«По­бу­ду­ва­ти си­стем­ний бі­знес – не­лег­ке зав­да­н­ня, але ми до цьо­го йде­мо»

Yurydychna Gazeta - - FRONT PAGE - Ро­змо­ву ве­ла Да­ри­на СИДОРЕНКО, жур­на­ліст «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

На юр­рин­ку ча­сто з’яв­ля­ю­ться но­ві облич­чя, які ви­бу­до­ву­ють бі­знес та зна­хо­дять свою ні­шу. Одним з та­ких при­кла­дів є Aleksey Pukha and Partners – ком­па­нія, яка цьо­го ро­ку свя­ткує своє 8-річ­чя. Оле­ксій ПУХА, ке­ру­ю­чий пар­тнер ком­па­нії, роз­по­вів «ЮГ», чо­го вда­ло­ся до­сяг­ти за ці ро­ки, з яки­ми пра­кти­ка­ми асо­ці­ю­ють ком­па­нію на рин­ку, а та­кож як по­трі­бно бу­ду­ва­ти юри­ди­чний бі­знес, щоб утри­ма­ти йо­го на пла­ву

На юри­ди­чно­му рин­ку ча­сто з’яв­ля­ю­ться но­ві облич­чя, які ви­бу­до­ву­ють бі­знес та зна­хо­дять свою ні­шу. Одним з та­ких при­кла­дів є Aleksey Pukha and Partners – ком­па­нія, яка цьо­го ро­ку свя­ткує своє 8-річ­чя. Оле­ксій ПУХА, за­снов­ник і ке­ру­ю­чий пар­тнер ком­па­нії, роз­по­вів «ЮГ», чо­го вда­ло­ся до­сяг­ти за ці ро­ки, з яки­ми пра­кти­ка­ми асо­ці­ю­ють ком­па­нію на рин­ку, про рі­зни­цю між Pro bono та на­да­н­ням без­опла­тної пра­во­вої до­по­мо­ги, а та­кож про те, як по­трі­бно бу­ду­ва­ти юри­ди­чний бі­знес, щоб утри­ма­ти йо­го на пла­ву

– Оле­ксію, цьо­го ро­ку Aleksey Pukha and Partners свя­ткує 8-річ­чя від дня за­сну­ва­н­ня. На Ва­шу дум­ку, це ба­га­то чи ма­ло на рин­ку юри­ди­чних по­слуг Укра­ї­ни? Чо­го вда­ло­ся до­сяг­ти за цей час? Чим Ви най­біль­ше пи­ша­є­те­ся? – Вва­жаю, що 8 ро­ків – це ду­же ма­ло. Ко­ли ме­не за­пи­ту­ють про етап роз­ви­тку ком­па­нії за цей пе­рі­од, я зав­жди від­по­від­аю, що це ста­дія «йде­мо у ди­тя­чий са­до­чок». Пер­ша зна­чна да­та має бу­ти хо­ча б 10 ро­ків, а кра­ще – 15 ро­ків. Це бу­де пер­ший ру­біж, ко­ли мо­жна го­во­ри­ти про якісь гло­баль­ні ре­зуль­та­ти та оці­ню­ва­ти вже по­бу­до­ва­ний юри­ди­чний бі­знес.

На сьо­го­дні най­ва­жли­ві­шим до­ся­гне­н­ням є впі­зна­ва­ність брен­ду. Так, я вва­жаю, що за­раз вже є бренд Aleksey Pukha and Partners, який асо­ці­ю­є­ться з на­да­н­ня юри­ди­чних по­слуг на рин­ку, з яким вже по­трі­бно ра­ху­ва­ти­ся. За 8 ро­ків це на­ше до­ся­гне­н­ня №1.

