Тест на кри­ти­ку:

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ АРТАСТЕРС -

Се­ред тем, які най­ча­сті­ше зді­йма­ють га­ря­чі дис­ку­сії у про­фе­сій­ній адво­кат­ській спіль­но­ті, клю­чо­ве мі­сце по­сі­дає сво­бо­да ви­слов­лю­ва­н­ня, ре­а­лі­за­ція прин­ци­пів че­сно­сті й до­бро­по­ря­дно­сті, не­д­опу­ще­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів та за­без­пе­че­н­ня га­ран­тій адво­кат­ської ді­яль­но­сті.

На но­вий рі­вень дис­ку­сію ви­ве­ли ор­га­ні­за­то­ри кон­фе­рен­ції «Адво­кат­ська ети­ка: зна­йти ви­хід з ла­бі­рин­ту», яка від­бу­ла­ся в Ки­є­ві на­при­кін­ці жов­тня. За­хід про­йшов у ме­жах Про­гра­ми «Адво­кат Май­бу­тньо­го» за під­трим­ки По­соль­ства Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки в Укра­ї­ні.

У дис­ку­сії взя­ли участь: ві­це-пре­зи­дент Асо­ці­а­ції адво­ка­тів ФРН, го­ло­ва ні­ме­цької де­ле­га­ції у CCBE, до­ктор Кла­у­дія Зай­бель; адво­кат су­до­вої пра­кти­ки в Howard & Howard PLLC (США) Джон Стай­гер; фе­де­раль­ний про­ку­рор США, ра­дник з пра­во­вих пи­тань По­соль­ства США в Укра­ї­ні Пі­тер Ярош; ві­це-пре­зи­дент Спіл­ки адво­ка­тів Укра­ї­ни, екс­перт Про­гра­ми «Адво­кат Май­бу­тньо­го» Оль­га Жу­ков­ська. Мо­де­ру­вав дис­ку­сію Ан­дрій Ко­стін, за­сту­пник го­ло­ви Ра­ди адво­ка­тів Оде­ської обла­сті, член Ра­ди Між­на­ро­дної асо­ці­а­ції юри­стів (IBA), екс­перт Про­гра­ми «Адво­кат Май­бу­тньо­го». Він сфор­му­лю­вав низ­ку пи­тань, які є най­більш акту­аль­ним для адво­кат­ської спіль­но­ти в кон­текс­ті пра­вил адво­кат­ської ети­ки, а та­кож по­ці­ка­вив­ся дум­кою екс­пер­тів та пра­кти­кою, яка уко­ре­ни­ла­ся в їхніх юрис­ди­кці­ях.

Чи мо­жуть адво­ка­ти кри­ти­ку­ва­ти рі­ше­н­ня ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та ін­ші ор­га­ни си­сте­ми пра­во­су­д­дя?

Не­за­ле­жність адво­ка­та є не­об­хі­дною умо­вою для за­хи­сту прав гро­ма­дян у де­мо­кра­ти­чно­му су­спіль­стві. Не­об­хі­дність збе­ре­же­н­ня не­за­ле­жно­сті адво­ка­та від дер­жа­ви та її ор­га­нів (зокре­ма, від пра­во­охо­рон­ної та су­до­вої си­сте­ми), від клі­єн­та та ін­ших осіб у про­це­сі здій­сне­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті не ви­кли­кає сум­ні­вів. При цьо­му нор­ми про­фе­сій­ної ети­ки, які ре­гу­лю­ють пра­ви­ла вза­є­мин між адво­ка­том та адво­ка­ту­рою як ін­сти­ту­ці­єю, мо­жуть ви­зна­ча­ти кри­ти­ку ді­яль­но­сті адво­ка­ту­ри або рі­шень ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня з бо­ку адво­ка­та як по­ру­ше­н­ня пра­вил про­фе­сій­ної ети­ки, на­при­клад, якщо та­ка кри­ти­ка «під­ри­ває ав­то­ри­тет адво­ка­ту­ри».

