Ви­да­ти не­гай­но!

Вне­се­но змі­ни до КПК що­до екс­тра­ди­ції

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - За­кон).

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла За­кон «Про вне­се­н­ня змін до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни у зв'яз­ку з ра­ти­фі­ка­ці­єю Тре­тьо­го до­да­тко­во­го про­то­ко­лу та Че­твер­то­го до­да­тко­во­го про­то­ко­лу до Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції про ви­да­чу пра­во­по­ру­шни­ків» (да­лі –

Змі­ни спря­мо­ва­ні на ім­пле­мен­та­цію в за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни

За­ко­ном вне­се­но змі­ни до гл. 44 «Ви­да­ча осіб, які вчи­ни­ли кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня (екс­тра­ди­ція)», зокре­ма до ст. 575, 576, 581, 583-585, 589, 591, 593 та до ст. 208 «За­три­ма­н­ня упов­но­ва­же­ною слу­жбо­вою осо­бою» КПК Укра­ї­ни, а та­кож ви­кла­де­но в но­вій ре­да­кції ст. 588 «Спро­ще­ний по­ря­док ви­да­чі осіб з Укра­ї­ни».

Як бу­ло за­зна­че­но в по­ясню­валь­ній за­пи­сці до За­ко­ну, змі­ни спря­мо­ва­ні на ім­пле­мен­та­цію в за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни по­ло­жень Тре­тьо­го та Че­твер­то­го до­да­тко­вих про­то­ко­лів до Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції про ви­да­чу пра­во­по­ру­шни­ків та удо­ско­на­ле­н­ня існу­ю­чої про­це­ду­ри екс­тра­ди­ції з Укра­ї­ни пра­во­по­ру­шни­ків, які роз­шу­ку­ю­ться ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми іно­зем­ної дер­жа­ви для про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня у кри­мі­наль­ній спра­ві або ви­ко­на­н­ня ви­ро­ку.

З прийня­т­тям За­ко­ну осо­бі на­да­но пра­во про­си­ти про за­сто­су­ва­н­ня що­до неї спро­ще­но­го по­ряд­ку ви­да­чі одра­зу ж пі­сля за­три­ма­н­ня у зв’яз­ку з пе­ре­бу­ва­н­ням у між­на­ро­дно­му роз­шу­ку, не очі­ку­ю­чи над­хо­дже­н­ня фор­маль­но­го за­пи­ту про екс­тра­ди­цію.

Вне­се­ні змі­ни до КПК Укра­ї­ни вдо­ско­на­лю­ють ор­га­ні­за­цій­ну та пра­во­ву осно­ву екс­тра­ди­ції пра­во­по­ру­шни­ків з Укра­ї­ни, ско­ро­чу­ють стро­ки пе­ре­бу­ва­н­ня вка­за­них осіб під вар­тою на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, змен­шу­ють ви­да­тки на їх утри­ма­н­ня. по­ло­жень Тре­тьо­го та Че­твер­то­го до­да­тко­вих про­то­ко­лів до Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції про ви­да­чу пра­во­по­ру­шни­ків та удо­ско­на­ле­н­ня існу­ю­чої про­це­ду­ри екс­тра­ди­ції з Укра­ї­ни пра­во­по­ру­шни­ків, які роз­шу­ку­ю­ться ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми іно­зем­ної дер­жа­ви для про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня у кри­мі­наль­ній спра­ві або ви­ко­на­н­ня ви­ро­ку.

Во­дно­час За­кон мі­стить про­га­ли­ни, які мо­жуть ускла­дни­ти ре­а­лі­за­цію но­вел кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го за­ко­ну. Зокре­ма, ч. 9 ст. 588 КПК Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но, що упов­но­ва­же­ний (цен­траль­ний) ор­ган Укра­ї­ни від­мов­ляє у ви­да­чі осо­би у спро­ще­но­му по­ряд­ку, якщо є об­ґрун­то­ва­ні під­ста­ви вва­жа­ти, що осо­ба, сто­сов­но якої роз­гля­да­є­ться пи­та­н­ня про ви­да­чу (екс­тра­ди­цію), є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, або ви­да­ча за­зна­че­ної осо­би мо­же су­пе­ре­чи­ти ін­те­ре­сам на­ціо­наль­ної без­пе­ки Укра­ї­ни.

За­ко­ном не ви­зна­че­ні кри­те­рії об­ґрун­то­ва­но­сті вка­за­них під­став, що в май­бу­тньо­му мо­же при­зве­сти до без­під­став­ної від­мо­ви упов­но­ва­же­ним цен­траль­ни­ми ор­га­ном Укра­ї­ни у ви­да­чі пра­во­по­ру­шни­ка.

Ві­дзна­ча­ю­чи кон­стру­ктив­ні змі­ни, вне­се­ні до КПК Укра­ї­ни, на сьо­го­дні за­ли­ша­ю­ться не­ви­рі­ше­ни­ми чи­слен­ні про­бле­ми ор­га­ні­за­цій­но­го ха­ра­кте­ру про­це­ду­ри екс­тра­ди­ції: від­су­тність на­ле­жно­го фі­нан­су­ва­н­ня, не­на­да­н­ня або не­своє­ча­сне на­да­н­ня не­об­хі­дних екс­тра­ди­цій­них до­ку­мен­тів під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, їх не­від­по­від­не оформ­ле­н­ня, від­су­тність до­го­во­рів між Укра­ї­ною та де­яки­ми дер­жа­ва­ми, що мо­же ві­ді­гра­ти ви­зна­чаль­ну роль у про­ве­ден­ні успі­шної екс­тра­ди­ції пра­во­по­ру­шни­ків.

Ро­діон КОКОШ, юрист EQUITY

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.