«Клі­єн­ти нам до­ві­ря­ють, а це най­цін­ні­ше в на­шо­му бі­зне­сі»

Про­бле­ми та пер­спе­кти­ви роз­ви­тку укра­їн­ської по­да­тко­вої си­сте­ми, пе­ре­ва­ги вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­ної юр­фір­ми, спів­пра­ця з гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, здо­бу­тки та ці­лі на май­бу­тнє – про все це ми по­го­во­ри­ли з пар­тне­ром юри­ди­чно­го об’єд­на­н­ня ID Legal Group Оле­го

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­гом ДОБРОВОЛЬСЬКИМ

Про­бле­ми та пер­спе­кти­ви роз­ви­тку укра­їн­ської по­да­тко­вої си­сте­ми, пе­ре­ва­ги вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­ної юр­фір­ми, спів­пра­ця з гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, здо­бу­тки та ці­лі на май­бу­тнє – про все це ми по­го­во­ри­ли з пар­тне­ром юри­ди­чно­го об’єд­на­н­ня ID Legal Group

– ID Legal Group не так дав­но на юри­ди­чно­му рин­ку, але вже всти­гло за­ре­ко­мен­ду­ва­ти се­бе як на­дій­на та про­фе­сій­на ко­ман­да і на­віть ви­йти на єв­ро­пей­ський ри­нок. Що спри­я­ло та­ко­му успі­ху?

– Дій­сно, ми не так дав­но на юри­ди­чно­му рин­ку. Че­рез 5 мі­ся­ців (у бе­ре­зні 2019 р.) нам ви­пов­ни­ться 3 ро­ки. Зві­сно, спо­ча­тку бу­ло скла­дно, але ж всі про­хо­дять етап ста­нов­ле­н­ня. Ви пра­виль­но від­зна­чи­ли, що ми на­дій­на та про­фе­сій­на ко­ман­да. Са­ме сфор­мо­ва­на ко­ман­да до­зво­ли­ла нам ста­ти ти­ми, ким ми є за­раз. Ми ста­ви­ли пе­ред со­бою стра­те­гі­чну ме­ту – ство­ри­ти силь­ну ко­ман­ду, ро­зум­но гну­чку під ін­те­ре­си клі­єн­та. На­ра­зі мо­жна впев­не­но ска­за­ти, що нам це вда­ло­ся.

Та­кож ва­жли­ве зна­че­н­ня має спе­ці­а­лі­за­ція. Ми вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­не об'єд­на­н­ня. На­ша основ­на спе­ці­а­лі­за­ція – по­да­тко­ве пра­во. Ми до­ско­на­ло йо­го зна­є­мо та про­по­ну­є­мо весь спектр по­слуг у цій сфе­рі. За­зна­чу, що по­ді­бне про­по­ну­ють ба­га­то юр­фірм, але на­справ­ді на­да­ють оди­ни­ці. Ві­рю, що ми се­ред цих оди­ниць.

Під­твер­дже­н­ням мо­їх слів є на­ші клі­єн­ти. Клі­єн­ти, які при­йшли в ID Legal Group на по­ча­тку на­шо­го шля­ху та за­ли­ши­ли­ся з на­ми до цьо­го ча­су. Во­ни нам до­ві­ря­ють, а це най­цін­ні­ше в на­шо­му бі­зне­сі.

– Які най­ва­жли­ві­ші здо­бу­тки ком­па­нії Ви мо­же­те від­зна­чи­ти за цей час? – По-пер­ше, зла­го­дже­на і про­фе­сій­на ко­ман­да. Зві­сно, у нас від­бу­вав­ся по­тік ка­дрів, однак в ре­зуль­та­ті слаб­кі пі­шли, а силь­ні та про­фе­сій­ні за­ли­ши­ли­ся.

По-дру­ге, на­ші клі­єн­ти. Хо­ча клі­єн­ти, як на ме­не, не­пра­виль­не сло­во. Це на­ші пар­тне­ри, пев­ною мі­рою на­віть дру­зі (осо­бли­во ті, які при­йшли до нас дав­но).

По-тре­тє, на­ша ре­пу­та­ція. За час ро­бо­ти до нас з’яви­ла­ся до­ві­ра. Ми не шу­ка­є­мо клі­єн­тів, во­ни са­мі до нас при­хо­дять. Вже діє «са­ра­фан­не ра­діо».

