Клі­єн­ти та до­го­вір­не пра­во

ТОП- 5 за­пи­тів

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДОГОВІРНЕ ПРАВО -

Ко­ли ти роз­ка­зу­єш не юри­сту, що за­йма­є­шся під­го­тов­кою та ви­чи­ткою до­го­во­рів для клі­єн­тів, ре­а­кція оче­ви­дна: «Це ж так ну­дно!». Дій­сно, якщо ро­бо­та мо­но­тон­на, і ти зна­єш ко­жну ко­му в про­тер­тих ша­бло­нах, за­пля­мо­ва­них жи­ром тво­єї кла­си­чної гре­чки з ку­ря­чою груд­кою. Однак у кон­сал­тин­гу (та ще й в ІТ) тра­пля­ю­ться рі­зні ре­чі. Ми по­ді­ли­мо­ся з ва­ми тим, що бо­лить, а та­кож тим, що не­ймо­вір­но драй­вить у ро­бо­ті з до­го­во­ра­ми.

«Зро­біть дві вер­сії до­го­во­ру: ко­ро­тку і дов­гу»

Ми на­ди­хну­ли­ся дво­сто­рін­ко­вим до­го­во­ром від IBM про на­да­н­ня хмар­них по­слуг ( « cloud services » ) і зро­би­ли та­ку про­по­зи­цію одно­му з клі­єн­тів. Вза­га­лі, так зва­ний « one- page contract » – по­ши­ре­на пра­кти­ка в ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах. Що й ка­за­ти, пер­ший про­фе­сій­ний кон­тракт Мес­сі був під­пи­са­ний у ре­сто­ра­ні на сер­ве­тці. А пер­шим до­го­во­ром, який ми го­ту­ва­ли для клі­єн­та у двох мо­ди­фі­ка­ці­ях, був до­го­вір про не­ро­зго­ло­ше­н­ня кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції. По­тім бу­ло ще кіль­ка ва­рі­а­цій до­го­во­ру про на­да­н­ня по­слуг.

От­же, в чо­му суть: го­ту­є­ться кла­си­чний до­го­вір, по­го­джу­є­ться з клі­єн­том, по­тім по­пун­ктно роз­би­ра­є­ться юри­ста­ми на істо­тні/ не­об­хі­дні умо­ви, ба­жа­ні умо­ви та умо­ви, яки­ми мо­жна ри­зи­кну­ти. Все це обго­во­рю­є­ться з клі­єн­том. В ре­зуль­та­ті « без­ри­зи­ко­ві » умо­ви при­би­ра­ю­ться май­же сто­від­со­тко­во, а ба­жа­ні – що­най­мен­ше на­по­ло­ви­ну. Так і ви­хо­дять дві вер­сії до­го­во­ру: дов­га і ко­ро­тка. Якщо ж є по­тре­ба зро­би­ти «onepage contract», то про­цес схо­жий, окрім обме­же­н­ня в одну сто­рін­ку (при цьо­му змен­ше­н­ня роз­мі­ру шри­фту – не най­кра­щий ва­рі­ант ви­хо­ду із си­ту­а­ції).

Тут по­трі­бно зро­би­ти два уто­чне­н­ня. По-пер­ше, в на­шій дов­гій вер­сії не­має зай­вих пун­ктів (ци­ту­вань за­ко­но­дав­ства, лі­те­ра­тур­но- гро­те­скних пре­ам­бул, по­вто­рень одна­ко­вих умов рі­зни­ми сло­ва­ми та ін­шої «юр­ні»). По-дру­ге, не ко­жен юрист під­ні­ме ру­ку на своє тво­рі­н­ня: «Як це, ви­ки­ну­ти умо­ви, які я сам ту­ди так дов­го ви­пи­су­вав?». То­му ко­ро­ткий до­го­вір зро­би­ти на­ба­га­то скла­дні­ше.

