Гра у ква­ча фі­ска­лів та пла­тни­ків по­да­тків

Пра­кти­чні аспе­кти кри­мі­наль­них про­ва­джень за озна­ка­ми по­да­тко­вих зло­чи­нів, здій­сню­ва­них ор­га­на­ми ДФС

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ОПОДАТКУВАННЯ / МИТНЕ ПРАВО - Сві­тла­на Сі МОРОЗ МОРОЗ, к.ю.н., адво­кат, пар­тнер ЮК Dictum

Фа­кти – впер­та річ

Слід­чі управ­лі­н­ня у стру­кту­рі те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби (да­лі – ДФС) кри­мі­наль­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня за озна­ка­ми по­да­тко­вих зло­чи­нів ре­є­стру­ють в Єди­но­му ре­є­стрі до­су­до­вих роз­слі­ду­вань (да­лі – ЄРДР) на під­ста­ві та в ре­зуль­та­ті здій­сне­н­ня та­ких дій:

1. Ви­ко­ри­ста­н­ня ін­фор­ма­цій­но­го за­без­пе­че­н­ня ДФС для ви­яв­ле­н­ня ознак кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень (оброб­ка по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції, що мі­сти­ться в ін­фор­ма­цій­них ре­сур­сах ДФС). На­при­клад, ви­яв­ле­н­ня ознак ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків чи ознак фі­ктив­но­го під­при­єм­ни­цтва шля­хом здій­сне­н­ня ана­лі­зу по­да­тко­вої зві­тно­сті, ана­лі­зу су­тно­сті го­спо­дар­ських опе­ра­цій на пре­дмет ви­яв­ле­н­ня ознак ри­зи­ко­во­сті, ана­лі­зу суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня на пре­дмет на­яв­но­сті ознак фі­ктив­но­сті то­що.

Оброб­ка по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції мо­же здій­сню­ва­ти­ся за вла­сною іні­ці­а­ти­вою пра­ців­ни­ків ДФС або на ви­ко­на­н­ня за­пи­ту слід­чих та опе­ра­тив­них управ­лінь те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФС та ін­ших пра­во­охо­рон­них ор­га­нів.

За ре­зуль­та­та­ми оброб­ки по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції пра­ців­ни­ки ДФС скла­да­ють ана­лі­ти­чні або ін­фор­ма­цій­ні до­від­ки. Та­кі до­від­ки ре­є­стру­ю­ться в єди­ній си­сте­мі еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу АС «Управ­лі­н­ня до­ку­мен­та­ми», їм при­сво­ю­є­ться ре­є­стра­цій­ний но­мер. До­від­ки пе­ре­да­ю­ться ке­рів­ни­ку те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну ДФС для прийня­т­тя рі­ше­н­ня сто­сов­но подаль­ших дій з при­во­ду ви­яв­ле­них ознак кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень або на­прав­ля­ю­ться до від­по­від­но­го ор­га­ну, на ви­ко­на­н­ня за­пи­ту яко­го здій­сню­ва­ла­ся оброб­ка по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції.

За ре­зуль­та­та­ми отри­ма­них ана­лі­ти­чних або ін­фор­ма­цій­них до­від­ок слід­чі управ­лі­н­ня те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФС або ін­ших пра­во­охо­рон­них ор­га­нів вно­сять за­пи­си до ЄРДР про мо­жли­во вчи­не­ні кри­мі­наль­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня за по­го­дже­н­ням з ор­га­на­ми про­ку­ра­ту­ри.

2. За­пи­си до ЄРДР за озна­ка­ми кри­мі­наль­них по­да­тко­вих пра­во­по­ру­шень вно­ся­ться на під­ста­ві отри­ма­них за­яв від суб’єктів – за­яв­ни­ків що­до вчи­не­н­ня кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень. По­ло­же­н­ня ч. 1 ст. 214 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – КПК

Укра­ї­ни) зо­бов'язу­ють слід­чо­го/про­ку­ро­ра не­від­кла­дно, але не пі­зні­ше ніж че­рез 24 го­ди­ни пі­сля по­да­н­ня за­яви, по­ві­дом­ле­н­ня про вчи­не­не кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня або пі­сля са­мо­стій­но­го ви­яв­ле­н­ня ним з будь-яко­го дже­ре­ла об­ста­вин, що мо­жуть свід­чи­ти про вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, вне­сти за­пис до ЄРДР та роз­по­ча­ти роз­слі­ду­ва­н­ня.

