Ба­ланс між за­хи­стом пер­со­наль­них да­них та їх роз­кри­т­тям під час при­зна­че­н­ня на по­са­ду суд­ді

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ -

Як ві­до­мо, за­хист пер­со­наль­них да­них в Укра­ї­ні га­ран­ту­є­ться на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. За­ко­но­дав­ство про за­хист пер­со­наль­них да­них скла­да­ють та­кі до­ку­мен­ти: Кон­сти­ту­ція Укра­ї­ни, За­кон Укра­ї­ни «Про за­хист пер­со­наль­них да­них», За­кон Укра­ї­ни «Про ін­фор­ма­цію», ін­ші за­ко­ни та підза­кон­ні нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти, між­на­ро­дні до­го­во­ри Укра­ї­ни, зго­да на обов' яз­ко­вість яких на­да­на Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни.

Однак, для зайня­т­тя по­са­ди суд­ді, пе­ред­ба­че­ний осо­бли­вий по­ря­док при­зна­че­н­ня, який пе­ред­ба­чає пев­не роз­кри­т­тя пер­со­наль­них да­них кан­ди­да­та. Тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли під час до­бо­ру та при­зна­че­н­ня на по­са­ду суд­ді чле­ни Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни став­лять кан­ди­да­там на по­са­ду суд­ді до­ста­тньо про­во­ка­цій­ні за­пи­та­н­ня ( зокре­ма, ін­фор­ма­цію про ро­ди­чів, на­ле­жність їхньо­го май­на, пра­це­вла­шту­ва­н­ня, ін­ші сто­сун­ки то­що). Са­ме про ме­жі роз­кри­т­тя та­кої кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції по­го­во­ри­мо у цій стат­ті.

Ст. 71 ЗУ «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів» ви­зна­че­но ви­чер­пний пе­ре­лік до­ку­мен­тів, які по­дає кан­ди­дат на по­са­ду суд­ді. Окрім то­го, існує окре­мий нор­ма­тив­но­пра­во­вий акт, яким за­твер­дже­но спе­ці­аль­ний по­ря­док до­бо­ру та при­зна­че­н­ня на по­са­ду суд­ді – По­ло­же­н­ня про про­ве­де­н­ня кон­кур­су на зайня­т­тя ва­кан­тної по­са­ди суд­ді, за­твер­дже­не рі­ше­н­ням Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни.

У пе­ре­лі­ку не­об­хі­дних до­ку­мен­тів, які по­дає кан­ди­дат на по­са­ду суд­ді, за­зна­че­на ан­ке­та кан­ди­да­та на по­са­ду суд­ді, що мі­стить ін­фор­ма­цію про ньо­го. Ан­ке­та скла­да­є­ться з 15 сто­рі­нок, в яких мі­стя­ться ві­до­мо­сті про сі­мей­ний стан, до­шлю­бне прі­зви­ще дру­го­го з по­друж­жя, пов­не прі­зви­ще, ім’ я, по ба­тько­ві чле­нів сім’ ї кан­ди­да­та, а са­ме осіб, з яки­ми кан­ди­дат пе­ре­бу­ває у шлю­бі, не­пов­но­лі­тніх ді­тей, осіб, які пе­ре­бу­ва­ють під опі­кою, пі­клу­ва­н­ням кан­ди­да­та, осіб, з яки­ми кан­ди­дат на по­са­ду суд­ді спіль­но про­жи­ває, але не пе­ре­бу­ва­є­те у шлю­бі. Для ці­єї ка­те­го­рії осіб не­об­хі­дно вка­за­ти да­ту, мі­сце на­ро­дже­н­ня, гро­ма­дян­ство, по­са­ду та мі­сце ро­бо­ти (на­вча­н­ня), а та­кож за­ре­є­стро­ва­не та фа­кти­чне мі­сце про­жи­ва­н­ня (пе­ре­бу­ва­н­ня).

