Brexit: на­слід­ки для прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ -

Ве­ли­ко­бри­та­нія вва­жа­є­ться сві­то­вим лі­де­ром у га­лу­зі за­без­пе­че­н­ня до­три­ма­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. По­ки Ве­ли­ко­бри­та­нія є пов­но­прав­ним чле­ном Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, пра­во­за­сто­сов­на стру­кту­ра ці­єї кра­ї­ни за­ли­ша­ти­ме­ться не­змін­ною. Пі­сля ви­хо­ду Ве­ли­ко­бри­та­нії з ЄС на­слід­ки для за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті та су­до­вих роз­гля­дів бу­дуть прин­ци­по­ви­ми. Ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня про­ти єв­ро­пей­ських по­ру­шни­ків про­во­ди­ти­ме­ться як у Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі, так і у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Та­кож Brexit ма­ти­ме вплив на тлу­ма­че­н­ня на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства, що ви­пли­ває із за­ко­но­дав­ства ЄС. Це озна­чає, що бри­тан­ські суд­ді не бу­дуть зо­бов'яза­ні по­стій­но тлу­ма­чи­ти на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства ЄС.

План ви­хо­ду Ве­ли­ко­бри­та­нії з Єв­ро­со­ю­зу

12.06.2018 р. Ве­ли­ко­бри­та­нія опу­блі­ку­ва­ла Бі­лу кни­гу – план ви­хо­ду ко­ро­лів­ства з Єв­ро­со­ю­зу. Уряд на чо­лі з прем'єр-мі­ні­стром Те­ре­зою Мей схва­лив до­ку­мент, який вва­жа­є­ться «м'якою» вер­сі­єю ви­хо­ду з ЄС.

Пе­ре­го­во­ри про те, як Ве­ли­ко­бри­та­нія бу­де ви­хо­ди­ти з ЄС, три­ва­ють вже 2 ро­ки пі­сля ре­фе­рен­ду­му, що від­був­ся 23.06.2016 р. Бри­та­нія офі­цій­но ви­йде з ЄС 29.03.2019 р. Пе­ре­дба­ча­є­ться, що пе­ре­хі­дний пе­рі­од три­ва­ти­ме до 31.12.2020 р. Впро­довж цьо­го ча­су бри­тан­ська сто­ро­на не змо­же бра­ти участь в ухва­лен­ні рі­шень, але про­дов­жить до­три­му­ва­ти­ся пра­вил ЄС, здій­сню­ва­ти вне­ски в йо­го бю­джет та ви­зна­ва­ти рі­ше­н­ня су­ду ЄС. В опу­блі­ко­ва­но­му до­ку­мен­ті по­ясню­є­ться, що уряд Бри­та­нії, з одно­го бо­ку, хо­че збе­рег­ти ті­сні тор­го­вель­ні від­но­си­ни з кра­ї­на­ми ЄС, а з ін­шо­го – ма­ти мо­жли­вість укла­да- ти но­ві тор­го­ві до­го­во­ри з ін­ши­ми кра­ї­на­ми. До­ся­гну­тий ком­про­міс мі­стить но­ві по­сту­пки Брюс­се­лю, основ­ною се­ред яких є зго­да Бри­та­нії слі­ду­ва­ти за­галь­но­єв­ро­пей­ським стан­дар­там і за­хо­дам ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі тор­гів­лі то­ва­ра­ми та сіль­госп­про­ду­кці­єю. В обмін Лон­дон має на­мір отри­ма­ти га­ран­тії на не­о­бме­же­ну тор­гів­лю ни­ми на єв­ро­пей­сько­му єди­но­му рин­ку. У по­го­дже­но­му пла­ні за­зна­че­но, що пі­сля Brexit ко­ро­лів­ство «бра­ти­ме до ві­до­ма» де­які рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­сько­го су­ду в Лю­ксем­бур­зі.

