За­хист прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на пер­со­на­жа

Як зму­си­ти пер­со­на­жа за­ро­бля­ти гро­ші

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ігор І ШИШКО ШИШКО, юрист пра­кти­ки ТМТ ЮК Juscutum

Ін­те­ле­кту­аль­на вла­сність на­дає кі­но­ви­ро­бни­кам ши­ро­кий спектр спосо­бів за­хи­сту пер­со­на­жів, то­му під час по­бу­до­ви стра­те­гії за­хи­сту по­трі­бно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі мо­жли­ві та не­об­хі­дні спосо­би. Най­більш опти­маль­на стра­те­гія за­хи­сту пер­со­на­жа ви­гля­дає та­ким чи­ном.

За­хист пер­со­на­жа ав­тор­ським пра­вом

Від­по­від­но до мі­жна­ро­дно­го та на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства, зокре­ма Берн­ської кон­вен­ції про охо­ро­ну лі­те­ра­тур­них і ху­до­жніх тво­рів та За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ав­тор­ське пра­во та су­мі­жні пра­ва», ав­тор­ським пра­вом охо­ро­ня­ю­ться лі­те­ра­тур­ні й ху­до­жні тво­ри, до яких на­ле­жать всі тво­ри в га­лу­зі лі­те­ра­ту­ри, на­у­ки та ми­сте­цтва, яким би спосо­бом і в якій би фор­мі во­ни не бу­ли ви­ра­же­ні. До та­ких тво­рів на­ле­жать ау­діо­ві­зу­аль­ні тво­ри, тоб­то кі­но­філь­ми, муль­ти­плі­ка­цій­ні філь­ми та ін. За­ли­ша­є­ться від­кри­тим пи­та­н­ня що­до по­ши­ре­н­ня дії ав­тор­сько­го пра­ва на окре­мих пер­со­на­жів вка­за­них тво­рів. Зві­сно, у ра­зі на­яв­но­сті та­кої ха­ра­кте­ри­сти­ка як ори­гі­наль­ність окре­мий пер­со­наж мо­же під­па­да­ти під за­хист ав­тор­сько­го пра­ва як окре­мий твір. Та­ка по­зи­ція ви­слов­лю­є­ться на­ціо­наль­ним за­ко­но­дав­ством. Від­по­від­но до ст. 9 За­ко­ну Укра­ї­ни « Про ав­тор­ське пра­во та су­мі­жні пра­ва», ча­сти­на тво­ру, яка мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся са­мо­стій­но, роз­гля­да­є­ться як твір та охо­ро­ня­є­ться від­по­від­но до За­ко­ну.

Мо­жли­вість охо­ро­ни пер­со­на­жа ав­тор­ським пра­вом є ви­гі­дною для кі­но­ви­ро­бни­ків, оскіль­ки має низ­ку пе­ре­ваг у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми пра­во­ви­ми ре­жи­ма­ми ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. По-пер­ше, ав­тор­ське пра­во на пер­со­на­жа по­ши­рю­є­ться май­же на весь світ, якщо бу­ти то­чним, то на кра­ї­ни, які ра­ти­фі­ку­ва­ли Берн­ську кон­вен­цію, а це біль­ше ніж 160 кра­їн. По-дру­ге, охо­ро­на пер­со­на­жа ав­тор­ським пра­вом на­да­є­ться ав­то­ма­ти­чно з мо­мен­ту ство­ре­н­ня та не за­ле­жить від будь-яких фор­маль­но­стей, тоб­то не по­тре­бує вчи­не­н­ня ре­є­стра­цій­них або ін­ших дій.