Для чо­го це клі­єн­ту? За­ле­жно від сво­го по­тен­цій­но­го кон­тр­аген­та, клі­єнт оби­рає, який до­го­вір під­пи­су­ва­ти: чи мо­жна з цим кон­тр­аген­том пі­ти на пев­ні ри­зи­ки за­ра­ди швид­ко­го під­пи­са­н­ня до­го­во­ру та без­пе­ре­шко­дної спів­пра­ці, чи це кон­тр­агент, з яким кра­ще пи­сьмо­во по­го­ди­ти всі де­та­лі. Ко­ро­ткий до­го­вір за­зви­чай не ля­кає кон­тр­аген­тів з ци­ві­лі­зо­ва­них кра­їн, оскіль­ки бі­знес з ни­ми бу­ду­є­ться на до­ві­рі. Нав­па­ки, де­хто роз­ці­нює ваш ко­ро­ткий до­го­вір як пе­ре­ва­гу над кон­ку­рен­та­ми (мо­жна спів­пра­цю­ва­ти без про­хо­дже­н­ня усіх кіл пе­кла по­го­дже­н­ня скла­дно­го до­го­во­ру). Вар­то до­да­ти те, про що ви і так по­ду­ма­ли: ко­ли ці­на до­го­во­ру ви­со­ка, оче­ви­дно, кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ста­рий кла­си­чний до­го­вір.

Аджайл-до­го­вір з жорс­тки­ми умо­ва­ми

Якось до нас звер­нув­ся клі­єнт, для яко­го ми го­ту­ва­ли до­го­вір про на­да­н­ня по­слуг з роз­роб­ки про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня на за­мов­ле­н­ня ( роз­роб­ка у клі­єн­та від­бу­ва­є­ться по скра­му). До­го­вір по­ча­тко­во був для кон­тр­аген­тів­не­ре­зи­ден­тів (жо­дних актів на­да­них по­слуг, ли­ше пра­виль­ні і н- вой­си), а те­пер йо­го по­трі­бно бу­ло по­го­ди­ти з кон­тр­аген­том-ре­зи­ден­том. Біль­шість ню­ан­сів ми ви­рі­ши­ли швид­ко, але по­тім про­цес за­тя­гнув­ся.

Ви­хо­ди­ло якесь чу­ди­сько Фран­кен­штейн. По­ряд з нор­мою про те, що під­пи­са­н­ня актів не впли­ває на про­цес на­да­н­ня по­слуг (у нас же спрін­ти йдуть), кон­тр­агент хо­тів про­ти­сну­ти прив’яз­ку опла­ти до під­пи­са­них актів. Акти він про­по­ну­вав під­пи­су­ва­ти про­тя­гом 15 ро­бо­чих днів, а у клі­єн­та спрін­ти ко­ро­тші – 14 ка­лен­дар­них днів. Крім то­го, яка мо­же бу­ти мо­ти­во­ва­на від­мо­ва від під­пи­са­н­ня акту, якщо у нас скрам? Ви­мо­ги клі­єн­та змі­ню­ю­ться у про­це­сі, ча­со­ві за­тра­ти та­кож за­зна­ють змін, а що не до­ро­би­ли в цьо­му спрін­ті – бе­ре­мо в на­сту­пний і т. д.

Тоб­то ко­ли ми про­е­кту­ва­ли на ре­аль­ність про­це­си, опи­са­ні в до­го­во­рі, то кра­ще бу­ло б вже зов­сім ні­чо­го не під­пи­су­ва­ти, оскіль­ки та­кий до­го­вір ли­ше за­ва­жав би спів­пра­ці. В ре­зуль­та­ті про все до­мо­ви­ли­ся, але до­свід був ці­ка­вий. Вся сіль в то­му, що та­ким по­го­дже­н­ням кон­тр­агент по­ру­шив один з клю­чо­вих прин­ци­пів аджай­лу: спів­пра­ця з клі­єн­том ва­жли­ві­ша, ніж по­го­дже­н­ня до­го­во­ру.

«А дай­те ша­блон­чик»

Є ти­пи за­пи­тів, на які Бра­гін­ський і Ві­трян­ський у юри­сто­ві чи­нять су­во­рий су­про­тив. На­при­клад, ко­ли юри­ста з кон­сал­тин­гу про­сять ски­ну­ти « ша­блон­чик » . За­пи­ти на кшталт: «Ти ж юрист».

Так по­ве­ло­ся, що не ко­жен клі­єнт схиль­ний ці­ну­ва­ти ро­бо­ту юри­ста і при­йма­ти її вар­тість. Клі­єн­ту зда­є­ться, що жа­ді­бний юрист на­пра­цю­вав со­бі ба­зу до­ку­мен­тів і не хо­че ни­ми ді­ли­ти­ся, на­кру­чує по­го­дин­ку в де­сять го­дин, ви­тра­ча­ю­чи на­справ­ді дві. Це ж так про­сто – скла­сти до­го­вір.

