#3

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДОГОВІРНЕ ПРАВО -

Окрім кре­ди­тних від­но­син, ши­ро­ке ви­сві­тле­н­ня у пра­кти­ці Ве­ли­кої Па­ла­ти Вер­хов­но­го Су­ду отри­ма­ла ка­те­го­рія стра­хо­вих спо­рів. Згі­дно з По­ста­но­вою від 04.07.2018 р. у спра­ві №755/18006/15-ц, Ве­ли­ка Па­ла­та Вер­хов­но­го Су­ду від­сту­пи­ла від ви­снов­ку, сфор­му­льо­ва­но­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.