За­хист прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на пер­со­на­жа

Як зму­си­ти пер­со­на­жа за­ро­бля­ти гро­ші

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ -

Кі­не­ма­то­граф пе­ре­тво­рив­ся на при­бу­тко­вий бі­знес, який зна­чною мі­рою впли­ває на сві­то­ву еко­но­мі­ку. На­ра­зі на ви­ро­бни­цтво кі­но­філь­мів ви­тра­ча­ю­ться міль­йо­ни до­ла­рів, а ка­со­ві збо­ри пе­ре­ви­щу­ють від­мі­тку в мі­льяр­ди. Одну з го­лов­них ро­лей у ко­мер­ці­а­лі­за­ції кі­но­філь­мів ві­ді­грає ін­те­ле­кту­аль­на вла­сність. Як її за­хи­ща­ти, роз­бе­ре­мо у цій стат­ті.

За да­ни­ми Аме­ри­кан­ської асо­ці­а­ції кі­но­ком­па­ній, ка­со­ві збо­ри аме­ри­кан­ських кі­но­філь­мів, ви­пу­ще­них за рік, у сві­то­во­му про­ка­ті до­ся­га­ють близь­ко 40 млрд до­ла­рів. З ко­жним ро­ком тен­ден­ція при­бу­тків кі­но­філь­мів зро­стає. Та­ко­му ко- мер­цій­но­му успі­ху кі­но­філь­му пе­ре­дує над­скла­дний про­цес зйом­ки, до яко­го за­лу­че­на ко­ман­да із со­тень лю­дей. Стри­жнем ство­ре­н­ня усьо­го філь­му є ін­те­ле­кту­аль­на вла­сність, по­чи­на­ю­чи від ідеї ав­то­ра зо­бра­зи­ти зо­ря­ні вій­ни у да­ле­кій-да­ле­кій га­ла­кти­ці та вті­ле­н­ня та­кої ідеї у сце­на­рій май­бу­тньо­го кі­но­філь­му, за­кін­чу­ю­чи про­ка­том філь­му. Са­ме зав­дя­ки ін­сти­ту­там ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, які за­хи­ща­ють пра­ва кі­но­ви­ро­бни­ків, остан­ні мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти свої тво­рі­н­ня для отри­ма­н­ня при­бу­тку. Зві­сно, основ­на ча­сти­на при­бу­тку над­хо­дить від про­ка­ту кі­но­філь­му, однак на­ві­що зу­пи­ня­ти­ся на про­ка­ті кі- но­філь­му, якщо він став над­зви­чай­но по­пу­ляр­ним або на­віть куль­то­вим? Це ри­то­ри­чне за­пи­та­н­ня, оскіль­ки окрім про­ка­ту, існу­ють та­кож ін­ші спосо­би за­ро­би­ти на кі­но­філь­мі. Одним із та­ких спосо­бів є ко­мер­ці­а­лі­за­ція пер­со­на­жів кі­но­філь­му.

Ко­мер­ці­а­лі­за­цію пер­со­на­жів кі­но­філь­мів мо­жна спо­сте­рі­га­ти пов­сяк­ден­но, во­на про­яв­ля­є­ться у не­скін­чен­ній кіль­ко­сті рі­зно­ма­ні­тних то­ва­рів, які мі­стять зо­бра­же­н­ня або ду­блю­ють пер­со­на­жів кі­но­філь­мів. Один з пер­ших та один з най­більш вда­лих при­кла­дів ко­мер­ці­а­лі­за­ції пер­со­на­жів на­ле­жить ком­па­нії «Disney». Мік­кі Ма­ус, на­пев­но, є най- ві­до­мі­шим муль­ти­плі­ка­цій­ним пер­со­на­жем, який при­ніс сво­їм вла­сни­кам до­хід біль­ше ніж 9 млрд до­ла­рів. Ін­ший ві­до­мий при­клад ко­мер­ці­а­лі­за­ції пер­со­на­жів – ме­ді­а­фран­ши­за «Зо­ря­ні вій­ни». Пі­сля ви­хо­ду пер­шо­го філь­му у 1977 р. кі­нов­се­світ «Зо­ря­них во­єн» та йо­го пер­со­на­жі ста­ли куль­то­ви­ми, що при­зве­ло до зйом­ки 8 філь­мів та ви­пу­ску не­ймо­вір­ної кіль­ко­сті су­пу­тніх то­ва­рів. Та­ка ко­мер­ці­а­лі­за­ція пер­со­на­жів бу­ла успі­шною, зокре­ма, зав­дя­ки на­ле­жно­му за­хи­сту пер­со­на­жів за до­по­мо­гою ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.