Зви­чай­но, до до­ся­гнень мо­жна від­не­сти кей­си та ви­гра­ні спра­ви, але це скла­до­ві на­ших го­лов­них до­ся­гнень. – Ва­ша ком­па­нія актив­но спів­пра­цює з гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Які основ­ні «бе­не­фі­ти» від та­кої спів­пра­ці? – Все ду­же про­сто: є час роз­ки­да­ти ка­мі­н­ня, а є час йо­го зби­ра­ти. Ще пра­цю­ю­чи на держ­слу­жбі, я мав спра­ву з Асо­ці­а­ці­єю пла­тни­ків по­да­тків Укра­ї­ни. Ми спів­пра­цю­ва­ли то­ді та про­дов­жи­ли спів­пра­цю за­раз. На­ша ро­бо­та пов’яза­на зі сфе­рою по­да­тків (а це і пра­во, і ау­дит, і бух­гал­те­рія, і на­віть по­да­тко­ве кон­суль­ту­ва­н­ня), то­му та­ка спів­пра­ця є зро­зумі­лою. Ки­їв­ське від­ді­ле­н­ня Асо­ці­а­ції звер­ну­ло­ся до нас з про­по­зи­ці­єю про­ве­сти се­мі­нар­пра­кти­кум для сво­їх чле­нів і до­по­мог­ти ки­їв­ським бух­гал­те­рам та ау­ди­то­рам ро­зі­бра­ти­ся в чер­го­вих «но­ва­ці­ях» фі­скаль­но­го ор­га­ну. Ми по­го­ди­ли­ся взя­ти­ся за цю спра­ву. Всі бу­ли за­до­во­ле­ні се­мі­на­ром (ми з Асо­ці­а­ці­єю як ор­га­ні­за­то­ри, а під­при­єм­ці як уча­сни­ки). Ми ви­рі­ши­ли про­во­ди­ти та­кі се­мі­на­ри на по­стій­ній осно­ві – дві­чі на рік. До ре­чі, 7 гру­дня від­бу­де­ться че­твер­тий та­кий се­мі­нар, пар­тне­ра­ми яко­го ми за­про­си­ли ста­ти, крім Асо­ці­а­ції пла­тни­ків по­да­тків Укра­ї­ни, ще й Асо­ці­а­цію адво­ка­тів Укра­ї­ни. До то­го ж ми бу­де­мо йо­го про­во­ди­ти в аб­со­лю­тно но­во­му фор­ма­ті та з но­вою на­звою «ID Legal practice & talk». За­про­шую всіх!

З роз­ви­тком ком­па­нії ми зро­зумі­ли не­об­хі­дність вза­є­мо­дії з про­філь­ни­ми об'єд­на­н­ня­ми. На­сам­пе­ред, для обмі­ну до­сві­дом та для подаль­шо­го про­фе­сій­но­го роз­ви­тку. На­ші фа­хів­ці по­ча­ли від­ві­ду­ва­ти про­філь­ні за­хо­ди, се­мі­на­ри та фо­ру­ми. Жи­вий діа­лог, не­стан­дар­тні шля­хи ви­рі­ше­н­ня пи­тань клі­єн­тів, ці­ка­ві кей­си ко­лег – все це спри­я­ло на­шо­му роз­ви­тку в про­фе­сій­но­му аспе­кті.

