Ре­єстр бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків те­пер у Бель­гії

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДОГОВІРНЕ ПРАВО - Ан­на А ГОЛОВАЦЬКА ГОЛОВАЦЬКА, юрист Jurimex, екс­перт TaxLink

Бо­роть­ба з фі­нан­со­ви­ми зло­чи­на­ми на­би­рає все біль­ших обер­тів се­ред сві­то­вих дер­жав. З 31.12.2018 р. Бель­гія за­пу­скає ре­єстр бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків. Під­ста­вою для фор­му­ва­н­ня та­ко­го ре­є­стру став За­кон від 18.09.2017 р., який вста­нов­лює пре­вен­тив­ні дії за­сто­су­ва­н­ня бель­гій­ської фі­нан­со­вої си­сте­ми для фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму та від­ми­ва­н­ня ко­штів.

Цей За­кон є ім­пле­мен­та­ці­єю норм Ди­ре­кти­ви ЄС 2015/849, що спря­мо­ва­на на за­по­бі­га­н­ня ви­ко­ри­стан­ню фі­нан­со­вої си­сте­ми з ме­тою від­ми­ва­н­ня ко­штів чи фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму та ви­ма­гає від кра­їн-уча­сниць пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня та­ких мо­мен­тів:

• ком­па­нії та ін­ші юри­ди­чні осо­би, за­ре­є­стро­ва­ні на те­ри­то­рії кра­ї­ни-уча­сни­ці, зо­бов’язу­ю­ться отри­му­ва­ти та збе­рі­га­ти до­сто­вір­ну, то­чну й акту­аль­ну ін­фор­ма­цію що­до їхніх бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків;

• для по­лег­ше­н­ня до­сту­пу до та­кої ін­фор­ма­ції ство­рю­є­ться цен­тра­лі­зо­ва­ний ре­єстр, в яко­му збе­рі­га­є­ться ін­фор­ма­ція що­до бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків та­ких ком­па­ній.

Та­ким чи­ном, бель­гій­ський за­кон пе­ред­ба­чає обов’язок ком­па­ній збе­рі­га­ти до­сто­вір­ну, то­чну та акту­аль­ну ін­фор­ма­цію про сво­їх бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків і про­тя­гом мі­ся­ця пе­ре­да­ва­ти її до еле­ктрон­но­го ре­є­стру.

Окре­мі пи­та­н­ня ді­яль­но­сті ре­є­стру ви­зна­ча­ти­му­ться ука­зом Ко­ро­ля. За­зна­че­ний до­ку­мент вста­нов­лю­ва­ти­ме, зокре­ма:

• яка ін­фор­ма­ція має бу­ти пе­ре­да­на до ре­є­стру, де збе­рі­га­ти­ме­ться ін­фор­ма­ція;

• яким чи­ном і хто має бу­ти за­ре­є­стро­ва­ний в ре­є­стрі;

• хто і яким чи­ном ма­ти­ме до­ступ до ін­фор­ма­ції;

• чим обме­жу­є­ться роз­го­ло­ше­н­ня ін­фор­ма­ції, вне­се­ної до ре­є­стру;

• кон­троль за зо­бов’яза­ни­ми суб’єкта­ми та сан­кції.

Хто є бе­не­фі­ці­ар­ни­ми вла­сни­ка­ми від­по­від­но до бель­гій­сько­го за­ко­но­дав­ства?

За­ко­ном ви­зна­че­но де­кіль­ка ка­те­го­рій осіб, які вва­жа­ю­ться бе­не­фі­ці­ар­ни­ми вла­сни­ка­ми з ме­тою від­обра­же­н­ня в ре­є­стрі бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків. Кри­те­рі­єм роз­по­ді­ле­н­ня та­ких осіб на гру­пи є юри­ди­чна осо­ба, до якої во­ни на­ле­жать. Так, за­ко­ном ви­зна­че­но три ти­пи юри­ди­чних осіб: ком­па­нії, a(s)sbl фон­ди, тра­сти та ін­ші по­ді­бні юри­ди­чні осо­би.

