«Ство­ре­н­ня СyberDesk – ча­сти­на стра­те­гії Астерс що­до все­бі­чно­го за­хи­сту на­ших клі­єн­тів»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Під­го­ту­вав Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

В екс­клю­зив­но­му ін­терв'ю «Юри­ди­чній Га­зе­ті» пар­тне­ри цен­тру СyberDesk Юрій КОТЛЯРОВ, Ігор КОЦЮБА, Оле­ксандр МАКАРЕВИЧ та Юлія СЕМЕНІЙ роз­по­ві­ли про при­чи­ни ство­ре­н­ня про­е­кту та подаль­ші пла­ни йо­го роз­ви­тку

У трав­ні 2018 р. Астерс ство­ри­ла пер­ший в Укра­ї­ні ін­те­гро­ва­ний центр СyberDesk з на­да­н­ня по­слуг у сфе­рі ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки та кі­бер­за­хи­сту. В екс­клю­зив­но­му ін­терв'ю «Юри­ди­чній Га­зе­ті» пар­тне­ри цен­тру СyberDesk

Юрій КОТЛЯРОВ, Ігор КОЦЮБА, Оле­ксандр МАКАРЕВИЧ та Юлія СЕМЕНІЙ роз­по­ві­ли про при­чи­ни ство­ре­н­ня про­е­кту та подаль­ші пла­ни йо­го роз­ви­тку

– Звід­ки з’яви­ла­ся ідея ство­ре­н­ня та­ко­го цен­тру?

– Ю. Котляров: Ідея роз­ви­тку екс­пер­ти­зи з кі­бер­без­пе­ки у фір­ми на­ро­ди­ла­ся на­ба­га­то ра­ні­ше. Час від ча­су юри­сти Астерс здій­сню­ва­ли гли­бо­кий ана­ліз пра­во­вих аспе­ктів в окре­мих про­е­ктах, пов’яза­них з кі­бер­без­пе­кою. По­тім ви­ни­кла по­тре­ба у за­лу­че­ні зов­ні­шніх екс­пер­тів з не­ю­ри­ди­чною екс­пер­ти­зою в цій сфе­рі. Та­кож до ро­бо­ти з про­е­кта­ми з кі­бер­без­пе­ки до­лу­чи­лась силь­на вну­трі­шня ко­ман­да екс­пер­тів за на­прям­ком ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки.

Пра­цю­ю­чи в об'єд­на­ній ко­ман­ді в де­яких про­е­ктах, ми май­же без сум­ні­вів ви­рі­ши­ли ре­а­лі­зу­ва­ти ідею що­до ство­ре­н­ня цен­тру CyberDesk, який по­єд­нує до­свід екс­пер­тів з рі­зних ін­ду­стрій, фа­хів­ців з ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки та юри­ди­чний по­тен­ці­ал Астерс.

Крім то­го, спів­пра­цю­ю­чи з бі­зне­сом, між­на­ро­дни­ми та транс­на­ціо­наль­ни­ми ком­па­ні­я­ми, ми ду­же чі­тко усві­дом­лю­є­мо, на­скіль­ки сер­йо­зни­ми мо­жуть бу­ти ри­зи­ки кі­бе­рін­ци­ден­тів. Рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня цен­тру бу­ло про­дов­же­н­ням стра­те­гії фір­ми що­до все­бі­чно­го за­хи­сту на­ших клі­єн­тів (у то­му чи­слі в кі­бер­про­сто­рі).

– І. Коцюба: Кі­бер­про­стір став до­мі­ну­ва­ти як по­ле би­тви у вій­нах, кон­ку­рен­тній бо­роть­бі, він ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для кра­ді­жок та про­ти­прав­них дій, а най­го­лов­ні­ше – все ін­тен­сив­ні­ше за­сто­со­ву­є­ться в опе­ра­цій­ній ді­яль­но­сті під­при­ємств. Сьо­го­дні кі­бер­без­пе­кою пе­ре­йма­ю­ться не ли­ше пред­став­ни­ки ве­ли­ких під­при­ємств, але й ма­лий та се­ре­дній бі­знес. Най­більш зна­чу­щим для нас є те, що в та­ко­му осе­ред­ку ком­пе­тен­цій має по­тре­бу дер­жа­ва, уряд, бі­знес і пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни. В Укра­ї­ні існує не­до­ві­ра між ци­ми стей­кхол­де­ра­ми, але обмін ін­фор­ма­ці­єю та си­нер­гія ком­пе­тен­цій що­до кі­бе­рін­ци­ден­тів є жит­тє­во не­об­хі­дни­ми.