Ми ру­ха­є­мо­ся до си­стем­но­го бі­зне­су, на­ма­га­є­мо­ся ма­кси­маль­но стан­дар­ти­зу­ва­ти свою ро­бо­ту. В ком­па­нії все по­вин­но бу­ти стан­дар­ти­зо­ва­но, ма­ють бу­ти чі­ткі ал­го­ри­тми та ре­гла­мен­ти ро­би­ти. Однак це зав­да­н­ня не з лег­ких. Си­сте­ма­ти­за­ція про­це­сів – це се­ро­зний ви­клик. На мою дум­ку, зро­би­ти бі­знес си­стем­ним на­ба­га­то скла­дні­ше, ніж про­сто йо­го ство­ри­ти. – Як змі­нив­ся Ваш клі­єнт­ський порт­фель та ево­лю­ціо­ну­ва­ли вза­є­мо­від­но­си­ни з клі­єн­та­ми за ро­ки існу­ва­н­ня ком­па­нії? – Під час кри­зи ба­га­тий стає ба­га­тшим, а бі­дний – ще бі­дні­шим. Цей прин­цип пра­цює на всі 100%. Тоб­то ве­ли­кі клі­єн­ти, як пра­ви­ло, ко­ри­сту­ю­ться ви­пад­ком для ре­а­лі­за­ції сво­їх ам­бі­цій­них ці­лей та роз­ши­рю­ють свій бі­знес, то­ді як для ма­ло­го бі­зне­су юри­ди­чні по­слу­ги по­чи­на­ють за­йма­ти остан­нє мі­сце в іє­рар­хії кон­суль­та­цій. Від­по­від­но, основ­ний клі­єнт­ський порт­фель за­ли­шив­ся не­змін­ним – це ве­ли­кі іно­зем­ні ком­па­нії-ім­пор­те­ри. На­то­мість на ло­каль­но­му рів­ні клі­єнт­ська ба­за зру­ши­ла з не­ве­ли­ких ком­па­ній у бік се­ре­дньо­го бі­зне­су, оскіль­ки ма­ло­му бі­зне­су ви­жи­ти бу­ло на­ба­га­то тяж­че. Та­ким ком­па­ні­ям до­во­ди­ло­ся або за­кри­ва­ти­ся, або роз­ви­ва­ти­ся і пе­ре­хо­ди­ти до се­ре­дньо­го бі­зне­су. Окре­мою ка­те­го­рі­єю є клі­єн­ти, яких ми су­про­во­джу­є­мо ра­зом з кон­суль­тан­та­ми з ін­ших юри­ди­чних ком­па­ній (як укра­їн­ських, так і за­кор­дон­них).

Сьо­го­дні ми вже са­мі ви­рі­шу­є­мо, з ким пра­цю­ва­ти. Адже для то­го щоб ком­па­нія дій­сно бу­ла клі­єн­то­о­рі­єн­то­ва­ною, по­трі­бно са­мо­стій­но оби­ра­ти сво­їх клі­єн­тів. Сьо­го­дні ми вже мо­же­мо со­бі це до­зво­ли­ти. Так, основ­ним зав­да­н­ням для ме­не­дже­ра є ви­зна­че­н­ня ефе­ктив­но­сті, рен­та­бель­но­сті ро­бо­ти на рі­зних рин­ках, з тим чи ін­шим клі­єн­том. Во­дно­час по­трі­бно ро­зу­мі­ти, що ва­жли­во са­ме для вас: роз­ви­ток бі­зне­су чи роз­ви­ток пра­кти­ки. Якщо є ба­жа­н­ня бу­ду­ва­ти бі­знес, то не­об­хі­дно го­ту­ва­ти се­бе до зов­сім ін­ших ви­кли­ків. – Які пра­кти­ки в ме­жах Ва­шої ком­па­нії за­раз ма­ють най­біль­ший по­пит? – Від по­ча­тку за­сну­ва­н­ня ком­па­нії най­більш по­пу­ляр­ною бу­ла фар­ма­цев­ти­чна пра­кти­ка. По­ряд з нею йде по­да­тко­ва, адже у 2010 р. (в роз­пал по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок) май­же всі юр­ком­па­нії за­йма­ли­ся по­да­тко­ви­ми спра­ва­ми. Сьо­го­дні, вна­слі­док змі­ни за­ко­но­дав­ства і тен­ден­цій на цьо­му рин­ку, кіль­кість та­ких ком­па­ній зна­чно ско­ро­ти­ла­ся. Хо­ча ау­дит і по­да­тко­ва пра­кти­ка зав­жди бу­ли для нас ці­ка­ви­ми на­прям­ка­ми, по­чи­на­ю­чи з 2015 р., слід­ку­ю­чи за рин­ком та ро­зу­мі­ю­чи йо­го ди­на­мі­ку, ми зо­се­ре­ди­ли свою ува­гу на трансфер­тно­му ці­но­утво­рен­ні. Пі­сля кіль­кох ро­ків кро­пі­ткої ро­бо­ти, ана­лі­зу сво­їх слаб­ких сто­рін та їх по­си­ле­н­ня, до нас все ча­сті­ше над­хо­дять за­пи­ти від ко­лег що­до спіль­но­го ве­де­н­ня про­е­ктів з трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня. Це яскра­вий при­клад ви­зна­н­ня!