Зва­жа­ю­чи на та­кі осо­бли­во­сті пра­во­вої охо­ро­ни, кі­но­ви­ро­бни­кам не­об­хі­дно звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на до­го­вір­ну ро­бо­ту з та­ким тво­ром як пер­со­наж. В цьо­му ви­пад­ку чі­тко по­бу­до­ва­ний лан­цюг до­го­во­рів, на осно­ві яких пра­ва на пер­со­на­жа бу­дуть пе­ре­да­ва­ти­ся від одні­єї осо­би до ін­шої ( від без­по­се­ре­дньо­го ав­то­ра до ком­па­нії-ви­ро­бни­ка), а пра­виль­но сфор­му­льо­ва­ні по­ло­же­н­ня до­го­во­ру до­по­мо­жуть кі­но­ви­ро­бни­кам за­хи­сти­ти свої ін­те­ре­си, в то­му чи­слі ко­мер­цій­ні.

За­хист пер­со­на­жа як тор­го­вої мар­ки

За­хист прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на пер­со­на­жа як тор­го­вої мар­ки – по­ши­ре­ний та ді­є­вий спо­сіб за­хи­сту і ко­мер­ці­а­лі­за­ції пер­со­на­жів. Та­кий ме­тод ду­же ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­є­ться гі­ган­та­ми кі­но­ін­ду­стрії, які усі­ма мо­жли­ви­ми спосо­ба­ми на­ма­га­ю­ться за­хи­сти­ти свою ін­те­ле­кту­аль­ну вла­сність, для її подаль­шої ко­мер­ці­а­лі­за­ції.

Ре­є­стра­ція пер­со­на­жа як тор­го­вої мар­ки на­дає вла­сни­ку пра­ва на ви­ко­ри­ста­н­ня та роз­по­ря­дже­н­ня за­ре­є­стро­ва­ним зо­бра­же­н­ням, що до­зво­ляє вла­сни­ку про­да­ва­ти або лі­цен­зу­ва­ти пра­ва на за­ре­є­стро­ва­не зо­бра­же­н­ня. До то­го ж вла­сник тор­го­вої мар­ки має пра­во за­бо­ро­ня­ти ін­шим осо­бам будь-яке ви­ко­ри­ста­н­ня за­ре­є­стро­ва­но­го зо­бра­же­н­ня. Та­ким чи­ном, ре­є­стра­ція тор­го­вої мар­ки до­зво­ляє кі­но­ви­ро­бни­кам отри­му­ва­ти до­да­тко­вий до­хід від ви­ко­ри­ста­н­ня пер­со­на­жів (на­при­клад, для ви­го­тов­ле­н­ня то­ва­рів, в яких ви­ко­ри­сто­ву­є­ться за­ре­є­стро­ва­не зо­бра­же­н­ня або від­тво­рю­є­ться та­ке зо­бра­же­н­ня).

Однак слід пам’ята­ти, що за­хист пер­со­на­жа шля­хом йо­го ре­є­стра­ції як тор­го­вої мар­ки має свої осо­бли­во­сті. По-пер­ше, та­кий за­хист має те­ри­то­рі­аль­ний ха­ра­ктер, тоб­то діє ли­ше на те­ри­то­рії ті­єї кра­ї­ни, де за­ре­є­стро­ва­на тор­го­ва мар­ка. Та­ким чи­ном, щоб отри­ма­ти пра­во­ву охо­ро­ну в де­кіль­кох кра­ї­нах, не­об­хі­дно за­ре­є­стру­ва­ти тор­го­ву мар­ку в ко­жній з обра­них кра­їн. По-дру­ге, пев­не зо­бра­же­н­ня отри­мує пра­во­ву охо­ро­ну як тор­го­вої мар­ки ли­ше пі­сля про­хо­дже­н­ня спе­ці­аль­ної про­це­ду­ри ре­є­стра­ції, яка є три­ва­лою та до­ста­тньо скла­дною. Однак та­кі не­до­лі­ки де­що ні­ве­лю­ю­ться існу­ва­н­ням Ма­дрид­ської уго­ди, ме­та якої спро­сти­ти про­цес між­на­ро­дної ре­є­стра­ції тор­го­вих ма­рок та зде­ше­ви­ти цей про­цес. Вар­то за­ува­жи­ти, що Ма­дрид­ська про­це­ду­ра є ду­же по­пу­ляр­ною се­ред

гі­ган­тів кі­но­ін­ду­стрії, які пра­гнуть отри­ма­ти пра­во­ву охо­ро­ну в яко­мо­га біль­шій кіль­ко­сті кра­їн сві­ту.

