«Іден­ти­фі­ка­ція» по­са­до­вої осо­би

Про­бле­ма­ти­ка ви­зна­че­н­ня по­са­до­вих осіб юр­осо­би пу­блі­чно­го пра­ва

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО - Олег О ПОЛІЩУК ПОЛІЩУК, ди­ре­ктор цен­тру із за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції – ра­дник пре­зи­ден­та ДП НА­ЕК «Енер­го­атом», Упов­но­ва­же­ний з ви­ко­на­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми

14.10.2014 р. бу­ло прийня­то За­кон Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» (да­лі – За­кон). Від­по­від­но до Пе­ре­хі­дних по­ло­жень за­зна­че­но­го За­ко­ну, він по­чав ді­я­ти у кві­тні 2015 р. Тоб­то на­ра­зі істо­рія юри­ди­чної дії цьо­го За­ко­ну ста­но­вить вже май­же 3,5 ро­ки, що до­зво­ляє про­ана­лі­зу­ва­ти на­яв­ні про­бле­ми вже не шля­хом те­о­ре­ти­чно­го мо­де­лю­ва­н­ня, а че­рез до­слі­дже­н­ня кон­кре­тних явищ та пра­во­за­сто­сов­них пра­ктик, уза­галь­нив­ши отри­ма­ний ре­зуль­тат.

Про­блем­ні аспе­кти

Одні­єю з про­блем, що ви­ни­кає під час ви­зна­че­н­ня ко­ла осіб, на яких по­ши­рює дію За­кон, є ви­зна­че­н­ня по­са­до­вої осо­би юри­ди­чної осо­би пу­блі­чно­го пра­ва. Від­по­від­но до ст. 3 За­ко­ну, суб’єкта­ми, на яких по­ши­рю­є­ться йо­го дія, є по­са­до­ві осо­би юри­ди­чної осо­би пу­блі­чно­го пра­ва, в то­му чи­слі по­са­до­ві осо­би дер­жав­но­го під­при­єм­ства. В За­ко­ні від­су­тня пра­во­ва де­фі­ні­ція по­ня­т­тя «по­са­до­ва осо­ба юри­ди­чної осо­би пу­блі­чно­го пра­ва». В ін­ших за­ко­нах Укра­ї­ни та­ке ви­зна­че­н­ня та­кож від­су­тнє.

Во­дно­час За­кон по­кла­дає сут­тє­ві за­бо­ро­ни, обме­же­н­ня та обов’яз­ки на по­са­до­вих осіб юри­ди­чних осіб пу­блі­чно­го пра­ва, при­рів­ню­ю­чи їх до осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви чи мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Згі­дно з при­пи­са­ми За­ко­ну, по­са­до­ві осо­би юри­ди­чних осіб пу­блі­чно­го пра­ва ма­ють зна­чні обме­же­н­ня в та­ких пи­та­н­ня як отри­ма­н­ня по­да­рун­ків, спіль­на ро­бо­та з близь­ки­ми осо­ба­ми, во­ло­ді­н­ня кор­по­ра­тив­ни­ми пра­ва­ми то­що. У ра­зі ви­ни­кне­н­ня по­тен­цій­но­го чи ре­аль­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів по­са­до­ва осо­ба юри­ди­чної осо­би пу­блі­чно­го пра­ва зо­бов’яза­на не­гай­но по­відо- ми­ти про це сво­го без­по­се­ре­дньо­го ке­рів­ни­ка та вжи­ти ви­зна­че­ні За­ко­ном за­хо­ди для йо­го вре­гу­лю­ва­н­ня.

По­са­до­ва осо­ба юри­ди­чної осо­би пу­блі­чно­го пра­ва зо­бов’яза­на по­да­ва­ти еле­ктрон­ну де­кла­ра­цію осо­би, упов­но­ва­же­ної на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, та фа­кти­чно по­стій­но пе­ре­бу­ває у ста­ні фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу з бо­ку дер­жа­ви. За не­ви­ко­на­н­ня чи не­своє­ча­сне ви­ко­на­н­ня вста­нов­ле­них обме­жень, за­бо­рон та обов’яз­ків суб’єкт від­по­від­аль­но­сті, за­ле­жно від вчи­не­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, мо­же бу­ти при­тя­гну­тий до ди­сци­плі­нар­ної, ци­віль­ної, адмі­ні­стра­тив­ної та кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті.