Очі­ку­є­ться та­кож роз­ви­ток пра­кти­ки бу­дів­ни­цтва і не­ру­хо­мо­сті. Дій­сно, сьо­го­дні цей ри­нок ще не ви­гля­дає при­ва­бли­вим, але це пи­та­н­ня ча­су. Однак 2019 р. мо­же на­да­ти но­вий по­штовх, а от­же, пра­кти­ка на­бе­ре обер­тів. – На­ра­зі від­бу­ва­є­ться стрім­ке ре­фор­му­ва­н­ня всіх га­лу­зей. На Ва­шу дум­ку, що по­трі­бно змі­ни­ти, щоб по­кра­щи­ти си­ту­а­цію на рин­ку та ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість Укра­ї­ни, а що нав­па­ки – не по­трі­бно чі­па­ти й да­ти час по­пра­цю­ва­ти? – Вва­жа­є­ться, що в Укра­ї­ні до­ста­тньо­го про­гре­сив­не за­ко­но­дав­ство, а Кон­сти­ту­ція є одні­єю з най­де­мо­кра­ти­чні­ших у сві­ті. Пра­во­ва ба­за існує і во­на хо­ро­ша, про­те про­бле­ма в ін­шо­му. Про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що зна­чна кіль­кість нор­ма­тив­них актів не пра­цює, а пра­ва лю­ди­ни та га­ран­тії не до­три­му­ю­ться. Сьо­го­дні основ­ним зав­да­н­ням є за­пуск еко­но­мі­ки, то­му все за­ко­но­дав­ство має спи­ра­ти­ся на еко­но­мі­чну скла­до­ву. Пі­дня­ти еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки мо­жна ли­ше дво­ма шля­ха­ми: або вла­сним ко­штом, або за ко­шти ін­ших.

За­га­лом, пи­та­н­ня ре­фор­му­ва­н­ня є си­стем­ним, оскіль­ки це су­ку­пність пи­тань, які не­мо­жли­во роз­гля­да­ти окре­мо. Зокре­ма, на при­кла­ді ін­ве­сти­цій, пер­ше, про що по­ду­має ін­ве­стор, бу­де пи­та­н­ня на­яв­но­сті су­до­во­го за­хи­сту та яко­сті ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту (а це і по­да­тки, і ко­ру­пція то­що).

Я вва­жаю, що не­об­хі­дною є лі­бе­ра­лі­за­ція всіх про­це­дур. Гро­ші по­вин­ні ру­ха­ти­ся віль­но, має бу­ти за­без­пе­че­ний рів­ний до­ступ до фі­нан­со­вих ре­сур­сів. Мо­жли­во, у ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві для юри­стів це зву­чить за­гроз­ли­во, але якщо по­ди­ви­ти­ся на дов­го­стро­ко­ву пер­спе­кти­ву, то це мо­же за­ці­ка­ви­ти ін­ве­сто­рів, збіль­ши­ти при­плив ін­ве­сти­цій в кра­ї­ну, що озна­чає ство­ре­н­ня но­вих під­при­ємств і роз­ви­ток ста­рих, яким по­трі­бен юри­ди­чний су­про­від. В ре­зуль­та­ті всі бу­дуть у ви­гра­ші.

