За­без­пе­че­н­ня за­хо­дів в го­спо­дар­сько­му про­це­сі

Осо­бли­во­сті, про­бле­ми та ме­ха­нізм за­сто­су­ва­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС - Ан­на А БОЙЧУК БОЙЧУК, юрист ADER HABER

03.10.2017 р. Вер­хов­на Ра­да прийня­ла За­кон «Про вне­се­н­ня змін до Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни та ін­ших за­ко­но­дав­чих актів» №2147-VIII. За­ко­но­да­вець зро­бив чер­го­ву спро­бу вдо­ско­на­ли­ти ін­сти­тут за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву. Хо­чу звер­ну­ти ува­гу на де­які аспе­кти та про­це­ду­ри ін­сти­ту­ту за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву в ме­жах го­спо­дар­сько­го су­до­чин­ства.

Ін­сти­тут за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву – це фа­кти­чно га­ран­тія за­хи­сту прав по­зи­ва­ча, що га­ран­тує в май­бу­тньо­му на­ле­жне ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня, оскіль­ки за­без­пе­чен­ню під­ля­гає ма­те­рі­аль­но-пра­во­ва ви­мо­га до від­по­від­а­ча, ре­а­лі­за­ція якої без вжи­т­тя за­хо­дів із за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву мо­же бу­ти не­мо­жли­вою. Пре­дмет за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву – ви­клю­чно ма­те­рі­аль­но-пра­во­ва ви­мо­га (май­но­во­го чи не­май­но­во­го ха­ра­кте­ру), що утво­рює пре­дмет по­зо­ву, який на­да­лі під­ля­гає ви­ко­нан­ню.

Го­спо­дар­ський про­це­су­аль­ний ко­декс Укра­ї­ни в ре­да­кції За­ко­ну, чин­ній пі­сля 15.12.2017 р., на від­мі­ну від по­пе­ре­дньої ре­да­кції, мі­стить як про­це­дур­ні нор­ми сто­сов­но по­ряд­ку по­да­н­ня за­яви про за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву (ст. 138), змі­сту і фор­ми та­кої за­яви (ст. 139), її роз­гля­ду су­дом (ст. 140), зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня (ст. 141), ска­су­ва­н­ня зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня (ст. 142), по­ряд­ку за­мі­ни одно­го за­хо­ду за­без­пе­че­н­ня ін­шим (ст. 143), ви­ко­на­н­ня ухва­ли про за­без­пе­че­н­ня (ст. 144), ска­су­ва­н­ня за­хо­дів за- без­пе­че­н­ня (ст. 145), так і нор­ми, яки­ми вста­нов­ле­но під­ста­ви, ви­ди та обме­же­н­ня що­до за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву (ст. 136-137).

Та­кож про­гре­сив­ним є те, що на від­мі­ну від ре­да­кції, чин­ної до 15.12.2017 р., пе­ре­лік ви­дів за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня не є ви­чер­пним, адже в осно­ву ін­сти­ту­ту за­без­пе­че­н­ня по­кла­де­но прин­цип обов’яз­ко­во­сті ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня в май­бу­тньо­му, а то­му за­для за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­го за­хи­сту до­зво­ле­но ін­ші за­хо­ди за­без­пе­че­н­ня, не пе­ред­ба­че­ні ст. 137 ГПК. Та­ким чи­ном, за­ко­но­да­вець на­дав мо­жли­вість і за­яв­ни­ку, і су­ду вчи­ня­ти про­це­су­аль­ні дії, вре­гу­льо­ва­ні нор­ма­ми Ко­де­ксу, а та­кож за­сто­со­ву­ва­ти ін­ші спе­ци­фі­чні за­хо­ди, пе­ред­ба­че­ні нор­ма­ми За­ко­ну Укра­ї­ни «Про від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті бор­жни­ка або ви­зна­н­ня йо­го бан­кру­том» (ст. 18), За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ав­тор­ське пра­во і су­мі­жні пра­ва» (ст. 53) то­що.