Про­те бі­знес-мо­дель кла­си­чно­го юри­ди­чно­го кон­сал­тин­гу не­змін­на: скіль­ки б ро­ків ти не пра­цю­вав, ти ні­ко­ли не на­зби­ра­єш до­ста­тньо ша­бло­нів на всі ви­пад­ки жи­т­тя, які не по­трі­бно змі­ню­ва­ти під по­тре­би клі­єн­та. Як рі­зні клі­єн­ти, так і до­го­вір – це ви­твір ми­сте­цтва, схо­жий на по­стмо­дер­нізм че­рез свою не­зро­зумі­лість, сі­рий, як ра­дян­ський кон­стру­кти­візм, за­кру­че­ний, як ба­ро­ко. На­віть ро­бо­та над до­го­во­ра­ми для не­ви­ба­гли­во­го клі­єн­та не по­тре­бує на­дви­со­кої ква­лі­фі­ка­ції, але по­тре­бує ча­су. А са­ме час про­да­ють юри­сти. Зві­сно, є та­кі, які про­да­ють ша­бло­ни, але це зов­сім ін­ша бі­знес-мо­дель.

На­то­мість для юри­ста з кон­сал­тин­гу від­да­ва­ти ша­блон, з яко­го тво­риш до­го­вір – це як від­да­ва­ти гли­ну, з якої бу­де гор­щик ( мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти си­ру, але чи збе­рі­га­ти­ме гли­на мо­ло­ко так, як гор­щик).

Пра­ви­ла ко­ри­сту­ва­н­ня та по­лі­ти­ка кон­фі­ден­цій­но­сті по­ді­бних сер­ві­сів

Клі­єнт на юри­ди­чно­му рин­ку змі­ню­є­ться. Йо­му не скла­дно ста­ти юри­ди­чним екс­пер­том до то­го, як йти до юри­ста. Якщо у ньо­го он­лайн-сер­віс, він стає екс­пер­том у по­лі­ти­ках та пра­ви­лах ко­ри­сту­ва­н­ня. Клі­єнт не при­йде до вас з пу­сти­ми ру­ка­ми, він ви­пи­ше свої ви­мо­ги до до­ку­мен­тів на веб-сайт чи для мо­біль­но­го до­да­тку, ски­не по­си­ла­н­ня на сер­ві­си з по­ді­бною бі­зне­смо­де­л­лю. Це озна­чає, що у юри­ста є зраз­ки, ро­бо­та ви­ма­га­ти­ме мен­ше ча­су, а от­же, ко­шту­ва­ти­ме де­шев­ше. Зав­да­н­ня юри­ста – одра­зу по­ясни­ти клі­єн­то­ві, чо­му ви­ко­ри­ста­н­ня ша­бло­нів не при­швид­шить ро­бо­ту.

Тра­пля­ю­ться по­оди­но­кі ви­пад­ки, ко­ли клі­єнт про­сить пе­ре­ві­ри­ти до­ку­мент, який «сам скле­пав». Це осо­бли­во скла­дні ви­пад­ки. На­пи­са­ти до­ку­мент з ну­ля ін­ко­ли лег­ше, ніж пе­ре­ві­ри­ти ро­бо­ту клі­єн­та. То­му клі­єн­тів з та­ки­ми за­пи­та­ми по­трі­бно одра­зу орі­єн­ту­ва­ти на ре­аль­ні за­тра­ти ча­су на зав­да­н­ня.

Клі­єнт на юр­рин­ку змі­ню­є­ться: йо­му не скла­дно ста­ти юри­ди­чним екс­пер­том до то­го, як йти до юри­ста

Бу­ває, ко­ли клі­єн­ту бай­ду­же, що ком­па­нія-вла­сник по­ді­бно­го сер­ві­су зна­хо­ди­ться в ін­шій кра­ї­ні, що мо­ва до­ку­мен­тів від­рі­зня­є­ться, що на сер­віс по­ши­рю­є­ться рі­зне за­ко­но­дав­ство про за­хист прав спо­жи­ва­чів та пер­со­наль­них да­них. У та­ко­му ви­пад­ку під ду­лом пі­сто­ле­та мо­жна на­пи­са­ти, що про­сять. Однак вар­то по­пе­ре­ди­ти про на­слід­ки, які ви­пли­ва­ють зі штра­фів за пра­вом Ан­глії чи ар­бі­тра­жно­го за­сте­ре­же­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня Лон­дон­сько­го ар­бі­тра­жу до укра­їн­сько­го ін­тер­нет-ма­га­зи­ну.

