Акту­аль­ні пра­ви­ла обі­гу ча­сток у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі ТОВ/ ТДВ

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО - Ми­хай­лоМ й ЛИТВИН ЛИТВИН, стар­ший юрист Eterna Law То­ва­ри­ство) час­тка), За­кон) ЦК)),

Ко­ли осо­ба стає уча­сни­ком ТОВ/ ТДВ (да­лі – та опла­чує від­по­від­ну час­тку в йо­го ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі або її ча­сти­ну в ме­жах стро­ку, вста­нов­ле­но­го за­ко­ном ( 6 мі­ся­ців з да­ти дер­жав­ної ре­є­стра­ції То­ва­ри­ства для вне­се­н­ня вкла­ду у зв’яз­ку зі ство­ре­н­ням То­ва­ри­ства та не біль­ше ніж 1 рік для вне­се­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів у по­ряд­ку збіль­ше­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу) або ста­ту­том То­ва­ри­ства (да­лі – во­на на­бу­ває актив, який мо­же бу­ти опла­тно або без­опла­тно від­чу­же­ний.

За­кон Укра­ї­ни «Про То­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю» (да­лі – спро­стив та при­швид­шив про­це­ду­ру від­чу­же­н­ня ча­сток і пов’яза­них з ним вхо­ду/ви­хо­ду уча­сни­ків до/з То­ва­ри­ства, оскіль­ки не ви­ма­гає від­обра­же­н­ня у ста­ту­ті То­ва­ри­ства скла­ду йо­го уча­сни­ків та роз­мі­ру ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу. В га­лу­зі дер­жав­ної ре­є­стра­ції змін до ві­до­мо­стей про то­ва­ри­ство це спро­ще­н­ня за­крі­пле­не ч. 5 ст. 17 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань», від­по­від­но до якої для на­бра­н­ня чин­но­сті ре­зуль­та­та­ми ви­ще­зга­да­них про­це­дур суб’єкто­ві дер­жав­ної ре­є­стра­ції до­ста­тньо отри­ма­ти від упов­но­ва­же­ної осо­би ли­ше за­пов­не­ну за­яву за вста­нов­ле­ною фор­мою, до­ку­мент про спла­ту адмі­ні­стра­тив­но­го збо­ру та один із за­зна­че­них до­ку­мен­тів:

• рі­ше­н­ня за­галь­них збо­рів уча­сни­ків То­ва­ри­ства про ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу та роз­мі­рів ча­сток йо­го уча­сни­ків або ви­клю­че­н­ня з ньо­го уча­сни­ка;

• за­яву про вступ до То­ва­ри­ства або ви­хід із То­ва­ри­ства; • акт при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі час­тки; • су­до­ве рі­ше­н­ня, яке на­бра­ло чин­но­сті, про ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу То­ва­ри­ства та роз- мі­рів ча­сток йо­го уча­сни­ків або про стя­гне­н­ня (по­вер­не­н­ня з во­ло­ді­н­ня) з від­по­від­а­ча час­тки у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі То­ва­ри­ства.

Чин­ним за­ко­но­дав­ством (зокре­ма, За­ко­ном) та пра­кти­кою йо­го за­сто­су­ва­н­ня вста­нов­ле­но низ­ку спе­ці­аль­них пра­вил обі­гу ча­сток, які мо­жна умов­но по­ді­ли­ти на гру­пи за кри­те­рі­єм спосо­бу від­чу­же­н­ня. Во­дно­час уча­сни­ки То­ва­ри­ства мо­жуть уто­чню­ва­ти/змі­ню­ва­ти ре­гу­лю­ва­н­ня пев­них пи­тань за до­по­мо­гою ста­ту­ту та/або кор­по­ра­тив­но­го до­го­во­ру. Зокре­ма, про це свід­чить ч. 8 ст. 20 За­ко­ну, від­по­від­но до якої пе­ре­ва­жне пра­во, про яке пі­де мо­ва ниж­че, не за­сто­со­ву­є­ться, якщо це пе­ред­ба­че­но кор­по­ра­тив­ним до­го­во­ром, сто­ро­ною яко­го є та­кий уча­сник, а та­кож ч. 2 ст. 21 За­ко­ну, що до­зво­ляє зо­бов’яза­ти уча­сни­ків отри­му­ва­ти зго­ду на будь-яке від­чу­же­н­ня ча­сток та на­да­н­ня їх у за­ста­ву шля­хом вклю­че­н­ня від­по­від­но­го по­ло­же­н­ня до ста­ту­ту То­ва­ри­ства одно­стай­ним рі­ше­н­ням усіх йо­го уча­сни­ків.

