Cмарт-кон­тра­кти: в чо­му ро­дзин­ка?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Ві­ктор МО­РОЗ, ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex

Одним з го­лов­них трен­дів сучасної ци­ві­лі­за­ції є ді­джи­та­лі­за­ція. Укра­ї­на на­ма­га­є­ться не від­ста­ва­ти від ін­ших, то­му Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни схва­лив Кон­це­пцію роз­ви­тку ци­фро­вої еко­но­мі­ки та су­спіль­ства Укра­ї­ни на 2018-2020 рр., клю­чо­вим ме­се­джем якої є ви­зна­че­н­ня мас­шта­бу й тем­пу ци­фро­вих транс­фор­ма­цій як основ­них ха­ра­кте­ри­стик еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку. Одним із про­я­вів ци­фро­вої еко­но­мі­ки є смарт-кон­тра­кти, що за сво­єю су­т­тю є комп’ютер­ним ал­го­ри­тмом, при­зна­че­ним для укла­де­н­ня та ви­ко­на­н­ня (під­трим­ки) ко­мер­цій­них кон­тра­ктів. Во­ни бу­ли за­по­ча­тко­ва­ні ще у 1996 р. аме­ри­кан­ським вче­ним і кри­пто­гра­фом Ні­ком Са­бо, який ви­зна­чив смар­ткон­тракт як комп’ютер­ний про­то­кол, що на осно­ві ма­те­ма­ти­чних ал­го­ри­тмів са­мо­стій­но про­во­дить опе­ра­ції з пов­ним кон­тро­лем над їх ви­ко­на­н­ням.

Вті­ли­ти те­хно­ло­гію смарт-кон­тра­ктів у жи­т­тя до­зво­ли­ла по­ява те­хно­ло­гії бло­кчейн. Однак якщо по­ча­тко­во бло­кчейн був ре­а­лі­зо­ва­ний у ви­гля­ді віль­ної та де­цен­тра­лі­зо­ва­ної ва­лю­ти бі­тко­їн, пов­на ре­а­лі­за­ція смарт-кон­тра­ктів ста­ла мо­жли­вою за по­яви про­е­кту Ethereum (Ефі­рі­ум). В чо­му ж ро­дзин­ка смарт-кон­тра­ктів?

Смарт-кон­тракт – це еле­ктрон­ний ал­го­ритм або умо­ва, за умо­ви ви­ко­нан­ні яко­го (якої) сто­ро­ни мо­жуть обмі­ню­ва­ти­ся цін­ни­ми па­пе­ра­ми, акці­я­ми, ру­хо­мим і не­ру­хо­мим май­ном та ін­ши- ми акти­ва­ми. Для ре­а­лі­за­ції ро­зум­но­го до­го­во­ру по­трі­бна де­цен­тра­лі­зо­ва­на ме­ре­жа, уча­сни­ки якої ма­ють рів­ні пра­ва. При цьо­му для роз­ра­хун­ків за смарт-кон­тра­кта­ми ви­ко­ри­сто­ву­є­ться та­кий фі­нан­со­вий ін­стру­мент як кри­пто­ва­лю­та.

Смарт-кон­тракт має стан­дар­тний на­бір об’єктів:

• під­пи­сан­ти – уча­сни­ки до­го­во­ру, які під­твер­джу­ють свою участь еле­ктрон­ним під­пи­сом;

• пре­дмет до­го­во­ру – об’єкт, який зна­хо­ди­ться все­ре­ди­ні ро­зум­но­го до­го­во­ру (на­при­клад, кри­пто­ва­лю­та) або до яко­го про­гра­ма має без­пе­ре­шко­дний до­ступ без уча­сті лю­ди­ни;

• умо­ви – ал­го­ритм у ви­гля­ді чі­тко­го ма­те­ма­ти­чно­го опи­су, який має зро­зумі­лу ло­гі­ку та по­слі­дов­ність.

Ро­зум­ні до­го­во­ри мо­жна по­ді­ли­ти на та­кі гру­пи:

• па­пе­ро­ва (еле­ктрон­на) фор­ма з ав­то­ма­ти­зо­ва­ною си­сте­мою гро­шо­вих тран­за­кцій;

• па­пе­ро­ва (еле­ктрон­на) фор­ма з еле­мен­та­ми, які ви­ко­ну­ю­ться в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі;

• па­пе­ро­ва (еле­ктрон­на) фор­ма та її то­чна ко­пія, яка за­пи­са­на комп’ютер­ним ко­дом;

• до­го­вір пов­ні­стю у фор­мі комп’ютер­ної про­гра­ми.