От­же, бе­не­фі­ці­ар­ни­ми вла­сни­ка­ми ком­па­ній ви­зна­ю­ться та­кі осо­би:

• фі­зи­чні осо­би, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но во­ло­ді­ють до­ста­тньою кіль­кі­стю го­ло­су­ю­чих прав чи до­льо­вої уча­сті в цій юри­ди­чній осо­бі, в то­му чи­слі акцій на пред’яв­ни­ка;

• фі­зи­чні осо­би, які кон­тро­лю­ють ком­па­нію будь-яким ін­шим шля­хом (на­при­клад, до­го­вір між вла­сни­ка­ми, пра­во ви­зна­ча­ти чле­нів прав­лі­н­ня, пра­во ве­то);

• фі­зи­чні осо­би – стар­ше ке­рів­ни­цтво, за умо­ви, що пі­сля за­сто­су­ва­н­ня пер­ших двох ме­то­дів во­ни не да­ли сво­їх ре­зуль­та­тів для ви­зна­че­н­ня бе­не­фі­ці­ар­них влас- ни­ків. Бу­ду­чи за­ли­шко­вим ме­то­дом, та­кий під­хід до ви­зна­че­н­ня має бу­ти на­ле­жним чи­ном за­до­ку­мен­то­ва­ний та об­ґрун­то­ва­ний (на­при­клад, ма­ють бу­ти вка­за­ні при­чи­ни не­ефе­ктив­но­сті пер­ших двох ме­то­дів та за­хо­ди, що за­сто­со­ву­ва­ли­ся для ви­зна­че­н­ня бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків за пер­ши­ми дво­ма ме­то­да­ми).

Бе­не­фі­ці­ар­ни­ми вла­сни­ка­ми a(i)sbl фон­дів ви­зна­ю­ться: • адмі­ні­стра­то­ри; • осо­би, упов­но­ва­же­ні пред­став­ля­ти фонд;

• осо­би, упов­но­ва­же­ні здій­сню­ва­ти що­ден­не управ­лі­н­ня фон­дом; • за­снов­ни­ки фон­ду; • фі­зи­чні осо­би, ко­ли та­кі осо­би ще не ви­зна­че­ні, в ін­те­ре­сах яких діє юри­ди­чна стру­кту­ра чи суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня;

• будь-яка ін­ші фі­зи­чна осо­ба, яка здій­снює основ­ний кон­троль над фон­дом.

Бе­не­фі­ці­ар­ни­ми вла­сни­ка­ми тра­стів та ін­ших по­ді­бних суб’єктів ви­зна­ю­ться: • до­ві­ри­тель; • до­ві­ре­на осо­ба; • за­хи­сник тра­сту; • бе­не­фі­ці­а­ри або ін­ші осо­би, в ін­те­ре­сах яких діє траст;

• будь-які ін­ші фі­зи­чні осо­би, які здій­сню­ють основ­ний кон­троль над тра­стом шля­хом пря­мо­го чи опо­се­ред­ко­ва­но­го во­ло­ді­н­ня або будь-яким ін­шим шля­хом.

За­кон, яким вста­нов­ле­но обов’язок з ви­зна­че­н­ня бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків та на­прав­ле­н­ня ві­до­мо­стей до ре­є­стру, на­би­рає чин­но­сті 31.10.2018 р. При цьо­му суб’єкти, на яких по­кла­да­є­ться обов’язок з на­да­н­ня ін­фор­ма­ції, вже сьо­го­дні мо­жуть під­го­ту­ва­ти­ся до за­про­ва­дже­н­ня ре­є­стру. Суб’єкти, які ма­ють на­ле­жним чи­ном упов­но­ва­же­них пред­став­ни­ків – вла­сни­ків еле­ктрон­них ID-кар­ток, вже за­раз мо­жуть за­ре­є­стру­ва­ти­ся та вка­за­ти всю не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію че­рез офі­цій­ну он­лайн-пла­тфор­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.