Пра­ви­ла про­да­жу час­тки

Осо­бли­ві­стю ці­єї гру­пи пра­вил обі­гу ча­сток є на­яв­ність в уча­сни­ків То­ва­ри­ства пе­ре­ва­жно­го пра­ва на ку­пів­лю час­тки. При цьо­му ч. 7 ст. 20 За­ко­ну вста­нов­лю­є­ться ще один ви­ня­ток: пе­ре­ва­жне пра­во не за­сто­со­ву­є­ться, якщо про­даж час­тки здій­сню­є­ться на ау­кціо­ні (пу­блі­чних тор­гах) від­по­від­но до за­ко­ну, що мо­же бу­ти акту­аль­ним під час звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на час­тку, про яке по­го­во­ри­мо да­лі.

От­же, за за­галь­ним пра­ви­лом, уча­сник То­ва­ри­ства, який хо­че про­да­ти час­тку, по­ви­нен пи­сьмо­во по­ві­до­ми­ти про свій на­мір ін­ших уча­сни­ків. Якщо остан­ні пла­ну­ють ско­ри­ста­ти­ся сво­їм пе­ре­ва­жним пра­вом, во­ни по­вин­ні про­тя­гом 30 днів від отри­ма­н­ня ни­ми за­зна­че­но­го по­ві­дом­ле­н­ня на­пра­ви­ти по­тен­цій­но­му про­дав­це­ві від­по­від­ну за­яву. Якщо ста­ном на 31 день від отри­ма­н­ня уча­сни­ка­ми та­ко­го по­ві­дом­ле­н­ня по­тен­цій­ний про­да­вець не отри­мав від них зга­да­них за­яв, він має пра­во про­да­ти час­тку тре­тій осо­бі на умо­вах, за­зна­че­них у йо­го по­ві­дом­лен­ні.

Отри­ма­н­ня по­тен­цій­ним про­дав­цем за­яв про на­мір ско­ри­ста­ти­ся пе­ре­ва­жним пра­вом є по­ча­тком пе­ре­бі­гу стро­ку в 1 мі­сяць, вста­нов­ле­но­го За­ко­ном для укла­де­н­ня від­по­від­них до­го­во­рів ку­пів­лі-про­да­жу. Ухи­ле­н­ня по­ку­пців від укла­де­н­ня до­го­во­рів до­зво­ляє про­дав­це­ві від­чу­жи­ти час­тку тре­тім осо­бам (на тих са­мих умо­вах), то­ді як ухи­ле­н­ня про­дав­ця мо­же ма­ти на­слід­ком ви­зна­н­ня до­го­во­рів укла­де­ни­ми в су­до­во­му по­ряд­ку. При цьо­му, якщо є де­кіль­ка по­ку­пців з-по­між уча­сни­ків То­ва­ри­ства, то во­ни при­дба­ва­ють від­чу­жу­ва­ну час­тку про­пор­цій­но до роз­мі­ру на­ле­жних їм ча­сток у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі То­ва­ри­ства.

Окре­мо слід зу­пи­ни­ти­ся на на­бут­ті То­ва­ри­ством час­тки у вла­сно­му ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі, яке ре­гу­лю­є­ться ст. 25 За­ко­ну. Та­ке на­бу­т­тя мо­жли­ве зі змен­ше­н­ням ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу То­ва­ри­ства на вар­тість при­дба­н­ня час­тки, що ви­ве­де остан­ню з обі­гу, або без та­ко­го змен­ше­н­ня, що ви­ма­гає крім обов’яз­ко­во­го одно­стай­но­го го­ло­су­ва­н­ня всі­ма уча­сни­ка­ми (не вра­хо­ву­ю­чи по­то­чно­го вла­сни­ка час­тки від­по­від­но до ч. 3 ст. 98 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – фор­му­ва­н­ня на да­ту та­ко­го на­бу­т­тя ре­зерв­но­го ка­пі­та­лу в роз­мі­рі ці­ни при­дба­н­ня ці­єї час­тки, який не мо­жна бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для здій­сне­н­ня ви­плат на ко­ристь уча­сни­ків То­ва­ри­ства.

