По­да­тко­ва на­кла­дна у про­це­сі пе­ре­у­сту­пки пра­ва ви­мо­ги: бу­ти чи не бу­ти?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО | ОПОДАТКУВАННЯ / МИТНЕ ПРАВО - Вла­ди­слав В КУПРІЄНКО КУПРІЄНКО, кон­суль­тант KPMG в Укра­ї­ні ЦКУ), ПКУ).

Пе­ре­у­сту­пка пра­ва ви­мо­ги до тре­тьої сто­ро­ни є до­ста­тньо по­ши­ре­ною пра­кти­кою в Укра­ї­ні, що до­зво­ляє мі­ні­мі­зу­ва­ти ри­зи­ки, пов’яза­ні з сум­нів­ною за­бор­го­ва­ні­стю, або швид­ко отри­ма­ти гро­шо­ві ко­шти для під­трим­ки лі­кві­дно­сті.

Про­це­ду­ра пе­ре­у­сту­пки пра­ва ви­мо­ги пе­ред­ба­че­на Ци­віль­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни (да­лі – а са­ме ст. 512 ЦКУ, яка ви­зна­чає від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги як одну з під­став для за­мі­ни кре­ди­то­ра у зо­бов’язан­ні. Ви­зна­че­н­ня та­ко­го пра­во­чи­ну мі­сти­ться та­кож у По­да­тко­во­му ко­де­ксі Укра­ї­ни (да­лі – Згі­дно з пп. 14.1.255 ПКУ, від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги – це опе­ра­ція з пе­ре­у­сту­пки кре­ди­то­ром прав ви­мо­ги бор­гу тре­тьої осо­би но­во­му кре­ди­то­ру з по­пе­ре­дньою або на­сту­пною ком­пен­са­ці­єю вар­то­сті та­ко­го бор­гу кре­ди­то­ру чи без та­кої ком­пен­са­ції. З огля­ду на за­зна­че­не, не ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня що­до пра­во­мір­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня та­ко­го ін­стру­мен­ту.

Во­дно­час вар­то за­зна­чи­ти, що в будь-яко­му до­го­во­рі ку­пів­лі-про­да­жу (пра­ва ви­мо­ги сто­сов­но та­ко­го ти­пу до­го­во­рів най­ча­сті­ше є пре­дме­том від­сту­пле­н­ня), що є об’єктом цьо­го до­слі­дже­н­ня, оби­дві сто­ро­ни є одно­ча­сно і кре­ди­то­ра­ми, і бор­жни­ка­ми одна що­до одної (ін­ши­ми сло­ва­ми, у про­дав­ця ви­ни­кає обов’язок по­ста­ви­ти то­вар/по­слу­гу і пра­во ви­ма­га­ти їх опла­ти­ти, а у по­ку­пця – пра­во на отри­ма­н­ня то­ва­ру/по­слу­ги та обов’язок їх спла­ти). Та­ким чи­ном, об’єктом від­сту­пле­н­ня мо­же бу­ти як пра­во гро­шо­вої, так і не­гро­шо­вої (то­вар­ної) ви­мо­ги.

Пе­рей­де­мо без­по­се­ре­дньо до роз­гля­ду по­ряд­ку опо­да­тку­ва­н­ня опе­ра­ції з від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги до тре­тьої сто­ро­ни ПДВ. На пер­ший по­гляд, ПКУ ре­гу­лює та­кі пра­во­від­но­си­ни до­ста­тньо чі­тко: опе­ра­ції з від­сту­пле­н­ня прав ви­мо­ги не є об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ (пп. 196.1.5 ПКУ). Вар­то пам’ята­ти, що та­ке звіль­не­н­ня за­сто­со­ву­є­ться ли­ше в то­му ви­пад­ку, якщо від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги здій­сню­є­ться в обмін на гро­шо­ві ко­шти або цін­ні па­пе­ри.