Вра­хо­ву­ю­чи пра­во­вий ста­тус слід­чих управ­лінь те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФС, остан­ні здій­сню­ють вне­се­н­ня по­ві­дом­ле­н­ня, за­яви про вчи­не­не кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня за по­го­дже­н­ням з ор­га­на­ми про­ку­ра­ту­ри. Окрім то­го, та­кий ін­стру­мент як іні­ці­ю­ва­н­ня здій­сне­н­ня кри­мі­наль­них про­ва­джень актив­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться не­до­бро­со­ві­сни­ми кон­ку­рен­та­ми.

3. В ме­жах здій­сне­н­ня опе­ра­тив­но­роз­шу­ко­вої ді­яль­но­сті опе­ра­тив­ні управ­лі­н­ня те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФС мо­жуть ви­яв­ля­ти та фі­ксу­ва­ти ін­фор­ма­цію про дії слу­жбо­вих/ по­са­до­вих осіб, що мі­стять озна­ки кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень. Зокре­ма, та­ка ін­фор­ма­ція мо­же бу­ти отри­ма­на в ре­зуль­та­ті опи­ту­ва­н­ня або до­пи­ту пев­них осіб, які вка­зу­ють на дії слу­жбо­вих/по­са­до­вих осіб, що мі­стять озна­ки кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень.

В ре­зуль­та­ті отри­ма­н­ня та­ких про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів як пи­сьмо­ві по­ясне­н­ня (в ре­зуль­та­ті про­ве­де­н­ня опи­ту­ва­н­ня) та про­то­кол до­пи­ту (в ре­зуль­та­ті про­ве­де­н­ня до­пи­ту) оформ­лю­ю­ться су­про­від­ні до­ку­мен­ти (на­при­клад, ра­порт та су­про­від­ні ли­сти), які на­прав­ля­ю­ться до слід­чо­го управ­лі­н­ня те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну ДФС для подаль­шо­го прийня­т­тя рі­ше­н­ня за пра­ви­ла­ми, ви­зна­че­ни­ми ст. 214 КПК Укра­ї­ни (вне­се­н­ня ві­до­мо­стей до ЄРДР або по­вер­не­н­ня на до­о­пра­цю­ва­н­ня, хо­ча про­це­су­аль­не за­ко­но­дав­ство не ви­зна­чає та­кої мо­жли­во­сті як по­вер­не­н­ня опе­ра­тив­них ма­те­рі­а­лів на до­о­пра­цю­ва­н­ня, однак на пра­кти­ці та­кі ви­пад­ки тра­пля­ю­ться до­ста­тньо ча­сто).

4. Ви­яв­ле­н­ня ознак кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень в ре­зуль­та­ті про­ве­де­них по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок. Сьо­го­дні це ду­же роз­по­всю­дже­на пра­кти­ка, ко­ли кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня здій­сню­ю­ться за на­слід­ка­ми про­ве­де­них по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок та прийня­тих за їх ре­зуль­та­та­ми по­да­тко­вих по­ві­дом­лень-рі­шень.

Ін­фор­ма­ція про озна­ки вчи­не­них кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень вно­си­ться слід­чи­ми управ­лінь ор­га­нів ДФС за по­го­дже­н­ням з ор­га­на­ми про­ку­ра­ту­ри на під­ста­ві отри­ма­ної ін­фор­ма­ції від управ­лінь по­да­тко­во­го та ми­тно­го ау­ди­ту те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФС.

Кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня на пра­кти­ці здій­сню­ю­ться, не вра­хо­ву­ю­чи фа­кту на­яв­но­сті су­до­вих про­ва­джень за на­слід­ка­ми оскар­же­н­ня по­да­тко­вих по­ві­дом­лень рі­шень, прийня­тих в ре­зуль­та­ті про­ве­де­н­ня по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок.

5. Ви­яв­ле­н­ня та фі­кса­ція по­да­тко­вих пра­во­по­ру­шень мо­же здій­сню­ва­ти­ся на під­ста­ві про­ве­де­них екс­пер­тиз. За ре­зуль­та­том ана­лі­зу по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції або отри­ма­ної пер­вин­ної фі­нан­со­вої до­ку­мен­та­ції від пла­тни­ків по­да­тків пра­ців­ни­ки слід­чих та опе­ра­тив­них управ­лінь те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФС у ме­жах кри­мі­наль­них про­ва­джень на­прав­ля­ють до­ку­мен­та­цію на про­ве­де­н­ня су­до­во-еко­но­мі­чних екс­пер­тиз. За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня та­ких екс­пер­тиз, в яких екс­перт ро­бить ви­снов­ки про су­му спри­чи­не­них зби­тків дер­жа­ві, від­бу­ва­є­ться вне­се­н­ня ві­до­мо­стей до ЄРДР.

