Про­зо­рі ау­кціо­ни:

Но­ва про­це­ду­ра для ре­а­лі­за­ції май­на під­при­ємств-бан­кру­тів

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА БАНКРУТСТВО / РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ -

Не­що­дав­но прийня­тий Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни Ко­декс з про­це­дур бан­крут­ства ціл­ко­ви­то змі­нює фі­ло­со­фію про­це­ду­ри бан­крут­ства, в то­му чи­слі на­лі­чує без­ліч но­вел у по­ряд­ку про­да­жу акти­вів під­при­єм­ства. Но­вий Ко­декс пов­ні­стю змі­нив кон­це­пцію про­ве­де­н­ня ау­кціо­ну. До цьо­го ча­су тор­ги у про­це­ду­рі бан­крут­ства бу­ли чи не єди­ним ви­дом тор­гів з про­да­жу май­на в Укра­ї­ні, що про­во­ди­ли­ся за кла­си­чною про­це­ду­рою про­да­жу май­на «з мо­ло­тка», якій бу­ли при­та­ман­ні за­кри­тість, за­се­кре­че­ність, кон­троль за пе­ре­бі­гом ау­кціо­ну з бо­ку ор­га­ні­за­то­ра чи за­мов­ни­ка то­що. Тор­ги з про­да­жу май­на бор­жни­ка ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся для ви­ку­пу май­на під­при­єм­ства йо­го бе­не­фі­ці­ар­ни­ми вла­сни­ка­ми чи ін­ши­ми на­пе­ред ви­зна­че­ни­ми осо­ба­ми за яко­мо­га ниж­чу ці­ну. Це бу­ло мо­жли­вим зав­дя­ки не­до­сту­пно­сті ін­фор­ма­ції про пе­ре­біг тор­гів і те­хні­чній мо­жли­во­сті не до­пу­ска­ти до уча­сті в них тих осіб, яких на­пе­ред ви­зна­че­ні пе­ре­мож­ці не змо­гли б кон­тро­лю­ва­ти.

Ко­декс впро­ва­джує обов’яз­ко­вість про­да­жу май­на ви­клю­чно в еле­ктрон­ній тор­го­вій си­сте­мі Prozorro.Sale, пе­ре­ва­га­ми якої є:

• від­кри­тість ін­фор­ма­ції про мі­сце, час і да­ту про­ве­де­н­ня тор­гів, що спри­я­ти­ме збіль­шен­ню кіль­ко­сті охо­чих взя­ти участь;

• мо­жли­вість спо­сте­рі­га­ти за про­це­ду­рою ау­кціо­ну в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су для всіх за­ці­кав­ле­них осіб;

• не­мо­жли­вість кон­тро­лю­ва­ти склад уча­сни­ків шля­хом те­хні­чно­го не­до­пу­ску до уча­сті в ау­кціо­ні пев­них осіб;

• змен­ше­н­ня ри­зи­ків про­да­жу май­на «сво­ї­ми і для сво­їх» та за на­пе­ред ви­зна­че­ну ком­фор­тну ці­ну.