Яскра­вим при­кла­дом ре­є­стра­ції пер­со­на­жів як тор­го­вих ма­рок є пра­кти­ка ком­па­нії « LucasfilmEntertainmentCompanyLtd. LLC», яку у 2012 р. ви­ку­пи­ла ком­па­нія « Disney » . Ця ком­па­нія ви­сту­пає вла­сни­ком ша­ле­ної кіль­ко­сті тор­го­вих ма­рок, які за­хи­ща­ють кі­нов­се­світ «Star Wars» за­га­лом та окре­мих пер­со­на­жів зокре­ма.

За­зна­че­на ком­па­нія є вла­сни­ком низ­ки тор­го­вих ма­рок, які за­без­пе­чу­ють пра­во­ву охо­ро­ну та­ко­го пер­со­на­жа як Дарт Вей­дер – го­лов­ний ан­та­го­ніст кі­нов­се­сві­ту «Star Wars». Цьо­го пер­со­на­жа за­хи­ща­ють за до­по­мо­гою рі­зних ком­бі­на­цій ви­дів тор­го­вих ма­рок (сло­ве­сні, зо­бра­жу­валь­ні, ком­бі­но­ва­ні) та в рі­зних ва­рі­а­ці­ях кла­сів.

На­при­клад, тор­го­ва мар­ка №005896601, яка за­ре­є­стро­ва­на в кра­ї­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу для 28 кла­су. Зо­бра­же­н­ня бу­ло за­ре­є­стро­ва­но як 3-D тор­го­вої мар­ки. При­зна­че­н­ня тор­го­вої мар­ки – за­без­пе­чи­ти мо­но­по­лію вла­сни­ка на ви­го­тов­ле­н­ня ігро­вої про­ду­кції.

Ці­ка­во, що окре­мі тор­го­ві мар­ки за­хи­ща­ють ча­сти­ну пер­со­на­жа, а са­ме шо­лом Дарт Вей­де­ра (Тор­го­ва мар­ка №3646331).

Схо­жу пра­во­ву охо­ро­ну як за­ре­є­стро­ва­ні тор­го­ві мар­ки отри­ма­ли та­кі пер­со­на­жі: R2-D2 (Тор­го­ва мар­ка №3739729), C-3PO (Тор­го­ва мар­ка №3823874), Бо­ба Фетт (Тор­го­ва мар­ка №3953084) та ін.

Всі пра­ва на пе­ре­лі­че­ні тор­го­ві мар­ки на­ле­жать ком­па­нії «LucasfilmEntertainmentCompanyLtd. LLC».

За­хист пер­со­на­жів як про­ми­сло­вих зраз­ків

Ще одним ва­рі­ан­том за­хи­сту пер­со­на­жа та за­без­пе­че­н­ня йо­го ко­мер­ці­а­лі­за­ції є ре­є­стра­ція пер­со­на­жа як про­ми­сло­во­го зраз­ка, що за­без­пе­чить охо­ро­ну зов­ні­шньо­го ви­гля­ду пер­со­на­жа.