Одні­єю з ба­га­тьох при­чин, чо­му ін­ве­сто­ри не­за­ці­кав­ле­ні в Укра­ї­ні, є по­да­тки. Хо­ча якщо по­рів­ню­ва­ти з по­да­тко­ви­ми став­ка­ми в США та кра­ї­нах Єв­ро­пи, у нас во­ни ви­да­ю­ться до­ста­тньо лі­бе­раль­ни­ми. Про­те цьо­го за­ма­ло, щоб дій­сно за­ці­ка­ви- ти іно­зем­них ін­ве­сто­рів зай­ти на наш ри­нок, а та­кож за­охо­ти­ти на­ших ін­ве­сто­рів до ство­ре­н­ня но­вих під­при­ємств.

З по­зи­тив­них іні­ці­а­тив мо­жна ви­ді­ли­ти за­ко­но­дав­чі акти в кон­текс­ті де­о­фшо­ри­за­ції бі­зне­су і трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня, що від­обра­жає сві­то­ві тен­ден­ції, а та­кож по­си­ле­н­ня по­зи­цій за­хи­сни­ка в ме­жах су­до­вої ре­фор­ми, що має на ме­ті під­ви­ще­н­ня зма­галь­но­сті про­це­су. – Які з остан­ніх кей­сів бу­ли для Вас най­ці­ка­ві­ши­ми та най­скла­дні­ши­ми? – Клі­єн­ти по­ді­ля­ю­ться на два ти­пи: фі­зи­чні осо­би та кор­по­ра­ції. Фі­зи­чних осіб, як пра­ви­ло, об­слу­го­ву­ва­ти скла­дні­ше. Це пов’яза­но з тим, що во­ни не до кін­ця ро­зу­мі­ють зав­да­н­ня, яке во­ни став­лять пе­ред со­бою і пе­ред на­ми. З кор­по­ра­ці­я­ми в та­ко­му ви­пад­ку лег­ше пра­цю­ва­ти, оскіль­ки во­ни вже ма­ють сво­їх шта­тних чи не­шта­тних юри­ди­чних кон­суль­тан­тів, ро­зу­мі­ють суть про­бле­ми, що їм для цьо­го по­трі­бно зро­би­ти, та шу­ка­ють ли­ше ви­ко­нав­ця на це зав­да­н­ня.

В ро­бо­ті з фі­зи­чни­ми осо­ба­ми най­скла­дні­ши­ми є мі­жна­ро­дні кей­си, ко­ли між Укра­ї­ною та кра­ї­ною клі­єн­та від­су­тні до­го­во­ри про пра­во­ву до­по­мо­гу. Най­біль­ше це сто­су­є­ться справ, пов’яза­них з ме­ди­ци­ною, а та­кож сі­мей­них спо­рів. Окре­му вар­то від­зна­чи­ти су­про­від су­ро­га­тних про­це­дур для клі­єн­тів із кра­їн, де та­кі про­це­ду­ри не ви­зна­ю­ться. Скла­дність та­кої ка­те­го­рії справ по­ля­гає в то­му, що ми на­да­є­мо ви­сно­вок про мо­жли­вість чи не­мо­жли­вість ви­во­зу ди­ти­ни від су­ро­га­тної ма­те­рі за кор­дон. Ми ро­зу­мі­є­мо, що кон­суль­ту­ю­чи клі­єн­тів чи клі­ні­ку, бе­ре­мо участь у на­ро­джен­ні но­во­го жи­т­тя. Це до­да­тко­ва мі­ра від­по­від­аль­но­сті, яка зму­шує ста­ви­ти­ся до та­ко­го пи­та­н­ня над­зви­чай­но ува­жно.