Но­ве­ли, які спри­я­ють швид­шо­му про­да­жу май­на

Чин­ний За­кон Укра­ї­ни «Про від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті борж- ни­ка або ви­зна­н­ня йо­го бан­кру­том» (да­лі – За­кон) на­дає мо­жли­вість лі­кві­да­то­ру про­да­ва­ти май­но бан­кру­та впро­довж кіль­кох мі­ся­ців, а то й ро­ків. Во­дно­час бе­не­фі­ці­ар­ні вла­сни­ки під­при­єм­ства чи ін­ші за­ці­кав­ле­ні осо­би, в ін­те­ре­сах яких мо­же ді­я­ти лі­кві­да­тор, ма­ють мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти акти­ви бор­жни­ка для ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, отри­му­ва­ти від ньо­го при­бу­тки та ко­ри­сту­ва­ти­ся по­да­тко­ви­ми піль­га­ми під­при­єм­ства-бан­кру­та. Та­кі зло вжи­ва­н­ня бу­ли мо­жли­ви­ми че­рез те, що чин­ний За­кон або вза­га­лі не вста­нов­лю­вав для лі­кві­да­то­ра чі­тких стро­ків про­ве­де­н­ня дій (на­при­клад, по­нов­ле­н­ня ау­кціо­ну пі­сля то­го, як він був ви­зна­ний та­ким, що не від­був­ся (ст. 55 За­ко­ну)), або на­да­вав мо­жли­вість вре­гу­лю­ва­ти ці стро­ки у до­го­во­рі, укла­де­но­му між лі­кві­да­то­ром та бір­жею (на­при­клад, стро­ки про­ве­де­н­ня пер­шо­го по­втор­но­го та дру­го­го по­втор­но­го ау­кціо­нів (ст. 52, 65 За­ко­ну)). Для ма­кси­маль­но­го ні­ве­лю­ва­н­ня та­ких зло­вжи­вань з бо­ку лі­кві­да­то­ра но­вий Ко­декс:

• вста­нов­лює строк, впро­довж яко­го лі­кві­да­тор має ого­ло­си­ти про про­ве­де­н­ня но­во­го ау­кціо­ну, якщо по­пе­ре­дній ви­зна­но та­ким, що не від­був­ся;

• ім­пе­ра­тив­но ви­зна­чає стро­ки про­ве­де­н­ня пер­шо­го по­втор­но­го та дру­го­го по­втор­но­го ау­кціо­нів без мо­жли­во­сті змі­ни цих стро­ків будь-яким уча­сни­ком у спра­ві про бан­крут­ство.

Но­ве­ли, які спри­я­ють про­да­жу май­на за ви­щою ці­ною

Чин­ний За­кон на­дає одно­о­сі­бно лі­кві­да­то­ру від іме­ні бор­жни­ка пра­во ви­зна­ча­ти низ­ку умов про­да­жу май­на, зокре­ма, по­ча­тко­ву вар­тість про­да­жу май­на, по­ча­тко­ву вар­тість пер­шо­го по­втор­но­го і дру­го­го по­втор­но­го ау­кціо­нів (ст. 57, 65 За­ко­ну), а та­кож отри­му­ва­ти зго­ду на про­даж за­став­но­го май­на ли­ше від су­ду, без обов’яз­ку отри­ма­н­ня та­кої зго­ди у ви­да­ли­ти кре­ди­то­ра (ст. 42 За­ко­ну). Та­кі нор­ми від­кри­ва­ли не­до­бро­со­ві­сним лі­кві­да­то­рам шля­хи для зло­вжи­вань з ме­тою про­да­жу май­на за ниж­чою ці­ною. Так, но­вий Ко­декс:

• від­но­сить до ком­пе­тен­ції ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів або за­без­пе­че­но­го кре­ди­то­ра ви­зна­ча­ти по­ча­тко­ву ці­ну про­да­жу, крок ау­кціо­ну, а та­кож ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня про мо­жли­вість змен­ше­н­ня за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­ної по­ча­тко­вої ці­ни пер­шо­го по­втор­но­го і дру­го­го по­втор­но­го ау­кціо­нів;

• по­збав­ляє лі­кві­да­то­ра пра­ва ви­рі­шу­ва­ти ці пи­та­н­ня одно­осо­бо­во;

• зо­бов’язує лі­кві­да­то­ра з ме­тою про­да­жу за­став­но­го май­на, пе­ре­д­усім, звер­ну­ти­ся для отри­ма­н­ня зго­ди на йо­го про­даж до за­став­но­го кре­ди­то­ра, і ли­ше у ви­пад­ку отри­ма­н­ня від­мо­ви – до су­ду;

