Огляд пра­кти­ки ЄСПЛ у по­да­тко­вих спо­рах

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ОПОДАТКУВАННЯ / МИТНЕ ПРАВО - Ан­на А ГОЛОВАЦЬКА ГОЛОВАЦЬКА, юрист Jurimex, екс­перт TaxLink

Ч. 1 ст. 6 Ко­де­ксу Адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни вста­нов­ле­но, що під час ви­рі­ше­н­ня спра­ви суд ке­ру­є­ться прин­ци­пом вер­хо­вен­ства пра­ва, від­по­від­но до яко­го лю­ди­на, її пра­ва та сво­бо­ди ви­зна­ю­ться най­ви­щи­ми цін­но­стя­ми. Суд за­сто­со­вує прин­цип вер­хо­вен­ства пра­ва, вра­хо­ву­ю­чи су­до­ву пра­кти­ку Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни. Са­ме то­му пра­виль­не ро­зу­мі­н­ня та за­сто­су­ва­н­ня по­зи­цій Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни є не­о­дмін­ною скла­до­вою про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті суд­дів. При цьо­му зна­чний об­сяг пра­кти­ки ЄСПЛ та скла­дність си­сте­ма­ти­за­ції рі­шень Страс­бурзь­ко­го су­ду ви­ма­га­ють від суд­дів по­стій­но­го мо­ні­то­рин­гу та­ких рі­шень.

На­га­да­є­мо, що прин­цип вер­хо­вен­ства пра­ва вклю­чає не ли­ше змі­стов­ний аспект (пра­во­ве від­но­ше­н­ня між лю­ди­ною і дер­жа­вою на за­са­дах ви­зна­н­ня лю­ди­ни, її жи­т­тя та здо­ров’я най­ви­щою со­ці­аль­ною цін­ні­стю), але й про­це­дур­ний (ґрун­ту­є­ться на кри­те­рі­ях від­по­від­но­сті пра­во­твор­чої та пра­во­за­сто­сов­ної ді­яль­но­сті ви­мо­гам за­бо­ро­ни зво­ро­тної дії за­ко­ну, яко­сті за­ко­ну та одна­ко­во­го йо­го за­сто­су­ва­н­ня, ви­мо­зі за­сто­су­ва­н­ня по­ка­ра­н­ня ви­клю­чно на під­ста­ві за­ко­ну то­що).

Othymia Investments B.V. v Netherlands

За­ува­жи­мо, що не всі спо­ри, які роз­гля­да­ю­ться ЄСПЛ, є ви­клю­чно по­да­тко­ви­ми. Однак у ба­га­тьох рі­ше­н­нях Єв­ро­пей­ський Суд з прав лю­ди­ни фор­мує по­зи­ції, які є ва­жли­ви­ми для за­сто­су­ва­н­ня на­ціо­наль­ни­ми су­да­ми під час ви­рі­ше­н­ня по­да­тко­вих спо­рів.

На­при­клад, роз­гля­не­мо рі­ше­н­ня у спра­ві «Othymia Investments B.V. v Netherlands» (за­ява №75292/10). Спра­ву роз­гля­да­ли в кон­текс­ті по­ру­ше­н­ня ст. 8 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод, що вста­нов­лює пра­во на по­ва­гу до осо­би­сто­го жи­т­тя. Однак по су­ті мо­ва йде про обмін по­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю між упов­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми Ні­дер­лан­дів та Іспа­нії, що сто­су­є­ться Othymia Investments, без її по­пе­ре­дньо­го по­ві­дом­ле­н­ня про факт пе­ре­да­чі да­них іно­зем­ній юрис­ди­кції.

Ро­з­гля­нув­ши всі об­ста­ви­ни спра­ви, ЄСПЛ ді­йшов ви­снов­ку, що по­ві­дом­ле­н­ня осо­би про факт пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції іно­зем­ній юрис­ди­кції на на­прав­ле­ний нею за­пит не є обов’яз­ко­вим. Суд за­зна­чив, що ст. 13 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод не мо­же тлу­ма­чи­ти­ся в то­му кон­текс­ті, що ком­па­нія-за­яв­ник ма­ла пра­во отри­ма­ти по­пе­ре­днє спо­ві­ще­н­ня про пе­ре­да­чу по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції іспан­ським ор­га­нам.

Окрім то­го, Суд за­зна­чив про від­су­тність фа­кту по­ру­ше­н­ня ст. 8 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод, оскіль­ки пе­ре­да­ча та­ких ві­до­мо­стей ма­ла ле­гі­тим­ну ме­ту.

M.N. and Others v San Marino

По­ді­бною, але не ана­ло­гі­чною до спра­ви «Othymia Investments B.V. v Netherlands», є спра­ва «M.N. and Others v San Marino». Су­до­ві ор­га­ни Сан-Ма­ри­но пе­ре­да­ли ор­га­нам слід­ства Іта­лії ін­фор­ма­цію, що мі­сти­ла ві­до­мо­сті про бан­ків­ські акти­ви осо­би, яка не бу­ла пі­до­зрю­ва­ною у вчи­нен­ні зло­чи­ну, роз­слі­ду­ва­н­ня яко­го про­во­ди­ло­ся в Іта­лії. Ло­гі­чним є те, що в цій си­ту­а­ції суд ді­йшов ви­снов­ку що­до на­яв­но­сті фа­кту по­ру­ше­н­ня ст. 8 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод, адже роз­кри­т­тя та­кої ін­фор­ма­ції упов­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми Сан-Ма­ри­но не ма­ло ле­гі­тим­ної ме­ти.

Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v Finland

Ще одним спо­ром, що сто­су­є­ться роз­кри­т­тя по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції, є спра­ва «Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v Finland». Одна з ком­па­ній за­яв­ниць здій­сни­ла пу­блі­ка­цію ін­фор­ма­ції що­до до­хо­дів та акти­вів пла­тни­ків по­да­тків у дру­ко­ва­но­му ви­дан­ні, то­ді як ін­ша за­про­по­ну­ва­ла по­слу­гу з на­да­н­ня по­да­тко­вих ві­до­мо­стей усім за­ці­кав­ле­ним осо­ба­ми че­рез смс-по­ві­дом­ле­н­ня, об­ґрун­то­ву­ю­чи це сво­бо­дою жур­на­ліст­ської ді­яль­но­сті. Однак ЄСПЛ не під­три­мав по­зи­цію за­яв­ни­ків та прийняв рі­ше­н­ня про не­прийня­тність за­яви. Зокре­ма, Суд на­го­ло­сив: «Не­зва­жа­ю­чи на те, що зба­лан­су­ва­н­ня між за­ці­кав­ле­ни­ми при­ва­тни­ми та гро­мад­ськи­ми ін­те­ре­са­ми бу­ло здій­сне­но, ко­ли це пи­та­н­ня вже бу­ло ви­рі­ше­не Пар­ла­мен­том Фін­лян­дії, звід­си не ви­пли­ває, що по­во­дже­н­ня з та­ки­ми по­да­тко­ви­ми да­ни­ми біль­ше не під­ля­гає жо­дним обме­же­н­ням що­до за­хи­сту да­них, як ствер­джу­ють за­яв­ни­ки…».

Окрім то­го, ЄСПЛ чі­тко сфор­му­вав по­зи­цію, що на­да­н­ня бан­ків­ської та по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції пред­став­ни­кам іно­зем­них юрис­ди­кцій у ме­жах ви­ко­на­н­ня між­на­ро­дних угод не мо­же спри­чи­ня­ти по­ру­ше­н­ня ст. 8 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.