План ви­хо­ду Бри­та­нії з ЄС пе­ред­ба­чає:

• Ве­ли­ко­бри­та­нія до­три­му­ва­ти­ме­ться пра­вил ЄС в то­му, що сто­су­є­ться то­ва­рів і сіль­госп­про­ду­кції;

• ЄС та Бри­та­нія під­пи­шуть до­го­вір про «за­галь­ну гар­мо­ні­за­цію» пра­вил і ви­мог між Бри­та­ні­єю та ЄС, що до­зво­лить за­ли­ши­ти від­кри­тим кор­дон між Пів­ні­чною Ір­лан­ді­єю та Ір­ланд­ською Ре­спу­блі­кою;

• Тор­го­ва по­лі­ти­ка Ве­ли­ко­бри­та­нії пе­ре­бу­ва­ти­ме у ві­дан­ні Пар­ла­мен­ту, який ма­ти­ме пра­во схва­лю­ва­ти від­хи­ле­н­ня від пра­вил ЄС;

• Се­ктор по­слуг бри­тан­ської еко­но­мі­ки не до­три­му­ва­ти­ме­ться всіх пра­вил ЄС;

• Бу­де ство­ре­на «ін­сти­ту­цій­на стру­кту­ра» для тлу­ма­че­н­ня до­го­во­рів між Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю та ЄС;

• Єв­ро­пей­ський суд біль­ше не ма­ти­ме юрис­ди­кції у Ве­ли­ко­бри­та­нії, але бри­тан­ські су­ди по­вин­ні бу­дуть при­ді­ля­ти «на­ле­жну ува­гу» пра­во­за­сто­сов­чій пра­кти­ці ЄС;

• Ме­жі між ЄС та Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю вва­жа­ти­му­ться «за­галь­ною ми­тною те­ри­то­рі­єю»;

• Віль­на мі­гра­ція між ЄС та Бри­та­ні­єю бу­де при­пи­не­на;

• Бу­дуть ство­ре­ні «за­галь­ні умо­ви сво­бо­ди пе­ре­су­ва­н­ня», щоб гро­ма­дя­ни ЄС та Ве­ли­ко­бри­та­нії мо­гли без­пе­ре­шко­дно від­ві­ду­ва­ти одне одно­го.

Єв­ро­со­юз по­ки що сум­ні­ва­є­ться

Єв­ро­пей­ські по­лі­ти­ки не впев­не­ні, що Бри­та­нії не­об­хі­дно на­да­ти осо­бли­вий ста­тус, який до­зво­лить за­ли­ши­ти­ся в зо­ні віль­ної тор­гів­лі та при цьо­му під­ко­ря­ти­ся не всім за­галь­ним нор­мам ре­гу­лю­ва­н­ня. Екс­пер­ти вва­жа­ють, що Лон­дон на­ма­га­є­ться «вси­ді­ти на двох стіль­цях», що мо­же спро­во­ку­ва­ти но­ві єв­ро­ске­пти­чні на­строї в Єв­ро­со­ю­зі.

Що нас че­кає у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті

Пи­та­н­ням ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті при­свя­че­ні 5 зі 100 сто­рі­нок про­е­кту Уго­ди про ви­хід з ЄС. На­ве­де­мо клю­чо­ві по­ло­же­н­ня про­е­кту, узго­дже­ні сто­ро­на­ми на пе­ре­го­во­рах 19.03.2018 р.

1. Збе­ре­же­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті:

• вла­сни­ки вже за­ре­є­стро­ва­ної ТМ ЄС з ре­гіо­наль­ної та між­на­ро­дної про­це­дур ав­то­ма­ти­чно і без про­ве­де­н­ня до­да­тко­вих екс­пер­тиз ста­ють вла­сни­ка­ми ТМ Ве­ли­ко­бри­та­нії для то­го ж по­зна­че­н­ня та пе­ре­лі­ку то­ва­рів та/або по­слуг, збе­рі­га­ю­чи прі­о­ри­тет;

• да­та для про­дов­же­н­ня тер­мі­ну дії ре­є­стра­ції ТМ у Ве­ли­ко­бри­та­нії збі­га­є­ться з да­тою для ТМ ЄС, на ба­зі якої на­ціо­наль­на ТМ бу­ла ви­ді­ле­на;

• осо­би, які по­да­ли за­яв­ки на ре­є­стра­цію ТМ в ЄС до за­кін­че­н­ня пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду, впро­довж 9-ти мі­ся­ців пі­сля за­кін­че­н­ня цьо­го пе­рі­о­ду ма­ють пра­во по­да­ти від­по­від­ні за­яв­ки на ре­є­стра­цію то­го ж по­зна­че­н­ня у Ве­ли­ко­бри­та­нії для та­ко­го ж пе­ре­лі­ку то­ва­рів та/або по­слуг зі збе­ре­же­н­ням за­яв­ле­но­го прі­о­ри­те­ту.