По­зи­ція НАЗК

11.08.2016 р. На­ціо­наль­не агент­ство з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції (да­лі – НАЗК) на­да­ло Роз’ясне­н­ня що­до за­сто­су­ва­н­ня окре­мих по­ло­жень За­ко­ну сто­сов­но за­хо­дів фі­нан­со­во­го кон­тро­лю та за­твер­див їх сво­їм рі­ше­н­ням №3. Від­по­від­но до п. 3 Роз’ясне­н­ня, під «по­са­до­ви­ми осо­ба­ми юри­ди­чних осіб пу­блі­чно­го пра­ва» (від­по­від­но до пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну) слід ро­зу­мі­ти пра­ців­ни­ків юри­ди­чних осіб пу­блі­чно­го пра­ва, які на­ді­ле­ні по­са­до­ви­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми здій­сню­ва­ти ор­га­ні­за­цій­но-роз­по­ряд­чі чи адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ські фун­кції. Ви­зна­чаль­ним при цьо­му є об­сяг фун­кцій (обов’яз­ків) від­по­від­но­го пра­ців­ни­ка.

Адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ські фун­кції (обов’яз­ки) – це обов'яз­ки з управ­лі­н­ня або роз­по­ря­дже­н­ня дер­жав­ним, ко­му­наль­ним май­ном (вста­нов­ле­н­ня по­ряд­ку йо­го збе­рі­га­н­ня, пе­ре­роб­ки, ре­а­лі­за­ції за­без­пе­че­н­ня кон­тро­лю за ци­ми опе­ра­ці­я­ми то­що). Та­кі пов­но­ва­же­н­ня в то­му чи ін­шо­му об­ся­зі ма­ють на­чаль­ни­ки пла­но­во-го­спо­дар­ських, по­ста­чаль­ни­цьких, фі­нан­со­вих від­ді­лів і служб, за­ві­ду­ва­чі скла­да­ми, ма­га­зи­на­ми, май­стер­ня­ми, ате­льє, їхні за­сту­пни­ки, ке­рів­ни­ки від­ді­лів під­при­ємств, ві­дом­чі ре­ві­зо­ри та кон­тро­ле­ри то­що.

Ор­га­ні­за­цій­но-роз­по­ряд­чі фун­кції (обов'яз­ки) – це обов'яз­ки що­до здій­сне­н­ня ке­рів­ни­цтва га­луз­зю про­ми­сло­во­сті, тру­до­вим ко­ле­кти­вом, ді­лян­кою ро­бо­ти, ви­ро­бни­чою ді­яль­ні­стю окре­мих пра­ців­ни­ків на під­при­єм­ствах, в уста­но­вах чи ор­га­ні­за­ці­ях не­за­ле­жно від форм вла­сно­сті. Та­кі фун­кції ви­ко­ну­ють, зокре­ма, ке­рів­ни­ки мі­ні­стерств, ін­ших цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, дер­жав­них, ко­му­наль­них під­при­ємств, уста­нов або ор­га­ні­за­цій, їхні за­сту­пни­ки, ке­рів­ни­ки стру­ктур­них під­роз­ді­лів (на­чаль­ни­ки це­хів, за­ві­ду­ва­чі від­ді­ла­ми, ла­бо­ра­то­рі­я­ми, ка­фе­дра­ми), їхні за­сту­пни­ки, осо­би, які ке­ру­ють ді­лян­ка­ми ро­біт (май­стри, ви­кон­ро­би, бри­га­ди­ри то­що).

Слід за­зна­чи­ти, що пра­ців­ни­ки під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій, які ви­ко­ну­ють про­фе­сій­ні, ви­ро­бни­чі (во­дій, шва­чка то­що) або те­хні­чні (дру­кар­ка, охо­ро­нець, опе­ра­тор ко­тель­ні то­що) фун­кції, ви­зна­ю­ться по­са­до­ви­ми осо­ба­ми ли­ше за умо­ви, що ра­зом з ци­ми фун­кці­я­ми во­ни ви­ко­ну­ють ор­га­ні­за­цій­но-роз­по­ряд­чі або адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ські обов’яз­ки. Пра­ців­ни­ки па­тро­на­тних служб, ін­ші пра­ців­ни­ки дер­жав­них ор­га­нів, які ви­ко­ну­ють фун­кції з об­слу­го­ву­ва­н­ня, мо­жуть на­ле­жа­ти до по­са­до­вих та слу­жбо­вих осіб від­по­від­но до пп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну за умо­ви від­по­від­но­сті за­зна­че­ним ви­ще ха­ра­кте­ри­сти­кам.