Ек­спер­ти­зу мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти як на ета­пі зби­ра­н­ня ма­те­рі­а­лів для вне­се­н­ня ін­фор­ма­ції до ЄРДР, так і з ме­тою роз­ши­ре­н­ня ква­лі­фі­ка­ції на­яв­но­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня. Пе­ре­ква­лі­фі­ка­ція кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня (або так зва­не роз­ши­ре­н­ня ква­лі­фі­ка­ції) здій­сню­є­ться з ме­тою про­ве­де­н­ня ін­ших слід­чих дій, за­сто­су­ва­н­ня ква­лі­фі­ка­цій зло­чи­нів, за які пе­ред­ба­че­ні більш зна­чні сан­кції.

6. Пра­ців­ни­ки слід­чих та опе­ра­тив­них управ­лінь те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФС та­кож здій­сню­ють ана­ліз ін­фор­ма­цій­них баз ін­ших дер­жав­них ор­га­нів та ви­ко­ри­сто­ву­ють отри­ма­ну ін­фор­ма­цію з ме­тою ви­яв­ле­н­ня ознак кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень. Зокре­ма, до­ста­тньо актив­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ін­фор­ма­ція з Дер­жав­но­го ре­є­стру ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та Пу­блі­чної ка­да­стро­вої кар­ти для отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції про на­яв­ність ре­чо­вих прав, а та­кож зі­став­ле­н­ня спів­мір­но­сті вар­то­сті та­ких прав з офі­цій­но отри­ма­ним до­хо­дом вла­сни­ка для при­дба­н­ня та­ких прав, вста­нов­ле­н­ня на­яв­но­сті або від­су­тно­сті ознак що­до вчи­не­н­ня кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень, пе­ред­ба­че­них ст. 209 КК Укра­ї­ни («Ле­га­лі­за­ція (від­ми­ва­н­ня) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом») та ст. 209-1 КК Укра­ї­ни («Уми­сне по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства про за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дію ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, або фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму»).

7. Дер­жав­на слу­жба фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу Укра­ї­ни на­прав­ляє ін­фор­ма­цію до те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФС на рів­ні обла­стей та м. Ки­є­ва у ви­гля­ді уза­галь­не­них ма­те­рі­а­лів фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу, що є під­ста­вою для за­ве­де­н­ня опе­ра­тив­но­роз­шу­ко­вої спра­ви або вне­се­н­ня ві­до­мо­стей до ЄРДР за пра­ви­ла­ми, ви­зна­че­ни­ми ст. 214 КПК Укра­ї­ни («Вне­се­н­ня ві­до­мо­стей до ЄРДР»).

8. У ра­зі на­яв­но­сті ознак кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, ви­зна­че­но­го ст. 204 КК Укра­ї­ни («Не­за­кон­не ви­го­тов­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня, збут або транс­пор­ту­ва­н­ня з ме­тою збу­ту під­акци­зних то­ва­рів»), вне­се­н­ня ві­до­мо­стей до ЄРДР мо­же бу­ти здій­сне­не на під­ста­ві отри­ма­но­го екс­пер­тно­го ви­снов­ку за фа­ктом спри­чи­не­н­ня шко­ди здо­ров’ю або спри­чи­не­н­ня зби­тків дер­жа­ві.

9. На ви­ко­на­н­ня ви­мог ст. 62 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про бан­ки та бан­ків­ську ді­яль­ність» та від­по­від­но до Ли­ста На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни від 26.05.2017 р. №25-0008/37888 «Що­до фі­нан­со­вих опе­ра­ції з озна­ка­ми фі­ктив­но­сті», за на­яв­но­сті ін­фор­ма­ції, яка ста­но­вить бан­ків­ську та­єм­ни­цю та не­об­хі­дна для ви­ко­на­н­ня бан­ка­ми по­кла­де­них на них обов'яз­ків у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, фі­нан­су­ван­ню те­ро­ри­зму та фі­нан­су­ван­ню роз­по­всю­дже­н­ня зброї ма­со­во­го зни­ще­н­ня, бан­ки роз­кри­ва­ють та­ку ін­фор­ма­цію без на­прав­ле­н­ня за­пи­ту та/або отри­ма­н­ня до­зво­лу клі­єн­та про роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції. За­зна­че­на ін­фор­ма­ція мо­же на­прав­ля­ти­ся до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів та ор­га­нів ДФС, що є під­ста­вою для роз­гля­ду отри­ма­ної ін­фор­ма­ції та прийня­т­тя рі­шень за пра­ви­ла­ми, ви­зна­че­ни­ми ст. 214 КПК Укра­ї­ни («Вне­се­н­ня ві­до­мо­стей до ЄРДР»).