– О. Макаревич: Хо­тів би до­да­ти, що ідея ство­ре­н­ня цен­тру з'яви­ла­ся та­кож за ре­зуль­та­та­ми ана­лі­зу по­пи­ту на по­слу­ги з кі­бер­без­пе­ки у на­ших клі­єн­тів, се­ред яких пе­ре­ва­жає ве­ли­кий бі­знес. Окрім то­го, ве­ли­ке зна­че­н­ня ві­ді­гра­ло впро­ва­дже­н­ня но­во­го за­ко­но­дав­ства з кі­бер­без­пе­ки та ви­мог з кі­бер­без­пе­ки для об'єктів кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри. – На­скіль­ки та­кі по­слу­ги є за­тре­бу­ва­ни­ми в Укра­ї­ні? – Ю. Котляров: Ін­те­рес до пи­тань кі­бер­без­пе­ки є до­ста­тньо жва­вим. Май­же зав­жди, ко­ли по­чи­на­єш го­во­ри­ти з пред­став­ни­ком будь-якої сфе­ри бі­зне­су або дер­жав­но­го се­кто­ру, це ви­кли­кає не про­сто во­гонь в очах. Сьо­го­дні актив­но фор­му­є­ться як ри­нок по­слуг (а то­чні­ше, окре­мі се­гмен­ти ці­єї сфе­ри), так і за­пи­ти на та­кі по­слу­ги.

Та­кож існу­ють істо­ри­чні про­бле­ми сприйня­т­тя за­без­пе­че­н­ня кі­бер­за­хи­сту. На­при­клад, пре­ва­лю­ють ідеї, що вста­нов­ле­н­ня «за­лі­за» мо­же ви­рі­ши­ти всі про­бле­ми, то­му PetyaA вже не бу­де за­гро­жу­ва­ти ор­га­ні­за­ції. Згі­дно з ці­єю іде­єю в мас­шта­бі дер­жа­ви ви­тра­ча­ю­ться мі­льяр­ди гри­вень. Від­по­від­но, ри­нок по­слуг та ро­біт з по­бу­до­ви ін­фра­стру­кту­ри ду­же роз­ви­не­ний. Однак си­ту­а­ція з під­хо­да­ми на­ра­зі змі­ню­є­ться.

– О. Макаревич: По­слу­ги з кі­бер­без­пе­ки в усьо­му сві­ті ма­ють ду­же ви­со­кий по­пит, який по­стій­но під­ви­щу­є­ться. В на­шій кра­ї­ні куль­ту­ра без­пе­ки та куль­ту­ра кі­бер­без­пе­ки тіль­ки роз­ви­ва­є­ться. То­му існу­ють пев­ні «пе­ре­ко­си» у прі­о­ри­те­тах. На­при­клад, всім ві­до­мо про не­об­хі­дність за­сто­су­ва­н­ня апа­ра­тних та про­грам­них за­со­бів ме­ре­же­вої без­пе­ки, але ма­ло хто на­го­ло­шує на не­об­хі­дно­сті ком­пле­ксно­го під­хо­ду до по­бу­до­ви си­сте­ми ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки. Ком­пле­ксний під­хід вклю­чає ор­га­ні­за­цій­ну скла­до­ву, ана­ліз ри­зи­ків, ре­зерв­не ко­пі­ю­ва­н­ня, ре­гу­лю­ва­н­ня до­сту­пу до акти­вів, пи­та­н­ня без­пе­рерв­но­сті бі­зне­су, ро­бо­ту з пер­со­на­лом та ба­га­то ін­ших пи­тань.

