Brexit: на­слід­ки для прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ген­на­дій Г ій АНДРОЩУК АНДРОЩУК, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН Укра­ї­ни, к.е.н., до­цент

Ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу (скор. Brexit від по­єд­на­н­ня слів англ. Britain – Бри­та­нія та англ. Exit – ви­хід) – го­лов­на по­лі­ти­чна ме­та кон­се­рва­тив­ної опо­зи­ції та де­яких окре­мих осіб (на­ціо­на­лі­стів та єв­ро­ске­пти­ків) у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Під час ре­фе­рен­ду­му 2016 р. за ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу ви­сло­ви­ли­ся 51,9% ви­бор­ців, а за про­дов­же­н­ня член­ства в ЄС – 48,1% ви­бор­ців. У суб' єктах Ве­ли­ко­бри­та­нії під­сум­ки го­ло­су­ва­н­ня де­що від­рі­зня­ли­ся. Жи­те­лі Шо­тлан­дії та Пів­ні­чної Ір­лан­дії про­го­ло­су­ва­ли пе­ре­ва­жно про­ти ви­хо­ду, а пред­став­ни­ки Ан­глії (не вра­хо­ву­ю­чи сто­ли­ці) та Уель­су – за ви­хід. Пер­ша ре­а­кція сві­то­вої гро­мад­сько­сті бу­ла де­що зди­во­ва­ною. Ре­зуль­та­ти ре­фе­рен­ду­му де­ко­го на­віть шо­ку­ва­ли, оскіль­ки ба­га­то по­лі­то­ло­гів пе­ред­ба­ча­ли зов­сім ін­ший ре­зуль­тат го­ло­су­ва­н­ня.

Від­по­від­но до п. 1 ст. 50 До­го­во­ру про Єв­ро­пей­ський Со­юз ( да­лі – ДЄС), ко­жна дер­жа­ва­член мо­же прийня­ти рі­ше­н­ня про ви­хід з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. 23.06.2016 р. у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві ( Ве­ли­ко­бри­та­нія) про­йшов ре­фе­рен­дум, на яко­му бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про ви­хід з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Рі­ше­н­ня, ві­до­ме як «Brexit», по­ро­ди­ло чи­слен­ні за­пи­та­н­ня та стур­бо­ва­ність у вла­сни­ків прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті що­до ста­ту­су на­яв­них у них прав. Ро­з­гля­не­мо де­я­кі еко­но­мі­чні на­слід­ки Brexit, зокре­ма що­до прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті у Ве­ли­ко­бри­та­нії.

Згі­дно з До­го­во­ром про Єв­ро­пей­ський Со­юз, сто­ро­ни ма­ють мо­жли­вість про­тя­гом 2-х ро­ків (до 30.03.2019 р.) про­ве­сти пе­ре­го­во­ри та до­сяг­ти зго­ди з усіх спір­них пи­тань, що ста­нуть на­слід­ком та­ко­го ви­хо­ду, в то­му чи­слі що­до дії тор­го­вої мар­ки Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу – Europian Union Trademark (да­лі – EUTM) на те­ри­то­рії Ве­ли­ко­бри­та­нії пі­сля за­зна­че­ної да­ти. Це озна­чає, що не­за­ле­жно від ком­про­мі­су, який бу­де до­ся­гну­тий в ре­зуль­та­ті пе­ре­го­во­рів, за­ко­но­дав­ство Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу (зокре­ма, що­до EUTM) біль­ше не бу­де чин­ним на те­ри­то­рії Ве­ли­ко­бри­та­нії.

Час пі­шов

Пі­сля прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ви­хід з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу Ве­ли­ко­бри­та­нія уві­йшла у 2-рі­чний пе­ре­хі­дний пе­рі­од, про­тя­гом яко­го во­на за­ли­ша­ти­ме­ться чле­ном Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. То­му фа­кти­чний ви­хід від­бу­де­ться не ра­ні­ше ніж у 2019 р. В цей пе­рі­од за­ко­ни в га­лу­зі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті за­ли­ша­ться не­змін­ни­ми. Мит­тє­вої змі­ни дій­сно­сті та пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня за­ре­є­стро­ва­них і не­за­ре­є­стро­ва­них прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті у Ве­ли­ко­бри­та­нії або Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі не пе­ред­ба­ча­є­ться.