При­дба­ну без змен­ше­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу час­тку То­ва­ри­ство зо­бов’яза­не від­чу­жи­ти не пі­зні­ше ніж че­рез 1 рік з дня її при­дба­н­ня. Згі­дно з ч. 4 ст. 25 За­ко­ну, та­ке від­чу­же­н­ня по­вин­не бу­ти від­пла­тним, але на від­мі­ну від при­дба­н­ня, ця нор­ма не мі­стить ви­мо­ги що­до укла­де­н­ня до­го­во­ру. Та­ким чи­ном, при­дба­ти час­тку у вла­сно­му ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі то­ва­ри­ство мо­же за будь-яким від­пла­тним до­го­во­ром (ч. 2 ст. 25 За­ко­ну), а від­чу­жи­ти та­ку час­тку мо­жна, на­при­клад, за по­да­ною кре­ди­то­ру за­явою про за­ра­ху­ва­н­ня зу­стрі­чних ви­мог від­по­від­но до ст. 601 ЦК. Слід за­зна­чи­ти, що по­ді­бні опе­ра­ції мо­жуть ма­ти рі­зно­ма­ні­тні по­да­тко­ві на­слід­ки, зу­мов­ле­ні, зокре­ма, осо­бли­во­стя­ми за­сто­су­ва­н­ня ка­со­во­го ме­то­ду, ви­зна­че­но­го пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. У зв’яз­ку з цим не­об­хі­дно ком­пле­ксно під­хо­ди­ти до пла­ну­ва­н­ня та від­по­від­них опе­ра­цій.

NB! За за­галь­ним пра­ви­лом, пе­ре­ва­жне пра­во за­сто­со­ву­є­ться ви­клю­чно до про­да­жу ча­сток (у то­му чи­слі в по­ряд­ку звер­не­н­ня на них стя­гне­н­ня).

Та­кож по­трі­бно при­ді­ли­ти ува­гу фор­му­ван­ню но­вої час­тки шля­хом своє­рі­дної кон­вер­та­ції пра­ва ви­мо­ги кре­ди­то­ра То­ва­ри­ства. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки ви­клю­чен­ню п. 6 гл. VIII За­ко­ну «При­кін­це­ві та пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня» ст. 140-151 із ЦК. За­сто­су­ва­н­ня цьо­го ме­ха­ні­зму пе­ред­ба­чає збіль­ше­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу То­ва­ри­ства шля­хом до­да­тко­вих вне­сків. По­ря­док та­ко­го збіль­ше­н­ня вста­нов­ле­ний ст. 18 За­ко­ну, ч. 8 якої пе­ред­ба­чає мо­жли­вість укла­сти з уча­сни­ком То­ва­ри­ства та/або тре­тьою осо­бою до­го­вір про вне­се­н­ня до­да­тко­во­го вкла­ду, за яким та­кий уча­сник та/або тре­тя осо­ба зо­бов’язу­є­ться зро­би­ти до­да­тко­вий вклад у гро­шо­вій чи не­гро­шо­вій фор­мі, а то­ва­ри­ство – збіль­ши­ти роз­мір йо­го час­тки у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі чи прийня­ти та­ку тре­тю осо­бу до То­ва­ри­ства з від­по­від­ною час­ткою у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі. Якщо за­зна­че­ні до­да­тко­ві вкла­ди не вне­се­ні уча­сни­ком То­ва­ри­ства та/або тре­тьою осо­бою в пов­но­му об­ся­зі та своє­ча­сно, до­го­вір вва­жа­є­ться ро­зір­ва­ним, за умо­ви, що рі­ше­н­ням за­галь­них збо­рів уча­сни­ків не бу­ло за­твер­дже­но роз­мір час­тки та­ко­го уча­сни­ка та/або тре­тьої осо­би, ви­хо­дя­чи з фа­кти­чно вне­се­но­го ни­ми до­да­тко­во­го вкла­ду. Про­тя­гом 1 мі­ся­ця з да­ти спли­ву стро­ку для вне­се­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів, вста­нов­ле­но­го ст. 18 За­ко­ну, за­галь­ні збо­ри уча­сни­ків То­ва­ри­ства при­йма­ють одне з та­ких рі­шень: про за­твер­дже­н­ня ре­зуль­та­тів вне­се­н­ня до­да­тко­вих вкла­дів; про за­твер­дже­н­ня роз­мі­рів ча­сток уча­сни­ків То­ва­ри­ства та їх но­мі­наль­ної вар­то­сті, вра­хо­ву­ю­чи фа­кти­чно вне­се­ні ни­ми до­да­тко­ві вкла­ди; про за­твер­дже­н­ня збіль­ше­но­го роз­мі­ру ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу То­ва­ри­ства.

