на мою дум­ку, за­ко­но­дав­ство з до­ста­тньою пов­но­тою ре­гу­лює пи­та­н­ня від­по­від­аль­но­сті адво­ка­тів за не­яв­ку в су­до­ве за­сі­да­н­ня без по­ва­жних при­чин, про­те по­стає пи­та­н­ня у пра­виль­но­сті за­сто­су­ва­н­ня та­ко­го за­ко­но­дав­ства.

Що­до за­хо­дів, які мо­жуть бу­ти за­сто­со­ва­ні до адво­ка­та за не­яв­ку в су­до­ве за­сі­да­н­ня

Ч. 1 ст. 324 КПК Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но, якщо в су­до­ве за­сі­да­н­ня не при­був за по­ві­дом­ле­н­ням про­ку­рор або за­хи­сник у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, в яко­му участь за­хи­сни­ка є обов’яз­ко­вою, суд від­кла­дає су­до­вий роз­гляд, при­зна­чає да­ту, час і мі­сце про­ве­де­н­ня но­во­го за­сі­да­н­ня та вжи­ває за­хо­дів до при­бу­т­тя їх до су­ду. Во­дно­час, якщо при­чи­на не­при­бу­т­тя є не­по­ва­жною, суд по­ру­шує пи­та­н­ня про від­по­від­аль­ність про­ку­ро­ра або адво­ка­та, які не при­бу­ли, пе­ред ор­га­на­ми, що згі­дно із за­ко­ном упов­но­ва­же­ні при­тя­га­ти їх до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті.

Від­по­від­но до ч. 1 ст. 33 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», адво­ка­та мо­же бу­ти при­тя­гну­то до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті в по­ряд­ку ди­сци­плі­нар­но­го про­ва­дже­н­ня з під­став, пе­ред­ба­че­них цим За­ко­ном. Ст. 34 цьо­го За­ко­ну ви­зна­че­ні під­ста­ви для при­тя­гне­н­ня адво­ка­та до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті. Зокре­ма, під­ста­вою для при­тя­гне­н­ня адво­ка­та до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті є вчи­не­н­ня ним ди­сци­плі­нар­но­го про­сту­пку.

Се­ред ви­дів ди­сци­плі­нар­них про­сту­пків, які пе­ред­ба­че­ні (зокре­ма, адво­ка­тів) у су­до­ве за­сі­да­н­ня, по­ру­ше­н­ня про­фе­сій­ної та­єм­ни­ці адво­ка­тів то­що. «ЮГ» ви­рі­ши­ла за­пи­та­ти дум­ку пред­став­ни­ків прав­ни­чої спіль­но­ти що­до за­зна­че­них пи­тань. ці­єю нор­мою За­ко­ну, слід від­зна­чи­ти по­ру­ше­н­ня пра­вил адво­кат­ської ети­ки, а та­кож не­ви­ко­на­н­ня або не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня сво­їх про­фе­сій­них обов’яз­ків.

Від­по­від­но до ст. 44 Пра­вил адво­кат­ської ети­ки, за­твер­дже­них Зві­тно- ви­бор­ним з’їздом адво­ка­тів Укра­ї­ни 2017 р. від 09.06.2017 р., адво­кат не по­ви­нен вчи­ня­ти дії, спря­мо­ва­ні на не­ви­прав­да­не за­тя­гу­ва­н­ня су­до­во­го роз­гля­ду спра­ви. За вчи­не­н­ня ди­сци­плі­нар­но­го про­сту­пку, згі­дно з ч. 1 ст. 35 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», до адво­ка­та мо­же бу­ти за­сто­со­ва­но одне з та­ких ди­сци­плі­нар­них стя­гнень: по­пе­ре­дже­н­ня; зу­пи­не­н­ня пра­ва на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю на строк від 1 мі­ся­ця до 1 року; для адво­ка­тів Укра­ї­ни – по­збав­ле­н­ня пра­ва на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю з на­сту­пним ви­клю­че­н­ням з Єди­но­го ре­є­стру адво­ка­тів Укра­ї­ни, а для адво­ка­тів іно­зем­них дер­жав – ви­клю­че­н­ня з Єди­но­го ре­є­стру адво­ка­тів Укра­ї­ни.

От­же, мі­ра від­по­від­аль­но­сті адво­ка­та за не­хту­ва­н­ня сво­ї­ми про­фе­сій­ни­ми обов’яз­ка­ми та не­до­три­ма­н­ня пра­вил адво­кат­ської ети­ки (зокре­ма, у ви­гля­ді не­яв­ки без по­ва­жних при­чин у су­до­ве за­сі­да­н­ня, що при­зво­дить до від­кла­де­н­ня су­до­во­го роз­гля­ду) є до­ста­тньо сер­йо­зною. Це має спо­ну­ка­ти адво­ка­тів до­три­му­ва­ти­ся ви­со­ких стан­дар­тів адво­кат­ської про­фе­сії та уни­ка­ти си­ту­а­цій, за яких мо­же по­ста­ти пи­та­н­ня про при­тя­гне­н­ня адво­ка­та до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.