– І. Коцюба: Ко­ли на до­ро­жнє по­кри­т­тя на­но­сять сму­гу ру­ху для гро­мад­сько­го транс­пор­ту, то ні­чо­го не змі­ню­є­ться, до­по­ки не з’яв­ля­ться роз’ясне­н­ня що­до пра­вил ру­ху, від­по­від­аль­но­сті та по­ка­ра­н­ня за по­ру­ше­н­ня. Най­цін­ні­ше, що від­бу­ва­є­ться сьо­го­дні – це те, що дер­жа­ва го­тує в кі­бер­про­сто­рі до­ро­жнє по­кри­т­тя, на основ­них ма­гі­стра­лях ма­лює роз­мі­тку і ста­вить до­ро­жні зна­ки та ро­зу­міє, що від­по­від­аль­ність, згі­дно з кра­щи­ми сві­то­ви­ми пра­кти­ка­ми, та­кож по­трі­бно бу­де вста­нов­лю­ва­ти (від­по­від­аль­ність за не­до­три­ма­н­ня норм, пра­вил, ко­де­ксів по­ве­дін­ки та ба­зо­вих пра­вил кі­бер­гі­гі­є­ни). Без­пе­ре­чно, в цьо­му існує на­галь­на по­тре­ба, на­сам­пе­ред, для кри­ти­чних ін­фор­ма­цій­них ін­фра­стру­ктур. – Хто є основ­ним спо­жи­ва­чем по­слуг у сфе­рі ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки та кі­бер­за­хи­сту? – О. Макаревич: Спо­жи­ва­чем по­слуг ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки є будь-яка ор­га­ні­за­ція, що ви­ко­ри­сто­вує в ро­бо­ті ін­фор­ма­цій­ні си­сте­ми, комп'ютер­ну те­хні­ку, за­со­би зв'яз­ку та має да­ні, які під­ля­га­ють за­хи­сту.

Під за­хи­стом да­них ма­є­ться на ува­зі за­без­пе­че­н­ня не ли­ше кон­фі­ден­цій­но­сті, але й ці­лі­сно­сті та до­сту­пно­сті. За­хи­сту під­ля­га­ють та­кож кри­ти­чні бі­знес-про­це­си, зу­пин­ка яких мо­же при­зве­сти до ви­ни­кне­н­ня фі­нан­со­вих або ін­ших втрат для під­при­єм­ства.