На­сту­пним кро­ком ста­ла спів­пра­ця з про­фе­сій­ни­ми юри­ди­чни­ми об'єд­на­н­ня­ми. Під час за­хо­дів, які ор­га­ні­зо­вує Асо­ці­а­ція адво­ка­тів Укра­ї­ни, ми з ко­ле­га­ми обмі­ню­є­мо­ся дум­ка­ми, по­зи­ці­я­ми з тих чи ін­ших пи­тань, а го­лов­не – вчи­мо­ся. Ми вчи­мо­ся на тих по­мил­ках, які вже про­йшли ін­ші ком­па­нії. Однак не мо­жна ли­ше слу­ха­ти, по­трі­бно та­кож роз­по­від­а­ти. То­му ми ста­ли ге­не­раль­ним пар­тне­ром По­да­тко­во­го фо­ру­му, який ор­га­ні­зо­вує ААУ. Щоб роз­по­ві­сти ін­шим про ті ви­пад­ки, з яки­ми ми зі­штов­ху­ва­ли­ся на пра­кти­ці, про пи­та­н­ня, які нам вда­ло­ся ви­рі­ши­ти, а та­кож про те, як ми цьо­го до­ся­гли. – Ва­ша основ­на спе­ці­а­лі­за­ція – по­да­тки та все, що з ни­ми пов’яза­но. Чим зу­мов­ле­ний та­кий ви­бір? – Ми силь­ні в то­му, що зна­є­мо. Я і мій пар­тнер Ан­на Ігна­тен­ко про­йшли схо­жий шлях дер­жав­ної слу­жби. Са­ме там ми отри­ма­ли ве­ли­че­зний до­свід у сфе­рі опо­да­тку­ва­н­ня, а та­кож ро­зу­мі­н­ня, як пра­цює си­сте­ма зсе­ре­ди­ни, як спро­сти­ти якісь про­бле­ми, як вза­га­лі їх уни­кну­ти.

До то­го ж Ан­на біль­ше еко­но­міст, а я – юрист. Ми ви­рі­ши­ли, що мо­же­мо до­пов­ни­ти одне одно­го та обра­ли са­ме ту спе­ці­а­лі­за­цію, яку зна­є­мо най­кра­ще. По­тім до нас при­єд­на­ли­ся на­ші ко­ле­ги з держ­слу­жби Олег Ні­кі­тін та На­та­лія Су­ха­ре­ва. Во­ни очо­ли­ли юри­ди­чний і по­да­тко­вий на­прям­ки, які для нас є основ­ни­ми. У про­це­сі фор­му­ва­н­ня ко­ле­кти­ву до нас при­єд­на­лась ау­ди­тор­ська фір­ма EPR Company на чо­лі з її ке­рів­ни­ком Те­тя­ною Сав­чук. От­же, все від­бу­ва­є­ться ло­гі­чно.

– ID Legal Group – вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­не юри­ди­чне об’єд­на­н­ня. Які основ­ні пе­ре­ва­ги та­ко­го фор­ма­ту?

– Ви до­бре зна­є­те про ту кіль­кість юри­ди­чних ком­па­ній, які на­да­ють по­слу­ги у сфе­рі по­да­тко­во­го пра­ва. До то­го ж ба­га­то з них за­яв­ля­ють, що на­да­ють увесь спектр по­слуг. Ми ро­зу­мі­є­мо, що го­во­ри­ти – це не зав­жди ро­би­ти.

Вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­не об'єд­на­н­ня, та­ке як ми, за­зви­чай має не ду­же ве­ли­кий штат (у нас за­раз 20 спів­ро­бі­тни­ків), але це фа­хів­ці са­ме в тій сфе­рі, в який ми спе­ці­а­лі­зу­є­мо­ся. У нас є ау­ди­то­ри, сер­ти­фі­ко­ва­ні за укра­їн­ськи­ми та між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми; бух­гал­те­ри з до­сві­дом ро­бо­ти на по­са­дах го­лов­бу­хів ве­ли­ких ком­па­ній; фа­хів­ці у по­да­тко­вій та ми­тній спра­ві, які пра­цю­ва­ли в цій си­сте­мі; про­фе­сій­ні по­да­тко­ві кон­суль­тан­ти, юри­сти та адво­ка­ти.

Зав­дя­ки та­ко­му ко­ле­кти­ву нам вда­є­ться впо­ра­ти­ся май­же з бу­дья­ким пи­та­н­ням у сфе­рі по­да­тко­во­го пра­ва та без­пе­ки бі­зне­су. Ми не роз- по­ро­шу­є­мо на­ші си­ли на ре­чі, не­пов'яза­ні зі спе­ці­а­лі­за­ці­єю, а зо­се­ре­джу­є­мо­ся на го­лов­но­му. Вва­жаю, що са­ме в ком­пле­ксно­сті ви­рі­ше­н­ня про­блем клі­єн­та по­ля­гає на­ша пе­ре­ва­га над ін­ши­ми ком­па­ні­я­ми.

– Укра­їн­ський юри­ди­чний ри­нок нев­пин­но змі­ню­є­ться. Як Ви оці­ню­є­те йо­го сьо­го­дні­шній стан?