От­же, опе­ра­ція з пе­ре­у­сту­пки пра­ва ви­мо­ги є ней­траль­ною з по­зи­ції ПДВ та не ство­рює по­да­тко­вих на­слід­ків для уча­сни­ків пра­во­від­но­син. Та­ка по­зи­ція та­кож ви­кла­де­на у ли­стах по­да­тко­вих ор­га­нів (на­при­клад, лист Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни у м. Ки­є­ві №2350/10/26-15-12-01-18 від 06.02.2017 р. та лист Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни № 3666/ 6/ 99- 99- 15- 03- 02- 15 від 22.02.2017 р.).

Окрім то­го, ПКУ не пе­ред­ба­чає пра­ва або обв’яз­ки сто­рін ко­ре­гу­ва­ти по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня та кре­ди­ти, що ви­ни­ка­ють під час опе­ра­ції по­став­ки, пра­ва ви­мо­ги за якою від­сту­па­ю­ться (п. 192.1 ПКУ не ви­зна­чає опе­ра­ції з від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги під­ста­вою для та­ко­го ко­ре­гу­ва­н­ня). Цей факт під­твер­джу­є­ться та­кож роз’ясне­н­ня­ми по­да­тків­ців (на­при­клад, в ін­ди­ві­ду­аль­ній по­да­тко­вій кон­суль­та­ції №149/6/99-9915-03-02-15/ІПК від 15.01.2018 р.).

Те­пер по­го­во­ри­мо про те, що від­бу­ва­ти­ме­ться у ра­зі від­сту­пле­н­ня пра­ва гро­шо­вої та то­вар­ної ви­мо­ги.

Від­сту­пле­н­ня пра­ва гро­шо­вої ви­мо­ги

На­га­да­є­мо, від­сту­пле­н­ня пра­ва гро­шо­вої ви­мо­ги за до­го­во­ром ку­пів­лі-про­да­жу при­зво­дить до пе­ре­ве­де­н­ня пра­ва ви­ма­га­ти опла­ти то­ва­ру за до­го­во­ром ку­пів­лі-про­да­жу від про­дав­ця (пер­ві­сно­го кре­ди­то­ра) до но­во­го кре­ди­то­ра. При цьо­му пра­ва та обов’яз­ки ін­шої сто­ро­ни (по­ку­пця) за­ли­ша­ю­ться не­змін­ни­ми. Роз­гля­не­мо на­сту­пну си­ту­а­цію.

Згі­дно з до­го­во­ром ку­пів­лі-про­да­жу, про­да­вець (пер­ві­сний кре­ди­тор) зо­бов’яза­ний по­ста­ви­ти по­ку­пцю то­вар. Во­дно­час по­ку­пець зо­бов’яза­ний прийня­ти то­вар та йо­го опла­ти­ти. Пі­сля по­став­ки то­ва­ру та до мо­мен­ту отри­ма­н­ня опла­ти по­став­ле­но­го то­ва­ру про­да­вець (пер­ві­сний кре­ди­тор) від­сту­пає пра­во гро­шо­вої ви­мо­ги вар­то­сті по­став­ле­но­го то­ва­ру но­во­му кре­ди­то­ру.

З по­зи­ції ПДВ, облік у всіх уча­сни­ків пра­во­від­но­син бу­де та­ким:

• На да­ту від­ван­та­же­н­ня то­ва­ру про­да­вець (пер­ві­сний кре­ди­тор) скла­дає по­да­тко­ву на­кла­дну на ос- но­ві пер­шої по­дії на вар­тість по­став­ле­но­го то­ва­ру (ст. 201.7 ПКУ). Та­ка на­кла­дна є для по­ку­пця під­ста­вою для фор­му­ва­н­ня по­да­тко­во­го кре­ди­ту.