З огля­ду на за­зна­че­не, чи мо­жна вва­жа­ти та­ке обме­же­н­ня кри­ти­ки адво­ка­том адво­ка­ту­ри як ін­сти­ту­ції за­гро­зою не­за­ле­жно­сті адво­ка­та? Яка по­зи­ція мі­жна­ро­дно­го адво­кат­ської спіль­но­ти та між­на­ро­дних су­до­вих ор­га­нів (ECHR, ECJ) що­до ви­зна­че­н­ня меж допу­сти­мої кри­ти­ки адво­ка­та­ми ор­га­нів адво­ка­ту­ри? Чи не ста­но­вить за­гро­зу для адво­ка­ту­ри як ін­сти­ту­ції вну­трі­шня дис­ку­сія та кри­ти­ка, на­віть якщо во­на має до­ста­тньо бо­лю­чий ха­ра­ктер?

«Якщо кри­ти­ка ді­яль­но­сті ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня мо­же при­зве­сти до при­тя­гне­н­ня до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті, без­пе­ре­чно, це є обме­же­н­ням не­за­ле­жно­сті адво­ка­тів. Я ду­маю, що це оче­ви­дно», – за­зна­чи­ла Кла­у­дія Заль­бель. Якщо адво­кат мо­же бу­ти по­ка­ра­ний за кри­ти­ку ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, це ство­рює обме­же­н­ня для про­фе­сії. До то­го ж це скла­дає по­ру­ше­н­ня пра­ва на сво­бо­ду сло­ва, яке за­крі­пле­но в Кон­сти­ту­ції.

Кла­у­дія Заль­бель на­ве­ла де­кіль­ка рі­шень Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни, в яких адво­ка­тів пе­ре­слі­ду­ва­ли ор­га­ни са­мов­ря­ду­ва­н­ня або ор­га­ни кри­мі­наль­ної юсти­ції за їхні ви­слов­лю­ва­н­ня. Одне з та­ких рі­шень да­ту­є­ться кві­тнем 2018 р. у спра­ві, яка роз­гля­да­ла­ся в Азер­бай­джа­ні. Адво­кат під­дав різ­кій кри­ти­ці суд­дю у спра­ві. Суд вста­но­вив, що це є ча­сти­ною ре­а­лі­за­ції пра­ва на сво­бо­ду сло­ва, то­му адво­кат не мо­же бу­ти при­тя­гну­тий до від­по­від­аль­но­сті за та­ку по­ве­дін­ку.

В ін­шій спра­ві, яка да­ту­є­ться сі­чнем 2018 р. і від­си­лає нас до Сло­ве­нії, адво­кат під­дав кри­ти­ці ро­бо­ту екс­пер­та в су­ді. Він за­явив, що екс­перт по­во­ди­ться, як шар­ла­тан. Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни зно­ву по­ста­но­вив, що дії адво­ка­та не ви­хо­дять за по­ня­т­тя сво­бо­ди сло­ва. Адво­кат по­кли­ка­ний за­хи­ща­ти ін­те­ре­си клі­єн­та. То­му не­зва­жа­ю­чи на гра­дус кри­ти­ки, во­на є допу­сти­мою, до­по­ки ба­зу­є­ться на фа­ктах, а не на без­під­став­них обви­ну­ва­че­н­нях.

Фі­гу­ран­том ще одні­єї спра­ви, яка роз­гля­да­ла­ся у 2016 р. в Іспа­нії, став адво­кат, який роз­кри­ти­ку­вав ро­бо­ту суд­ді в за­сі­дан­ні. Адво­кат на­по­ля­гав, що су­д­дя є за­ан­га­жо­ва­ною осо­бою та має кон­флікт ін­те­ре­сів. У цьо­му ви­пад­ку Суд та­кож став на бік адво­ка­та, ква­лі­фі­ку­вав­ши йо­го за­яви як ре­а­лі­за­цію пра­ва на сво­бо­ду сло­ва. Адво­кат має пра­во по­ві­дом­ля­ти в су­ді будь-яку ін­фор­ма­цію,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.