Па­пе­ро­ва (еле­ктрон­на) фор­ма з ав­то­ма­ти­зо­ва­ною си­сте­мою гро­шо­вих тран­за­кцій є ши­ро­ко роз­по­всю­дже­ною як у сві­ті, так і в Укра­ї­ні. Цей до­го­вір пра­цює зав­дя­ки ме­ха­ні­зму за­мо­роз­ки ко­штів на ра­хун­ку пла­тни­ка та їх ав­то­ма­ти­чно­го спи­са­н­ня на ко­ристь отри­му­ва­ча пі­сля на­ста­н­ня об­умов­ле­ної об­ста­ви­ни. Під­пи­са­н­ня та­ко­го до­го­во­ру мо­жли­ве еле­ктрон­но-ци­фро­вим під­пи­сом. Зокре­ма, так пра­цю­ють до­го­во­ри, які по­ста­чаль­ни­ки де­яких по­слуг (у то­му чи­слі й кре­ди­тно-фі­нан­со­вих) про­по­ну­ють на сво­їх веб-сай­тах.

Ав­то­ма­ти­чне ви­ко­на­н­ня пев­них умов кон­тра­кту при­та­ман­не для бан­ків та ін­ших кре­ди­тно-фі­нан­со­вих уста­нов, які на­да­ють свої по­слу­ги на­се­лен­ню. Зокре­ма, іден­ти­фі­ка­ція клі­єн­тів, прийня­т­тя рі­ше­н­ня що­до ви­да­чі кре­ди­тів, роз­ра­ху­нок штра­фних сан­кцій мо­жуть від­бу­ва­ти­ся в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі.

Якщо пев­ний про­цес мо­жна роз­кла­сти на ал­го­ри­тми, йо­го ціл­ком мо­жли­во ав­то­ма­ти­зу­ва­ти та за­пи­са­ти у ви­гля­ді про­грам­но­го комп’ютер­но­го ко­ду. Однак по­стає пи­та­н­ня що­до здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків за до­го­во­ром, кон­тро­лю яко­сті ви­ко­на­н­ня умов до­го­во­ру та мо­жли­во­сті за­хи­сту по­ру­ше­них прав у ра­зі не­на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня умов до­го­во­ру.

Ці­ка­вим при­кла­дом вда­лої ре­а­лі­за­ції смарт-кон­тра­кту є по­став­ка ба­вов­ни з США до Ки­таю, яка бу­ла здій­сне­на без уча­сті лю­ди­ни ком­па­ні­я­ми Commonwealth Bank of Australia, Wells Fargo та Brighann Cotton у 2016 р., в ме­жах якої 88 тю­ків ба­вов­ни на су­му 35 тис. до­ла­рів США бу­ли пе­ре­ве­зе­ні між кон­ти­нен­та­ми кон­тей­не­ро­во­зом Marie Schulte.

Ре­а­лі­за­ція смарт-кон­тра­кту в цьо­му пе­ре­ве­зен­ні ґрун­ту­ва­ла­ся на ви­ко­ри­стан­ні акре­ди­ти­ву як пла­те­жу, га­ран­то­ва­но­го бан­ком, який від­бу­ва­є­ться пі­сля ви­ко­на­н­ня сто­ро­на­ми умов кон­тра­кту, в за­кри­тій роз­по­ді­ле­ній бух­гал­тер­ській про­гра­мі, яку ви­ко­ри­сто­ву­вав про­да­вець Brighann Cotton, по­ку­пець Brighann Cotton Marketing Australia та бан­ки Wells Fargo та Commonwealth Bank.

Си­сте­ма, че­рез яку здій­сню­ва­ла­ся ре­а­лі­за­ція смарт-кон­тра­кту, син­хро­ні­зу­ва­ла­ся, збе­рі­га­ю­чи та ши­фру­ю­чи остан­ні да­ні за кон­тра­ктом та­ким чи­ном, що всі сто­ро­ни отри­му­ва­ли онов­ле­ні да­ні що­до уго­ди. Суть її ро­бо­ти по­ля­га­ла в то­му, що рі­зні ста­дії ви­ко­на­н­ня кон­тра­кту бу­ли за­ко­до­ва­ні в ро­зум­но­му до­го­во­рі. Як тіль­ки ви­ко­ну­ва­ли­ся пев­ні умо­ви, за­пу­ска­ла­ся но­ва ста­дія. При цьо­му пе­ре­мі­ще­н­ня то­ва­рів від­сте­жу­ва­ло­ся за до­по­мо­гою GPS, а для кон­тро­лю за ста­ном то­ва­ру ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся спе­ці­аль­ні да­тчи­ки. Та­ким чи­ном, як тіль­ки ба­вов­на бу­ла до­став­ле­на до ки­тай­сько­го пор­ту, смарт-кон­тракт оно­вив­ся, вла­сник то­ва­ру змі­нив­ся, а пла­тіж бу­ло ав­то­ри­зо­ва­но. Як­би да­тчи­ки за­фі­ксу­ва­ли від­хи­ле­н­ня від вста­нов­ле­них по­ка­зни­ків во­ло­го­сті та тем­пе­ра­ту­ри, стра­хо­ва ком­па­нія бу­ла б по­ві­дом­ле­на про мо­жли­ве на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку. В цій уго­ді пла­тіж бу­ло здій­сне­но зав­дя­ки бло­кчейн-си­сте­мі та за­без­пе­че­но ком­па­ні­єю Skuchain Brackets.

