Шту­чний ін­те­лект для смарт-кон­тра­ктів

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ - Ві­та­лій Ві ій КУЛИНИЧ, КУЛИНИЧ стар­ший юрист ЮФ Asters Ко­ду­ва­н­ня на бло­кчейн ли­ше ча­сти­ни умов смарт-кон­тра­ктів Ство­ре­н­ня смарт-кон­тра­кту на осно­ві тра­ди­цій­но­го кон­тра­кту АІ-ін­стру­мен­ти для ство­ре­н­ня смарт-кон­тра­ктів Ана­ліз смарт- кон­тра­ктів AI­аген­та­ми Уз

Рі­вень су­ча­сно­го шту­чно­го ін­те­ле­кту

Ро­зви­ток шту­чно­го ін­те­ле­кту (Artificial intelligence, AI), тоб­то ін­те­ле­кту, яким во­ло­ді­ють ма­ши­ни, остан­нім ча­сом зна­чно при­швид­шив­ся. Зна­чні успі­хи в роз­ви­ту AI ста­ли мо­жли­ви­ми зав­дя­ки та­ким те­хно­ло­гі­ям як ма­шин­не на­вча­н­ня (ML), ней­рон­ні ме­ре­жі, оброб­ка при­ро­дної мо­ви (NLP), ге­не­ти­чні ал­го­ри­тми.

Пер­ший тип (ви­клю­чно ре­а­гу­ю­чий АІ) зво­див­ся до то­го, що від­по­від­ні про­гра­ми мі­сти­ли на­пе­ред ви­зна­че­ні ва­рі­ан­ти дій/рі­шень, тоб­то за­ко­до­ва­ні «вру­чну» ін­стру­кції для ви­ко­на­н­ня кон­кре­тних зав­дань. Та­кий AI не мав жо­дно­го ро­зу­мі­н­ня що­до нав­ко­ли­шньо­го сві­ту, не мав пам’яті та не міг ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ми­ну­лий до­свід для прийня­т­тя по­то­чних рі­шень.

Однак зав­дя­ки вка­за­ним те­хно­ло­гі­ям все зна­чно змі­ни­ло­ся, АІ до­сяг на­сту­пно­го ти­пу – АІ з обме­же­ною пам’ят­тю. Вдо­ско­на­ле­ний АІ мо­же вра­хо­ву­ва­ти ін­фор­ма­цію з ми­ну­ло­го до­сві­ду для до­пов­не­н­ня по­пе­ре­дньо за­про­гра­мо­ва­но­го уяв­ле­н­ня про нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще. При цьо­му кла­си­чний спо­сіб про­гра­му­ва­н­ня був до­пов­не­ний «на­вча­н­ням» си­стем на на­бо­рах від­по­від­них да­них. Рі­ше­н­ня, які те­пер при­йма­ю­ться АІ, не обме­жу­ю­ться ли­ше ви­бо­ром з на­пе­ред за­про­гра­мо­ва­них «вру­чну» ва­рі­ан­тів по­ве­дін­ки (прин­цип чор­но­го ящи­ка).

Та­кий AI все ще є обме­же­ним, він зда­тний ви­рі­шу­ва­ти ли­ше кон­кре­тні пи­та­н­ня, на від­мі­ну від за­галь­но­го AI, який змо­же ви­ко­ну­ва­ти не­ви­зна­че­не ко­ло зав­дань, а го­лов­не – са­мо­усві­дом­лю­ва­ти се­бе (ана­ло­гі­чно до ін­те­ле­кту лю­ди­ни).

Рей­монд Кур­цвейл ( Raymond Kurzweil), ві­до­мий аме­ри­кан­ський ви­на­хі­дник і фу­ту­ро­лог, те­хні­чний ди­ре­ктор Google, пе­ред­ба­чив, що у 2029 р. AI ста­не та­ким же ро­зум­ним, як і лю­ди­на. От­же, у люд­ства ще є пев­ний час для існу­ва­н­ня в та­ко­му зви­чно­му для ньо­го сві­ті (зокре­ма, для ви­ко­ри­ста­н­ня уча­сни­ка­ми смарт-кон­тра­ктів обме­же­но­го АІ у спо­сіб, про який за­зна­че­но да­лі).

Смарт-кон­тра­кти: їхні пе­ре­ва­ги та не­до­лі­ки

Смарт-кон­тра­кти є про­гра­ма­ми, ство­ре­ни­ми на осно­ві па­ра­ме­трів, узго­дже­них дво­ма або біль­ше кон­тр­аген­та­ми. Ви­ко­на­н­ня смар­ткон­тра­кту має здій­сню­ва­ти­ся ав­то­ма­ти­чно, без втру­ча­н­ня лю­ди­ни (звід­си й на­зва «ро­зум­ний»). Тоб­то основ­ною пе­ре­ва­гою смарт-кон­тра­ктів є те, що во­ни са­мо­стій­но від­сте­жу­ють на­яв­ність умов для їх ви­ко­на­н­ня та у ра­зі на­ста­н­ня та­ких умов здій­сню­ють від­по­від­не ви­ко­на­н­ня (зокре­ма, про­во­дять роз­ра­хун­ки між сто­ро­на­ми).