Окрім то­го, по­зи­тив­ним мо­мен­том є вста­нов­ле­н­ня в Ко­де­ксі, чин­но­му з 15.12.2017 р., стро­ків та по­ряд­ку роз­гля­ду за­яви про за­без­пе­че­н­ня. Та­ка за­ява мо­же бу­ти роз­гля­ну­та про­тя­гом 2-х днів з дня над­хо­дже­н­ня до су­ду без по­ві­дом­ле­н­ня уча­сни­ків спра­ви. За­ко­но­да­вець до­зво­лив су­ду опе­ра­тив­но ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня сто­сов­но за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву (са­ме в цьо­му й по­ля­гає йо­го зміст). При­зна­че­н­ня кло­по­та­н­ня під час під­го­тов­ки спра­ви до роз­гля­ду або йо­го роз­гляд у су­до­во­му за­сі­дан­ні з роз­гля­ду від­по­від­ної спра­ви на­да­ва­ло мо­жли­вість не­до­бро­со­ві­сній сто­ро­ні зве­сти на­ні­вець за­сто­су­ва­н­ня за­хо- дів за­без­пе­че­н­ня, оскіль­ки зна­ю­чи про те, що суд мо­же вжи­ти за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня, сто­ро­на всти­га­ла вчи­ни­ти дії для уни­кне­н­ня не­га­тив­них на­слід­ків.

Но­ве­лою Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни в ре­да­кції За­ко­ну, чин­ній пі­сля 15.12.2017 р., є ін­сти­тут зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня, по­кли­ка­ний га­ран­ту­ва­ти пев­ний ба­ланс сто­рін та усу­ну­ти мо­жли­ві не­га­тив­ні на­слід­ки, які мо­жуть ви­ни­кну­ти че­рез за­сто­су­ва­н­ня су­дом за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня. Про­по­зи­ції за­яв­ни­ка що­до зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня обов’яз­ко­во по­вин­ні мі­сти­ти­ся у за­яві про за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву (на цьо­му на­го­ло­шу­є­ться в п. 6 ч. 1 ст. 139 ГПК). Не за­зна­че­н­ня про­по­зи­цій що­до зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня є під­ста­вою для по­вер­не­н­ня за­яви про за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву згі­дно з ч. 7 ст. 140 ГПК Укра­ї­ни. Ме­тою цьо­го ін­сти­ту­ту є за­без­пе­че­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків, яких мо­же за­зна­ти від­по­від­ач (ст. 141).

Та­ким чи­ном, на від­мі­ну від за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня, зав­да­н­ням яких є за­хист ін­те­ре­сів по­зи­ва­ча, зу­стрі­чне за­без­пе­че­н­ня спря­мо­ва­не на за­хист прав та ін­те­ре­сів від­по­від­а­ча. Сп­осо­би зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня ви­зна­че­ні ч. 2 ст. 141 ГПК. Пи­та­н­ня за­сто­су­ва­н­ня зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня ви­рі­шує суд в ухва­лі про за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву або в ухва­лі про зу­стрі­чне за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву. Якщо кло­по­та­н­ня про зу­стрі­чне за­без­пе­че­н­ня бу­ло по­да­не пі­сля за­сто­су­ва­н­ня су­дом за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву, пи­та­н­ня зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня ви­рі­шу­є­ться су­дом про­тя­гом 10 днів пі­сля по­да­н­ня та­ко­го кло­по­та­н­ня. Не­ви­ко­на­н­ня ви­мог ухва­ли про зу­стріч- не за­без­пе­че­н­ня є під­ста­вою для ска­су­ва­н­ня ухва­ли про за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву та про зу­стрі­чне за­без­пе­че­н­ня. Не­ви­рі­ше­ною є про­бле­ма зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня, а са­ме ко­ли са­ме во­но на­би­рає чин­но­сті: одра­зу пі­сля прийня­т­тя ухва­ли чи че­рез де­який час.

Крім то­го, нев­ре­гу­льо­ва­ним Ко­де­ксом у но­вій ре­да­кції за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня об­ста­вин, які є під­ста­вою для за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву в го­спо­дар­сько­му про­це­сі, а та­кож пе­ре­лі­ку до­ка­зів, що ма­ють бу­ти по­да­ні за­яв­ни­ком до су­ду за­для під­твер­дже­н­ня

Но­ве­лою ГПК Укра­ї­ни є ін­сти­тут зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня

та­ких об­ста­вин. Ця не­ви­зна­че­ність стає під­ґрун­тям для зло­вжи­ва­н­ня як не­до­бро­со­ві­сни­ми по­зи­ва­ча­ми, так і від­по­від­а­ча­ми.