Для ви­зна­че­н­ня суб’єктів де­кла­ру­ва­н­ня згі­дно із За­ко­ном не­об­хі­дно за­сто­со­ву­ва­ти вуж­че тлу­ма­че­н­ня і вва­жа­ти слу­жбо­ви­ми, по­са­до­ви­ми осо­ба­ми – суб’єкта­ми де­кла­ру­ва­н­ня ли­ше тих пра­ців­ни­ків, на яких по­кла­де­но від­по­від­ні обов’яз­ки на по­стій­ній осно­ві. На­при­клад, на­яв­ність у по­са­до­вій ін­стру­кції пра­ців- ни­ка (спе­ці­а­лі­ста, го­лов­но­го спе­ці­а­лі­ста то­що) по­ло­же­н­ня про те, що він мо­же ви­ко­ну­ва­ти пев­ні до­да­тко­ві ор­га­ні­за­цій­но-роз­по­ряд­чі або адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ські обов'яз­ки на час від­су­тно­сті ке­рів­ни­ка стру­ктур­но­го під­роз­ді­лу не є до­ста­тнім, щоб вва­жа­ти та­ко­го пра­ців­ни­ка по­са­до­вою чи слу­жбо­вою осо­бою, яка є суб’єктом де­кла­ру­ва­н­ня від­по­від­но до За­ко­ну.

Цей ви­сно­вок не змі­ню­є­ться на­віть у ра­зі фа­кти­чно­го ви­ко­на­н­ня та­ких обов'яз­ків упро­довж зві­тно­го пе­рі­о­ду. Тоб­то у ра­зі тим­ча­со­во­го ви­ко­на­н­ня пра­ців­ни­ком ор­га­ні­за­цій­но-роз­по­ряд­чих або адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ських обов'яз­ків на час від­су­тно­сті ке­рів­ни­ка під­роз­ді­лу у зві­тно­му пе­рі­о­ді у ньо­го не ви­ни­кає обов'язок по­да­ти за цей пе­рі­од де­кла­ра­цію осо­би, упов­но­ва­же­ної на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Кри­ти­чні за­ува­же­н­ня

За­зна­че­не Роз’ясне­н­ня не­о­дно­ра­зо­во кри­ти­ку­ва­ли де­я­кі фа­хів­ці з по­си­ла­н­ням на те, що ст. 11 За­ко­ну НАЗК на­да­ю­ться пов­но­ва­же­н­ня на­да­ва­ти роз’ясне­н­ня, ме­то­ди­чну та кон­суль­та­цій­ну до­по­мо­гу що­до за­сто­су­ва­н­ня актів за­ко­но­дав­ства з пи­тань ети­чної по­ве­дін­ки, за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів у ді­яль­но­сті осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Тоб­то у ст. 11 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» від­су­тні пов­но­ва­же­н­ня На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції на­да­ва­ти роз’ясне­н­ня з пи­тань фі­нан­со­во­го кон­тро­лю.

Во­дно­час, від­по­від­но до ч. 1 ст. 4 За­ко­ну, НАЗК є цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди зі спе­ці­аль­ним ста­ту­сом, який за­без­пе­чує фор­му­ва­н­ня та ре­а­лі­зує дер­жав­ну ан­ти­ко­ру­пцій­ну по­лі­ти­ку. Та­ким чи­ном, у про­це­сі фор­му­ва­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної дер­жав­ної по­лі­ти­ки НАЗК мо­же на­да­ва­ти ре­ко­мен­да­ції, кон­суль­та­ції чи кон­кре­ти­за­ції з будь-яких пи­тань що­до за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції, при цьо­му не ство­рю­ю­чи но­вих норм пра­ва, а ли­ше їх уто­чню­ю­чи. Зви­чай­но, та­кі кон­суль­та- ції, ре­ко­мен­да­ції чи кон­кре­ти­за­ції не ма­ють ім­пе­ра­тив­ної си­ли, однак у ра­зі від­су­тно­сті чі­тких ви­зна­чень їх до­ціль­но за­сто­со­ву­ва­ти.

