Но­ве жи­т­тя для осіб у бор­го­вій ямі

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Оле­на ФОМІНА, пар­тнер NOBILI, адво­кат, ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла Ко­декс Укра­ї­ни з про­це­дур бан­крут­ства. Прийня­тим Ко­де­ксом вста­нов­ле­но умо­ви та по­ря­док від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті бор­жни­ка-юри­ди­чної осо­би або ви­зна­н­ня йо­го бан­кру­том та за­сто­су­ва­н­ня лі­кві­да­цій­ної про­це­ду­ри з ме­тою пов­но­го або час­тко­во­го за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів, а та­кож від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті фі­зи­чної осо­би.

18.10.2018 р. – істо­ри­чна да­та для пра­во­вої спіль­но­ти, що за­йма­є­ться бан­крут­ством. Прийня­т­тя Ко­де­ксу з про­це­дур бан­крут­ства за­про­ва­джує но­вий для Укра­ї­ни ін­сти­тут бан­крут­ства фі­зи­чних осіб. Са­ме ця за­ко­но­дав­ча но­ве­ла ви­кли­ка­ла най­біль­ше су­пе­ре­чно­стей у про­це­сі обго­во­ре­н­ня про­е­кту.

Бан­крут­ство фі­зи­чних осіб має на ме­ті на­да­ти мо­жли­вість по­ча­ти но­ве жи­т­тя осо­бам, які опи­ни­ли­ся у бор­го­вій ямі. Во­дно­час Ко­декс розв’язує пи­та­н­ня «за­мо­ро­же­ної іпо­те­ки». Вве­де­ний у 2014 р. мо­ра­то­рій на від­чу­же­н­ня за­став­но­го та іпо­те­чно­го май­на за ва­лю­тни­ми кре­ди­та­ми, з одно­го бо­ку, за­хи­стив зна­чну ча­сти­ну «ва­лю­тних бор­жни­ків», а з ін­шо­го – фа­кти­чно по­зба­вив бан­ків­ські уста­но­ви мо­жли­во­сті отри­ма­ти пе­ре­да­ні в по­зи­ку гро­шо­ві ко­шти та звів на­ні­вець іпо­те­чне кре­ди­ту­ва­н­ня про­тя­гом остан­ніх ро­ків. Си­ту­а­ція ма­ла бу­ти ви­рі­ше­на, оскіль­ки ча­сти­на не­до­бро­со­ві­сних бор­жни­ків вза­га­лі пе­ре­ста­ла об­слу­го­ву­ва­ти кре­ди­ти та не ба­жа­ла зна­хо­ди­ти ком­про­міс, спо­ді­ва­ю­чись на те, що іпо­те­чне май­но все одно не мо­жна за­бра­ти.

З мо­мен­ту на­бра­н­ня чин­но­сті Ко­де­ксом, що від­бу­де­ться че­рез 6 мі­ся­ців, втра­чає си­лу за­кон, яким бу­ло вве­де­но мо­ра­то­рій, а та­кож пе­ред­ба­ча­є­ться 5-рі­чний осо­бли­вий ре­жим ре­стру­кту­ри­за­ції за­бор­го­ва­но­сті ва­лю­тних кре­ди­тів. Бор­жни­кам бу­де на­да­на мо­жли­вість про­тя­гом 5 ро­ків по­га­си­ти за­бор­го­ва­ність, що до­рів­ню­ва­ти­ме рин­ко­вій вар­то­сті пре­дме­та іпо­те­ки, об­чи­сле­ної за кур­сом НБУ на день від­кри­т­тя спра­ви про не­пла­то­спро­мо­жність.

Ва­жли­вою га­ран­ті­єю при бан­крут­стві фі­зи­чних осіб є те, що у бор­жни­ка не мо­жна за­бра­ти єди­не жи­тло, в яко­му він ме­шкає (мо­ва йде про квар­ти­ру до 60 кв. м або жи­тло­вий бу­ди­нок до 120 кв. м). Існу­ють рі­зні під­хо­ди до си­ту­а­цій, ко­ли роз­мір жи­тла є біль­шим або мен­шим ніж за­ко­но­дав­чо за­хи­ще­ний, з чим пов’яза­ні рі­зні про­цен­тні став­ки за кре­ди­том. За­га­лом, мо­жна обра­ти не­по­га­ний ва­рі­ант, зва­жа­ю­чи на те, що за­кон на­дає до­ста­тній для по­га­ше­н­ня про­мі­жок ча­су, а пе­ре­ве­де­н­ня роз­мі­ру за­бор­го­ва­но­сті в на­ціо­наль­ну ва­лю­ту ро­бить про­цес по­га­ше­н­ня більш про­гно­зо­ва­ним.

Окрім то­го, в Ко­де­ксі вра­хо­ва­но одну з ва­жли­вих ви­мог бан­ків­ської спіль­но­ти – іні­ці­ю­ва­ти бан­крут­ство фі­зи­чної осо­би мо­жна ли­ше за її за­явою. Та­кий за­по­бі­жник має на ме­ті не допу­сти­ти не­до­бро­со­ві­сні дії з бо­ку кре­ди­то­рів.

Ко­де­ксом пе­ред­ба­че­но, що не мо­жуть бу­ти ре­стру­кту­ри­зо­ва­ні бор­ги з алі­мен­тних зо­бов’язань, спла­ти стра­хо­вих вне­сків, що­до від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, зав­да­ної жи­т­тю та здо­ров’ю.

Про­те на­віть пі­сля успі­шно­го про­ве­де­н­ня бан­крут­ства та по­збав­ле­н­ня від бор­гів фі­зи­чна осо­ба не­сти­ме тя­гар, пов'яза­ний з обов’яз­ком по­ві­дом­ля­ти про факт бан­крут­ства під час укла­де­н­ня до­го­во­рів по­зи­ки та по­ру­ки, оскіль­ки йо­го ре­пу­та­ція не бу­де вва­жа­ти­ся без­до­ган­ною.

Прийня­т­тя Ко­де­ксу не ли­ше від­кри­ває но­ві мо­жли­во­сті для фі­зи­чних осіб, але й вдо­ско­на­лює про­це­ду­ру кор­по­ра­тив­но­го бан­крут­ства, ро­бля­чи її більш про­зо­рою, що має зна­чно під­ви­щи­ти ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість Укра­ї­ни. Однак по­пе­ре­ду пра­кти­ка пра­во­за­сто­су­ва­н­ня. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що во­на ви­прав­дає очі­ку­ва­н­ня та від­криє но­ву сто­рін­ку в про­це­ду­рі бан­крут­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.