ТОП-5 за­пи­тів клі­єн­тів з до­го­вір­но­го пра­ва #2 #5

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДОГОВІРНЕ ПРАВО - Сві­тла­на Сі БАГДАШКІНА БАГДАШКІНА, адво­кат, стар­ший юрист IBC Legal Services

Із за­пи­та­ми з до­го­вір­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня за­зви­чай звер­та­є­ться бі­знес. На жаль, се­ред при­ва­тних осіб по­пит на та­ку по­слу­гу зна­чно мен­ший. То­му наш ТОП-5 за­пи­тів з до­го­вір­но­го пра­ва очо­лю­ють за­пи­ти са­ме пред­став­ни­ків бі­зне­су.

Укла­да­н­ня зна­чних пра­во­чи­нів

З на­бра­н­ням чин­но­сті но­вим За­ко­ном Укра­ї­ни « Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю » ( да­лі –

За­кон) на­галь­ним ста­ло пи­та­н­ня до­три­ма­н­ня про­це­ду­ри укла­да­н­ня зна­чних пра­во­чи­нів, а са­ме пе­ре­вір­ки на­яв­но­сті пов­но­ва- жень у ке­рів­ни­ка то­ва­ри­ства на укла­да­н­ня пра­во­чи­ну, який пе­ре­ви­щує 50% вар­то­сті чи­стих акти­вів то­ва­ри­ства ста­ном на кі­нець по­пе­ре­дньо­го квар­та­лу ( ст. 44 За­ко­ну).

Сьо­го­дні клі­єн­ти за­пи­ту­ють про умо­ви та фор­му на­да­н­ня кон­тр­аген­там ін­фор­ма­ції, про вар­тість чи­стих акти­вів то­ва­ри­ства або рі­ше­н­ня ви­що­го ор­га­ну про на­да­н­ня від­по­від­них пов­но­ва­жень ке­рів­ни­ку, не­об­хі­дність вне­се­н­ня до До­го­во­ру пун­кту про обов’ яз­ко­вість на­да­н­ня сто­ро­на­ми та­ких до­ку­мен­тів. Та­кож нас ча­сто за­пи­ту­ють про на­слід­ки укла­да­н­ня зна­чно­го пра­во­чи­ну з пе­ре­ви­ще­н­ням пов­но­ва­жень. Най­більш дис­ку­сій­ним ли­ша­є­ться пи­та­н­ня про мо­жли­вість на­да­н­ня ке­рів­ни­ку « уні­вер­саль­но­го » по­го­дже­н­ня та уни­кне­н­ня під­пи­са­н­ня про­то­ко­лу збо­рів уча­сни­ків що­до ко­жно­го до­го­во­ру.

Від­по­від­аль­ність сто­рін

Від­по­від­аль­ність сто­рін за по­ру­ше­н­ня умов до­го­во­ру обов’ яз­ко­во ці­ка­вить клі­єн­та. На­віть якщо за умо­ва­ми за­пи­ту має бу­ти мі­ні­маль­на кіль­кість пра­вок, важ­ко при­га­да­ти, щоб цей лі­міт сто­су­вав­ся пра­вок до умов з від­по­від­аль­ні­стю клі­єн­та. Роз­ви­ток си­сте­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ, де­та­лі­за­ція та ди­фе­рен­ці­а­ція штра­фів за від­по­від­ні по­ру­ше­н­ня зу­мо­ви­ли не­об­хі­дність вне­се­н­ня до до­го­во­рів ці­ло­го роз­ді­лу з роз­по­ді­лом від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня умов ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних між сто­ро­на­ми.

Дис­ку­сій­ним за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня так зва­но­го « ком­пле­ксно­го » пре­дме­та до­го­во­ру, який має свою цін­ність для клі­єн­та ли­ше у по­єд­нан­ні то­ва­ру і по­слу­ги. До­ста­тньо не­про­сте зав­да­н­ня ви­рі­ши­ти, чи дро­би­ти та­кий пре­дмет на окре­мі скла­до­ві, а якщо дро­би­ти, то до яко­го сту­пе­ня, щоб за­без­пе­чи­ти на­ле­жну ре­є­стра­цію по­да­тко­вої на­кла­дної.

