Вер­хов­ний Суд про по­за­пла­но­ві пе­ре­вір­ки в ме­жах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ПОДАТКОВЕ ПРАВО - Юлі­яЮ і ОГРЕБЧУК ОГРЕБЧУК, юрист «TaxLink»

Не­що­дав­но Вер­хов­ний Суд роз­гля­нув спра­ву від 28.08.2018 р. №812/1212/17 що­до пра­во­мір­но­сті про­ве­де­н­ня по­за­пла­но­вої до­ку­мен­таль­ної пе­ре­вір­ки пла­тни­ка по­да­тків у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні по­за стро­ком дії ухва­ли, якою її бу­ло при­зна­че­но. Ці­ка­во, що у цій спра­ві пла­тник по­да­тку не оскар­жу­вав при­зна­че­н­ня пе­ре- вір­ки в ме­жах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, оскіль­ки по­ло­же­н­ня­ми Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу не пе­ред­ба­ча­є­ться та­кий за­хід кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня. Пре­дме­том оскар­же­н­ня був на­каз кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну про при­зна­че­н­ня пе­ре­вір­ки, ви­да­ний на ви­ко­на­н­ня ухва­ли слід­чо­го суд­ді, строк дії якої за­кін­чив­ся.

На­га­да­є­мо, що згі­дно з пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 ПК Укра­ї­ни, рі­ше­н­ня слід­чо­го суд­ді про при­зна­че­н­ня пе­ре­вір­ки, «ви­не­се­не ним від­по­від­но до за­ко­ну», є одні­єю з під­став про­ве­де­н­ня по­да­тко­вої до­ку­мен­таль­ної по­за­пла­но­вої пе­ре­вір­ки.

Те­пер звер­не­мо­ся до фа­кти­чних об­ста­вин спра­ви. Ухва­лою слід­чо­го суд­ді від 31.01.2017 р. бу­ло на­да­но до­звіл на про­ве­де­н­ня по­за­пла­но­вої до­ку­мен­таль­ної пе­ре­вір­ки по­зи­ва­ча що­до про­ве­де­н­ня фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з кон­тр­аген­та­ми. Тер­мін дії вка­за­ної ухва­ли ста­но­вив один мі­сяць з дня її по­ста­нов­ле­н­ня. На під­ста­ві пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та на ви­ко­на­н­ня за­зна­че­ної ухва­ли кон­тро­лю­ю­чий ор­ган ви­дав на­каз від 23.06.2017 р.

Пла­тник по­да­тку звер­нув­ся до су­ду про ви­зна­н­ня про­ти­прав­ним та ска­су­ва­н­ня на­ка­зу про про­ве­де­н­ня ви­їзної до­ку­мен­таль­ної по­за­пла­но­вої пе­ре­вір­ки. Свої ви­мо­ги він об­ґрун­то­ву­вав тим, що пре­дмет та пе­рі­од по­за­пла­но­вої пе­ре­вір­ки, яка при­зна­че­на оскар­жу­ва­ним на­ка­зом, вже був охо­пле­ний ра­ні­ше про­ве­де­ни­ми пе­ре­вір­ка­ми. Про­те суд від­хи­лив та­кі до­во­ди, вка­зав­ши, що на мо­мент ви­да­н­ня оскар­жу­ва­но­го на­ка­зу По­да­тко­вий ко­декс бу­ло до­пов­не­но п. 78.2, який ска­со­ву­вав обме­же­н­ня на про­ве­де­н­ня до­ку­мен­таль­них по­за­пла­но­вих пе­ре­ві­рок, при­зна­че­них у кри- мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, на­віть якщо та­кі пе­ре­вір­ки сто­су­ю­ться пи­тань, охо­пле­них по­пе­ре­дні­ми пе­ре­вір­ка­ми пла­тни­ка по­да­тків.

Про­те суд ви­явив ін­шу під­ста­ву, що свід­чи­ла про про­ти­прав­ність дій по­да­тків­ців, а са­ме ви­да­н­ня оскар­жу­ва­но­го на­ка­зу по­за ча­сом дії ухва­ли. От­же, суд пер­шої ін­стан­ції за­до­воль­нив ви­мо­ги по­зи­ва­ча.