2. Ану­лю­ва­н­ня та ви­зна­н­ня ТМ ЄС не­дій­сною:

• ану­лю­ва­н­ня дії ТМ ЄС та ви­зна­н­ня її не­дій­сною при­зво­дить до та­ких же на­слід­ків що­до ТМ Ве­ли­ко­бри­та­нії за умо­ви, що та­кий про­цес був по­ча­тий до за­кін­че­н­ня пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду, а та­кож що при­чи­ни для ану­лю­ва­н­ня та ви­зна­н­ня не­дій­сно­сті ТМ ЄС пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­дав­ством Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства для на­ціо­наль­ної ре­є­стра­ції;

• дія ТМ не під­ля­гає до­стро­ко­во­му при­пи­нен­ню на під­ста­ві то­го, що від­по­від­на ТМ ЄС май­же не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся на те­ри­то­рії Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства до за­кін­че­н­ня пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду.

3. Ви­чер­па­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті:

• пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, які бу­ли ви­чер­па­ні як в ЄС, так і в Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві до за­кін­че­н­ня пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду на умо­вах, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ством Со­ю­зу, за­ли­ша­ю­ться ви­чер­па­ни­ми на те­ри­то­рії двох сто­рін.

За­про­по­но­ва­ни­ми у про­е­кті, але ще оста­то­чно не узго­дже­ни­ми, за­ли­ша­ю­ться пи­та­н­ня про те, чи бу­де без­ко­штов­ним ав­то­ма­ти­чне на­бу­т­тя прав на ТМ ЄС у Ве­ли­ко­бри­та­нії (див. п. 1 ви­ще), а та­кож не­об­хі­дність на­да­н­ня до­да­тко­вих до­ку­мен­тів та вне­се­н­ня онов­ле­них да­них про адре­су для ли­сту­ва­н­ня у Ве­ли­ко­бри­та­нії для ав­то­ма­ти­чно за­ре­є­стро­ва­них ТМ в цій кра­ї­ні.

Як ба­чи­мо, оби­дві сто­ро­ни по­го­джу­ю­ться із за­галь­ним прин­ци­пом не­д­опу­ще­н­ня втра­ти прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ви­кли­ка­них ви­хо­дом Ве­ли­ко­бри­та­нії з ЄС.

Ри­зи­ки для Бри­та­нії

Не­що­дав­но ав­то­ри­те­тне ви­да­н­ня Economist опу­блі­ку­ва­ло ста­т­тю, в якій роз­по­від­а­є­ться про май­бу­тнє бри­тан­ської еко­но­мі­ки пі­сля Brexit. Ни­ні тем­пи зро­ста­н­ня ВВП різ­ко спо­віль­ни­ли­ся, бри­тан­ська еко­но­мі­ка пе­ре­тво­ри­ла­ся зі сві­то­во­го лі­де­ра у кра­ї­ну, яка від­стає. Ін­фля­ція впро­довж 2017 р. пе­ре­ви­щу­ва­ла тем­пи зро­ста­н­ня до­хо­дів на­се­ле­н­ня. Хо­ча во­на зни­зи­ла­ся, якщо по­рів­ню­ва­ти з не­що­дав­нім пі­ко­вим зна­че­н­ням у 3,1%, ре­аль­ні до­хо­ди на­се­ле­н­ня до­сі май­же не збіль­ши­ли­ся.

