#1

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДОГОВІРНЕ ПРАВО -

Ці­ка­вою з по­зи­ції за­крі­пле­н­ня сфор­мо­ва­ної су­до­вої пра­кти­ки Вер­хов­но­го Су­ду у спо­рах про ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру орен­ди є По­ста­но­ва Ве­ли­кої Па­ла­ти Вер­хов­но­го Су­ду від 16.05.2018 р. у спра­ві №910/5394/15-г. У цій по­ста­но­ві Ве­ли­ка Па­ла­та Вер­хов­но­го Су­ду хо­ча і не зна­йшла під­став для пе­ре­гля­ду оскар­жу­ва­них су­до­вих рі­шень, однак під­твер­ди­ла су­до­ву пра­кти­ку в та­ких су­до­вих рі­ше­н­нях: ухва­ла Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ від 14.09.2017 р. у спра­ві №235/1629/ 16ц; по­ста­но­ва від 22.02.2016 р. у спра­ві №6-35192ск15; по­ста­но­ва Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни від 16.12.2013 р. у спра­ві №910/3991/13; по­ста­но­ва Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни від 24.04.2014 р. у спра­ві №910/ 15710/13; пра­во­ві по­зи­ції, ви­кла­ден­ні в по­ста­но­вах Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни №6-977цс16 від 28.09.2016 р. та №6-146цс12 від 12.12.2012 р.

Ве­ли­ка Па­ла­та, ана­лі­зу­ю­чи за­зна­че­ні рі­ше­н­ня су­дів та нор­ми ма­те­рі­аль­но­го пра­ва, що­до за­сто­су­ва­н­ня яких во­ни бу­ли прийня­ті (а са­ме ст. 32 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про орен­ду зем­лі» що­до під­став ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру орен­ди зем­лі у ра­зі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.