Ба­га­то прав­ни­ків за­пе­ре­чу­ють цю оче­ви­дну об’єктив­ну ре­аль­ність і ствер­джу­ють, що під час ви­зна­че­н­ня ко­ла по­са­до­вих осіб дер­жав­но­го під­при­єм­ства не­об­хі­дно ке­ру­ва­ти­ся ви­клю­чно ч. 3 ст. 65 Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Від­по­від­но до за­зна­че­ної нор­ми, для ке­рів­ни­цтва го­спо­дар­ською ді­яль­ні­стю під­при­єм­ства вла­сник (вла­сни­ки) без­по­се­ре­дньо або че­рез упов­но­ва­же­ні ор­га­ни чи на­гля­до­ва ра­да та­ко­го під­при­єм­ства (у ра­зі її утво­ре­н­ня) при­зна­чає (оби­рає) ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства, який є підзві­тним вла­сни­ку, йо­го упов­но­ва­же­но­му ор­га­ну чи на­гля­до­вій ра­ді. Від­по­від­но до ста­ту­ту, ке­рів­ник під­при­єм­ства, го­лов­ний бух­гал­тер, чле­ни на­гля­до­вої ра­ди (у ра­зі її утво­ре­н­ня), ви­ко­нав­чо­го

Одним з най­більш ефе­ктив­них ме­ха­ні­змів змен­ше­н­ня рів­ня ко­ру­пції є ви­зна­че­н­ня ко­ру­пцій­них ри­зи­ків

ор­га­ну та ін­ших ор­га­нів управ­лі­н­ня під­при­єм­ства є по­са­до­ви­ми осо­ба­ми цьо­го під­при­єм­ства. Ста­ту­том під­при­єм­ства по­са­до­ви­ми осо­ба­ми мо­жуть бу­ти ви­зна­ні та­кож ін­ші осо­би.

Нор­ма­тив­на ба­за

Чи є та­ка кон­стру­кція пра­во­вої нор­ми до­ста­тньою, щоб ви­зна­чи­ти ко­ло по­са­до­вих осіб юри­ди­чних осіб пу­блі­чно­го пра­ва з по­зи­ції за­сто­су­ва­н­ня що­до них ан­ти­ко­ру­пцій­но­го за­ко­но­дав­ства? Для від­по­віді на це пи­та­н­ня про­ана­лі­зу­є­мо пра­во­ві нор­ми Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Го­спо­дар­ський ко­декс Укра­ї­ни, від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, вста­нов­лює пра­во­ві осно­ви го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті (го­спо­да­рю­ва­н­ня), яка ба­зу­є­ться на рі­зно­ма­ні­тно­сті суб'єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня рі­зних форм вла­сно­сті. Ме­та Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни – за­без­пе­че­н­ня зро­ста­н­ня ді­ло­вої актив­но­сті суб'єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, ро­зви­ток під­при­єм­ни­цтва, а та­кож на цій осно­ві під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті су­спіль­но­го ви­ро­бни­цтва, йо­го со­ці­аль­ної спря­мо­ва­но­сті згі­дно з ви­мо­га­ми Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, утвер­дже­н­ня су­спіль­но­го го­спо­дар­сько­го по­ряд­ку в еко­но­мі­чній си­сте­мі Укра­ї­ни, спри­я­н­ня її гар­мо­ні­за­ції з ін­ши­ми еко­но­мі­чни­ми си­сте­ма­ми. Тоб­то за­зна­че­ний до­ку­мент жо­дним чи­ном не ре­гу­лює пи­та­н­ня за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції.

У ст. 65 Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від­су­тнє ви­зна­че­н­ня по­ня­т­тя «по­са­до­ва осо­ба», а ли­ше вка­за­но пе­ре­лік осіб, які з ме­тою управ­лі­н­ня під­при­єм­ством є по­са­до­ви­ми: ке­рів­ник, го­лов­ний бух­гал­тер, чле­ни на­гля­до­вої ра­ди, ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну та ін­ших ор­га­нів управ­лі­н­ня під­при­єм­ства від­по­від­но до ста­ту­ту. Ні у спе­ці­аль­но­му, ні в за­галь­но­му за­ко­но­дав­стві не­має ви­зна­че­н­ня «по­са­до­ва осо­ба юри­ди­чної осо­би пу­блі­чно­го пра­ва». То­му тут не мо­же ді­я­ти фор­му­ла за­сто­су­ва­н­ня за­галь­но­го за­ко­но­дав­ства у від­по­від­ній сфе­рі че­рез від­су­тність вре­гу­лю­ва­н­ня у спе­ці­аль­но­му за­ко­но­дав­стві, яке її ре­гу­лює.

