Ді­яль­ність з май­нін­гу кри­пто­ва­лют: пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня та су­до­ва пра­кти­ка

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ / МЕДІА / ТЕХНОЛОГІЇ -

Май­нінг кри­пто­ва­лют – це но­ва ні­ша укра­їн­сько­го бі­зне­су, яка стрім­ки­ми кро­ка­ми під­ні­має Укра­ї­ну у сві­то­во­му рей­тин­гу кра­їн з роз­ви­тку кри­пто­еко­но­мі­ки та впро­ва­дже­н­ня про­е­ктів, за­сно­ва­них на бло­кчейн. Бі­знес, за­сно­ва­ний на ви­до­бу­тку вір­ту­аль­них гро­шей, не ли­ше у сві­ті, але й в Укра­ї­ні до­сяг мі­льяр­дних обо­ро­тів. На по­ча­ток 2018 р. ана­лі­ти­ки бан­ку Citigroup ви­зна­чи­ли роз­мір укра­їн­сько­го рин­ку бі­тко­ї­нів у 2,5 млрд до­ла­рів.

За до­по­мо­гою бі­тко­ї­нів, ефі­рів або ін­ших ви­дів кри­пто­ва­лют мо­жна здій­сню­ва­ти опла­ту окре­мих то­ва­рів та по­слуг, ку­пу­ва­ти не­ру­хо­мість і зе­мель­ні ді­лян­ки. В кра­ї­нах, де опе­ра­ції з бі­тко­ї­на­ми офі­цій­но до­зво­ле­ні, та­кий вид кри­пто­ва­лю­ти роз­гля­да­є­ться як то­вар або ін­ве­сти­цій­ний актив та під­по­ряд­ко­ва­ний від­по­від­но­му за­ко­но­дав­ству для опо­да­тку­ва­н­ня. В де­яких кра­ї­нах бі­тко­їн ви­зна­но роз­ра­хун­ко­вою гро­шо­вою оди­ни­цею. На­при­клад, в Япо­нії бі­тко­їн є за­кон­ним пла­ті­жним за­со­бом з по­да­тком на ку­пів­лю, а в Ки­таї опе­ра­ції з бі­тко­ї­на­ми за­бо­ро­не­ні для бан­ків, але до­зво­ле­ні для фі­зи­чних осіб.

Однак по­при впев­не­ні по­зи­ції на­шої кра­ї­ни у сві­то­во­му рей­тин­гу, ді­яль­ність з май­нін­гу зна­хо­ди­ться в ті­ні та по­тре­бує прийня­т­тя від­по­від­них нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів для здій­сне­н­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня.

Пер­ші спро­би ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті з май­нін­гу в Укра­ї­ні на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні

Пред­став­ни­ки ві­тчи­зня­но­го бі­зне­су в ІТ-ін­ду­стрії для нор­маль­ної ро­бо­ти у сфе­рі май­нін­гу по­тре­бу­ють трьох ре­гу­ля­тор­них кро­ків: на­да­н­ня кри­пто­ва­лю­ті офі­цій­но­го ста­ту­су, за­твер­дже­н­ня спе­ці­аль­но­го та­ри­фу на еле­ктро­енер­гію для май­нін­гу, на­да­н­ня пра­ва ко­жно­му гро­ма­дя­ни­ну від­кри­ва­ти май­нін­го­ву фер­му, отри­му­ва­ти від цьо­го при­бу­ток, ма­ти мо­жли­вість ре­є­стру­ва­ти свої еле­ктрон­ні га­ман­ці, спла­чу­ва­ти по­да­тки та кон­вер­ту­ва­ти кри­пто­ва­лю­ту в грив­ні. Зав­дя­ки за­без­пе­чен­ню ви­ко­на­н­ня цих кро­ків, Укра­ї­на мо­же отри­ма­ти ле­галь­ний і по­ту­жний ри­нок май­нін­гу, який зда­тний, вра­хо­ву­ю­чи об­ся­ги, актив­но про­ду­ку­ва­ти збіль­ше­н­ня по­ка­зни­ків ВВП. Сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку рин­ку кри­пто­ва­лют при­зве­де до при­пли­ву ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій та ви­ни­кне­н­ня які­сно но­вої ІТ-ін­фра­стру­кту­ри. Те­хно­ло­гія бло­кчейн мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на як для пу­блі­чних ре­є­стрів, так і для роз­ви­тку пла­ті­жних си­стем в Укра­ї­ні.