– На мою дум­ку, сьо­го­дні юри­ди­чний ри­нок ще не ви­йшов на до­кри­зо­ві по­ка­зни­ки, хо­ча пе­рі­од за­не­па­ду вже спо­віль­нив­ся. Ри­нок ду­же за­ле­жить від еко­но­мі­чної та по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні. Ми ба­чи­мо, як на змі­ну за­не­па­ду по­сту­по­во при­хо­дить ви­рів­ню­ва­н­ня. Я з опти­мі­змом див­лю­ся впе­ред, а та­кож очі­кую на по­лі­пше­н­ня еко­но­мі­чної си­ту­а­ції та зро­ста­н­ня рин­ку юри­ди­чних по­слуг. – Які основ­ні по­зи­тив­ні ри­си укра­їн­ської по­да­тко­вої си­сте­ми? Як Ви вва­жа­є­те, що по­тре­бує змін? – На­ша по­да­тко­ва си­сте­ма одно­ча­сно лі­бе­раль­на та ар­ха­ї­чна. Лі­бе­раль­на в то­му, що сто­су­є­ться ста­вок по­да­тків. Ар­ха­ї­чна в то­му, що сто­су­є­ться її адмі­ні­стру­ва­н­ня, кон­тро­лю, ре­фор­му­ва­н­ня та не вра­хо­вує ста­дію роз­ви­тку еко­но­мі­ки, на якій за­раз пе­ре­бу­ває Укра­ї­на. На жаль, у нас пов­ні­стю від­су­тня по­да­тко­ва куль­ту­ра. То­му одні­єю зі скла­до­вих ре­фор­му­ва­н­ня по­да­тко­вої си­сте­ми по­вин­но ста­ти ре­фор­му­ва­н­ня сві­до­мо­сті пла­тни­ків по­да­тків. Це по­трі­бно ро­би­ти ком­пле­ксно, ра­зом з ре­фор­му­ва­н­ням слу­жби в та­ку стру­кту­ру, до якої пла­тник по­да­тків ста­вив­ся б з по­ва­гою.

Фі­скаль­на слу­жба зро­би­ла ве­ли­кий крок упе­ред, по­чав­ши офі­цій­но пу­блі­ку­ва­ти план-гра­фік пе­ре­ві­рок. Однак при цьо­му по­трі­бно ре­тель­но від­шлі­фо­ву­ва­ти кри­те­рії від­бо­ру СПД для пе­ре­вір­ки, оскіль­ки да­ле­ко не зав­жди під­твер­джу­ю­ться ті ри­зи­ки, на під­ста­ві яких під­при­єм­ство вклю­чи­ли у план-гра­фік, а де­які з них вклю­ча­ють з пе­рі­о­ди­чні­стю один раз на рік.

На­став час вве­сти жорс­тку си­сте­му осо­би­стої від­по­від­аль­но­сті по­са­до­вих осіб за не­пра­во­мір­ні рі­ше­н­ня, не­пра­во­ві та не­о­б­ґрун­то­ва­ні ви­снов­ки в актах або рі­ше­н­нях, які на­да­лі ска­со­ву­ю­ться. При цьо­му по­трі­бно йти від істо­ри­чно-фор­маль­но­го під­хо­ду у ви­гля­ді час­тко­во­го по­збав­ле­н­ня пре­мії або за­трим­ки ран­гу. Від­по­від­аль­ність по­вин­на бу­ти сер­йо­зною, то­му що за ци­ми рі­ше­н­ня­ми сто­ять до­лі ком­па­ній і до­лі лю­дей, які в них пра­цю­ють.