Ч. 3 ст. 65 Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни бу­ла прийня­та у черв­ні 2016 р. шля­хом прийня­т­тя За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до управ­лі­н­ня об’єкта­ми дер­жав­ної та ко­му­наль­ної вла­сно­сті» №1405-VIII. Са­ме цим за­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­ча­ли­ся змі­ни до управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми під­при­єм­ства­ми шля­хом ство­ре­н­ня не­за­ле­жних на­гля­до­вих рад.

У зв’яз­ку з цим у бе­ре­зні 2017 р. бу­ли вне­се­ні змі­ни до п. «а» ч. 2 ст. 3 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції». Зокре­ма, до суб’єктів, на яких по­ши­рює дію За­кон, крім по­са­до­вих осіб юри­ди­чних осіб пу­блі­чно­го пра­ва, до­да­ли ще й осіб, які вхо­дять до скла­ду на­гля­до­вої ра­ди дер­жав­но­го бан­ку, дер­жав­но­го під­при­єм­ства або дер­жав­ної ор­га­ні­за­ції, що має на ме­ті одер­жа­н­ня при­бу­тку. Тоб­то за­ко­но­да­вець від­окре­мив по­са­до­вих осіб юри­ди­чної осо­би пу­блі­чно­го пра­ва і чле­нів на­гля­до­вих рад дер­жав­них бан­ків та дер­жав­них під­при­ємств. Однак і ті, й ін­ші є суб’єкта­ми, на яких по­ши­рює дію За­кон.

На­о­ста­нок вар­то за­зна­чи­ти, що одним з най­більш ефе­ктив­них ме­ха­ні­змів змен­ше­н­ня рів­ня ко­ру­пції в будь-яко­му се­ре­до­ви­щі є ви­зна­че­н­ня ко­ру­пцій­них ри­зи­ків і за­про­ва­дже­н­ня за­хо­дів що­до їх усу­не­н­ня. В За­ко­ні вка­за­но, що ця ро­бо­та по­вин­на від­бу­ва­ти­ся по­стій­но. Іден­ти­фі­ка­ція ко­ру­пцій­них ри­зи­ків та впро­ва­дже­н­ня за­хо­дів з їх усу­не­н­ня є най­ефе­ктив­ні­шим пре­вен­тив­ним ан­ти­ко­ру­пцій­ним ме­ха­ні­змом. Те­пер уяві­мо, що по­са­до­вих осіб юри­ди­чних осіб пу­блі­чно­го пра­ва по­чнуть ви­зна­ча­ти шля­хом вне­се­н­ня їх пе­ре­лі­ку до ста­ту­ту під­при­єм­ства, уста­но­ви чи ор­га­ні­за­ції. Тоб­то не по­са­да, зав­да­н­ня та фун­кції по­са­дов­ця ста­ють ви­зна­чаль­ни­ми під час з’ясу­ва­н­ня йо­го пра­во­во­го ста­ту­су, а ли­ше на­яв­ність йо­го по­са­ди у ста­ту­ті. Якщо є по­са­да у ста­ту­ті – по­са­до­ва осо­ба, не­ма по­са­ди у ста­ту­ті – не по­са­до­ва осо­ба. Оче­ви­дно, що та­кий під­хід пов­ні­стю су­пе­ре­чить За­ко­ну «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», оскіль­ки ство­рює гло­баль­ний ко­ру­пцій­ний ри­зик та ні­ве­лює будь-яку пре­вен­тив­ну ан­ти­ко­ру­пцій­ну си­сте­му, а то­му не мо­же бу­ти за­сто­со­ва­ний з ме­тою ре­а­лі­за­ції За­ко­ну.