Сце­на­рії ви­хо­ду

Ек­спер­ти го­во­рять про де­кіль­ка сце­на­рі­їв ви­хо­ду. Мо­жуть бу­ти рі­зні мо­де­лі подаль­шої спів­пра­ці Бри­та­нії з ЄС (на­при­клад, швей­цар­ська чи нор­везь­ка). Ці дві кра­ї­ни не є чле­на­ми Єв­ро­со­ю­зу, але ін­те­гро­ва­ні в єди­ний ри­нок ЄС, ада­пту­ва­ли­ся до єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства та на­віть уві­йшли у про­стір віль­но­го ру­ху осіб (Шен­ген­ської зо­ни). Ця мо­дель озна­чає, що кра­ї­на за­ле­жить від рі­шень Брюс­се­ля що­до єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства, не ма­ю­чи на ньо­го впли­ву. За нор­везь­кою мо­де­л­лю Ве­ли­ко­бри­та­нія за­ли­ши­ться у ті­сній ін­те­гра­ції з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, ста­не чле­ном Єв­ро­пей­сько­го еко­но­мі­чно­го про­сто­ру (да­лі – ЄЕП) та Єв­ро­пей­ської асо­ці­а­ції віль­ної тор­гів­лі (да­лі –

ЄАВТ). Ве­ли­ко­бри­та­нія ма­ти­ме до­ступ до єди­но­го рин­ку Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу та за­ли­ша­ти­ме­ться у пра­во­во­му про­сто­рі ЄС. У Ве­ли­ко­бри­та­нії та­кож бу­дуть до­три­ма­ні прин­ци­пи віль­но­го пе­ре­мі­ще­н­ня то­ва­рів, по­слуг, лю­дей і ка­пі­та­лу. Згі­дно з цим сце­на­рі­єм Ве­ли­ко­бри­та­нія здій­сню­ва­ти­ме мен­ші гро­шо­ві вне­ски в Брюс­сель і ма­ти­ме на­ба­га­то мен­ший вплив на но­ве за­ко­но­дав­ство ЄС. Якщо кра­ї­на обе­ре цю мо­дель, вплив на пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті бу­де менш зна­чним.

Дру­гий сце­на­рій ві­до­мий як мо­дель Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі (да­лі – СОТ), в ме­жах яко­го Ве­ли­ко­бри­та­нія при­пи­нить від­но­си­ни з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом. Ве­ли­ко­бри­та­нія ста­не су­ве­рен­ною дер­жа­вою і біль­ше не бу­де під­по­ряд­ко­ва­на за­ко­но­дав­ству ЄС. Та­кож во­на по­збу­де­ться пра­ва на отри­ма­н­ня за­хи­сту ЄС. То­ді Лон­до­ну не­об­хі­дно бу­де ра­ди­каль­но пе­ре­гля­ну­ти єв­ро­пей­ське за­ко­но­дав­ство, яке вже є ча­сти­ною бри­тан­ської за­ко­но­дав­чої си­сте­ми (а це май­же 100 ти­сяч сто­рі­нок!). Чи мо­жна бу­де йо­го швид­ко змі­ни­ти (на­віть за 2 ро­ки)?

Та­кож по­стає пи­та­н­ня про те, чи ма­ти­ме Бри­та­нія зо­ну віль­ної тор­гів­лі з ЄС, чи за­хи­ща­ти­ме­ться від Єв­ро­со­ю­зу ми­тни­ми та­ри­фа­ми. В будь-яко­му ви­пад­ку це при­зве­де до зна­чно­го ско­ро­че­н­ня тор­гів­лі. Сьо­го­дні на ЄС при­па­дає по­над 44% бри­тан­сько­го екс­пор­ту то­ва­рів та по­слуг, а 53% усьо­го ім­пор­ту при­хо­дить у Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство з ЄС.

То­вар­ні зна­ки

Пі­сля ви­хо­ду Ве­ли­ко­бри­та­нії з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу від­бу­ду­ться чи­слен­ні змі­ни в за­ко­но­дав­стві про то­вар­ні зна­ки. Сьо­го­дні за­ре­є­стро­ва­ні то­вар­ні зна­ки Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу ав­то­ма­ти­чно охо­ро­ня­ю­ться в усіх кра­ї­нах-чле­нах ЄС. Оче­ви­дно, що пі­сля Brexit Ве­ли­ко­бри­та­нія біль­ше не бу­де ча­сти­ною си­сте­ми Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу по то­вар­них зна­ках, то­му охо­ро­на но­вих то­вар­них зна­ків ЄС не по­ши­рю­ва­ти­ме­ться на Ве­ли­ко­бри­та­нію. На­ра­зі не­ві­до­мо, що ста­не­ться з на­яв­ни­ми ре­є­стра­ці­я­ми то­вар­них зна­ків Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, чи бу­дуть во­ни, як і ра­ні­ше, охо­ро­ня­ти­ся та в якій фор­мі. Ймо­вір­но, що на­яв­ні ре­є­стра­ції то­вар­них зна­ків ЄС не бу­дуть дій­сні

у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Про­те це пи­та­н­ня бу­де з’ясо­ва­не пі­сля до­ся­гне­н­ня до­мов­ле­но­стей Ве­ли­ко­бри­та­нії з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом.