Що­до по­да­тко­вих зло­чи­нів, зде­біль­шо­го, на­прав­ле­н­ня та­кої ін­фор­ма­ції сто­су­є­ться ви­яв­ле­н­ня ознак кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень за ква­лі­фі­ка­ці­я­ми ст. 205 КК Укра­ї­ни («Фі­ктив­не під­при­єм­ни­цтво»), ст. 209 («Ле­га­лі­за­ція (від­ми­ва­н­ня) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом»), ст. 209-1 («Уми­сне по­ру­ше­н­ня ви­мог

за­ко­но­дав­ства про за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дію ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, або фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму»).

10. Вне­се­н­ня за­пи­сів до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань на під­ста­ві ухва­ли слід­чо­го суд­ді за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду скарг від­по­від­но до ст. 303 КПК Укра­ї­ни.

От­же, акцен­ту­ю­чи ува­гу на ТОП-10 най­по­ши­ре­ні­ших під­став для вне­се­н­ня за­пи­сів до ЄРДР, пла­тник по­да­тків мо­же про­гно­зу­ва­ти стра­те­гії та осо­бли­во­сті за­хи­сту в та­ких кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях.

Тіль­ки той до­ся­гає ме­ти, хто йде

Що­до осо­бли­во­стей за­хи­сту пла­тни­ків по­да­тків у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях, не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти та­кі осо­бли­во­сті до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня по­да­тко­вих зло­чи­нів:

1. Ст. 219 КПК Укра­ї­ни вста­нов­ле­ні гра­ни­чні про­це­су­аль­ні стро­ки для здій­сне­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня: 6 мі­ся­ців – у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні що­до кри­мі­наль­но­го про­сту­пку; 12 мі­ся­ців – у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні що­до зло­чи­ну не­ве­ли­кої або се­ре­дньої тяж­ко­сті; 18 мі­ся­ців – у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні що­до тяж­ко­го або осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну.

Під час по­бу­до­ви стра­те­гії за­хи­сту не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти не ли­ше три­ва­лість до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, вста­нов­ле­ну за­ко­ном, але й не за­бу­ва­ти про той факт, що пра­ців­ни­ки слід­чих та опе­ра­тив­них управ­лінь те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФС, про­во­дя­чи до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня за озна­ка­ми вчи­не­них кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень (фа­кто­вих пра­во­по­ру­шень), здій­сню­ють всі мо­жли­ві та всі до­сту­пні для них слід­чі дії (об­шук, арешт акти­вів і то­вар­но-ма­те­рі­аль­них цін­но­стей, за­три­ма­н­ня) про­тя­гом пер­ших 2-3 мі­ся­ців.

Та­ким чи­ном, осо­бли­ві­стю за­хи­сту пла­тни­ків по­да­тків у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях є швид­кість та ре­а­кція на зов­ні­шні дії. Сто­ро­на за­хи­сту по­вин­на пам’ята­ти ви­слів: «Тіль­ки той до­ся­гає ме­ти, хто йде». Ор­ган до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня бу­де «йти» при­бли­зно 2-3 мі­ся­ці, а то­му ма­ють бу­ти ви­зна­че­ні від­по­від­ні та­кти­ки за­хи­сту.