Ро­зі­бра­ти­ся, які са­ме об­ста­ви­ни по­ви­нен під­твер­ди­ти за­яв­ник та які до­ка­зи він має на­да­ти під час роз­гля­ду за­яви про за­сто­су­ва­н­ня су­дом за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву, мо­жна ви­хо­дя­чи з то­го, що ви­мо­га­ми за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву за­ко­но­да­вець ви­зна­чив об­ста­ви­ни, які свід­чать про те, що існує ре­аль­на за­гро­за не­ви­ко­на­н­ня в май­бу­тньо­му су­до­во­го рі­ше­н­ня, та пе­ред­умо­ви то­го, що нев­жи­т­тя за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня мо­же зна­чно ускла­дни­ти ви­ко­на­н­ня су­до­вої ухва­ли, а та­кож об­ста­ви­ни, що за­свід­чу­ють не­об­хі­дність за­по­бі­га­н­ня спри­чи­нен­ню зна­чної шко­ди за­яв­ни­ко­ві.

Ме­тою вжи­т­тя за­хо­дів із за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву є уни­кне­н­ня ві­ро­гі­дно­го по­ру­ше­н­ня в май­бу­тньо­му прав та охо­ро­ню­ва­них за­ко­ном ін­те­ре­сів по­зи­ва­ча, а та­кож мо­жли­вість ре­аль­но­го ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня та уни­кне­н­ня будь-яких тру­дно­щів у про­це­сі ви­ко­на­н­ня у ра­зі за­до­во­ле­н­ня по­зо­ву. Об­ста­ви­ни що­до не­об­хі­дно­сті вжи­т­тя від­по­від­них за­хо­дів по­вин­ні бу­ти під­твер­дже­ні на­ле­жни­ми, допу­сти­ми­ми та до­ста­тні­ми до­ка­за­ми.

На­при­клад, у ра­зі по­да­н­ня по­зо­ву май­но­во­го ха­ра­кте­ру за­яв­ник має до­во­ди­ти, що май­но (гро­шо­ві ко­шти), на­яв­не у від­по­від­а­ча, мо­же зни­кну­ти, змен­ши­ти­ся в кіль­ко­сті, або мо­же по­гір­ши­ти­ся йо­го якість на мо­мент ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня в ре­зуль­та­ті об’єктив­них чи суб’єктив­них при­чин. До­ка­зом та­ких об­ста­вин мо­же бу­ти вчи­не­н­ня від­по­від­а­чем актив­них дій, спря­мо­ва­них на при­хо­ву­ва­н­ня або від­чу­же­н­ня май­на; дій, спря­мо­ва­них на уни­кне­н­ня від­по­від­аль­но­сті або пе­ре­шко­джа­н­ня за­кон­но­му стя­гнен­ню; від­су­тність гро­шо­вих ко­штів для ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня за спір­ни­ми пра­во­чи­на­ми; не­за­до­віль­ний фі­нан­со­вий стан; на­яв­ність від­кри­тих ви­ко­нав­чих про­ва­джень то­що.

Окрім то­го, за­яв­ник по­ви­нен об­ґрун­ту­ва­ти, чи мо­же та­кий за­хід за­без­пе­чи­ти фа­кти­чне ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня у ра­зі за­до­во­ле­н­ня по­зо­ву в цій спра­ві та ймо­вір­ність ускла­дне­н­ня ви­ко­на­н­ня або не­ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня го­спо­дар­сько­го су­ду у ра­зі нев­жи­т­тя та­ко­го за­хо­ду. Спів­мір­ність та аде­ква­тність за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня та­кож ма­ють бу­ти об­ґрун­то­ва­ні за­яв­ни­ком.

Аде­ква­тність за­хо­ду до за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву, що за­сто­со­ву­є­ться го­спо­дар­ським су­дом, ви­зна­ча­є­ться йо­го від­по­від­ні­стю до ви­мог, для за­без­пе­че­н­ня яких він вжи­ва­є­ться. Оцін­ку та­кої від­по­від­но­сті здій­снює го­спо­дар­ський суд, зокре­ма, вра­хо­ву­ю­чи спів­від­но­ше­н­ня прав (ін­те­ре­су), про за- хист яких про­сить за­яв­ник, з вар­ті­стю май­на, на яке ви­ма­га­є­ться на­кла­де­н­ня аре­шту, або май­но­вих на­слід­ків за­бо­ро­ни від­по­від­а­че­ві вчи­ня­ти пев­ні дії.