Зна­чно­му по­ши­рен­ню смар­ткон­тра­ктів спри­я­ла мо­жли­вість їх ко­ду­ва­н­ня в роз­по­ді­ле­но­му ре­є­стрі за до­по­мо­гою те­хно­ло­гії бло­кчейн. Пе­ре­ва­гою ко­ду­ва­н­ня на де­цен­тра­лі­зо­ва­них пла­тфор­мах є від­су­тність кон­тро­лю над ни­ми з бо­ку будь-яких осіб, що має уне­мо­жли­ви­ти сва­віль­не вне­се­н­ня змі­ни у від­по­від­ні за­пи­си, які мо­жуть під­твер­джу­ва­ти пра­ва на май­но або мі­сти­ти ін­фор­ма­цію про умо­ви кон­тра­кту.

Во­дно­час смарт-кон­тра­кти ма­ють низ­ку не­до­лі­ків, у то­му чи­слі пов’яза­них з ви­ко­ри­ста­н­ням те­хно­ло­гії бло­кчейн, які стри­му­ють більш ма­со­ве за­сто­су­ва­н­ня та­ко­го ін­стру­мен­ту. Та­ки­ми не­до­лі­ка­ми є скла­дність ко­ду­ва­н­ня біль­шо­сті кон­тра­ктів, які до­ста­тньо ча­сто мі­стять спір­ні умо­ви (умо­ви, що­до змі­сту яких сто­ро­ни мо­жуть ма­ти рі­зне ба­че­н­ня); не­при­сто­со­ва­ність те­хно­ло­гії бло­кчейн для ко­ду­ва­н­ня зна­чних об­ся­гів да­них; від­кри­тість ін­фор­ма­ції, яка збе­рі­га­є­ться на бло­кчейн, що на­дає по­тен­цій­ну мо­жли­вість для ви­ко­ри­ста­н­ня та­кої ін­фор­ма­ції злов­ми­сни­ка­ми.

За­сто­су­ва­н­ня АІ для ство­ре­н­ня та вдо­ско­на­ле­н­ня смарт-кон­тра­ктів

Да­лі зу­пи­ни­мо­ся більш де­таль­но на за­сто­су­ван­ні АІ для ство­ре­н­ня та вдо­ско­на­ле­н­ня смарт-кон­тра­ктів, зокре­ма для ви­рі­ше­н­ня вка­за­них не­до­лі­ків.

У бло­кчейн мо­жуть бу­ти за­ко­до­ва­ні ли­ше клю­чо­ві умо­ви (умо­ви пла­те­жів, стро­ки по­пе­ре­дже­н­ня про ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру), то­ді як ін­ші умо­ви, узго­дже­ні кон­тр­аген­та­ми, та да­ні збе­рі­га­ю­ться по­за лан­цю­гом. Та­ким чи­ном усу­ва­є­ться про­бле­ма скла­дно­сті ко­ду­ва­н­ня спір­них/не­о­дно­зна­чних умов, а та­кож про­бле- ма ко­ду­ва­н­ня зна­чних об­ся­гів да­них та їх за­хи­сту.

Роль АІ у та­ко­му ви­пад­ку по­ля­гає в то­му, що у ра­зі по­тре­би він на­дає мо­жли­вість сфор­му­ва­ти всю істо­рію за кон­тра­ктом за­ін­те­ре­со­ва­ним осо­бам. Окрім то­го, збе­рі­га­н­ня біль­шо­сті умов кон­тра­кту й да­них по­за бло­кчейн зна­чно по­си­лює мо­жли­во­сті АІ для здій­сне­н­ня їх ана­лі­зу. Про­ве­де­н­ня ана­лі­зу та­ких да­них до­зво­ляє зна­хо­ди­ти пев­ні умо­ви кон­тра­кту, вра­хо­ву­ю­чи під­текст та їх не­ви­зна­че­ність.

АІ мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­ний для пе­ре­тво­ре­н­ня тра­ди­цій­них «па­пе­ро­вих» кон­тра­ктів у код, який змо­же са­мо­стій­но ви­ко­ну­ва­ти­ся, тоб­то у смарт-кон­тра­кти. Для цьо­го мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся та­кі ін­стру­мен­ти: се­ман­ти­чна оброб­ка да­них, роз­пі­зна­ва­н­ня назв суб'єктів (іден­ти­фі­ка­ція пев­них слів са­ме як імен/ най­ме­ну­вань суб’єктів); ви­рі­ше­н­ня ко­ре­фе­рен­ції (спро­ба пов'яза­ти кіль­ка рі­зних від­си­лань у текс­ті до одно­го ре­аль­но­го об'єкта); роз­рі­зне­н­ня від­мін­них зна­чень слів.