2. Ана­лі­зу­ю­чи по­пу­ляр­ний се­ред пра­ців­ни­ків ДФС пе­ре­лік під­став для вне­се­н­ня за­пи­сів до ЄРДР, не­об­хі­дно звер­ну­ти ува­гу на пра­во­мір­ність та­ких під­став. На­при­клад, та­ка під­ста­ва як вне­се­н­ня за­пи­сів до ЄРДР на під­ста­ві отри­ма­них пи­сьмо­вих по­яснень (в ре­зуль­та­ті про­ве­де­н­ня опи­ту­ва­н­ня) та про­то­ко­лів до­пи­ту (в ре­зуль­та­ті про­ве­де­н­ня до­пи­ту) опе­ра­тив­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми ви­кли­кає зна­чну кіль­кість су­пе­ре­чли­вих пи­тань. Зокре­ма, пра­во­мір­ність отри­ма­н­ня та­ких по­яснень та про­то­ко­лів до­пи­ту, їх на­ле­жність і допу­сти­мість, про­це­ду­ра їх отри­ма­н­ня то­що.

Що сто­су­є­ться ви­яв­ле­н­ня ознак кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень в ре­зуль­та­ті про­ве­де­них по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок та вне­се­н­ня від­по­від­них за­пи­сів до ЄРДР, по­трі­бно звер­ну­ти ува­гу на по­ло­же­н­ня п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК Укра­ї­ни («Вста­нов­ле­на від­су­тність по­дії кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня»). Отри­ма­н­ня по­зи­тив­но­го су­до­во­го рі­ше­н­ня (яке на­бра­ло чин­но­сті) пла­тни­ком по­да­тків що­до ви­зна­н­ня про­ти­прав­ним та ска­су­ва­н­ня по­да­тко­во­го по­ві­дом­ле­н­ня-рі­ше­н­ня, прийня­то­го за ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­ної по­да­тко­вої пе­ре­вір­ки, є під­ста­вою для за­кри­т­тя кри­мі­наль­но­го про­ва­джен- ня на під­ста­ві п. 1, ч. 1, ст. 284 КПК Укра­ї­ни.

Зві­сно, пра­во­мір­ність вне­се­н­ня за­пи­сів до ЄРДР на під­ста­ві по­да­тко­во­го по­ві­дом­ле­н­ня-рі­ше­н­ня, яке оскар­жу­є­ться в су­до­во­му по­ряд­ку, вза­га­лі від­су­тня. Однак, не­зва­жа­ю­чи на та­кий факт, кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня ре­є­стру­ю­ться, а до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня здій­сню­є­ться. То­му оби­ра­ю­чи та­кти­ку за­хи­сту, на­сам­пе­ред, не­об­хі­дно звер­та­ти ува­гу на під­ста­ви для вне­се­н­ня за­пи­сів до ЄРДР.

Най­кра­щий за­хист – на­пад

Цей прин­цип най­більш ефе­ктив­ний у кон­текс­ті за­хи­сту в кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях з еко­но­мі­чних зло­чи­нів (по­да­тко­ві зло­чи­ни не ви­ня­ток). Не слід за­бу­ва­ти, що най­актив­ні­ша фа­за до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня по­да­тко­вих зло­чи­нів – це пер­ші 2-3 мі­ся­ці. Якщо в пе­рі­од актив­ної фа­зи сто­ро­на за­хи­сту бу­де здій­сню­ва­ти та вчи­ня­ти дії для ство­ре­н­ня ма­кси­маль­них пе­ре­пон ор­га­ну до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, то та­ка та­кти­ка за­ва­жа­ти­ме ор­га­ну до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня ре­а­лі­зу­ва­ти за­пла­но­ва­ні слід­чі дії.

Сто­ро­на за­хи­сту мо­же ско­ри­ста­ти­ся пра­вом звер­не­н­ня та по­да­н­ня скарг до слід­чих суд­дів, ви­щих ор­га­нів (Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни), кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів (у то­му чи­слі ви­щих ор­га­нів про­ку­ра­ту­ри). Ко­ри­сни­ми мо­жуть бу­ти де­пу­тат­ські звер­не­н­ня до ор­га­ну до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, звер­не­н­ня до цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди. Га­ря­чі лі­нії (сер­ві­си «Пульс», «Уря­до­ва га­ря­ча лі­нія» то­що), бі­знес-асо­ці­а­ції, ом­буд­смен, спіл­ки під­при­єм­ців та­кож мо­жуть ста­ти у на­го­ді. Що сто­су­є­ться зна­чних для су­спіль­ства справ, мо­жна звер­ну­ти­ся до за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції.