– І. Коцюба: Я вба­чаю в цьо­му пи­тан­ні більш ши­ро­ку про­бле­ма­ти­ку. Спо­жи­ва­ча­ми та­ких по­слуг ма­ють бу­ти і ди­тя­чі са­до­чки, і лю­ди по­хи­ло­го ві­ку, оскіль­ки ми до­лу­ча­є­мо­ся до та­ких іні­ці­а­тив з осві­ти та про­сві­тни­цтва. Якщо го­во­ри­ти про бі­знес-спо­жи­ва­ча, то хре­сто­ма­тій­но – це бі­знес, в яко­му при­су­тні лю­ди, те­хно­ло­гії, до­ти­чні про­це­си та існу­ють кі­бер-ри­зи­ки, які не вда­ло­ся пе­ред­ба­чи­ти чи зни­зи­ти до не­зна­чу­що­го рів­ня. Кі­бер-ри­зи­ки – це не пи­та­н­ня те­хно­ло­гій чи ІТ, це бі­знес-ри­зи­ки. – Про­ве­де­н­ня зов­ні­шньо­го ау­ди­ту ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки, зокре­ма для об’єктів кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри, ви­да­є­ться гро­мі­зд­ким про­це­сом. Скіль­ки екс­пер­тів за­лу­ча­є­ться для про­ве­де­н­ня по­ді­бних про­е­ктів та скіль­ки ча­су на це по­трі­бно? Яка час­тка ав­то­ма­ти­зо­ва­них про­це­сів? – О. Макаревич: Скла­дність про­це­су зов­ні­шньо­го ау­ди­ту за­ле­жить від роз­мі­рів під­при­єм­ства, кіль­ко­сті кри­ти­чних про­це­сів та ін­фор­ма­цій­них акти­вів. Від­по­від­но, са­ме від цих чин­ни­ків за­ле­жить кіль­кість екс­пер­тів у ко­ман­ді для ко­жно­го окре­мо­го про­е­кту. При цьо­му, якщо го­во­ри­ти са­ме про ау­дит ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки, то рі­вень йо­го ав­то­ма­ти­за­ції зов­сім не­ве­ли­кий. Однак у нас є де­які рі­ше­н­ня, які ми на­ра­зі вдо­ско­на­лю­є­мо. – Ви ствер­джу­є­те, що де­які ін­стру­мен­ти до­по­мо­жуть у про­це­сі про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­вань, а са­ме: ви­яв­ле­н­ня, фі­кса­ція, ана­ліз та на­ле­жне оформ­ле­н­ня ци­фро­вих до­ка­зів про кі­бе­рін­ци­ден­ти. На­скіль­ки допу­сти­ми­ми бу­дуть ці до­ка­зи в су­ді? – Ю. Котляров: Най­більш скла­дним ви­да­є­ться по­шук ци­фро­вих слі­дів кі­бе­рін­ци­ден­ту. Ко­ман­дна ро­бо­та в цьо­му про­це­сі юри­стів, які ро­зу­мі­ю­ться в ци­фро­во­му про­сто­рі, та фа­хів­ців з те­хні­чною екс­пер­ти­зою на­ра­зі при­зво­дить до ефе­ктив­но­го ре­зуль­та­ту ви­яв­ле­н­ня та фі­кса­ції са­ме на­ле­жних до­ка­зів. Пи­та­н­ня їх допу­сти­мо­сті опра­цьо­ву­є­ться спіль­но з ко­ман­дою су­до­вої пра­кти­ки фір­ми. Во­дно­час вар­то за­зна­чи­ти, що дій­сно існує рі­зна пра­кти­ка су­дів що­до ви­зна­н­ня на­ле­жни­ми та допу­сти­ми­ми ци­фро­вих до­ка­зів, на­віть у про­стих ви­пад­ках (на­при­клад, що­до еле­ктрон­ної по­шти). Про­те фор­му­ва­н­ня пра­кти­ки та на­ле­жне за­ко­но­дав­че вре­гу­лю­ва­н­ня в умо­вах стрім­кої ци­фро­ві­за­ції від­но­син – це ли­ше пи­та­н­ня ча­су. Сьо­го­дні ми ма­є­мо пра­цю­ва­ти в цих умо­вах і нам це вда­є­ться.

– Єв­ро­па та­кож ці­ка­ви­ться по­ді­бни­ми ін­стру­мен­та­ми. Ми зна­є­мо, що пред­став­ни­ка CyberDesk на­віть за­про­си­ли бу­ти спі­ке­ром на най­біль­шу в Єв­ро­пі кон­фе­рен­цію у цій сфе­рі. Чи вже існу­ють єв­ро­пей­ські ана­ло­ги та­ких цен­трів? – І. Коцюба: Зві­сно, у сві­ті існу­ють та­кі цен­три, до то­го ж вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­ні. Хо­ча б по­верх­не­во, але всі зо­бов'яза­ні пе­ре­йма­ти­ся кі­бер­без­пе­кою (вла­сни­ки бі­зне­су, уря­ди, пе­ре­сі­чні гро­ма­дя­ни). Все це зав­дя­ки ево­лю­цій­но­му за­ко­но­дав­ству, в яко­му про­пи­са­на чі­тка від­по­від­аль­ність за дії чи без­ді­яль­ність.

Ми спів­пра­цю­є­мо з єв­ро­пей­ськи­ми кла­сте­ра­ми, policy makers та пра­цю­є­мо в ме­жах іні­ці­а­тив ЄС що­до се­кто­раль­ної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни. В ЄС ми впі­зна­ва­ні у на­прям­ках кі­бер­без­пе­ки в енер­ге­ти­ці та еле­ктрон­но­го здо­ров'я, в яко­му на­ша екс­пер­ти­за під­си­ле­на скла­дни­ми та ці­ка­ви­ми між­на­ро­дни­ми про­е­кта­ми.