Су­до­ва пра­кти­ка

Сьо­го­дні та­ка по­зи­ція пов­ні­стю під­твер­джу­є­ться пра­кти­кою Апе­ля­цій­них су­дів рі­зних обла­стей, які роз­гля­да­ли спра­ви про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня за по­ру­ше­н­ня норм фі­нан­со­во­го кон­тро­лю і по­ру­ше­н­ня норм про вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів. У за­зна­че­ній ка­те­го­рії справ по­ста­но­ва апе­ля­цій­ної ін­стан­ції є оста­то­чною та не під­ля­гає подаль­шо­му оскар­жен­ню, а то­му мо­жна вже го­во­ри­ти про ста­лу пра­кти­ку пра­во­за­сто­су­ва­н­ня в цьо­му пи­тан­ні.

09.10.2017 р. Апе­ля­цій­ний суд м. Ки­є­ва в су­до­во­му за­сі­дан­ні роз­гля­нув апе­ля­цій­ну скар­гу скар­жни­ка у спра­ві №761/20815/17 та ді­йшов ви­снов­ку, що на­чаль­ник від­ді­лу дер­жав­но­го під­при­єм­ства, яке є юри­ди­чною осо­бою пу­блі­чно­го пра­ва, вва­жа­є­ться по­са­до­вою осо­бою цьо­го під­при­єм­ства, а то­му на ньо­го по­кла­де­но обов’язок своє­ча­сно по­да­ва­ти еле­ктрон­ні де­кла­ра­ції. В апе­ля­цій­ній скар­зі скар­жник по­си­лав­ся на той факт, що від­по­від­но до ста­ту­ту йо­го під­при­єм­ства, по­са­да на­чаль­ни­ка від­ді­лу не вхо­дить до пе­ре­лі­ку по­сад, які за­йма­ють по­са­до­ві осо­би, а згі­дно зі ст. 65 Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни ли­ше ста­тут ви­зна­чає по­са­до­вих осіб.

Однак суд не взяв до ува­ги за­зна­че­ні до­во­ди: « Та­ким чи­ном, ОСО­БА_3, обі­йма­ю­чи по­са­ду на­чаль­ни­ка від­ді­лу Дер­жав­но­го під­при­єм­ства, бу­ду­чи по­са­до­вою осо­бою юри­ди­чної осо­би пу­блі­чно­го пра­ва, від­по­від­но до пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», бу­ду­чи суб'єктом від­по­від­аль­но­сті, на яку по­ши­рю­є­ться дія За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», по­ру­шу­ю­чи ви­мо­ги ч. 1 ст. 45 цьо­го За­ко­ну, п. 2 ч. 1 Рі­ше­н­ня На­ціо­наль­но­го агент- ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції від 10.06.2016 р. №2 «Про по­ча­ток ро­бо­ти си­сте­ми по­да­н­ня та опри­лю­дне­н­ня де­кла­ра­цій осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня», за­ре­є­стро­ва­но­го в Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни від 15.07.2016 р. №958/29088 зі змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно з рі­ше­н­ням На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції №1 від 18.08.2016 р., за­ре­є­стро­ва­но­го в Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 19.08.2016 р. №1153/29283, не­своє­ча­сно, без по­ва­жних при­чин, по­да­ла що­рі­чну де­кла­ра­цію за 2016 р. по­за ме­жа­ми стро­ку, ви­зна­че­но­го Рі­ше­н­ням НАЗК, тоб­то 31.05.2017 р., у зв'яз­ку з чим в її ді­ях вба­ча­ю­ться озна­ки адмі­ні­стра­тив­но­го ко­ру­пцій­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, від­по­від­аль­ність за яке пе­ред­ба­че­на ч. 1 ст. 172-6 Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня. До­во­ди за­хи­сни­ка Ши­ла Є.П. та ОСО­БА_3 про те, що во­на не є по­са­до­вою осо­бою юри­ди­чної осо­би пу­блі­чно­го пра­ва, а от­же, суб'єктом еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня, вва­жа­ю­ться не­о­б­ґрун­то­ва­ни­ми. Від­по­від­но до сво­їх по­са­до­вих обов'яз­ків як на­чаль­ни­ка від­ді­лу мі­жна­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва Ди­ре­кції з мі­жна­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва ДП «НА­ЕК «Енер­го­атом», во­на ви­ко­ну­ва­ла ор­га­ні­за­цій­но-роз­по­ряд­чі фун­кції (обов'яз­ки). На­ве­де­не під­твер­джу­є­ться роз'ясне­н­ня­ми НАЗК від 11.08.2016 р.».

Про­дов­же­н­ня у на­сту­пно­му но­ме­рі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.