За­га­лом ре­а­лі­за­ція муль­ти­ю­рис­ди­кцій­ної мор­ської по­став­ки че­рез ме­ха­нізм смарт-кон­тра­кту до­зво­лив зна­чно змен­ши­ти ри­зи­ки по­ми­лок та ско­ро­ти­ти до хви­лин про­це­си, які зай- ма­ли кіль­ка днів. Во­дно­час сто­ро­ни уго­ди ма­ли мо­жли­вість отри­му­ва­ти онов­ле­н­ня ві­до­мо­стей що­до пе­ре­бі­гу ви­ко­на­н­ня кон­тра­ктів у ре­аль­но­му ча­сі, уни­кну­ти ри­зи­ків під­ро­бле­н­ня або ви­кра­де­н­ня до­ку­мен­тів, які існу­ва­ли ви­клю­чно в без­до­ку­мен­тар­ній фор­мі, а та­кож за­хи­сти­ти свої ін­те­ре­си від мо­жли­вих про­я­вів ша­храй­ства.

Однак для пра­виль­ної ро­бо­ти ро­зум­но­го до­го­во­ру не­об­хі­дні до­сто­вір­ні та пов­ні ві­до­мо­сті. Для їх за­без­пе­че­н­ня впро­ва­дже­но та­кий ін­стру­мент як «ора­кул», який за за­пи­том кон­тра­кту по­ви­нен на­да­ти від­по­від­но­сті ві­до­мо­сті з оф­фчей­ну сві­ту. Скла­дність з ви­бо­ром до­сто­вір­них та пов­них дже­рел ін­фор­ма­ції пе­ре­шко­джає по­пу­ля­ри­за­ції смарт-кон­тра­ктів.

Ще одні­єю ва­дою смарт-кон­тра­ктів є не­об­хі­дність ви­кла­сти всі умо­ви кон­тра­кту шля­хом ма­те­ма­ти­чно­го опи­су та на­да­ти їм чі­тку ло­гі­ку ви­ко­на­н­ня, адже клю­чо­вий прин­цип ро­зум­но­го до­го­во­ру по­ля­гає у пов­ній ав­то­ма­ти­за­ції та до­сто­вір­но­сті ви­ко­на­н­ня до­го­вір­них від­но­син. Щоб роз­кла­сти всі вза­є­мо­від­но­си­ни між лю­дьми та бі­зне­сом до ма­те­ма­ти­чних фор­мул, не­об­хі­дно ба­га­то ча­су та на­ви­чок.

Та­кож по­стає су­то юри­ди­чне пи­та­н­ня. Чи мо­жна вва­жа­ти смарт-кон­тра­кти до­го­во­ра­ми в пра­во­во­му сен­сі? Який пра­во­по­ря­док по­ви­нен за­сто­со­ву­ва­ти­ся для та­ких від­но­син? Як та які нор­ми по­трі­бно за­сто­со­ву­ва­ти для ре­гу­лю­ва­н­ня від­но­син за смарт-кон­тра­ктом? Як ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня що­до опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів, отри­ма­них від ви­ко­на­н­ня смарт-кон­тра­кту? Як при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті сто­ро­ну, вин­ну у не­ви­ко­нан­ні або не­на­ле­жно­му ви­ко­нан­ні смарт-кон­тра­кту? Че­рез від­су­тність нор­ма­тив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня смар­ткон­тра­ктів в Укра­ї­ні всі ці пи­та­н­ня по­ки що за­ли­ша­ю­ться без від­по­від­ей.

Маю під­ста­ви вва­жа­ти, що вже най­ближ­чим ча­сом смарт-кон­тра­кти бу­дуть па­нів­ним ін­стру­мен­том бі­зне­сві­дно­син, а юри­стам по­трі­бно ма­ти не ли­ше від­мін­не зна­н­ня пра­ва, але й ро­зу­мі­н­ня ма­те­ма­ти­чних про­це­сів. Спо­ді­ва­ю­ся, що до цьо­го ча­су за­ко­но­да­вець змо­же за­кла­сти в за­ко­но­дав­стві Укра­ї­ни ефе­ктив­ні ме­ха­ні­зми ре­гу­лю­ва­н­ня вза­є­мо­від­но­син уча­сни­ків смарт-кон­тра­ктів та ді­є­ві ін­стру­мен­ти за­хи­сту їхніх прав.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.