Спів­мір­ність пе­ред­ба­чає спів­від­но­ше­н­ня го­спо­дар­ським су­дом не­га­тив­них на­слід­ків: від вжи­т­тя за­хо­дів для за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву з ти­ми не­га­тив­ни­ми на­слід­ка­ми, які мо­жуть на­ста­ти в ре­зуль­та­ті нев­жи­т­тя та­ких за­хо­дів, вра­хо­ву­ю­чи від­по­від­ність пра­ва чи за­кон­но­го ін­те­ре­су, про за­хист яких за­яв­ник звер­та­є­ться до су­ду, та май­но­вих на­слід­ків за­бо­ро­ни від­по­від­а­че­ві здій­сню­ва­ти пев­ні дії. Та­кож вра­хо­ву­ю­ться та об­ста­ви­на, що обра­ні за­хо­ди для за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву не по­вин­ні при­зво­ди­ти до пов­но­го при­пи­не­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті суб'єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня, якщо та­ка ді­яль­ність не спри­чи­ня­ти­ме по­гір­ше­н­ня ста­ну на­ле­жно­го від­по­від­а­че­ві май­на чи зни­же­н­ня йо­го вар­то­сті.

Та­ким чи­ном, за­яв­ля­ю­чи про не­об­хі­дність за­сто­су­ва­н­ня су­дом за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня у ра­зі по­да­н­ня по­зо­ву май­но­во­го ха­ра­кте­ру, за­яв­ни­ку по­трі­бно вка­за­ти на на­яв­ність об­ста­вин, які мо­жуть свід­чи­ти про вчи­не­н­ня від­по­від­а­чем дій, спря­мо­ва­них на ухи­ле­н­ня від ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня пі­сля пред’яв­ле­н­ня ви­мо­ги чи по­да­н­ня по­зо­ву; по­да­ти до­ка­зи, що за­свід­чу­ють на­мі­ри від­по­від­а­ча роз­по­ря­ди­ти­ся ко­шта­ми (май­ном), на­мі­ри ухи­ли­ти­ся від ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду; до­ве­сти су­ду ро­зум­ність, спів­мір­ність та аде­ква­тність за­хо­ду за­без­пе­че­н­ня; пе­ре­ко­на­ти суд, що та­кі за­хо­ди не пе­ре­шко­джа­ти­муть го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті від­по­від­а­ча; на­да­ти ре­кві­зи­ти май­на/ ра­хун­ків, на які не­об­хі­дно на­кла­сти арешт; пред’яви­ти про­по­зи­ції що­до зу­стрі­чно­го за­без­пе­че­н­ня.

Та­кі ви­мо­ги до за­яви осо­би про за­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву є ви­прав­да­ни­ми, оскіль­ки не­рід­ко су­ди за­сто­со­ву­ють за­хо­ди, які жо­дним чи­ном не пов’яза­ні з пре­дме­том по­зов­них ви­мог. Тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли не­до­бро­со­ві­сний за­яв­ник про­сить вжи­ти за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня, які пе­ре­ви­щу­ють на­слід­ки по­ру­ше­н­ня. На­при­клад, по­зи­вач, за­яв­ля­ю­чи по­зов про стя­гне­н­ня не­зна­чної су­ми ко­штів, про­сить на­кла­сти арешт на не­ру­хо­ме та ру­хо­ме май­но, що пе­ре­бу­ває у вла­сно­сті від­по­від­а­ча, або як за­без­пе­че­н­ня пе­ре­да­ти на­ле­жне від­по­від­а­че­ві май­но на збе­рі­га­н­ня.

От­же, за­галь­на тен­ден­ція роз­ви­тку го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства сто­сов­но ін­сти­ту­ту за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву спря­мо­ва­на на га­ран­ту­ва­н­ня ба­лан­су ін­те­ре­сів як по­зи­ва­ча, так і від­по­від­а­ча, збіль­ше­н­ня га­ран­тій що­до ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень у май­бу­тньо­му та за­по­бі­га­н­ня зло­вжи­ва­н­ням про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми не­до­бро­со­ві­сної сто­ро­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.