Пе­ре­хі­дні за­хо­ди, як очі­ку­є­ться, ма­ють бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні, для то­го щоб на­да­ти мо­жли­вість вла­сни­кам то­вар­них зна­ків пе­ре­тво­ри­ти ча­сти­ну сво­їх то­вар­них зна­ків ЄС в на­ціо­наль­ні ре­є­стра­ції то­вар­них зна­ків Ве­ли­ко­бри­та­нії (мо­жли­во, збе­ріг­ши свої пер­ві­сні да­ти прі­о­ри­те­ту), щоб збе­рег­ти свої пра­ва у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Пі­сля ви­хо­ду Ве­ли­ко­бри­та­нії з ЄС ре­є­стра­ція то­вар­них зна­ків у Ве­ли­ко­бри­та­нії здій­сню­ва­ти­ме­ться на осно­ві на­ціо­наль­них за­явок у Ві­дом­ство з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Ве­ли­ко­бри­та­нії. Вла­сни­кам то­вар­них зна­ків мо­жна по­да­ти за­яв­ки на ре­є­стра­цію як то­вар­них зна­ків ЄС, так і без­по­се­ре­дньо у Ві­дом­ство з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Ве­ли­ко­бри­та­нії, якщо Ве­ли­ко­бри­та­нія є ва­жли­вим для них рин­ком. Окрім то­го, отри­ма­ти охо­ро­ну то­вар­но­го зна­ка у Ве­ли­ко­бри­та­нії мо­жна бу­де шля­хом між­на­ро­дної ре­є­стра­ції, яка зна­хо­ди­ться у ві­дан­ні Мі­жна­ро­дно­го бю­ро Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (да­лі – ВОІВ) (Же­не­ва, Швей­ца­рія).

До то­го ж чин­ні ре­є­стра­ції то­вар­них зна­ків ЄС про­дов­жать за­сто­со­ву­ва­ти­ся в ін­ших дер­жа­ва­хчле­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Ва­жли­во вра­хо­ву­ва­ти, що то­вар­ні зна­ки, які ра­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся ли­ше у Ве­ли­ко­бри­та­нії, опи­ня­ться під ри­зи­ком від­кли­ка­н­ня че­рез не­за­сто­су­ва­н­ня, якщо во­ни не бу­ли ви­ко­ри­ста­ні в ін­ших дер­жа­вах-чле­нах ЄС. Ви­ко­ри­ста­н­ня ли­ше у Ве­ли­ко­бри­та­нії біль­ше не за­до­воль­ня­ти­ме ви­мо­гу для ви­ко­ри­ста­н­ня в дер­жа­ва­хчле­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу та під­трим­ки ре­є­стра­ції то­вар­но­го зна­ка ЄС. Окрім то­го, вла­сни­кам то­вар­них зна­ків ЄС, які ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся ви­клю­чно у Ве­ли­ко­бри­та­нії, ре­ко­мен­ду­є­ться вжи­ти від­по­від­них за­хо­дів для за­хи­сту сво­їх ре­є­стра­цій від ану­лю­ва­н­ня че­рез не­за­сто­су­ва­н­ня шля­хом ви­ко­ри­ста­н­ня то­вар­них зна­ків в ін­ших дер­жа­вах-чле­нах ЄС.

Та­кож Brexit ма­ти­ме ін­ші на­слід­ки для то­вар­них зна­ків ЄС. За­галь­но­єв­ро­пей­ські су­до­ві за­бо­ро­ни, за­сно­ва­ні на пра­вах то­вар­них зна­ків ЄС, біль­ше не по­ши­рю­ва­ти­му­ться на те­ри­то­рію Ве­ли­ко­бри­та­нії. Що сто­су­є­ться но­вих за­явок для су­до­вих за­бо­рон пі­сля Brexit, то вла­сник то­вар­но­го зна­ка ЄС по­ви­нен бу­де прой­ти два су­до­вих роз­гля­ди, якщо по­ру­ше­н­ня від­бу­ва­є­ться у Ве­ли­ко­бри­та­нії та в одній або кіль­кох дер­жа­вах-чле­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, що при­зве­де до збіль­ше­н­ня ви­трат на су­до­ві роз­гля­ди. У ра­зі по­ру­ше­н­ня прав на то­вар­ні зна­ки у Ве­ли­ко­бри­та­нії роз­гляд бу­де здій­сне­но су­дом Ве­ли­ко­бри­та­нії, а в дер­жа­вах-чле­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу – Су­дом по то­вар­них зна­ках ЄС.