Та­кож Укра­ї­на ці­ка­ва сво­їм до­сві­дом бо­роть­би з агре­сив­ни­ми ата­ка­ми про­тя­гом остан­ніх 3-х ро­ків. Це по­шко­дже­н­ня кри­ти­чних ін­фра­стру­ктур і про­це­сів, гі­бри­дні за­гро­зи, до­свід за­хи­сту від со­тень ці­ле­спря­мо­ва­них та до­бре зши­тих атак. Зав­дя­ки та­ко­му не­га­тив­но­му до­сві­ду ми ма­є­мо від­кри­ті мо­жли­во­сті для між­на­ро­дної спів­пра­ці. Нам ва­жли­во пе­ре­йма­ти кра­щий до­свід і ді­ли­ти­ся сво­їм гір­ким.

– Чи ма­є­те Ви на­мір спів­пра­цю­ва­ти з єв­ро­пей­ськи­ми ко­ле­га­ми?

– І. Коцюба: Так, до кін­ця ро­ку нам на­да­ли мо­жли­вість ви­сту­пи­ти на най­впли­во­ві­ших май­дан­чи­ках з най­біль­шою кон­цен­тра­ці­єю за­ці­кав­ле­них сто­рін у Га­а­зі, Лон­до­ні, Брюс­се­лі та Сі­е­тлі (США). Цьо­го ро­ку на­ші най­зна­чні­ші іні­ці­а­ти­ви скон­цен­тро­ва­ні нав­ко­ло енер­ге­ти­чних смарт грі­дів та еле­ктрон­но­го здо­ров’я. В цих сфе­рах ми фо­ку­су­є­мо­ся на ді­джи­та­лі­за­ції, де­цен­тра­лі­за­ції та кі­бер­без­пе­ці. – Чи мо­гли б Ви роз­по­ві­сти де­таль­ні­ше про ці про­е­кти? – І. Коцюба: Ці іні­ці­а­ти­ви спря­мо­ва­ні на спів­пра­цю з між­на­ро­дни­ми стей­кхол­де­ра­ми в ме­жах спіль­них про­е­ктів, фі­нан­со­ва­них США та Єв­ро­ко­мі­сі­єю, що­до по­шу­ку від­по­від­ей на ціл­ком кон­кре­тні про­блем­ні пи­та­н­ня в цих га­лу­зях, в яких до­свід, про­ду­кти та зна­н­ня змо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся учас- ни­ка­ми та їхні­ми кра­ї­на­ми для ви­рі­ше­н­ня про­блем на ло­каль­них рин­ках. За­га­лом, кі­бер­без­пе­ка – це про обмін.

На­ша най­більш ам­бі­тна ціль – по­зна­йо­ми­ти за­хі­дних пар­тне­рів з мо­жли­во­стя­ми R&D в Укра­ї­ні. Ці мо­жли­во­сті ми по­ту­жно про­мо­ту­є­мо се­ред пар­тне­рів у Єв­ро­пі та США. Ми вчи­мо­ся про­по­ну­ва­ти пар­тне­рам ви­рі­ше­н­ня со­ці­аль­них чи бі­зне­сви­кли­ків, які є спіль­ни­ми та не ма­ють кор­до­нів, а не за­до­воль­ня­ти їхні по­тре­би в ау­тсор­син­гу.

– За­раз ча­сто по­ру­шу­є­ться пи­та­н­ня що­до пер­со­наль­них да­них. З ни­ми та­кож пла­ну­є­те пра­цю­ва­ти?

– Ю. Семеній: Пер­со­наль­ні да­ні – на­ра­зі мо­дна те­ма. Всі зна­ють, що по­трі­бно отри­му­ва­ти зго­ду на оброб­ку да­них, за­твер­джу­ва­ти від­по­від­ну по­лі­ти­ку та при­зна­ча­ти від­по­від­аль­них. Однак го­лов­не пи­та­н­ня – як ор­га­ні­зу­ва­ти ефе­ктив­ну си­сте­му за­хи­сту пер­со­наль­них да­них, вра­хо­ву­ю­чи, що бі­знес вто­мив­ся оформ­лю­ва­ти сто­си па­пе­рів (які, до ре­чі, мо­жуть за­хи­сти­ти ком­па­нію від пре­тен­зій, але опо­се­ред­ко­ва­но сто­су­ю­ться за­хи­сту да­них), а оброб­ка пер­со­наль­них да­них по­за еле­ктрон­ни­ми си­сте­ма­ми ско­рі­ше ви­ня­ток, ніж пра­ви­ло.