За­га­лом, не­об­хі­дно про­ве­сти ре­фор­му­ва­н­ня слу­жби. До то­го ж не де­кла­ро­ва­не, а ре­аль­не. На­сам­пе­ред, це мо­дер­ні­за­ція (як те­хні­чна, так і сер­ві­сна). Біль­шість бю­ро­кра­ти­чної ро­бо­ти, пов'яза­ної з адмі­ні­стру­ва­н­ням по­да­тків, по­трі­бно пе­ре­ве­сти у про­грам­ні про­ду­кти та он­лайн­сер­ві­си. Та­кож ва­жли­вим мо­мен­том є си­сте­ма опла­ти пра­ці по­да­тків­ця. По­ви­нен пра­цю­ва­ти прин­цип: рі­вень за­ро­бі­тної пла­ти має бу­ти та­ким, щоб він від­по­від­ав на­слід­кам у ра­зі не­пра­во­мір­но прийня­тих рі­шень. За­ро­бі­тна пла­та має бу­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жною в цьо­му се­гмен­ті рин­ку пра­ці. Ця про­фе­сія по­вин­на зму­си­ти се­бе по­ва­жа­ти. – За­раз ве­ду­ться дис­ку­сії що­до впро­ва­дже­н­ня по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал за­мість по­да­тку на при­бу­ток під­при­ємств. Які основ­ні змі­ни це ви­кли­че? – Не­зва­жа­ю­чи на зна­чний ре­зо­нанс з йо­го вве­де­н­ням, вар­то за­зна­чи­ти, що мо­дель опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал (да­лі – ПВК) пра­цює ли­ше в кіль­кох єв­ро­пей­ських кра­ї­нах (в Есто­нії з 2000 р., в Гру­зії з 2017 р., в Ла­твії з 2018 р.). В усіх ін­ших єв­ро­пей­ських дер­жа­вах в то­му чи ін­шо­му ви­гля­ді фун­кціо­нує кор­по­ра­тив­ний по­да­ток – ана­лог на­шо­го по­да­тку на при­бу­ток. У ба­га­тьох кра­ї­нах кор­по­ра­тив­ний по­да­ток має ри­си, вла­сти­ві ПВК. Однак пер­шою йо­го вве­ла са­ме Есто­нія. За­раз во­на за­ймає 12 мі­сце в рей­тин­гу лег­ко­сті ве­де­н­ня бі­зне­су. Ідея ПВК – про­гре­сив­на, во­на мо­же да­ти при­плив ін­ве­сти­цій в на­шу кра­ї­ну. Во­дно­час ми ро­зу­мі­є­мо, що бу­дуть бю­дже­тні втра­ти (мо­жли­во, зна­чні). То­му дер­жа­ві по­трі­бно все зва­жи­ти та про­ду­ма­ти ме­ха­ні­зми, які до­зво­лять ком­пен­су­ва­ти вве­де­н­ня ПВК.

За­га­лом, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що за­про­по­но­ва­ні змі­ни спря­мо­ва­ні, на­сам­пе­ред, на ве­ли­кий бі­знес, орі­єн­то­ва­ний на ЗЕД. Во­ни вра­хо­ву­ють су­ча­сні тен­ден­ції по­да­тко­во­го кон­тро­лю та фор­му­ю­ться в між­на­ро­дній пра­кти­ці. З одно­го бо­ку, ці змі­ни спря­мо­ва­ні на за­хист вну­трі­шніх ін­те­ре­сів дер­жа­ви (збе­ре­же­н­ня за­ро­бле­них до­хо­дів все­ре­ди­ні кра­ї­ни), а з ін­шо­го – на спра­ве­дли­вий роз­по­діл до­хо­дів між усі­ма уча­сни­ка­ми транс­на­ціо­наль­них опе­ра­цій.

Однак не ви­клю­че­но, що ско­ри­ста­ти­ся мо­жли­ві­стю ухи­ли­ти­ся від спла­ти по­да­тку на при­бу­ток та спла­чу­ва­ти ПВК мо­жуть як се­ре­дні, так і ма­лі під­при­єм­ства (пе­ред­усім, під­при­єм­ства, які ви­сту­па­ти­муть кон­тр­аген­та­ми пла­тни­ків ПВК, оскіль­ки в ін­шо­му ви­пад­ку во­ни втра­ча­ти­муть ве­ли­ких по­ку­пців і за­мов­ни­ків, які бу­дуть пла­тни­ка­ми ПВК).

Що­до вве­де­н­ня за­ко­но­дав­чої іні­ці­а­ти­ви, на мою дум­ку, існує ви­со­ка

Одні­єю зі скла­до­вих ре­фор­му­ва­н­ня по­да­тко­вої си­сте­ми по­вин­но ста­ти ре­фор­му­ва­н­ня сві­до­мо­сті пла­тни­ків по­да­тків

ймо­вір­ність то­го, що про­йшов­ши про­цес бур­хли­во­го де­пу­тат­сько­го та гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня, вне­се­н­ня змін та по­пра­вок, на осін­ній се­сії (ближ­че до кін­ця ро­ку) за­ко­но­про­ект бу­де про­го­ло­со­ва­ний.