Про­ми­сло­ві зраз­ки

Біль­шість опи­са­них ви­ще пи­тань що­до то­вар­них зна­ків ЄС є акту­аль­ни­ми для за­ре­є­стро­ва­них про­ми­сло­вих зраз­ків ЄС. Про­ми­сло­ві зраз­ки ЄС, як і ра­ні­ше, бу­дуть дій­сні у Ве­ли­ко­бри­та­нії, по­ки во­на за­ли­ша­є­ться пов­но­прав­ним чле­ном Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Пі­сля ви­хо­ду з ЄС но­ві та за­ре­є­стро­ва­ні про­ми­сло­ві зраз­ки не охо­ро­ня­ти­му­ться у Ве­ли­ко­бри­та­нії, що озна­чає пе­ре­тво­ре­н­ня про­ми­сло­вих зраз­ків ЄС на за­ре­є­стро­ва­ні у Ве­ли­ко­бри­та­нії про­ми­сло­ві зраз­ки або не­об­хід- ність по­да­чі са­мо­стій­ної за­яв­ки на ре­є­стра­цію про­ми­сло­во­го зраз­ка. Одне з най­більш ва­жли­вих пи­тань що­до про­ми­сло­вих зраз­ків сто­су­є­ться не­за­ре­є­стро­ва­них про­ми­сло­вих зраз­ків ЄС, які охо­ро­ня­ю­ться на те­ри­то­рії кра­їн-чле­нів ЄС. Це озна­чає, що ди­зай­не­ри у Ве­ли­ко­бри­та­нії втра­тять цін­не і де­ше­ве пра­во ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті для за­хи­сту сво­їх зраз­ків від ко­пі­ю­ва­н­ня. До то­го ж уряд має на­мір ра­ти­фі­ку­ва­ти Га­азь­ку уго­ду, яка до­зво­лить ре­є­стру­ва­ти до 100 зраз­ків у біль­ше ніж 65 кра­ї­нах шля­хом по­да­чі одні­єї між­на­ро­дної за­яв­ки.

Па­тен­ти

Brexit не впли­не на участь Ве­ли­ко­бри­та­нії в су­ча­сній єв­ро­пей­ській па­тен­тній си­сте­мі, яка не­за­ле­жна від Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу та вклю­чає кра­ї­ни-чле­ни ЄС і дер­жа­ви, що не вхо­дять до ЄС.

Уні­тар­на па­тен­тна си­сте­ма

Очі­ку­є­ться, що Brexit здій­снить зна­чний вплив на най­біль­шу ре­фор­му в істо­рії єв­ро­пей­сько­го па­тен­тно­го пра­ва, яка по­ля­гає у за­про­ва­джен­ні уні­тар­но­го па­тен­ту й уні­тар­но­го па­тен­тно­го су­ду у 2017 р. Уні­тар­на па­тен­тна си­сте­ма за­сто­со­ву­є­ться ли­ше до єв­ро­пей­ських дер­жав-чле­нів ЄС та на­дає за­яв­ни­кам мо­жли­вість по­да­ти одну за­яв­ку, спла­ти­ти одне ми­то та отри­ма­ти один па­тент, який за­хи­ще­ний в усіх кра­ї­нах-чле­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. В ре­зуль­та- ті уні­тар­ні па­тен­ти, ви­да­ні пі­сля Brexit, не бу­дуть охо­ро­ня­ти­ся у Ве­ли­ко­бри­та­нії, що зни­зить для за­яв­ни­ків при­ва­бли­вість уні­тар­ної па­тен­тної си­сте­ми.

Ав­тор­ське пра­во

Brexit на­вряд чи ма­ти­ме зна­чні на­слід­ки для за­хи­сту ав­тор­ських прав, оскіль­ки ав­тор­ське пра­во в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі пе­ре­ва­жно те­ри­то­рі­аль­не та охо­ро­ня­є­ться чи­слен­ни­ми між­на­ро­дни­ми до­го­во­ра­ми й уго­да­ми.