Нам ду­же по­трі­бні те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня, які зро­блять про­стим ви­ко­на­н­ня ви­мог що­до за­хи­сту пер­со­наль­них да­них як для бі­зне­су, так і для спо­жи­ва­ча. Са­ме в цьо­му я вба­чаю мо­жли­вість си­нер­гії між юри­ста­ми та спе­ці­а­лі­ста­ми у га­лу­зі ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки. На­справ­ді, на­ди­хає той факт, що по­ді­бні ви­кли­ки за­раз сто­ять пе­ред ко­ле­га­ми в ба­га­тьох ін­ших юрис­ди­кці­ях, на­віть до­ста­тньо до­свід­че­них у пи­та­н­нях пер­со­наль­них да­них. Не мо­жу не зга­да­ти GDPR – над до­три­ма­н­ням ви­мог цьо­го ре­гла­мен­ту ми та­кож пра­цю­є­мо. Однак, на мою дум­ку, для по­бу­до­ви дій­сно ефе­ктив­ної та те­хно­ло­гі­чної си­сте­ми за­хи­сту роз­хо­дже­н­ня між на­ціо­наль­ни­ми та єв­ро­пей­ськи­ми ви­мо­га­ми є не на­стіль­ки кри­ти­чни­ми. – Яка стра­те­гія роз­ви­тку цен­тру на най­ближ­чі ро­ки? Чи є су­пе­рам­бі­тна ціль? – Ю. Семеній: Для до­ся­гне­н­ня по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів ми зав­жди на­ма­га­ли­ся екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти (у стра­те­гі­ях та спосо­бах за­хи­сту, за­сто­су­ван­ні те­хно­ло­гій у спо­рах та до­ка­зу­ван­ні то­що). Тож ча­сти­ною стра­те­гії є впро­ва­дже­н­ня до­сі не­зви­чних, про­те пер­спе­ктив­них та зру­чних рі­шень шля­хом по­єд­на­н­ня юри­ди­чних і те­хні­чних ін­стру­мен­тів.

– Ю. Котляров: Ство­ре­н­ня юри­ди­чною фір­мою цен­тру СyberDesk, ана­ло­гів яко­му не­має в Укра­ї­ні, вже є до­ста­тньо ам­бі­тною за­яв­кою. За­раз ми актив­но по­гли­блю­є­мо вла­сну ек­спер­ти­зу в цій сфе­рі. В по­шу­ках ма­кси­маль­ної ефе­ктив­но­сті для клі­єн­тів ми екс­пе­ри­мен­ту­є­мо з ме­то­да­ми на­да­н­ня по­слуг, здій­сню­є­мо до­слі­дже­н­ня но­вих шля­хів та но­вих кі­бер­за­гроз, бе­ре­мо участь у фор­му­ван­ні пра­во­во­го по­ля з ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки (осо­бли­во для об’єктів кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри). В ко­жно­му з цих на­прям­ків є своя кон­кре­тна ціль.

Най­більш ам­бі­тна ме­та для цен­тру СyberDesk – ста­ти ком­па­ні­єю на кшталт Apple в цій сфе­рі для Укра­ї­ни з по­зи­ції ін­но­ва­цій­но­сті, яко­сті, кон­цен­тра­ції на де­та­лях та іде­аль­но­го ро­зу­мі­н­ня по­треб клі­єн­тів.

Ство­ре­н­ня юри­ди­чною фір­мою цен­тру СyberDesk, ана­ло­гів яко­му не­має в Укра­ї­ні, вже є до­сить ам­бі­тною за­яв­кою

«На по­слу­ги з кі­бер­без­пе­ки в усьо­му сві­ті спо­сте­рі­га­є­ться ду­же ви­со­кий по­пит, який по­стій­но під­ви­щу­є­ться» Оле­ксандр Макаревич:

Ігор Коцюба: «Сьо­го­дні кі­бер­без­пе­кою пе­ре­йма­ю­ться не ли­ше пред­став­ни­ки ве­ли­ких під­при­ємств, але й ма­лий та се­ре­дній бі­знес»

Юлія Семеній

Юрій Котляров

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.