Та­кож акту­аль­ни­ми є пи­та­н­ня мо­жли­во­сті одно­ча­сно­го за­сто­су­ва­н­ня штра­фу та пе­ні за не­ви­ко­на­н­ня зо­бов’ яза­н­ня за до­го­во­ром, від­по­від­аль­но­сті за роз­го­ло­ше­н­ня кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції та ко­мер­цій­ної та­єм­ни­ці. Все ча­сті­ше по­трі­бно ім­пле­мен­ту­ва­ти в до­го­вір від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня ви­мог compliance ( при­мі­ром, за про­по­ну­ва­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­мо­ги пра­ців­ни­кам кон­тр­аген­та, по­ру­ше­н­ня пра­вил ети­чно­го ве­де­н­ня бі­зне­су то­що).

Від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги, за­ра­ху­ва­н­ня зу­стрі­чних одно­рі­дних ви­мог

До­ки чо­вен ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки хи­тає на хви­лях пос­ткри­зо­вих явищ, до­ти по­пит на ме­ха­ні­зми спи­са­н­ня бор­гів не спа­да­ти­ме. Від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги та за­ра­ху­ва­н­ня зу­стрі­чних одно­рі­дних ви­мог ча­сто ста­ють у на­го­ді. Клі­єн­ти звер­та­ю­ться до нас за кон­суль­та­ці­єю з цьо­го пи­та­н­ня, оскіль­ки у ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня вка­за­них схем є ба­га­то не ли­ше до­го­вір­них, але й по­да­тко­вих ню­ан­сів, які по­трі­бно вра­ху­ва­ти для уни­кне­н­ня не­га­тив­них на­слід­ків. Ча­сто в цю схе­му на­ма­га­ю­ться вклю­чи­ти ФОП, що обра­ла спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня, за­бу­ва­ю­чи про зна­чні не­га­тив­ні фі­нан­со­ві на­слід­ки для та­кої ФОП за по­ру­ше­н­ня ім­пе­ра­тив­но­го за­ко­но­дав­чо­го обов’ яз­ку здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків ви­клю­чно у гро­шо­вій фор­мі.

Зі­став­ле­н­ня су­ті по­слу­ги, ко­ду КВЕД та ДКПП

Мо­жна по-рі­зно­му ста­ви­ти­ся то то­го, що су­то ста­ти­сти­чні оди­ни­ці мо­жуть ма­ти по­да­тко­ві на­слід­ки, але на пра­кти­ці від­по­від­ність за­ре­є­стро­ва­них КВЕД су­тно­сті то­ва­рів, ро­біт та по­слуг, що по­став­ля­ю­ться, не втра­чає сво­єї акту­аль­но­сті. Це пи­та­н­ня пе­ре­плі­та­є­ться не ли­ше з ді­яль­ні­стю ФОП на спро­ще­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня, але й з ді­яль­ні­стю пла­тни­ків ПДВ у ме­жах пра­виль­ної ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної. Крім то­го, не пе­ре­ста­ло бу­ти акту­аль­ним пи­та­н­ня ви­зна­н­ня го­спо­дар­ських опе­ра­цій клі­єн­та не­ре­аль­ни­ми чи без­то­вар­ни­ми. То­му пе­ред юри­стом сто­їть зав­да­н­ня пра­виль­но оці­ни­ти від­по­від­ність пре­дме­та до­го­во­ру, вра­хо­ву­ю­чи йо­го де­та­лі­за­цію, за­зна­че­ним ви­ще ста­ти­сти­чним оди­ни­цям.

« Вне­сіть ва­ші прав­ки та ко­мен­та­рі »

В ко­жно­му жар­ті є ча­сти­на жар­ту, але цей за­пит мав би сто­я­ти на пер­шо­му мі­сці. Йо­го акту­аль­ність та ма­со­вість не­пі­д­вла­дна ні еко­но­мі­чним, ні га­лу­зе­вим, ні по­да­тко­вим трен­дам. Най­ча­сті­ше юрист отри­мує до­го­вір із за­пи­том: «Че­каю на ва­ші прав­ки. Тер­мі­но­во». Для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти між клі­єн­том та юри­стом мо­же узго­джу­ва­ти­ся checklist з пи­та­н­ня­ми, що ма­ють бу­ти до­слі­дже­ні, та умо­ва­ми, які є обов’яз­ко­ви­ми для вклю­че­н­ня у до­го­вір. Це зна­чно по­лег­шує ро­бо­ту юри­ста, ко­ли він отри­мує від клі­єн­та до­го­во­ри на по­го­дже­н­ня на по­стій­ній осно­ві. Що сто­су­є­ться ін­шо­го, ря­тує ли­ше до­свід, вмі­н­ня ду­ма­ти як су­про­тив­ник, роз­ви­не­на уява і твор­чий під­хід.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.