• Пі­сля від­ван­та­же­н­ня то­ва­рів по­ста­чаль­ник (пер­ві­сний кре­ди­тор) від­сту­пає пра­во гро­шо­вої ви­мо­ги вар­то­сті по­став­ки на ко­ристь но­во­го кре­ди­то­ра. При цьо­му по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня з ПДВ про­дав­ця (пер­ві­сно­го кре­ди­то­ра) та по­да­тко­вий кре­дит з ПДВ по­ку­пця за­ли­ша­ю­ться не­змін­ни­ми, адже «пер­ша по­дія» (від­ван­та­же­н­ня то­ва­ру) вже від­бу­лась, а подаль­ше отри­ма­н­ня вар­то­сті по­став­ле­но­го то­ва­ру но­вим кре­ди­то­ром від по­ку­пця на них не впли­ває.

Та­ка опе­ра­ція та­кож жо­дним чи­ном не впли­ває на облік ПДВ і но­во­го кре­ди­то­ра, адже ком­пен­са­ція пер­ві­сно­му кре­ди­то­ру та подаль­ше отри­ма­н­ня гро­шей від бор­жни­ка не є за­ра­ху­ва­н­ням зо­бов’язань з по­став­ки то­ва­рів.

От­же, опе­ра­ція з від­сту­пле­н­ня пра­ва гро­шо­вої ви­мо­ги зов­сім не впли­ває на облік ПДВ всіх уча­сни­ків пра­во­від­но­син. Во­дно­час не все так оче­ви­дно в си­ту­а­ції, ко­ли від­сту­па­є­ться пра­во не­гро­шо­вої (то­вар­ної) ви­мо­ги.

Від­сту­пле­н­ня пра­ва не­гро­шо­вої (то­вар­ної) ви­мо­ги

Якщо з від­сту­пле­н­ням пра­ва гро­шо­вої ви­мо­ги жо­дних тру­дно­щів з по­зи­ції ПДВ не ви­ни­кає, то в ме­жах опе­ра­цій з від­сту­пле­н­ня пра­ва не­гро­шо­вої (то­вар­ної) ви­мо­ги облік ПДВ має де­які осо­бли­во­сті.

Уя­ві­мо си­ту­а­цію: про­да­вець отри­мав від по­ку­пця (пер­ві­сно­го кре­ди­то­ра) аванс у роз­мі­рі 50% від вар­то­сті по­став­ки. Пі­сля спла­ти аван­су по­ку­пець (пер­ві­сний кре­ди­тор) від­сту­пив пра­во не­гро­шо­вої (то­вар­ної) ви­мо­ги но­во­му кре­ди­то­ру. Роз­гля­не­мо облік ПДВ у всіх уча­сни­ків пра­во­від­но­син:

• Як вже за­зна­ча­ло­ся, опе­ра­ція з від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги (не­за­ле­жно, гро­шо­вої чи то­вар­ної) не тя­гне за со­бою будь-яких на­слід­ків з ПДВ.

• Під час отри­ма­н­ня пе­ре­д­опла­ти про­да­вець скла­дає по­да­тко­ву на­кла­дну у зв’яз­ку з пер­шою по­ді­єю (за­ра­ху­ва­н­ням на ра­ху­нок гро­шей від по­ку­пця) на су­му отри­ма­но­го аван­су. На осно­ві за­ре­є­стро­ва­ної на­кла­дної по­ку­пець (пер­ві­сний кре­ди­тор) фор­мує по­да­тко­вий кре­дит.

• З ча­сом про­да­вець від­ван­та­жує то­вар на ко­ристь вже но­во­го кре­ди­то­ра та скла­дає по­да­тко­ву на­кла­дну на за­ли­шко­ву вар­тість по­став­ки (тоб­то 50% від вар­то­сті по­став­ки то­ва­ру) на да­ту та­ко­го від­ван­та­же­н­ня, що в цьо­му ви­пад- ку є пер­шою по­ді­єю. Оче­ви­дно, що по­да­тко­ва на­кла­дна на су­му рі­зни­ці між ра­ні­ше отри­ма­ною пе­ре­д­опла­тою та вар­ті­стю по­став­ле­но­го то­ва­ру бу­де ви­пи­са­на про­дав­цем без­по­се­ре­дньо на но­во­го кре­ди­то­ра. Во­дно­час по­стає пи­та­н­ня що­до то­го, чи не­об­хі­дно ко­ри­гу­ва­ти по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня про­дав­це­ві та по­да­тко­вий кре­дит по­ку­пце­ві (пер­ві­сно­му кре­ди­то­ру), ви­зна­ні під час пе­ре­д­опла­ти.