Тор­го­ві се­кре­ти

В се­ре­ди­ні кві­тня 2016 р. Єв­ро­пей­ський Пар­ла­мент про­го­ло­су­вав за но­ву ди­ре­кти­ву ЄС про за­хист не­роз­кри­тих ноу- хау та ді­ло­вої ін­фор­ма­ції ( ко­мер­цій­ної та­єм­ни­ці) про­ти не­за­кон­но­го при­дба­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня та роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції. Ди­ре­кти­ва спря­мо­ва­на на за­без­пе­че­н­ня без­пе­ре­бій­но­го фун­кціо­ну­ван- ня вну­трі­шньо­го рин­ку шля­хом вста­нов­ле­н­ня пра­вил для за­хи­сту ко­мер­цій­ної та­єм­ни­ці та кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції ком­па­ній ЄС. Пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті ці­єю ди­ре­кти­вою дер­жа­ви-чле­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу ма­ти­муть ма­кси­мум 2 ро­ки для вне­се­н­ня но­вих по­ло­жень до на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства. Якщо Ве­ли­ко­бри­та­нія пі­де за нор­везь­кою мо­де­л­лю, то во­на бу­де зо­бов' яза­на ін­кор­по­ру­ва­ти ди­ре­кти­ву в на­ціо наль­не за­ко­но­дав­ство. В ме­жах мо­де­лі СОТ Ве­ли­ко­бри­та­нія мо­же від­хи­ли­ти ди­ре­кти­ву.

Ви­чер­па­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Прин­цип ви­чер­па­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті спря­мо­ва­ний на про­су­ва­н­ня віль­ної тор­гів­лі то­ва­ра­ми. Це озна­чає, що як тіль­ки то­ва­ри бу­ли роз­мі­ще­ні на рин­ку в Єв­ро­пей­ській еко­но­мі­чній зо­ні з до­зво­лу вла­сни­ка ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, він « ви­чер­пує » свої пра­ва. В та­ко­му ви­пад­ку він не мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ці пра­ва та за­бо­ро­ня­ти подаль­ші опе­ра­ції з йо­го то­ва­ром. За­ле­жно від мо­де­лі, яку обе­ре Ве­ли­ко­бри­та­нія, во­на мо­же обме­жи­ти ім­порт з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Якщо Ве­ли­ко­бри­та­нія на­дасть пе­ре­ва­гу нор­везь­кій мо­де­лі, то ви­чер­па­н­ня прав за­ли­ши­ться не­змін­ним. У ме­жах мо­де­лі СОТ не бу­де жо­дних пра­вил ви­чер­па­н­ня.

Ми­тна кон­фі­ска­ція

За­ко­но­дав­ство ЄС до­зво­ляє вла­сни­кам ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті спів­пра­цю­ва­ти з ми­тни­ми ор­га­на­ми в дер­жа­вах- чле­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу з ме­тою за­три­ма­н­ня, кон­фі­ска­ції та зни­ще­н­ня ім­порт­них то­ва­рів, що по­ру­шу­ють пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Ця пра­кти­ка за­ли­ша­ти­ме­ться не­змін­ною, якщо Ве­ли­ко­бри­та­нія пі­де за нор­везь­кою мо­де­л­лю. В ме­жах мо­де­лі СОТ Ве­ли­ко­бри­та­нія ма­ти­ме мо­жли­вість віль­но вста­нов­лю­ва­ти вла­сні за­хо­ди при­кор­дон­но­го кон­тро­лю та від­мо­ви­ти­ся від за­ко­но­дав­ства ЄС.

За­ко­но­дав­ство

За­ко­ни в га­лу­зі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті зна­чною мі­рою гар­мо­ні­зо­ва­ні в усій Єв­ро­пі. Ве­ли­ка ча­сти­на за­ко­но­дав­ства Ве­ли­ко­бри­та­нії в га­лу­зі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті скла­да­є­ться з пра­вил і ди­ре­ктив ЄС. Якщо Ве­ли­ко­бри­та­нія обе­ре нор­везь­ку мо­дель, во­на по­вин­на бу­де вне­сти в на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство по­ло­же­н­ня ди­ре­ктив ЄС, що сто­су­ю­ться прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. В ме­жах мо­де­лі СОТ Ве­ли­ко­бри­та­нія ма­ти­ме мо­жли­вість від­хи­ля­ти всі за­ко­ни ЄС.

Brexit не впли­не на участь Ве­ли­ко­бри­та­нії в су­ча­сній єв­ро­пей­ській па­тен­тній си­сте­мі

Про­дов­же­н­ня у на­сту­пно­му но­ме­рі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.