«Най­біль­ше ме­не на­ди­ха­ють лю­ди», – Ігор Гай­дай

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ АРТАСТЕРС -

07.11.2018 р. юри­ди­чна фір­ма «Астерс» спіль­но з Аме­ри­кан­сько-Укра­їн­ською Ді­ло­вою Ра­дою (USUBC) в ме­жах про­е­кту «Ар­тАстерс» про­ве­ла пре­зен­та­цію ви­став­ки ро­біт одно­го з най­ві­до­мі­ших фо­то­гра­фів Укра­ї­ни Іго­ря Гай­дая.

Під час уро­чи­стої це­ре­мо­нії від­кри­т­тя ви­став­ки стар­ший пар­тнер «Астерс» Ар­мен Ха­ча­ту­рян за­зна­чив: «Ігор Гай­дай – зна­ко­ве ім'я в укра­їн­ській фо­то­гра­фії. Ко­жен йо­го про­ект впро­довж двох остан­ніх де­ся­ти­літь був ета­лон­ним зраз­ком то­го, як за до­по­мо­гою ми­сте­цтва най­ви­щої яко­сті мо­жна по­ка­зу­ва­ти Укра­ї­ну сві­то­ві. Без­за­пе­ре­чні про­фе­сій­ні на­ви­чки Іго­ря уні­каль­но по­єд­ну­ю­ться з гли­бин­ним ба­че­н­ням сві­ту в усій йо­го скла­дно­сті, рі­зно­ма­ні­тно­сті та во­дно­час кра­сі. Ім'я Іго­ря та йо­го ро­бо­ти від­по­від­а­ють кон­це­пції про­е­кту «Ар­тАстерс» – де­мон­стру­ва­ти бі­знес-спіль­но­ті най­кра­щі зраз­ки укра­їн­сько­го ми­сте­цтва. Ми ра­ді, що ба­га­то лю­дей змо­жуть по­ба­чи­ти цю ви­став­ку в на­шо­му офі­сі».

Мор­ган Ві­льямс, пре­зи­дент Аме­ри­кан­сько-Укра­їн­ської Ді­ло­вої Ра­ди, ко­мен­тує: «Про­ект «Ар­тАстерс» вже про­тя­гом май­же 10 ро­ків пре­зен­тує ше­дев­ри укра­їн­сько­го ми­сте­цтва бі­знес- се­ре­до­ви­щу. Ко­ло ша­ну­валь­ни­ків про­е­кту вже ви­йшло на між­на­ро­дний рі­вень. У сво­їх ро­бо­тах Ігор Гай­дай зо­бра­жує су­ча­сну Укра­ї­ну, яка на­ре­шті ви­йшла з ті­ні сво­го ми­ну­ло­го. Ми з ра­ді­стю під­три­му­є­мо ви­став­ку одно­го з най­більш ви­зна­чних куль­тур­них ко­мен­та­то­рів на­шо­го ча­су».

За сло­ва­ми ху­до­жни­ка, най­біль­ше йо­го на­ди­ха­ють лю­ди. «За­зви­чай я зні­маю лю­дей, оскіль­ки во­ни ме­не ці­кав­лять най­біль­ше (як ча­сти­на со­ці­у­му та ін­ди­ві­ду­аль­но). Про­ект «РА­ЗОМ.UA» – це ху­до­жнє, а не на­у­ко­ве до­слі­дже­н­ня. Це спро­ба про­ни­кну­ти та від­чу­ти ба­ланс між ін­ди­ві­ду­у­мом і гру­пою лю­дей. Лю­ди – це со­ці­аль­ні істо­ти, то­му, з одно­го бо­ку, без со­ці­у­му ми не мо­же­мо ре­а­лі­зу­ва­ти­ся, а з ін­шо­го бо­ку, у нас є якісь ме­жі до­зво­ле­но­го про­ни­кне­н­ня су­спіль­ства у при­ва­тне жи­т­тя».

Окрім то­го, ми­тець за­зна­чив, що на­ди­ха­є­ться не ли­ше лю­дьми, але й тво­рі­н­ня­ми при­ро­ди. «В мо­їй твор­чо­сті є та­кож мо­мент кон­ста­та­ції не­пе­ре­вер­ше­но­сті при­ро­дно­го ди­зай­ну. Тоб­то те, що не є спра­вою рук лю­ди­ни. Чим біль­ше я спо­сте­рі­гаю, роз­гля­даю ці ре­чі, тим біль­ше пе­ре­ко­ну­ю­ся у сво­їй кре­а­ціо­ніст­ській, а не ево­лю­ціо­ніст­ській по­зи­ції», – під­кре­слив Ігор Гай­дай.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.