Одно­зна­чно, вна­слі­док впро­ва­дже­н­ня за­ко­но­про­е­кту від­бу­де­ться по­жвав­ле­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті Укра­ї­ни як для між­на­ро­дних ін­ве­сти­цій, так і для вну­трі­шньо­го роз­ви­тку. Во­дно­час від­бу­ва­ти­ме­ться пе­ре­бу­до­ва основ­них схем ро­бо­ти бі­зне­су, пов'яза­ної із за­сто­су­ва­н­ням спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня, не­ти­по­вих ви­плат, які за­сто­со­ву­ва­ли­ся для ре­гу­лю­ва­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня, а та­кож мі­ні­мі­за­ції ви­трат на фонд опла­ти пра­ці. Це до­зво­лить ле­га­лі­зу­ва­ти ви­пла­ти спів­ро­бі­тни- кам, зна­чно по­пов­ни­ти бю­джет пен­сій­но­го фон­ду та під­ви­щи­ти со­ці­аль­ні стан­дар­ти жи­т­тя на­се­ле­н­ня. – Як Ви вва­жа­є­те, які змі­ни че­ка­ють по­да­тко­ву мі­лі­цію? Який ор­ган її за­мі­нить та чи за­мі­нить вза­га­лі? – Тут по­трі­бно ви­ді­ли­ти кіль­ка мо­мен­тів. По-пер­ше, по­да­тко­ву мі­лі­цію вже на­ма­га­ю­ться ре­фор­му­ва­ти біль­ше ніж 5 ро­ків. По-дру­ге, існує що­най­мен­ше два ва­рі­ан­ти ре­фор­му­ва­н­ня: ство­ре­н­ня СФР (але це вже мер­тва те­ма) і ство­ре­н­ня НБФБ (за­раз пе­ре­бу­ває на ста­дії за­ко­но­про­е­кту). По-тре­тє, по­да­тко­ва мі­лі­ція, яка існує за­раз, се­бе ви­чер­па­ла.

На­сту­пне ва­жли­ве пи­та­н­ня – ефе­ктив­ність ро­бо­ти цьо­го під­роз­ді­лу. Спів­ро­бі­тни­ки по­да­тко­вої мі­лі­ції успі­шно ра­пор­ту­ють про со­тні міль­йо­нів зеко­ном­ле­них для дер­жа­ви гро­шей, при цьо­му за­бу­ва­ю­чи про су­до­ву сто­ро­ну пи­та­н­ня. Про­стий при­клад – ре­зуль­та­тив­ність опе­ра­тив­но­го, слід­чо­го су­про­во­ду та на­прав­ле­н­ня ма­те­рі­а­лів до су­ду, вже не ка­жу­чи про отри­ма­н­ня рі­ше­н­ня су­дів. Ле­во­ва час­тка цих справ як ле­жа­ла, так і ле­жить на сто­лах або під сто­ла­ми та ді­ста­є­ться ли­ше то­ді, ко­ли з’яв­ля­є­ться по­тре­ба. Біль­шість з них не має до­ста­тньої до­ка­зо­вої ба­зи, щоб на­пра­ви­ти зви­ну­ва­че­н­ня в суд, а за­кри­ва­ти че­рез не­до­ста­тність до­ка­зів або стра­шно (псу­є­ться ста­ти­сти­ка), або не­до­ціль­но (на чи­юсь суб'єктив­ну дум­ку) в пев­ний мо­мент. Все це свід­чить про не­до­ста­тню ана­лі­ти­чну ро­бо­ту, по­ло­вин­ча­стість про­ве­де­них дій, від­су­тність ро­бо­ти на ви­пе­ре­дже­н­ня та за­ан­га­жо­ва­ність ві­дом­ства.

Па­ра­лель­но з По­да­тко­вою мі­лі­ці­єю де­пар­та­мен­ти з еко­но­мі­чної без­пе­ки ма­ють та­кі сер­йо­зні стру­кту­ри як ГПУ, СБУ, МВС. Однак про ре­зуль­та­тив­ність їхньої ді­яль­но­сті у бо­роть­бі з еко­но­мі­чни­ми зло­чи­на­ми, на жаль, ми ба­чи­мо ли­ше в ме­дій­но­му про­сто­рі, а не в ре­аль­но­му жит­ті для бю­дже­ту.