Про­ми­сло­вий зра­зок – це ре­зуль­тат твор­чої ді­яль­но­сті лю­ди­ни у сфе­рі ху­до­жньо­го кон­стру­ю­ва­н­ня. Па­тент на про­ми­сло­вий зра­зок – це до­ку­мент, який за­хи­щає са­ме зов­ні­шній ви­гляд пев­но­го ви­ро­бу. Слід звер­ну­ти ува­гу, що для отри­ма­н­ня па­тен­ту на про­ми­сло­вий зра­зок остан­ній по­ви­нен від­по­від­а­ти та­ким кри­те­рі­ям як но­ви­зна та ори­гі­наль­ність. Та­кож, як і у ви­пад­ку з тор­го­ви­ми мар­ка­ми, па­тен­ти ма­ють те­ри­то­рі­аль­ний ха­ра­ктер дії, скла­дну та три­ва­лу про­це­ду­ру ре­є­стра­ції. Однак па­тент на­дає йо­го вла­сни­ку ви­клю­чне пра­во на ви­ко­ри­ста­н­ня про­ми­сло­во­го зраз­ка на вла­сний роз­суд, а та­кож пра­во за­бо­ро­ня­ти ін­шим осо­бам ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти про­ми­сло­вий зра­зок без зго­ди вла­сни­ка па­тен­ту, що за­без­пе­чує вла­сни­ку мо­жли­вість отри­ма­ти ко­мер­цій­ну ви­го­ду із за­па­тен­то­ва­них пер­со­на­жів.

Най­ча­сті­ше пред­став­ни­ки кі­но­ін­ду­стрії па­тен­ту­ють про­ми­сло­ві зраз­ки для май­бу­тньо­го ви­го­тов­ле­н­ня ігра­шок та ко­стю­мів. На­при­клад, ком­па­нія «LucasfilmEntertainmentCompanyLtd. LLC » має па­тен­ти на про­ми­сло­ві зраз­ки для та­ких пер­со­на­жів як R2- D2, C-3PO та ін.

Та­ким чи­ном, ро­зум­но по­бу­до­ва­на стра­те­гія за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на пер­со­на­жа мо­же на­да­ти кі­но­ви­ро­бни­ку до­да­тко­ву мо­жли­вість отри­ма­ти до­хід. До то­го ж та­ка стра­те­гія до­по­мо­же у бо­роть­бі з кон­тра­фа­ктни­ми то­ва­ра­ми та пі­рат­ським кон­тен­том.

На жаль, біль­шість на­ціо­наль­них кі­но­ви­ро­бни­ків не ви­ко­ри­сто­ву­ють всіх мо­жли­во­стей ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті та зу­пи­ня­ю­ться ли­ше на ав­тор­сько­му пра­ві, оми­на­ю­чи та­кі спосо­би за­хи­сту пер­со­на­жів як ре­є­стра­ція тор­го­вих ма­рок та про­ми­сло­вих зраз­ків. Зокре­ма, це зу­мов­ле­но тим, що кі­но­ін­ду­стрія в Укра­ї­ні актив­но роз­ви­ва­є­ться. Однак вже сьо­го­дні в Укра­ї­ні бу­ли ство­ре­ні кі­но­філь­ми та муль­ти­плі­ка­цій­ні філь­ми, пер­со­на­жі яких мо­жуть ста­ти на­ро­дни­ми улю­блен­ця­ми та при­не­сти кі­но­ви­ро­бни­кам до­да­тко­ву ко­мер­цій­ну ви­го­ду. Однак для цьо­го та­ких пер­со­на­жів не­об­хі­дно за­хи­ща­ти усі­ма мо­жли­ви­ми спосо­ба­ми.

По­бу­до­ва стра­те­гії за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті як усьо­го ау­діо­ві­зу­аль­но­го тво­ру, так і йо­го окре­мих ча­стин (пер­со­на­жів) – це ключ до ма­кси­маль­ної ко­мер­ці­а­лі­за­ції кі­но- та муль­ти­плі­ка­цій­них філь­мів.

Ін­фор­ма­ція про всі зга­да­ні у стат­ті тор­го­ві мар­ки та па­тен­ти взя­та з офі­цій­ної ба­зи да­них Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Всі тор­го­ві мар­ки/ про­ми­сло­ві зраз­ки та зо­бра­же­н­ня та­ких тор­го­вих ма­рок/ про­ми­сло­вих зраз­ків, які зга­ду­ю­ться у стат­ті, є вла­сні­стю ком­па­нії «LucasfilmEntertainmentCompanyLtd. LLC » та «LUCASFILM LTD».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.