Xо­чеш всто­я­ти на мі­сці – бі­жи вдві­чі швид­ше, а хо­чеш ви­рва­ти­ся впе­ред – ле­ти

У про­це­сі на­пра­цю­ва­н­ня стра­те­гії за­хи­сту в кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях що­до по­да­тко­вих зло­чи­нів не­об­хі­дно пам’ята­ти, що го­лов­не зав­да­н­ня – втри­ма­ти­ся пер­ші 2-3 мі­ся­ці. Да­лі до ва­шої ува­ги де­які ре­ко­мен­да­ції з при­во­ду то­го, що по­трі­бно вчи­ни­ти в цей пе­рі­од:

1. Не допу­сти­ти па­ра­лі­за­цію про­це­сів ви­ро­бни­цтва та аре­шту акти­вів: пе­ре­ве­де­н­ня акти­вів на ін­шо­го но­мі­наль­но­го вла­сни­ка; пе­ре­ве­де­н­ня ко­штів з роз­ра­хун­ко­вих ра­хун­ків на ра­хун­ки ін­ших осіб; зня­т­тя фі­нан­со­вих по­то­ків, зо­бов’язань з одно­го суб’єкта та пе­ре­ве­де­н­ня на ін­шо­го шля­хом укла­де­н­ня угод про пе­ре­від­ступ бор­гу/ви­мог; пе­ре­укла­де­н­ня кон­тра­ктів на ін­ших суб’єктів то­що.

2. Про­ве­сти актив­ну ро­бо­ту з кон­тр­аген­та­ми – не допу­сти­ти бло­ку­ва­н­ня ро­бо­ти з клі­єн­та­ми та змен­ше­н­ня об’єму за­мов­лень. Не­об­хі­дно про­ве­сти ко­му­ні­ка­цію з кон­тр­аген­та­ми (якщо ро­зу­мі­є­мо, що си­ту­а­ція мо­же ви­йти із зо­ни кон­тро­лю, а на­яв­не кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня ма­ти­ме не­га­тив­ний вплив на на­ших клі­єн­тів, кра­ще за­по­біг­ти та­кій си­ту­а­ції та здій­сни­ти від­по­від­ні ко­му­ні­ка­ції), за­про­по­ну­ва­ти пе­ре­у­кла­сти до­го­во­ри з ін­ши­ми суб’єкта­ми, за­пев­ни­ти у стій­ко­сті по­зи­цій та на­яв­но­сті кон­тро­лю над си­ту­а­ці­єю.

3. Кон­тро­лю­ва­ти роз­ви­ток по­дій по всій гру­пі ком­па­ній, оскіль­ки якщо в по­то­чно­му кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам не вда­сться спри­чи­ни­ти зна­чно­го не­га­ти­ву одно­му суб’єкту, то в ме­жах та­ко­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня мо­же бу­ти здій­сне­но до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня сто­сов­но юри­ди­чних та фі­зи­чних осіб, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но сто­су­ю­ться пер­ві­сно­го суб’єкта.

4. No name company – це не про від­су­тність брен­ду, а про та­кти­ку за­хи­сту. Пі­сля пе­ре­о­форм­ле­н­ня акти­вів на ін­ших суб’єктів, пе­ре­ве­де­н­ня кон­тра­ктів з кон­тр­аген­та­ми та основ­них зо­бов’язань на­стає час змі­ню­ва­ти на­зву ком­па­нії, мі­сце її зна­хо­дже­н­ня, по­са­до­вих та слу­жбо­вих осіб, звіль­ня­ти пра­ців­ни­ків і при­йма­ти на ро­бо­ту на ін­ше під­при­єм­ство, змі­ню­ва­ти за­снов­ни­ків та кін­це­вих бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків.

Не­зва­жа­ю­чи на той факт, що ко­жне кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня має свої осо­бли­во­сті, спе­ци­фі­ку та умо­ви, існу­ють за­галь­ні тен­ден­ції як у стра­те­гі­ях за­хи­сту, так і у стра­те­гі­ях до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Си­стем­ний ана­ліз су­до­вої пра­кти­ки до­зво­ляє си­сте­ма­ти­зу­ва­ти па­ра­ди­гми, за яки­ми здій­сню­ю­ться кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня що­до по­да­тко­вих зло­чи­нів: ре­аль­ний еко­но­мі­чний ефект – вста­нов­ле­н­ня ді­ло­вої ме­ти (го­спо­дар­ських пра­во­від­но­шень, бі­знес-стру­ктур); но­мі­наль­ні утри­му­ва­чі – ви­яв­ле­н­ня ре­аль­но­го бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка; ро­бо­та з до­бро­со­ві­сни­ми кон­тр­аген­та­ми – до­три­ма­н­ня прин­ци­пу на­ле­жної оба­чно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.