Пра­ви­ла без­опла­тно­го від­чу­же­н­ня час­тки

Згі­дно із за­галь­ним пра­ви­лом (пам’ята­є­мо про ч. 2 ст. 21 За­ко­ну),

За за­галь­ним пра­ви­лом, пе­ре­ва­жне пра­во за­сто­со­ву­є­ться ви­клю­чно до про­да­жу ча­сток

пе­ре­ва­жне пра­во не за­сто­со­ву­є­ться у ра­зі без­опла­тно­го від­чу­же­н­ня час­тки. Осо­бли­ву ува­гу вар­то при­ді­ли­ти та­ко­му спосо­бу без­опла­тно­го від­чу­же­н­ня час­тки як да­ру­ва­н­ня.

По-пер­ше, існує ри­зик не до­ве­сти ре­аль­ний на­мір укла­де­н­ня са­ме до­го­во­ру да­ру­ва­н­ня, якщо ін­ші уча­сни­ки оскар­жу­ва­ти­муть та­кий до­го­вір у су­до­во­му по­ряд­ку. Вер­хов­ний Суд у по­ста­но­ві від 06.06.2018 р. у спра­ві №910/19473/17, ска­со­ву­ю­чи рі­ше­н­ня су­дів пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій і на­прав­ля­ю­чи спра­ву на но­вий роз­гляд, на­го­ло­сив на то­му, що су­ди, ана­лі­зу­ю­чи оспо­рю­ва­ні до­го­во­ри да­ру­ва­н­ня ча­сток, ма­ють з’ясо­ву­ва­ти дій­сну во­лю сто­рін до­го­во­ру да­ру­ва­н­ня. Во­дно­час, від­по­від­но до прин­ци­пу зма­галь­но­сті, са­ме сто­ро­ни оспо­рю­ва­но­го до­го­во­ру по­вин­ні до­ка­зу­ва­ти дій­сний на­мір укла­де­н­ня ни­ми са­ме цьо­го до­го­во­ру. Та­ким чи­ном, до­ціль­ним бу­де по­дба­ти про фі­ксу­ва­н­ня мо­ти­вів обра­н­ня са­ме цьо­го спосо­бу від­чу­же­н­ня час­тки ще на ста­дії пе­ре­го­во­рів, оскіль­ки у за­зна­че­ній спра­ві по­зи­вач ствер­джу­вав, що спо­ча­тку сто­ро­ни оспо­рю­ва­но­го до­го­во­ру ве­ли пе­ре­го­во­ри що­до умов ку­пів­лі-про­да­жу ча­сток, які на­да­лі бу­ли по­да­ро­ва­ні.

По-дру­ге, слід пам’ ята­ти, що без­опла­тне отри­ма­н­ня фі­зи­чною осо­бою від ін­шої фі­зи­чної осо­би, яка не є чле­ном її сім’ї пер­шо­го чи дру­го­го сту­пе­ня спо­рі­дне­н­ня, кор­по­ра­тив­них прав, вар­тість отри­ма­них кор­по­ра­тив­них прав є об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на до­хо­ди фі­зи­чних осіб за став­кою 5% та вій­сько­вим збо­ром за став­кою 1,5%. У зв’яз­ку з цим, су­ми за­зна­че­них по­да­тків та збо­рів обда­ро­ва­ний має спла­ти­ти при но­та­рі­аль­но­му по­свід­чен­ні до­го­во­ру (згі­дно з п. 179.2 ст. 179 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, це вва­жа­ти­ме­ться ви­ко­на­н­ням обда­ро­ва­ним обов’яз­ку що­до по­да­н­ня по­да­тко­вої де­кла­ра­ції, не­зва­жа­ю­чи на те, що чин­не за­ко­но­дав­ство мі­стить ви­мо­гу що­до но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня са­ме акту при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі час­тки, а не вла­сне до­го­во­ру, за яким її бу­ло від­чу­же­но) або вклю­чи­ти до­хід на су­му вар­то­сті отри­ма­ної час­тки до за­галь­но­го рі­чно­го опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду, по­да­ти по­да­тко­ву де­кла­ра­цію за на­слід­ка­ми зві­тно­го по­да­тко­во­го ро­ку та спла­ти­ти по­да­ток і збір у вста­нов­ле­ний за­ко­но­дав­ством строк.