Най­імо­вір­ні­ше, подаль­ше вдо­ско­на­ле­н­ня AI при­зве­де до то­го, що для пе­ре­тво­ре­н­ня на­віть скла­дних тра­ди­цій­них кон­тра­ктів у смарт-кон­тра­кти до­ста­тньо бу­де від­ска­ну­ва­ти/сфо­то­гра­фу­ва­ти від­по­від­ний па­пе­ро­вий кон­тракт, а все ін­ше ви­ко­нає AI.

Та­кож пер­спе­ктив­ним є ви­ко­ри­ста­н­ня ін­стру­мен­тів, які зда­тні пе­ре­во­ди­ти ін­фор­ма­цію, яка вво­ди­ться ко­ри­сту­ва­чем, у код смарт-кон­тра­кту. Та­кі смарт-кон­тра­кти ство­рю­ю­ться за до­по­мо­гою гра­фі­чно­го ін­тер­фей­су ко­ри­сту­ва­ча, ша­бло­нів та ав­то­ма­ти­чних під­ка­зок для ін­ту­ї­тив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня та по­вин­ні за­без­пе­чу­ва­ти лег­кість ко­ри­сту­ва­н­ня і ро­зу­мі­н­ня на рів­ні роз­ви­не­них при­кла­дних про­грам.

По­ка­зо­вим при­кла­дом та­ко­го ін­стру­мен­та є до­да­ток від ком­па­нії Agrello, ство­ре­ний на ба­зі про­грам­ної «Мо­де­лі пе­ре­ко­нань, ба­жань і на­мі­рів (BDI)». Та­кий ін- стру­мент до­да­тко­во ство­рює до­ку­мент зви­чай­ною мо­вою, який від­обра­жає умо­ви, на яких до­мо­ви­ли­ся сто­ро­ни.

Мо­жли­вість вре­гу­лю­ва­н­ня смарт-кон­тра­кта­ми скла­дних пра­во­від­но­син при­зве­де до не­об­хі­дно­сті на­да­н­ня за­ці­кав­ле­ним осо­бам кон­суль­та­цій що­до їхніх умов, зокре­ма з ме­тою ро­зу­мі­н­ня то­го, який са­ме кон­тракт і яким чи­ном ви­ко­ри­ста­ти для най­більш ефе­ктив­но­го до­ся­гне­н­ня на­яв­них ці­лей, які умо­ви/ об­ста­ви­ни бу­ли вра­хо­ва­ні у про­це­сі ви­ко­на­н­ня кон­тра­кту. В та­ко­му ви­пад­ку роль юри­ди­чних ра­дни­ків, які ана­лі­зу­ва­ти­муть смарт-кон­тра­кти, ві­ро­гі­дно, бу­де ви­ко­ну­ва­ти са­ме АІ. Ін­стру­мен­ти для та­ко­го ана­лі­зу ма­ють на­да­ва­ти мо­жли­вість кра­що­го ро­зу­мі­н­ня умов смарт-кон­тра­ктів, ніж умов тра­ди­цій­них кон­тра­ктів, для пра­виль­но­го ро­зу­мі­н­ня яких не­рід­ко ви­ма­га­є­ться до­по­мо­га юри­ди­чних ра­дни­ків.

За­сто­су­ва­н­ня те­хно­ло­гії АІ на­дає та­кож мо­жли­вість узго­джу­ва­ти умо­ви смарт-кон­тра­ктів від іме­ні кон­тр­аген­тів. Зокре­ма, АІ мо­же спро­гно­зу­ва­ти опти­маль­не спів­від­но­ше­н­ня та­ких умов як ці­на та якість то­ва­рів про­тя­гом пев­но­го май­бу­тньо­го пе­рі­о­ду, а та­кож іні­ці­ю­ва­ти ку­пів­лю у пев­ний мо­мент. Від­по­від­ні АІ-аген­ти до­ціль­но за­сто­со­ву­ва­ти для здій­сне­н­ня опе­ра­цій на бір­жах.

Ви­ко­ри­ста­н­ня АІ для смар­ткон­тра­ктів на­дає мо­жли­вість ство­рю­ва­ти смарт-кон­тра­кти, які ре­гу­лю­ють все більш скла­дні пра­во­від­но­си­ни. Та­ка мо­жли­вість стає осо­бли­во акту­аль­ною з огля­ду на роз­ши­ре­н­ня мо­жли­во­стей ін­тер­не­ту ре­чей та вве­де­н­ня до сфе­ри кон­тро­лю смарт- кон­тра­ктів все більш рі­зно­ма­ні­тних ви­дів акти­вів. Як на­слі­док, від­бу­де­ться по­сту­по­ва за­мі­на смарт-кон­тра­кта­ми тра­ди­цій­них «па­пе­ро­вих» кон­тра­ктів.

У бло­кчейн мо­жуть бу­ти за­ко­до­ва­ні ли­ше клю­чо­ві умо­ви

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.