• впро­ва­джує аб­со­лю­тно но­вий у цій сфе­рі ме­ха­нізм про­да­жу за­став­но­го май­на без­по­се­ре­дньо кре­ди­то­ру, в за­ста­ві яко­го пе­ре­бу­ває це май­но, якщо во­но не бу­ло про­да­но на пер­шо­му по­втор­но­му чи дру­го­му по­втор­но­му ау­кціо­нах (це має за­хи­сти­ти за­став­но­го кре­ди­то­ра від про­да­жу цін­но­го акти­ву за без­цінь на дру­го­му по­втор­но­му ау­кціо­ні);

• ска­со­вує мо­жли­вість вже на пер­шо­му ау­кціо­ні за зго­дою бір­жі та лі­кві­да­то­ра зни­жу­ва­ти по­ча­тко­ву вар­тість про­да­жу май­на (це має вбе­рег­ти май­но бан­кру­та від про­да­жу за низь­кою ці­ною при­найм­ні на пер­ших тор­гах.

Но­ве­ли, що спри­я­ють за­хи­сту прав уча­сни­ків, по­тен­цій­них уча­сни­ків та пе­ре­мож­ців ау­кціо­ну

Чин­на ре­да­кція За­ко­ну мі­стить низ­ку по­ло­жень, за­сто­су­ва­н­ня яких ча­сто по­ру­шу­ва­ло як пра­ва уча­сни­ків ау­кціо­ну та йо­го пе­ре­мож­ців, так і по­тен­цій­них уча­сни­ків. Так, сьо­го­дні ор­га­ні­за­тор ау­кціо­ну мо­же фа­кти­чно з будь-яких під­став (адже ці під­ста­ви ст. 54 За­ко­ну не ви­зна­че­ні) ска­су­ва­ти за­пла­но­ва­ний ау­кціон, на­при­клад, якщо для уча­сті у ньо­му за­ре­є­стру­ва­ли­ся «не­ба­жа­ні» осо­би. Крім цьо­го, су­ди мо­гли ви­зна­ва­ти не­дій­сни­ми ре­зуль­та­ти ау­кціо­ну за умо­ви на­яв­но­сті пев­них по­ру­шень за­ко­но­дав­ства під час йо­го під­го­тов­ки та про­ве­де­н­ня, на­віть якщо від­су­тність цих по­ру­шень не при­зве­ла б до про­да­жу май­на на кра­щих умо­вах.

Но­вий Ко­де­ксом вве­де­но низ­ку обме­жень, які спри­я­ти­муть за­хи­сту прав та ін­те­ре­сів уча­сни­ків і пе­ре­мож­ців ау­кціо­ну, а са­ме:

• за­крі­пле­но ви­чер­пний пе­ре­лік під­став для ска­су­ва­н­ня за­пла­но­ва­но­го ау­кціо­ну;

• вста­нов­ле­но, що ре­зуль­та­ти ау­кціо­ну мо­жуть бу­ти ви­зна­ні не­дій­сни­ми, ли­ше якщо допу­ще­ні по­ру­ше­н­ня пе­ре­шко­ди­ли або мо­гли пе­ре­шко­ди­ти про­да­жу май­на за най­ви­щою ці­ною. Цей під­хід сьо­го­дні від­обра­же­ний ли­ше у су­до­вій пра­кти­ці, а від­су­тність йо­го нор­ма­тив­но­го за­крі­пле­н­ня ство­рю­ва­ла мо­жли­вість для зло­вжи­вань з бо­ку су­дів;

• ме­ха­нізм ре­а­лі­за­ції май­на на май­дан­чи­ках Prozorro. Sale до­зво­ляє зу­пи­ни­ти про­ве­де­н­ня яв­но не­за­кон­них тор­гів ще до їх за­кін­че­н­ня, що до­зво­лить по­пе­ре­ди­ти про­ти­прав­не ви­ве­де­н­ня май­на з лі­кві­да­цій­ної ма­си, а не ви­зна­ва­ти не­дій­сни­ми тор­ги пос­тфа­ктум, ко­ли май­но вже бу­ло не­о­дно­ра­зо­во від­чу­же­но;