Сьо­го­дні за­ро­бі­тна пла­та се­ре­дньо­ста­ти­сти­чно­го пра­ців­ни­ка при­бли­зно на 3% мен­ша ніж зна­че­н­ня, яке очі­ку­ва­ло­ся за про­гно­за­ми, зро­бле­ни­ми у черв­ні 2016 р., ко­ли ре­аль­ні до­хо­ди на­се­ле­н­ня збіль­шу­ва­ли­ся. За­га­лом, для еко­но­мі­ки Бри­та­нії це ви­ли­ва­є­ться у втра­ти 350 млн фун­тів при­бу­тків на ти­ждень. До то­го ж спо­віль­ни­ло­ся зро­ста­н­ня ви­трат до­мо­го­спо­дарств, зав­дя­ки яким фор­му­є­ться близь­ко 60% ВВП. Все це по­сту­по­во по­зна­чи­ло­ся на за­галь­но­му зро­стан­ні еко­но­мі­ки. У I квар­та­лі 2018 р. ВВП зріс ли­ше на 0,1%. Спо­віль­не­н­ня сві­то­вої еко­но­мі­ки при­зве­ло до па­ді­н­ня екс­пор­ту Ве­ли­ко­бри­та­нії про­тя­гом остан­ніх 2-х квар­та­лів по­спіль.

Ве­ли­ко­бри­та­нії доведеться за­пла­ти­ти від­сту­пні за ви­хід з Єв­ро­со­ю­зу у роз­мі­рі близь­ко 36 млрд фун­тів (47,5 млрд до­ла­рів), якщо на пе­ре­го­во­рах що­до Brexit во­на не змо­же до­мо­ви­ти­ся про укла­де­н­ня тор­го­вель­ної уго­ди. Екс­пер­ти Economist вва­жа­ють ма­ло­ймо­вір­ним сце­на­рій, за яко­го бри­тан­ська еко­но­мі­ка змо­же від­но­ви­ти­ся у ко­ро­ткі тер­мі­ни, що під­твер­джу­є­ться низ­кою тен­ден­цій, які на­мі­ти­ли­ся. Схо­же, Ве­ли­ко­бри­та­нія опи­ни­ла­ся у пас­тці пе­рі­о­ду слаб­ко­го зро­ста­н­ня. Це при то­му, як за­ува­жу­ють бри­тан­ські екс­пер­ти, що Brexit ще на­віть не від­був­ся.

Ви­снов­ки

Оче­ви­дно, що рі­ше­н­ня Ве­ли­ко­бри­та­нії ви­йти з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу ма­ти­ме зна­чний не­га­тив­ний еко­но­мі­чний ефект. Во­но вже обва­ли­ло еко­но­мі­ку кра­ї­ни на 2,5%. Про це свід­чить звіт ана­лі­ти­чно­го цен­тру «Центр єв­ро­пей­ської ре­фор­ми». Згі­дно з да­ни­ми до­слі­дже­н­ня, що­рі­чні втра­ти еко­но­мі­ки Ве­ли­ко­бри­та­нії ста­нов­лять 26 млрд фун­тів стер­лін­гів, що екві­ва­лен­тно 500 млн фун­тів стер­лін­гів на ти­ждень, при цьо­му ще на­віть не по­ки­нув­ши ЄС.

Бри­та­нія є кра­ї­ною з еко­но­мі­кою, яка най­більш по­віль­но роз­ви­ва­є­ться. Так, з 2016 р. бри­тан­ська еко­но­мі­ка зро­сла на 3,1%. Во­дно­час се­ре­дній по­ка­зник 22-х най­більш роз­ви­не­них кра­їн за вка­за­ний пе­рі­од ста­но­вить 5,2%. Очі­ку­є­ться, що Лон­дон і Брюс­сель у жов­тні-ли­сто­па­ді 2018 р. за­вер­шать пе­ре­го­во­ри та узго­дять до­мов­ле­но­сті про ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії з ЄС. Лон­дон має на­мір офі­цій­но за­вер­ши­ти про­цес ви­хо­ду з Єв­ро­со­ю­зу 29.03.2019 р.

Що сто­су­є­ться те­ми прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, то пі­сля Brexit за­ли­ша­є­ться ба­га­то пи­тань. То­му впро­довж пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду пра­во­вла­сни­кам ре­ко­мен­ду­є­ться про­ана­лі­зу­ва­ти та опти­мі­зу­ва­ти стра­те­гію охо­ро­ни й за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Ген­на­дій Г ій АНДРОЩУК АНДРОЩУК, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН Укра­ї­ни, к.е.н., до­цент

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.