Рів­ність уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су:

стан­дарт чи по­ле для зло­вжи­ва­н­ня?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

Про­дов­же­н­ня. По­ча­ток у №40 від 02.10.2018 р.

Не­що­дав­но для обго­во­ре­н­ня пи­та­н­ня про до­три­ма­н­ня уча­сни­ка­ми кри­мі­наль­но­го про­це­су ви­мог ст. 129 КУ що­до рів­но­сті всіх уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су Ра­да суд­дів Укра­ї­ни іні­ці­ю­ва­ла про­ве-

Чо­му адво­ка­тів і про­ку­ро­рів своє­ча­сно не по­ві­дом­ля­ють про пе­ре­не­се­н­ня су­до­во­го за­сі­да­н­ня або зня­т­тя справ з роз­гля­ду? Скіль­ки та­ких ви­пад­ків бу­ло у Ва­шо­му су­ді від по­ча­тку цьо­го ро­ку?

Вва­жаю, що по­ва­га до су­ду має від­по­від­а­ти ана­ло­гі­чно­му став­лен­ню суд­дів та пра­ців­ни­ків апа­ра­ту су­ду до уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су. Во­дно­час, що сто­су­є­ться пи­та­н­ня за­вча­сно­го по­ві­дом­ле­н­ня сто­рін про зня­т­тя спра­ви з роз­гля­ду, вар­то за­зна­чи­ти про та­кі об­ста­ви­ни.

По-пер­ше, су­д­дя або се­кре­тар су­до­во­го за­сі­да­н­ня не зав­жди на­пе­ред ма­ють ін­фор­ма­цію про те, що за­пла­но­ва­ний су­до­вий роз­гляд не від­бу­де­ться. При­чи­ною для зня­т­тя спра­ви з роз­гля­ду мо­же ста­ти тим­ча­со­ва не­пра­це­зда­тність суд­ді, йо­го від­ря­дже­н­ня, про яке за­зда­ле­гідь не бу­ло ві­до­мо, а та­кож зайня­тість у роз­гля­ді ін­шо­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня. Та­кож по­ча­сті­ша­ли ви­пад­ки над­хо­дже­н­ня по­ві­дом­лень про за­мі­ну­ва­н­ня су­ду, у зв'яз­ку з чим ого­ло­шу­є­ться ева­ку­а­ція всіх пра­ців­ни­ків та від­ві­ду­ва­чів з бу­дів­лі су­ду, то­му на де­кіль­ка го­дин суд зму­ше­ний зу­пи­ня­ти свою ро­бо­ту.

Слід звер­ну­ти ува­гу на те, що суд­ді пра­цю­ють з на­дмір­ним на­ван­та­же­н­ня, що впли­ває на три­ва­лість пе­рерв між су­до­ви­ми за­сі­да­н­ня­ми у спра­ві, а та­кож мо­жли­вість суд­дів узго­ди­ти да­ту на­сту­пно­го за­сі­да­н­ня з усі­ма уча­сни­кам су­до­во­го роз­гля­ду. Скла­дним для ви­рі­ше­н­ня це пи­та­н­ня по­стає у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях що­до осо­бли­во тяж­ких зло­чи­нів, які роз­гля­да­ю­ться ко­ле­гі­єю суд­дів та ма­ють де­н­ня спіль­но­го за­сі­да­н­ня з Ра­дою про­ку­ро­рів Укра­ї­ни, НААУ та Упов­но­ва­же­ним у спра­вах ЄСПЛ. Під час дис­ку­сії бу­ло сфор­му­льо­ва­но кіль­ка ва­жли­вих пи­тань, які сто­су­ю­ться ча­стої не­яв­ки сто­рін ве­ли­ку кіль­кість уча­сни­ків про­ва­дже­н­ня.

Зокре­ма, мо­жу на­ве­сти да­ні що­до на­ван­та­же­н­ня в Шев­чен­ків­сько­му ра­йон­но­му су­ді м. Ки­є­ва, в яко­му за шта­тної чи­сель­но­сті 42 суд­дів, фа­кти­чно від­прав­ля­ють пра­во­су­д­дя ли­ше 23 суд­ді та 2 суд­дів, які тим­ча­со­во від­ря­дже­ні до Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва. Тоб­то суд­ді пра­цю­ють з по­двій­ним, у по­рів­нян­ні нор­ма­тив­ним, на­ван­та­же­н­ням.

До то­го ж на­ван­та­же­н­ня на суд­дів цен­траль­них су­дів у ко­жно­му ре­гіо­ні та­кож є ви­щим, якщо по­рів­ню­ва­ти з ін­ши­ми су­да­ми. На­при­клад, мо­жу на­ве­сти да­ні Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва, де ста­ном на 27.09.2018 р. у про­ва­дже­н­ня на­ді­йшло 40259 справ, тоб­то по­над 1600 справ на ко­жно­го суд­дю, не вра­хо­ву­ю­чи кіль­ко­сті справ, які за­ли­ши­ли­ся не­ро­з­гля­ну­ти­ми з ми­ну­ло­го ро­ку та пе­ре­бу­ва­ють у про­ва­джен­ні ко­жно­го суд­ді.