То­му не­об­хі­дність ство­ре­н­ня єди­но­го, уні­фі­ко­ва­но­го та аб­со­лю­тно но­во­го ор­га­ну, який бо­ро­ти­ме­ться зі зло­чи­на­ми у сфе­рі еко­но­мі­ки, вже дав­но до­зрі­ла та ста­ла акту­аль­ною, як ні­ко­ли. При цьо­му має бу­ти до­три­ма­на єди­на та го­лов­на умо­ва – пов­на лі­кві­да­ція су­мі­жних стру­ктур і фун­кцій в ін­ших пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Ство­ре­н­ня та­ко­го єди­но­го ор­га­ну для бо­роть­би з еко­но­мі­чни­ми зло­чи­на­ми має бу­ти роз­по­ча­те з ну­ля, від­ки­нув­ши будь-які асо­ці­а­ції з ін­ши­ми си­ло­ви­ми стру­кту­ра­ми. Як на­зи­ва­ти­ме­ться цей ор­ган – аб­со­лю­тно не­ва­жли­во. – Які Ва­ші основ­ні ці­лі на май­бу­тнє? – Мої ці­лі ам­бі­тні. Бу­де­мо про­дов­жу­ва­ти за­йма­ти­ся сво­єю спра­вою. Го­лов­не – не за­бу­ва­ти три го­лов­ні ре­чі. Ін­те­ре­си клі­єн­та зав­жди на пер­шо­му мі­сці. До­ві­ру ду­же важ­ко за­ро­би­ти, але лег­ко втра­ти­ти. Ко­ман­да – це не про­сто сло­во. – Ви пла­ну­є­те роз­ши­рю­ва­ти сфе­ри ді­яль­но­сті чи про­дов­жи­те пра­цю­ва­ти як юри­ди­чний бу­тик? – На­шою від­мін­ні­стю і во­дно­час кон­ку­рен­тною пе­ре­ва­гою є те, що ком­па­нія ID Legal Group хо­ча по­ки що мо­ло­да і не­ве­ли­ка, але вже всти­гла ста­ти своє­рі­дним «бу­ти­ком рі­шень». Ми роз­ро­бля­є­мо скла­дні пра­во­ві рі­ше­н­ня, фор­му­є­мо під­хо­ди до юри­ди­чної ро­бо­ти та пра­ва не­стан­дар­тно і твор­чо, але зав­жди в ме­жах пра­во­во­го по­ля. На­ша ко­ман­да – це жи­ва си­сте­ма, яка пра­цює згур­то­ва­но, на­ла­го­дже­но та ефе­ктив­но.

Ми вузь­ко­про­філь­ні, але при цьо­му ро­сте­мо які­сно та кіль­кі­сно. То­му в кла­си­чно­му ро­зу­мін­ні ми пе­ре­ро­ста­є­мо юри­ди­чний бу­тик, але змі­ню­ва­ти спе­ці­а­лі­за­цію не по­спі­ша­є­мо. Не вар­то ви­тра­ча­ти зу­си­л­ля на всі пра­кти­ки, по­трі­бно бу­ти кра­щи­ми ли­ше у кіль­кох на­прям­ках. – Що Ви мо­же­те по­ра­ди­ти тим, хто по­чи­нає роз­ви­ва­ти­ся у сфе­рі по­да­тко­во­го пра­ва? – За­га­лом, по­ра­ди уні­вер­саль­ні. По­трі­бно бу­ти го­то­вим до то­го, що шлях до успі­ху бу­де дов­гим. Мо­ло­ді лю­ди ві­рять, що во­ни все зро­блять швид­ко, пра­цю­ю­чи 15 го­дин на до­бу. На­справ­ді, це міф. Про­те в цьо­му є пев­на при­на­дність. Во­ни пра­цю­ва­ти­муть над со­бою та отри­му­ва­ти­муть за­до­во­ле­н­ня від сво­їх успі­хів.

Не­об­хі­дно спо­кій­но ста­ви­ти­ся до то­го, що спо­ча­тку не бу­де ні гро­шей, ні клі­єн­тів. Однак якщо не зда­ти­ся, якщо по-справ­жньо­му лю­би­ти свою спра­ву, то як тіль­ки ви від­штов­хне­те­ся від фі­нан­со­во­го дна – вас вже не зу­пи­ни­ти.