• про­даж май­на на еле­ктрон­них тор­гах уне­мо­жлив­лює вплив осо­би чи гру­пи осіб, які кон­тро­лю­ють бан­крут­ство, на ви­бір бір­жі, адже від­ни­ні ор­га­ні­за­то­ра­ми ау­кціо­ну бу­дуть ли­ше акре­ди­то­ва­ні май­дан­чи­ки, ді­яль­ність яких є про­зо­рою;

• збіль­ше­но від­по­від­аль­ність ор­га­ні­за­то­ра ау­кціо­ну, якщо йо­го дії пе­ре­шко­ди­ли осо­бі взя­ти участь або пе­ре­мог­ти на ау­кціо­ні (Ко­декс, на від­мі­ну від чин­но­го За­ко­ну, до­зво­ляє та­кій осо­бі стя­гну­ти з бір­жі штраф у су­мі 10% від ці­ни, за якою май­но бу­ло про­да­не на ау­кціо­ні);

• у чин­но­му за­ко­но­дав­стві не існує чі­тко­го ви­зна­че­н­ня, який са­ме до­ку­мент має під­твер­джу­ва­ти факт при­дба­н­ня май­на на ау­кціо­ні та ви­ни­кне­н­ня пра­ва вла­сно­сті на май­но у пе­ре­мож­ця – до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу чи сві­до­цтво про при­дба­н­ня май­на на ау­кціо­ні (ст. 50, 75 За­ко­ну). Та­ка не­ви­зна­че­ність ча­сто зму­шу­ва­ла пе­ре­мож­ців оформ­лю­ва­ти два до­ку­мен­ти одно­ча­сно, щоб убе­рег­ти се­бе від ри­зи­ків. Ко­декс усу­ває цю ко­лі­зію, зо­бов’язу­ю­чи пе­ре­мож­ця оформ­лю­ва­ти ли­ше сві­до­цтво.

На дум­ку юри­стів «Се­ле­пей, Вол­ко­ве­цький і пар­тне­ри», но­вий Ко­декс з про­це­дур бан­крут­ства має «про­кре­ди­тор­ський» ха­ра­ктер і за­хи­щає пе­ре­д­усім осіб, яким бор­жник ви­нен ко­шти. То­му є на­дії, що Ко­декс під­ні­ме Укра­ї­ну в рей­тин­гу кра­їн за ефе­ктив­ні­стю про­це­дур що­до не­пла­то­спро­мо­жно­сті та рів­нем за­хи­сту бі­зне­су, а та­кож на­бли­зить на­бли­зить на­шу дер­жа­ву до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів про­да­жу май­на не­пла­то­спро­мо­жних під­при­ємств, ме­тою яко­го є не ви­ве­де­н­ня акти­вів з вла­сно­сті бан­кру­та, а ре­аль­не за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів у ма­кси­маль­но мо­жли­во­му роз­мі­рі.

Крім то­го, но­ва про­зо­рість і зро­зумі­лість про­це­дур тор­гів спри­я­ти­ме ви­хо­ду у від­кри­тий обіг ве­ли­кої кіль­ко­сті стре­со­вих акти­вів – об’єктів з нев­ре­гу­льо­ва­ною вла­сні­стю, за­став­них та про­блем­них при­мі­щень. З до­сві­ду про­е­ктів, ре­а­лі­зо­ва­них фір­мою «Се­ле­пей, Вол­ко­ве­цький і пар­тне­ри», та­кі об’єкти мо­жуть при­ва­би­ти сер­йо­зних грав­ців рин­ків не­ру­хо­мо­сті, ло­гі­сти­ки, ри­тей­лу, що не про­сто не про­сто спри­я­ти­ме під­ня­т­тю Укра­ї­ни в рей­тин­гу Doing Business, але й ре­аль­но під­ви­щить стан­дар­ти ве­де­н­ня бі­зне­су в дер­жа­ві.

На­зар Н БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ, БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ адво­кат, юрист фір­ми «Се­ле­пей, Вол­ко­ве­цький і пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.