Та­кож під час по­да­чі до­ку­мен­тів для уча­сті у до­бо­рі кан­ди­дат на­дає пи­сьмо­ву зго­ду на зби­ра­н­ня, збе­рі­га­н­ня, оброб­ку та ви­ко­ри­ста­н­ня ін­фор­ма­ції са­ме про се­бе як кан­ди­да­та, однак жо­дним чи­ном не про ін­ших осіб, які є йо­го ро­ди­ча­ми та/або зна­йо­ми­ми.

Та­ким чи­ном, існує по­тре­ба від­ме­жу­ва­н­ня за­ко­но­дав­цем пер­со­наль­них да­них кан­ди­да­та на по­са­ду суд­ді та пер­со­наль­них да­них, пов’ яза­них з ним осіб, шля­хом отри­ма­н­ня від та­ких осіб окре­мої зго­ди на зби­ра­н­ня, збе­рі­га­н­ня, оброб­ку та ви­ко­ри­ста­н­ня ін­фор­ма­ції що­до се­бе.

Слід звер­ну­ти ува­гу, яким чи­ном ре­гу­лює пи­та­н­ня до­сту­пу до пер­со­наль­ної ін­фор­ма­ції Кон­вен­ція про за­хист прав лю­ди­ни і осно- во­по­ло­жних сво­бод. У Кон­вен­ції за­зна­че­но, що де­які фун­да­мен­таль­ні пра­ва, зокре­ма пра­во на одер­жа­н­ня та пе­ре­да­чу ін­фор­ма­ції, мо­жуть під­да­ва­ти­ся обме­же­н­ням. Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни кон­кре­ти­зує ви­пад­ки цих обме­жень: втру­ча­н­ня має здій­сню­ва­ти­ся на під­ста­ві за­ко­ну, в ін­те­ре­сах, ви­чер­пний пе­ре­лік яких вста­нов­ле­но Кон­вен­ці­єю, та бу­ти не­об­хі­дним у де­мо­кра­ти­чно­му су­спіль­стві.

Біль­шість кра­їн Єв­ро­пи роз­ді­ляє пер­со­наль­ні да­ні на за­галь­ні ( прі­зви­ще, ім' я, по ба­тько­ві, да­та і мі­сце на­ро­дже­н­ня, гро­ма­дян­ство, мі­сце про­жи­ва­н­ня) та вра­зли­ві ( ін­фор­ма­ція про здо­ров' я, етні­чна при­на­ле­жність, ре­лі­гія, іден­ти­фі­ка­цій­ні но­ме­ри, від­би­тки паль­ців, за­пи­си го­ло­су, фо­то­гра­фії, су­ди­мість та ін.). Вра­зли­ві пер­со­наль­ні да­ні під­ля­га­ють більш ви­со­ко­му сту­пе­ню за­хи­сту. Зокре­ма, за­бо­ро­ня­є­ться зби­ра­ти, збе­рі­га­ти, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та пе­ре­да­ва­ти без зго­ди суб'єкта са­ме вра­зли­ві да­ні, а не всі без ви­ня­тку. Однак укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство не має та­ко­го по­ді­лу, що при­зво­дить до роз­го­ло­ше­н­ня ві­до­мо­стей, роз­кри­т­тя яких за­бо­ро­не­но ЄСПЛ (зокре­ма, під час про­хо­дже­н­ня про­це­ду­ри при­зна­че­н­ня суд­дів).

Та­ким чи­ном, для то­го щоб не отри­ма­ти зви­ну­ва­че­н­ня у по­ру­шен­ні Кон­вен­ції про пра­ва лю­ди­ни під час при­зна­че­н­ня суд­дів, Укра­ї­ні не­об­хі­дно при­ве­сти на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство у від­по­від­ність до єв­ро­пей­сько­го та за­без­пе­чи­ти пра­во на за­хист пер­со­наль­них да­них як при­ва­тних, так і пу­блі­чних осіб.

Ві­ктор Ві ДУБОВИК ДУБОВИК, пар­тнер ЮК «ВОЛХВ»

Яро­сла­ва Я БОРКА БОРКА, юрист ЮК «ВОЛХВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.