Сто­сов­но най­ці­ка­ві­ших справ, то во­ни всі ці­ка­ві, якщо ти лю­биш свою про­фе­сію, якщо то­бі по­до­ба­є­ться те, що ро­биш. Тра­пля­ли­ся дрі­бні кей­си, які за­кін­чу­ва­ли­ся ве­ли­ким успі­хом для клі­єн­та. Ми на­ма­га­є­мо­ся ствер­джу­ва­ти, що всі спра­ви не­про­сті та по­тре­бу­ють на­ле­жної ува­ги. Основ­не пра­ви­ло в на­шій ро­бо­ті – всі клі­єн­ти одна­ко­ві, то­му ста­ви­ти­ся до них по­трі­бно одна­ко­во. Це зав­жди пра­цює. – За яку спра­ву Ви ні­ко­ли б не взя­ли­ся з прин­ци­по­вих при­чин? – В будь-якій га­лу­зі є пи­та­н­ня, які зна­хо­дя­ться в ри­зи­ко­вій зо­ні.

Зро­би­ти бі­знес си­стем­ним на­ба­га­то скла­дні­ше, ніж про­сто йо­го ство­ри­ти

Це гру­па пи­тань, яки­ми вза­га­лі не вар­то за­йма­ти­ся. На­сам­пе­ред, сю­ди вхо­дять спра­ви з кон­флі­ктом ін­те­ре­сів. Іно­ді вас мо­жуть на­віть про­во­ку­ва­ти на це, про­по­ну­ю­чи про­кон­суль­ту­ва­ти кон­тр­аген­та ва­шо­го клі­єн­та. По­трі­бно ро­зу­мі­ти, що не­мо­жли­во одно­ча­сно вси­ді­ти на двох стіль­цях. Це при­зве­де до втра­ти клі­єн­та.

Ін­шою ри­зи­ко­ва­ною гру­пою є пи­та­н­ня со­ці­аль­но-по­лі­ти­чно­го зна­че­н­ня. На мою дум­ку, во­ни є шкі­дли­ви­ми для бі­зне­су за­га­лом. Зро­зумі­ло, що юри­сти ма­ють об­слу­го­ву­ва­ти всі пи­та­н­ня, але пра­во­ва куль­ту­ра на­ла­што­ва­на та­ким чи­ном, що це не­се ри­зик для фір­ми, про ін­те­ре­си якої ми по­вин­ні дба­ти перш за все.

На без­опла­тні кей­си або на кей­си з не­ви­прав­да­но низь­кою ці­ною, які по­трі­бно від­рі­зня­ти від Pro bono, та­кож не по­трі­бно ви­тра­ча­ти ре­сур­си ком­па­нії. Мо­жна ви­тра­ча­ти свій час, якщо він є у вас, але не час офі­су. – Як від­рі­зня­ю­ться кей­си Pro bono від без­опла­тної пра­во­вої до­по­мо­ги?

– Pro bono і без­опла­тна пра­во­ва до­по­мо­га – це зов­сім рі­зні ре­чі. В цьо­му кон­текс­ті ме­ні ім­по­нує аме­ри­кан­ська мо­дель, то­му що там най­біль­ше на­гро­ма­дже­н­ня ка­пі­та­лів, біль­ше кор­по­ра­ції. Pro bono – це со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність бі­зне­су. Pro bono має в со­бі ін­ші під­хо­ди. Це не та си­ту­а­ція, ко­ли ви про­сто кон­суль­ту­є­те ко­гось без­ко­штов­но, оскіль­ки ко­ри­сті на­справ­ді від цьо­го не так ба­га­то (осо­бли­во для спів­ро­бі­тни­ків юри­ди­чної ком­па­нії, які ви­тра­ча­ють час та вла­сні ре­сур­си). Однак якщо ра­зом з цим до­да­є­ться со­ці­аль­не чи мо­раль­не на­ван­та­же­н­ня, то пра­ців­ни­ки та­ким чи­ном під­ви­щу­ють рі­вень вла­сної куль­ту­ри, оскіль­ки пе­ре­йма­ю­ться ці­єю про­бле­мою та отри­му­ють ва­жли­ві жит­тє­ві уро­ки. Адже по­ви­нен бу­ти ви­сно­вок і мо­раль. Якщо та­ко­го еле­мен­ту не­має, то це не Pro bono, а про­сто без­ко­штов­ні кон­суль­та­ції. – Тож за які спра­ви Pro bono Ви бе­ре­те­ся, адже у 2016 р. Ви отри­ма­ли пе­ре­мо­гу На­ціо­наль­но­го кон­кур­су бі­знес-кей­сів Pro Bono Awards 2016?