Я за­над­то ба­га­то ува­ги при­ді­ляв те­о­рії ве­де­н­ня бі­зне­су. Це ве­ли­ка по­мил­ка. По­трі­бно мен­ше ви­вча­ти, а біль­ше ро­би­ти. Успіх при­йшов би на­ба­га­то ра­ні­ше. За­зна­чу про ще одну по­мил­ку, на яку вар­то звер­ну­ти ува­гу. Існу­ють про­е­кти, які не при­не­суть ди­ві­ден­дів для юри­ста. Не­об­хі­дно до­бре по­ду­ма­ти, чи від­мо­ви­ти­ся від та­ко­го про­е­кту, чи все ж та­ки за ньо­го взя­ти­ся. У цьо­му ви­пад­ку ко­жен ви­рі­шує для се­бе са­мо­стій­но. Наш прин­цип та­кий: клі­єнт – це зав­жди пар­тнер. Зав­жди по­трі­бно ре­тель­но обго­во­рю­ва­ти з ним пер­спе­кти­ви ті­єї чи ін­шої спра­ви. Тіль­ки пі­сля цьо­го мо­жна прийня­ти спіль­не та зва­же­не рі­ше­н­ня з усі­ма за і про­ти. – 09.11.2018 р. ААУ про­ве­де По­да­тко­вий фо­рум, ге­не­раль­ним пар­тне­ром яко­го є ID Legal Group. Які Ва­ші про­гно­зи та очі­ку­ва­н­ня від за­хо­ду? – Ми не ли­ше ге­не­раль­ний пар­тнер Фо­ру­му, а ще й ор­га­ні­за­то­ри одні­єї із се­сій «Дер­жа­ва про­ти офшор­них схем: трансфер­тне ці­но­утво­ре­н­ня і по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал». Звер­ніть ува­гу, ба­га­то юри­ди­чних ком­па­ній ор­га­ні­зо­ву­ють по­да­тко­ві фо­ру­ми. Про­те во­ни всі тро­хи одно­ти­пні, роз­ра­хо­ва­ні су­то на юри­ди­чну ау­ди­то­рію. Асо­ці­а­ція адво­ка­тів пі­шла да­лі та ви­рі­ши­ла за­лу­чи­ти до фо­ру­му не ли­ше юри­стів, але й еко­но­мі­стів. В Асо­ці­а­ції пра­гнуть зро­би­ти фо­рум уні­вер­саль­ним та по-справ­жньо­му по­да­тко­вим, а та­кож під­ня­ти те­ми, що за­ці­кав­лять ма­кси­маль­ну кіль­кість лю­дей, які ті­єю чи ін­шою мі­рою пов'яза­ні з опо­да­тку­ва­н­ням.

Оскіль­ки на­ше об'єд­на­н­ня спе­ці­а­лі­зу­є­ться са­ме на пи­та­н­нях по­да­тко­во­го пра­ва з одно­ча­сним на­да­н­ням по­слуг ау­ди­ту, бух­гал­те­рії, су­про­во­ду пе­ре­ві­рок, кон­суль­ту­ва­н­ня з пи­тань по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, ми ви­рі­ши­ли взя­ти на се­бе пи­та­н­ня, які бу­дуть ці­ка­ви­ми еко­но­мі­чній ча­сти­ні уча­сни­ків.

На­при­клад, одним з на­ших спі­ке­рів бу­де Ми­ко­ла Мі­шин – ке­рів­ник управ­лі­н­ня пе­ре­ві­рок ТЦУ ДФС Укра­ї­ни (як фа­хів­ця йо­го не по­трі­бно пред­став­ля­ти). Окрім то­го, ми ви­рі­ши­ли ві­ді­йти від тра­ди­цій­ної фор­ми до­по­від­ей. На­ві­що нам «спля­чі» уча­сни­ки? Пра­кти­ка і тіль­ки пра­кти­ка! Жи­ве спіл­ку­ва­н­ня та ана­ліз скла­дних ви­пад­ків!

Олег ДО­БРО­ВОЛЬ­СЬКИЙ, пар­тнер юри­ди­чно­го об’єд­на­н­ня ID Legal Group

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.