Пер­шою спро­бою дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня май­нін­гу був лист На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни №29-208/72889 від 08.12.2014 р. та роз’ясне­н­ня що­до пра­во­мір­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні «вір­ту­аль­ної ва­лю­ти/кри­пто­ва­лю­ти» Bitcoin від 10.11.2014 р., в яких бу­ло надано коментар що­до ви­ко­ри­ста­н­ня бі­тко­ї­ну як ти­пу ва­лют. НБУ за­зна­чив, що вір­ту­аль­на ва­лю­та бі­тко­їн вва­жа­є­ться «гро­шо­вим су­ро­га­том», який не має за­без­пе­че­н­ня ре­аль­ною вар­ті­стю і не мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся фі­зи­чни­ми та юри­ди­чни­ми осо­ба­ми на те­ри­то­рії Укра­ї­ни як за­сіб пла­те­жу, оскіль­ки це су­пе­ре­чить нор­мам укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства. НБУ вва­жає, що ді­яль­ність з ку­пів­лі-про­да­жу бі­тко­ї­ну за до­ла­ри США або ін­шу іно­зем­ну ва­лю­ту має озна­ки фун­кціо­ну­ва­н­ня так зва­них «фі­нан­со­вих пі­ра­мід» та мо­же свід­чи­ти про по­тен­цій­ну за­лу­че­ність до здій­сне­н­ня сум­нів­них опе­ра­цій від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства про про­ти­дію ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, та фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму. Згі­дно з по­ясне­н­ня­ми НБУ, упов­но­ва­же­ні бан­ки не ма­ють пра­во­вих під­став для за­ра­ху­ва­н­ня іно­зем­ної ва­лю­ти, отри­ма­ної від про­да­жу бі­тко­їн за кор­до­ном, на по­то­чні ра­хун­ки в іно­зем­ній ва­лю­ті фі­зи­чних осіб-ре­зи­ден­тів. Ін­ши­ми сло­ва­ми, дер­жа­ва не ви­знає бі­тко­ї­ни ва­лю­тною цін­ні­стю. На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни як ре­гу­ля­тор зняв із се­бе від­по­від­аль­ність за мо­жли­ві ри­зи­ки та втра­ти, пов’яза­ні з ви­ко­ри­ста­н­ням кри­пто­ва­лю­ти бі­тко­їн.

Пред­став­ни­ки рин­ку ІТ-ін­ду­стрії час­тко­во по­го­джу­ю­ться з дум­кою На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, що вір­ту­аль­ні гро­ші – це не ва­лю­та. Однак во­ни за­зна­ча­ють, що в біль­шо­сті роз­ви­не­них кра­їн в за­ко­но­дав­ство вве­де­но та­ке по­ня­т­тя як «не­ма­те­рі­аль­ний ци­фро­вий актив», на який по­ши­рю­є­ться пра­во вла­сно­сті.

Якщо в кра­ї­ні ді­яль­ність з май­нін­гу не за­бо­ро­не­на, то для уни­кне­н­ня будь-яких спе­ку­ля­цій пра­во­охо­рон­них ор­га­нів на по­ру­шен­ні кри­мі­наль­них про­ва­джень за цей вид ді­яль­но­сті (зокре­ма, на під­ста­ві ква­лі­фі­ка­ції дій як фі­ктив­не під­при­єм­ни­цтво, ухи­лен- ня від спла­ти по­да­тків чи від­ми­ва­н­ня ко­штів, отри­ма­них зло­чин­ним шля­хом, або фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму) на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні по­трі­бно ле­га­лі­зу­ва­ти ста­тус та­кої ді­яль­но­сті.

Пер­ший ві­це-прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни до­ру­чив Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, Мін­фі­ну, Мін’юсту, Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля ра­зом з Держ­ста­том, Агент­ством еле­ктрон­но­го уря­ду­ва­н­ня, НБУ (за зго­дою), НКЦПФР (за зго­дою), СБУ (за зго­дою) роз­ро­би­ти від­по­від­ний про­ект нор­ма­тив­но-пра­во­во­го акту що­до до­пов­не­н­ня На­ціо­наль­но­го кла­си­фі­ка­то­ра Укра­ї­ни «Кла­си­фі­ка­ція ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті» пун­ктом про май­нінг як ді­яль­ність для під­трим­ки фун­кціо­ну­ва­н­ня роз­по­ді­ле­ної ба­зи да­них, що має від­бу­ва­ти­ся у кла­сі 63.11 «Обро­бле­н­ня да­них, роз­мі­ще­н­ня ін­фор­ма­ції на веб-ву­злах і пов’яза­на з ни­ми ді­яль­ність». Однак, на жаль, си­ту­а­ція не зру­ши­ла­ся з мі­сця. На­ціо­наль­ний кла­си­фі­ка­тор Укра­ї­ни «Кла­си­фі­ка­ція ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті» не до­пов­не­ний та­ким ви­дом ді­яль­но­сті як май­нінг.