По- дру­ге, за умо­ви від­су­тно­сті в ма­те­рі­а­лах су­до­во­го про­ва­дже­н­ня ві­до­мо­стей про но­ме­ри мо­біль­них те­ле­фо­нів або адре­си еле­ктрон­ної по­шти уча­сни­ка су­до­во­го роз­гля­ду, се­кре­тар су­до­во­го за­сі­да­н­ня по­збав­ле­ний мо­жли­во­сті опе­ра­тив­но по­пе­ре­ди­ти осо­бу про те, що су­до­вий роз­гляд не від­бу­де­ться і та­ка осо­ба мо­же не по­спі­ша­ти до су­ду. Ко­ри­сту­ю­чись на­го­дою, за­кли­каю уча­сни­ків су­до­вих про­ва­джень по­ві­дом­ля­ти суд про на­яв­ні за­со­би зв’ яз­ку, за до­по­мо­гою яких мо­жна з ва­ми опе­ра­тив­но зв’ яза­ти­ся.

По-тре­тє, су­до­вий роз­гляд по су­ті мо­же не від­бу­ти­ся з при­чин від­кла­де­н­ня су­до­во­го за­сі­да­н­ня, (зокре­ма, адво­ка­тів) у су­до­ве за­сі­да­н­ня, по­ру­ше­н­ня про­фе­сій­ної та­єм­ни­ці адво­ка­тів то­що. «ЮГ» ви­рі­ши­ла за­пи­та­ти дум­ку пред­став­ни­ків прав­ни­чої спіль­но­ти що­до за­зна­че­них пи­тань. про які ста­не ві­до­мо ли­ше без­по­се­ре­дньо в су­до­во­му за­сі­дан­ні. Се­ред роз­по­всю­дже­них при­чин від­кла­де­н­ня су­до­во­го роз­гля­ду є не­яв­ка в су­до­ве за­сі­да­н­ня про­ку­ро­ра, за­хи­сни­ка, по­тер­пі­ло­го та свід­ків, пе­ре­кла­да­ча або екс­пер­та, не­за­без­пе­че­н­ня кон­вой­ною слу­жбою при­бу­т­тя до су­ду обви­ну­ва­че­но­го, який утри­му­є­ться під вар­тою. Якщо про та­кі об­ста­ви­ни уча­сни­ки су­до­во­го роз­гля­ду не по­пе­ре­ди­ли суд за­вча­сно, то суд не ма­ти­ме мо­жли­во­сті за­зда­ле­гідь по­ві­до­ми­ти про них ін­ших уча­сни­ків про­це­су.

З вла­сної пра­кти­ки мо­жу ска­за­ти, що у ви­пад­ках, ко­ли ме­ні за­зда­ле­гідь стає ві­до­мо про те, що су­до­вий роз­гляд не від­бу­де­ться з об’єктив­них при­чин, я даю вка­зів­ку се­кре­та­рю по­ві­до­ми­ти уча­сни­ків су­до­во­го роз­гля­ду про від­су­тність не­об­хі­дно­сті при­бу­ва­ти до су­ду, щоб на­да­ти мо­жли­вість цим осо­бам спла­ну­ва­ти свій ро­бо­чий день та при­ді­ли­ти час ін­шим ва­жли­вим спра­вам.

То­му про­по­ную всім сто­ро­нам цьо­го про­це­су з по­ва­гою ста­ви­ти­ся одне до одно­го та по­ві­дом­ля­ти за­вча­сно про не­мо­жли­вість з по­ва­жних при­чин при­бу­ти в су­до­ве за­сі­да­н­ня. Во­дно­час суд по­ві­дом­ля­ти­ме вас про на­яв­ність при­чин, які уне­мо­жлив­лю­ють про­ве­де­н­ня су­до­во­го роз­гля­ду в за­пла­но­ва­но­му су­до­во­му за­сі­дан­ні.

Я впев­не­на, що вза­єм­на вві­чли­вість, по­ва­га до за­кон­них ін­те­ре­сів ін­ших осіб і на­ша з ва­ми ви­со­ка куль­ту­ра по­ве­дін­ки при­зве­де до від­нов­ле­н­ня до­ві­ри до су­до­вої вла­ди, зве­де на­ні­вець по­тен­цій­ні кон­флі­ктні си­ту­а­ції та спри­я­ти­ме ство­рен­ню по­зи­тив­ної атмо­сфе­ри в су­до­вих про­це­сах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.