Однак суд апе­ля­цій­ної ін­стан­ції не по­го­див­ся з та­ким рі­ше­н­ням, за­зна­чив­ши, що про­ве­де­н­ня до­ку­мен­таль­ної ви­їзної пе­ре­вір­ки по­за ме­жа­ми стро­ків, ви­зна­че­них в ухва­лі су­ду про на­да­н­ня до­зво­лу на про­ве­де­н­ня та­кої пе­ре­вір­ки, не є під­ста­вою для ви­зна­н­ня про- ти­прав­ни­ми дій, пов’ яза­них з її про­ве­де­н­ням. По­да­тко­вий ко­декс Укра­ї­ни не обме­жує по­да­тко­вий ор­ган стро­ка­ми про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки за на­яв­но­сті під­став, ви­зна­че­них пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Ко­де­ксу.

Не по­го­джу­ю­чись з та­ким рі­ше­н­ням, по­зи­вач звер­нув­ся з ка­са­цій­ною скар­гою. Вер­хов­ний Суд під­три­мав по­зи­цію су­ду пер­шої ін­стан­ції. Він вка­зав, що за сво­їм ха­ра­кте­ром при­зна­че­н­ня до­ку­мен­таль­ної по­за­пла­но­вої пе­ре­вір­ки на під­ста­ві рі­ше­н­ня су­ду мо­же роз­ці­ню­ва­ти­ся як за­хо­ди за­без­пе­че­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, а та­кож як спе­ци­фі­чна слід­ча (роз­шу­ко­ва) дія. Від­су­тність узго­дже­но­го про­це­су­аль­но­го по­ряд­ку про­ве­де­н­ня до­ку­мен­таль­них по­за­пла­но­вих пе­ре­ві­рок у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні при­зво­дить до рі­зно­го по­ряд­ку при­зна­че­н­ня та про­ве­де­н­ня та­ких пе­ре­ві­рок, а та­кож до рі­зних пра­во­вих на­слід­ків їх за­сто­су­ва­н­ня, що вка­зує на до­ціль­ність ви­зна­че­н­ня до­ку­мен­таль­ної пе­ре­вір­ки як са­мо­стій­ної дії в си­сте­мі слід­чих дій, пе­ред­ба­че­них Кри­мі­наль­ним про­це­су­аль­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни.

Суд ви­знав по­мил­ко­вим ви­сно­вок су­ду апе­ля­цій­ної ін­стан­ції про те, що про­ве­де­н­ня до­ку­мен­таль­ної ви­їзної пе­ре­вір­ки по­за ме­жа­ми стро­ків, ви­зна­че­них у ви­не­се­ній ухва­лі су­ду про на­да­н­ня до­зво­лу на про­ве­де­н­ня та­кої пе­ре­вір­ки, не є під­ста­вою для ви­зна­н­ня дій з про­ве­де­н­ня та­кої пе­ре­вір­ки про­ти­прав­ни­ми. Сплив стро­ку дії ухва­ли, по­ста­нов­ле­ної в по­ряд­ку кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства для за­без­пе­че­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня в ча­сти­ні зби­ра­н­ня до­ка­зів, свід­чить про при­пи­не­н­ня та­кої дії для осіб, яких во­на сто­су­ва­ла­ся. Вчи­не­н­ня бу­дья­ких дій на ре­а­лі­за­цію та­кої ухва­ли по­за ме­жа­ми за­зна­че­но­го в ній стро­ку не має пра­во­вих під­став.

Та­ким чи­ном, ка­са­цій­ну скар­гу пла­тни­ка по­да­тку бу­ло за­до­во­ле­но. На­каз про про­ве­де­н­ня ви­їзної до­ку­мен­таль­ної по­за­пла­но­вої пе­ре­вір­ки бу­ло ви­зна­но про­ти­прав­ним та ска­со­ва­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.