На дум­ку ав­то­ра, від­по­відь мо­же бу­ти сфор­му­льо­ва­на та­ким чи­ном. Від­по­від­но до п. 192.1 ПКУ, від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги не є під­ста­вою для ко­ри­гу­ва­н­ня по­да­тко­вих зо­бов’язань та по­да­тко­во­го кре­ди­ту з ПДВ у сто­рін пра­во­від­но­син. Однак, згі­дно з п. 185.1 ПКУ, об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ є опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня то­ва­рів, тоб­то будь-яка пе­ре­да­ча пра­ва на роз­по­ря­дже­н­ня то­ва­ра­ми як вла­сник (пп. 14.1.191 ПКУ). От­же, не­зва­жа­ю­чи на те, що но­вий кре­ди­тор не є сто­ро­ною до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу, для ці­лей опе­ра­ції по­став­ки са­ме він вва­жа­ти­ме­ться по­ку­пцем то­ва­ру, пра­во ви­мо­ги що­до яко­го йо­му бу­ло від­сту­пле­не.

Та­ким чи­ном, ви­хо­дя­чи із за­зна­че­но­го та не­зва­жа­ю­чи на про­га­ли­ни у пе­ре­лі­ку під­став для ко­ри­гу­ва­н­ня по­да­тко­вих зо­бов’язань/ по­да­тко­во­го кре­ди­ту з ПДВ, по­ку­пець (пер­ві­сний кре­ди­тор) по­ви­нен ско­ри­гу­ва­ти свій по­да­тко­вий кре­дит з ПДВ (а про­да­вець – по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня), сфор­мо­ва­ний на су­му отри­ма­но­го аван­су, адже опе­ра­ція з по­ста­ча­н­ня то­ва­рів для ньо­го не від­бу­де­ться (він не отри­має то­ва­ри), а от­же, у ньо­го зни­кає під­ста­ва для фор­му­ва­н­ня по­да­тко­во­го кре­ди­ту з ПДВ (п. 198.1, 198.3 ПКУ).

Во­дно­час про­да­вець має ви­пи­са­ти по­да­тко­ву на­кла­дну, фор­му­ю­чи по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня з ПДВ, на всю су­му по­став­ле­них то­ва­рів на ко­ристь но­во­го кре­ди­то­ра. Окрім то­го, про­да­вець має ви­пи­са­ти, а по­ку­пець (пер­ві­сний кре­ди­тор) – за­ре­є­стру­ва­ти, змен­шив­ши та­ким чи­ном су­му по­да­тко­во­го кре­ди­ту і по­да­тко­вих зо­бов’язань з ПДВ, роз­ра­ху­нок ко­ри­гу­ва­н­ня до по­да­тко­вої на­кла­дної, ви­пи­са­ної про­дав­цем на су­му отри­ма­но­го аван­су від по­ку­пця (пер­ві­сно­го кре­ди­то­ра).

От­же, не­зва­жа­ю­чи на те, що опе­ра­ція з від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги, на пер­ший по­гляд, є ней­траль­ною з по­зи­ції ПДВ, існує чи­ма­ло «під­во­дних ка­ме­нів», які мо­жуть зро­би­ти її не та­кою ней­траль­ною. Са­ме то­му під час здій­сне­н­ня по­ді­бних опе­ра­цій не­об­хі­дно звер­та­ти ува­гу на те, чи во­ни впли­ва­ють (та яким чи­ном) на пра­во­від­но­си­ни сто­рін, що вже скла­ли­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.