Те са­ме сто­су­є­ться за­пи­ту: « А під­го­туй­те ме­ні по­лі­ти­ку на сайт за GDPR». Пі­дго­ту­ва­ти по­лі­ти­ку – не про­бле­ма. Однак чи бу­де на­віть та­ка близь­ка до іде­а­лу по­лі­ти­ка до­ста­тньою, щоб за­без­пе­чи­ти пов­ну від­по­від­ність GDPR? Ні­ко­ли.

Ві­зу­а­лі­зо­ва­на вер­сія до­го­во­ру

Юри­спру­ден­ція – скла­дна. Чо­му б не оформ­лю­ва­ти до­го­во­ри кра­си­во, за пра­ви­ла­ми ти­по­гра­фі­ки, з кон­тра­стом, ко­льо­ра­ми та до­ціль­ни­ми шри­фта­ми? Мо­жли­во, вза­га­лі взя­ти­ся за до­ку­мент з еле­мен­та­ми ві­зу­а­лі­за­ції (зі схем­ка­ми, ікон­ка­ми, зо­бра­же­н­ня­ми)? Або ко­мікс на­ма­лю­ва­ти, щоб по­ясню­ва­ти на­віть най­скла­дні­ші юри­ди­чні ма­те­рії? А то й вза­га­лі весь до­го­вір по­да­ти як гру, щоб сто­ро­ни мо­гли ви­про­бо­ву­ва­ти опції, на­ти­ска­ю­чи кно­пки?

Зву­чить як сюр­ре­а­лізм, але це ре­аль­ність. Но­вий ка­нал пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції – ві­зу­аль­ний – вже зна­хо­дить со­бі те­пле мі­сце в до­го­вір­но­му пра­ві. Це не див­но. Як по­ка­зу­ють до­слі­дже­н­ня, лю­ди­на обро­бляє кар­тин­ки у 60 ра­зів швид­ше, ніж текст.

Ві­зу­а­лі­за­ція в дії: адво­кат з Пів­ден­ної Афри­ки Ро­берт де Руй ство­рив тру­до­вий кон­тракт у ви­гля­ді ко­мі­ксу для пра­ців­ни­ків на фер­мах зі зби­ра­н­ня фру­ктів. Лю­ди йо­го на­справ­ді під­пи­су­ва­ли за­мість скла­дно­го текс­то­во­го до­го­во­ру. Окре­мі еле­мен­ти та ікон­ки ви­ко­ри­сто­вує ком­па­нія Bot&Partners у до­го­во­рах про на­да­н­ня юри­ди­чних по­слуг. Ві­зу­а­лі­за­ці­єю кон­тра­ктів за­йма­є­ться про­ект Мім­лекс, вті­лю­ю­чи до­го­во­ри в рі­зних фор­мах ві­зу­а­лі­за­ції (від схе­мок до ко­мі­ксів та ін­те­р­акти­ву).

Мо­жна спе­ре­ча­ти­ся про юри­ди­чну си­лу ві­зу­а­лі­зо­ва­но­го до­го­во­ру. Однак якщо у до­го­во­рі від­обра­же­но істо­тні умо­ви, а сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся ви­зна­ти обра­ну ни­ми фор­му як дій­сну та ре­аль­ну, то чо­му б ні? Май­бу­тнє за та­ки­ми до­го­во­ра­ми.

Як ба­чи­те, ро­бо­ту з до­го­во­ра­ми ве­се­лі­шою ро­блять як клі­єн­ти, так і юри­сти. В на­ших пла­нах – ві­зу­а­лі­зо­ва­на ко­ро­тка вер­сія ша­бло­ну пра­вил ко­ри­сту­ва­н­ня по аджай­лу. Лю­біть те, чим за­йма­є­те­ся!

Окса­на О КОЧКОДАН, КОЧКОДАН пар­тнер Axon Partners

Бо­г­дан Б ДУЧАК ДУЧАК, пар­тнер Axon Partners

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.