На час­тку мо­же бу­ти звер­не­но стя­гне­н­ня

Звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на час­тку від­бу­ва­є­ться на під­ста­ві ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­та про стя­гне­н­ня ко­штів з уча­сни­ка або ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­та про звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на час­тку май­но­во­го по­ру­чи­те­ля, яку бу­ло пе­ре­да­но у за­ста­ву в за­без­пе­че­н­ня зо­бов’яза­н­ня ін­шої осо­би (пе­ре­лік ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів мі­сти­ться в ч. 1 ст. 3 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня»). У ра­зі звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на част- ку за­сто­со­ву­є­ться пе­ре­ва­жне пра­во, що за­без­пе­чу­є­ться ви­ко­нав­цем, який про­по­нує ін­шим уча­сни­кам То­ва­ри­ства (окрім тих, які пи­сьмо­во від­мо­ви­ли­ся від пе­ре­ва­жно­го пра­ва що­до ці­єї час­тки) при­дба­ти час­тку в за­галь­но­му по­ряд­ку за­сто­су­ва­н­ня пе­ре­ва­жно­го пра­ва, ви­зна­че­но­го ст. 20 За­ко­ну. У ч. 6 ст. 22 За­ко­ну мі­стя­ться до­да­тко­ві ви­мо­ги до істо­тних умов до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу, який укла­да­є­ться що­до час­тки, на яку звер­та­ють стя­гне­н­ня. Зокре­ма, це сто­су­є­ться стро­ку опла­ти вар­то­сті час­тки, який по­ви­нен скла­да­ти 10 днів, та стро­ку пе­ре­да­чі остан­ньої ви­ко­нав­цем, який та­кож скла­дає 10 днів з дня над­хо­дже­н­ня опла­ти. Не­до­три­ма­н­ня за­зна­че­но­го стро­ку опла­ти вар­то­сті час­тки є під­ста­вою для ви­зна­н­ня від­по­від­но­го до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу ро­зір­ва­ним від­по­від­но до ч. 8 ст. 22 За­ко­ну.

Цьо­му пе­ре­дує ви­зна­че­н­ня вар­то­сті час­тки бор­жни­ка. Спер­шу ви­ко­на­вець по­ві­дом­ляє то­ва­ри­ство про на­мір звер­ну­ти стя­гне­н­ня на та­ку час­тку та над­си­лає то­ва­ри­ству по­ста­но­ву про на­кла­де­н­ня на неї аре­шту. Отри­ма­н­ня цьо­го по­ві­дом­ле­н­ня зо­бов’язує то­ва­ри­ство на­да­ва­ти ви­ко­нав­цю і бор­жни­ку до­ступ до до­ку­мен­тів фі­нан­со­вої зві­тно­сті та ін­ших до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для ви­зна­че­н­ня вар­то­сті час­тки бор­жни­ка – строк скла­дає 30 днів з дня отри­ма­н­ня по­ста­но­ви. Про­тя­гом 15 днів з дня за­вер­ше­н­ня цьо­го стро­ку ви­ко­на­вець здій­снює об­чи­сле­н­ня вар­то­сті час­тки бор­жни­ка, ви­хо­дя­чи з рин­ко­вої вар­то­сті су­ку­пно­сті всіх ча­сток уча­сни­ків від­по­від­но­го То­ва­ри­ства, про­пор­цій­но до роз­мі­ру час­тки бор­жни­ка.

Що сто­су­є­ться ау­кціо­нів, то во­ни за­сто­со­ву­ю­ться, якщо то­ва­ри­ство не ви­ко­на­ло обов’яз­ків що­до на­да­н­ня ін­фор­ма­ції, не­об­хі­дної для ви­зна­че­н­ня вар­то­сті час­тки; уча­сни­ки не ско­ри­ста­ли­ся сво­їм пе­ре­ва­жним пра­вом; до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу вва­жа­є­ться ро­зір­ва­ним від­по­від­но до зга­да­ної ч. 8 ст. 22 За­ко­ну.