– Існує ду­же ба­га­то кей­сів, які пі­ді­йма­ють го­стрі со­ці­аль­ні пи­та­н­ня. В та­ких ви­пад­ках ми на­ма­га­є­мо­ся не про­сто про­кон­суль­ту­ва­ти, а при­їха­ти без­по­се­ре­дньо до сво­їх клі­єн­тів, щоб всі юри­сти, які бу­дуть за­лу­че­ні до цьо­го про­це­су, зро­зумі­ли всю суть про­бле­ми. Ко­ли во­ни за­ну­ря­ться в цю про­бле­ма­ти­ку, то­ді мо­жна го­во­ри­ти про якесь на­вча­н­ня.

Я зав­жди зга­дую 2014 р., ко­ли до нас звер­ну­ли­ся під­при­єм­ці зі схі­дних те­ри­то­рій і ми до­по­мо­гли їм ство­ри­ти Асо­ці­а­цію під­при­єм­ців схо­ду Укра­ї­ни. Всі за­лу­че­ні юри­сти бра­ли участь у зі­бра­н­нях, щоб прой­ня­ти­ся про­бле­ма­ти­кою клі­єн­та і тим са­мим під­ви­щи­ти свою куль­ту­ру. Ба­га­то ком­па­ній са­мо­стій­но зна­хо­дять при­від для ді­яль­но­сті Pro bono, ство­рю­ю­чи рі­зні фон­ди та за­лу­ча­ю­чи до ці­єї ро­бо­ти свій ко­ле­ктив. За­раз основ­ним ге­не­ра­то­ром є Укра­їн­ська фун­да­ція пра­во­вої до­по­мо­ги. – Остан­нім ча­сом укра­їн­ський ри­нок юри­ди­чних по­слуг по­чи­нає актив­но слі­ду­ва­ти гло­баль­ній тен­ден­ції до об’єд­на­н­ня. Яким є Ва­ше став­ле­н­ня до цьо­го? Чи про­по­ну­вав Вам хтось із ко­лег на рин­ку об’єд­на­ти свої бі­зне­си? – Так, про­по­ну­ва­ли. Однак на­ра­зі ми пе­ре­йма­є­мо­ся ін­ши­ми пи­та­н­ня­ми. – Які ці­лі Ви ста­ви­те пе­ред со­бою та пе­ред ком­па­ні­єю? Чи є якась су­пер-ам­бі­тна ціль? – По-пер­ше, як я вже ка­зав, по­бу­ду­ва­ти си­стем­ний юри­ди­чний бі­знес. По-дру­ге, це по­си­ле­н­ня ко­о­пе­ра­ції з клі­єн­та­ми. У 2015 р. ми ство­ри­ли дві асо­ці­а­ції – укра­ї­но­ки­тай­ську та укра­ї­но- ін­дій­ську. Їхнє основ­не зав­да­н­ня – екс­пан­сія в Укра­ї­ну, а на­ше – по­си­ле­н­ня клі­єнт­сько­го порт­фе­ля. По-тре­тє, це роз­ши­ре­н­ня ко­ле­кти­ву шля­хом за­лу­че­н­ня ам­бі­цій­них мо­ло­дих фа­хів­ців, на яких по­кла­да­ю­ться ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня.

Всі кей­си ці­ка­ві, якщо ти лю­биш свою про­фе­сію, якщо то­бі по­до­ба­є­ться те, що ро­биш

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.