Дум­ка су­дів що­до май­нін­гу кри­пто­ва­лют в Укра­ї­ні

З огля­ду на лист НБУ від 08.12.2014 р. та роз’ясне­н­ня до ньо­го, су­ди, які здій­сню­ють роз­гляд кри­мі­наль­них справ, у сво­їй пра­кти­ці по­си­ла­ю­ться на ч. 2 ст. 32 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни», згі­дно з якою за­бо­ро­ня­є­ться ви­пуск та обіг на те­ри­то­рії Укра­ї­ни ін­ших гро­шо­вих оди­ниць і ви­ко­ри­ста­н­ня гро­шо­вих су­ро­га­тів як за­со­бу пла­те­жу. По­си­ла­н­ня на ці до­ку­мен­ти під час ухва­ле­н­ня ви­ро­ку є су­пе­ре­чли­ви­ми, адже ли­сти НБУ, згі­дно з ч. 4 ст. 56 ЗУ «Про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни», не ви­зна­ю­ться нор­ма- тив­но-пра­во­вим акта­ми та не мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні як нор­ма пра­ва. До ре­чі, див­ним є той факт, що НБУ з-по­між ін­ших ви­дів кри­пто­ва­лют ви­знав гро­шо­вим су­ро­га­том ли­ше бі­тко­їн. От­же, ви­хо­дя­чи з ло­гі­ки роз’яснень дер­жав­но­го ре­гу­ля­то­ра, якщо осо­ба ви­пу­скає або ви­ко­ри­сто­вує ін­ший вид кри­пто­ва­лю­ти, ніж бі­тко­їн, то за це не бу­де жо­дної від­по­від­аль­но­сті.

Біль­шість су­до­вих справ, де фі­гу­ру­ють бі­тко­ї­ни як спо­сіб пла­те­жу, сто­су­ю­ться про­да­жу нар­ко­ти­ків, ви­ма­га­н­ня, за­во­ло­ді­н­ня ко­шта­ми з чу­жих пла­ті­жних кар­ток, ді­яль­но­сті кон­вер­та­цій­них цен­трів, ор­га­ні­за­ції DDOS-атак та ін.

Одні­єю зі схем ви­ве­де­н­ня ко­штів за кор­дон з ви­ко­ри­ста­н­ням бі­тко­ї­нів є ін­ве­сту­ва­н­ня у ді­яль­ність іно­зем­но­го під­при­єм­ства, за­ре­є­стро­ва­но­го в ін­шій дер­жа­ві. На­при­клад, під­при­єм­ство Planet business management ltd, за­ре­є­стро­ва­не у Ве­ли­ко­бри­та­нії гру­пою осіб з гро­ма­дян Укра­ї­ни, Пор­ту­га­лії та Швей­ца­рії, обі­ця­ю­чи ін­ве­сто­рам в май­бу­тньо­му ве­ли­кі при­бу­тки, отри­му­ва­ло ко­шти від іно­зем­ців (у то­му чи­слі гро­ма­дян Укра­ї­ни) як ін­ве­сти­цію в ні­би­то роз­ро­бле­ний про­грам­ний про­дукт «Кай­рос».

Пра­кти­ка ви­не­се­н­ня рі­шень су­да­ми в ци­віль­них спра­вах свід­чить про те, що су­ди не ви­зна­ють існу­ва­н­ня бі­тко­ї­ну, оскіль­ки він не має ознак ма­те­рі­аль­но­го сві­ту і не мо­же бу­ти об’єктом су­до­во­го за­хи­сту. Оці­ню­ю­чи лист НБУ від 08.12.2014 р., в яко­му вка­зу­є­ться, що ви­пуск вір­ту­аль­ної ва­лю­ти бі­тко­їн не має будь-яко­го за­без­пе­че­н­ня та не кон­тро­лю­є­ться дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми вла­ди жо­дної кра­ї­ни, су­ди ро­блять ви­сно­вок, що бі­тко­їн не є за­без­пе­че­н­ням ре­аль­ної вар­то­сті. Су­ди не вва­жа­ють бі­тко­їн ні річ­чю від­по­від­но до ст. 179 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, ні про­ду­кці­єю, зва­жа­ю­чи на від­су­тність ознак ма­те­рі­аль­но­го сві­ту. З огля­ду на та­ку по­зи­цію, пе­ред тим як під­пи­су­ва­ти до­го­вір на­да­н­ня по­слуг та акт ви­ко­на­них ро­біт до ньо­го, опла­та за яким здій­сню­є­ться бі­тко­ї­на­ми, по­трі­бно ро­зу­мі­ти, що у ра­зі не­спла­ти за­мов­ни­ком ви­ко­нав­цю за на­да­ні по­слу­ги ні­хто не за­до­воль­нить пре­тен­зії про стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті.

Ві­тчи­зня­ним дер­жав­ним ор­га­нам на­ре­шті по­трі­бно зро­зу­мі­ти, що без­ді­яль­ність у пи­тан­ні за­ко­но­дав­чо­го ре­гу­лю­ва­н­ня май­нін­гу в Укра­ї­ні та від­су­тність за­ко­но­дав­чо­го ви­зна­че­н­ня ста­ту­су кри­пто­ва­лю­ти по­ро­джує не­ле­га­лі­зо­ва­ну го­спо­дар­ську ді­яль­ність, не­о­б­ґрун­то­ва­ну кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність, не­над­хо­дже­н­ня по­да­тків до Дер­жав­но­го бю­дже­ту, а та­кож не­мо­жли­вість гро­ма­дян отри­ма­ти на­ле­жний су­до­вий за­хист сво­їх прав.

Пред­став­ни­ки рин­ку ІТ-ін­ду­стрії час­тко­во по­го­джу­ю­ться з тим, що вір­ту­аль­ні гро­ші – це не ва­лю­та

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.