Пра­ви­ла спад­ку­ва­н­ня час­тки

Згі­дно з ч. 1 ст. 23 За­ко­ну, для пе­ре­хо­ду час­тки до спад­ко­єм­ця по­мер­ло­го або пра­во­на­сту­пни­ка при­пи­не­но­го уча­сни­ка То­ва­ри­ства не по­трі­бна зго­да уча­сни­ків То­ва­ри­ства. При цьо­му, якщо час­тка по­мер­ло­го, ого­ло­ше­но­го без­ві­сно від­су­тнім або по­мер­лим, чи при­пи­не­но­го уча­сни­ка ста­но­вить мен­ше ніж 50% ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу То­ва­ри­ства, а та­кож якщо про­тя­гом ро­ку з дня за­кін­че­н­ня ви­зна­че­но­го за­ко­но­дав­ством стро­ку для прийня­т­тя спад­щи­ни спад­ко­єм­ці (пра­во­на­сту­пни­ки) та­ко­го уча­сни­ка не по­да­ли за­яву про вступ до То­ва­ри­ства від­по­від­но до За­ко­ну, то­ва­ри­ство мо­же ви­клю­чи­ти та­ко­го уча­сни­ка. Якщо ж час­тка та­ко­го уча­сни­ка у ста­ту­тно­му ка- пі­та­лі То­ва­ри­ства ста­но­вить 50% або біль­ше, то­ва­ри­ство мо­же при­йма­ти рі­ше­н­ня, пов’яза­ні з йо­го лі­кві­да­ці­єю.

У ра­зі за­зна­че­но­го ви­клю­че­н­ня уча­сни­ка То­ва­ри­ства вар­тість йо­го час­тки має бу­ти ви­пла­че­на йо­го спад­ко­єм­цю (пра­во­на­сту­пни­ку), для чо­го во­на по­пе­ре­дньо ви­зна­ча­є­ться, ви­хо­дя­чи з рин­ко­вої вар­то­сті су­ку­пно­сті всіх ча­сток уча­сни­ків То­ва­ри­ства про­пор­цій­но до роз­мі­ру час­тки уча­сни­ка, яко­го бу­ло ви­клю­че­но. При цьо­му вар­тість час­тки ви­клю­че­но­го уча­сни­ка по­вин­на бу­ти ви­зна­че­на та по­ві­дом­ле­на йо­го спад­ко­єм­цю (пра­во­на­сту­пни­ку) про­тя­гом 30 днів з дня прийня­т­тя за­галь­ни­ми збо­ра­ми уча­сни­ків рі­ше­н­ня про ви­клю­че­н­ня. Вар­тість час­тки ви­зна­ча­є­ться ста­ном на день, що пе­ре­ду­вав дню прийня­т­тя за­галь­ни­ми збо­ра­ми уча­сни­ків та­ко­го рі­ше­н­ня.

За по­го­дже­н­ням спад­ко­єм­ця (пра­во­на­сту­пни­ка) та­ко­го уча­сни­ка та То­ва­ри­ства зо­бов’яза­н­ня зі спла­ти гро­шо­вих ко­штів мо­же бу­ти за­мі­не­но зо­бов’яза­н­ням з пе­ре­да­чі ін­шо­го май­на. То­ва­ри­ство зо­бов’яза­не на­да­ва­ти спад­ко­єм­цю (пра­во­на­сту­пни­ку) уча­сни­ка, яко­го бу­ло ви­клю­че­но з То­ва­ри­ства, до­ступ до до­ку­мен­тів фі­нан­со­вої зві­тно­сті, ін­ших до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для ви­зна­че­н­ня вар­то­сті йо­го час­тки. До від­но­син що­до ви­хо­ду з То­ва­ри­ства спад­ко­єм­ця (пра­во­на­сту­пни­ка) уча­сни­ка за­сто­со­ву­ю­ться за­галь­ні пра­ви­ла ви­хо­ду уча­сни­ка, вста­нов­ле­ні ст. 24 За­ко­ну.

От­же, ба­жа­ю­чи від­чу­жи­ти та­кий актив як час­тка у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі То­ва­ри­ства її вла­сни­ку та осо­бі, на ко­ристь якої пла­ну­є­ться від­чу­же­н­ня час­тки, слід пе­ре­ко­на­ти­ся у до­три­ман­ні ни­ми як за­галь­них пра­вил, вста­нов­ле­них чин­ним за­ко­но­дав­ством для від­по­від­но­го ви­ду пра­во­чи­нів (до­го­во­рів), так і до спе­ці­аль­них пра­вил, сти­слий огляд яких бу­ло на­ве­де­но ви­ще.

При­дба­ну без змен­ше­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу час­тку То­ва­ри­ство зо­бов’яза­не від­чу­жи­ти про­тя­гом ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.