За­сто­су­ва­н­ня адмі­на­ре­шту ко­штів: чи все так про­сто?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Від­по­від­но до ст. 19 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди та ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, їх по­са­до­ві осо­би зо­бов'яза­ні ді­я­ти ли­ше на під­ста­ві, в ме­жах пов­но­ва­жень та у спо­сіб, що пе­ред­ба­че­ні Кон­сти­ту­ці­єю та за­ко­на­ми Укра­ї­ни. Окрім про­це­су­аль­них обме­жень під­став, що­до яких кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни мо­жуть звер­та­ти­ся до су­ду, пов­но­ва­же­н­ня кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів обме­же­ні ви­мо­га­ми ма­те­рі­аль­но­го пра­ва, що мі­стя­ться в По­да­тко­во­му ко­де­ксі Укра­ї­ни від 02.12.2010 р. №2755-VI (да­лі – ПК Укра­ї­ни).

Згі­дно з пп. 20.1.33 п. 20.1 ст. 20 ПК Укра­ї­ни, кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни ма­ють пра­во звер­та­ти­ся до су­ду що­до на­кла­де­н­ня аре­шту на ко­шти та ін­ші цін­но­сті, що зна­хо­дя­ться в бан­ку, пла­тни­ка по­да­тків, який має по­да­тко­вий борг, якщо у та­ко­го пла­тни­ка по­да­тків від­су­тнє май­но та/ або йо­го ба­лан­со­ва вар­тість мен­ша ніж су­ма по­да­тко­во­го бор­гу, та/або та­ке май­но не мо­же бу­ти дже­ре­лом по­га­ше­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу.

От­же, вар­то за­зна­чи­ти, що ст. 20 ПК Укра­ї­ни як ма­те­рі­аль­на нор­ма, яка на­ді­ляє кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни пов­но­ва­же­н­ня­ми у ви­гля­ді «звер­та­ти­ся до су­ду» та за пев­ним ви­ня­тком, не кон­кре­ти­зує про­це­су­аль­ну фор­му та­ко­го звер­не­н­ня: із за­явою, по­зов­ною за­явою чи ін­шим про­це­су­аль­ним до­ку­мен­том. Пов­но­ва­же­н­ня кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну ма­ють ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся в ме­жах кон­кре­тної про­це­ду­ри. Про­те у про­це­су­аль­них нор­мах, які без­по­се­ре­дньо ви­зна­ча­ють пев­ну про­це­ду­ру, по­вин­на бу­ти по­ді­бна кон­кре­ти­за­ція.

Єди­ним ви­ня­тком є п. 87.11 ст. 87 ПК Укра­ї­ни, який пря­мо пе­ред­ба­чає, що ор­ган стя­гне­н­ня звер­та­є­ться до су­ду з по­зо­вом про стя­гне­н­ня су­ми по­да­тко­во­го бор­гу пла­тни­ка по­да­тку – фі­зи­чної осо­би. Стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу за рі­ше­н­ням су­ду здій­снює дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба від­по­від­но до за­ко­ну про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня.

З огля­ду на за­зна­че­не, з’яви­ла­ся по­тре­ба де­таль­но­го до­слі­дже­н­ня ко­ре­ля­ції між нор­ма­ми ПК Укра­ї­ни, що ви­зна­ча­ють пов­но­ва­же­н­ня кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів з при­во­ду стя­гне­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу, та по­ло­же­н­ня­ми КАС Укра­ї­ни від 06.07.2005 р. №2747-IV (да­лі – КАС Укра­ї­ни) за­га­лом і ст. 283 КАС Укра­ї­ни зокре­ма.

Від­по­від­но до ч. 1 ст. 283 КАС Укра­ї­ни, про­ва­дже­н­ня у спра­вах за звер­не­н­ням ор­га­нів до­хо­дів і збо­рів у про­це­сі здій­сне­н­ня ви­зна­че­них за­ко­ном пов­но­ва­жень про­во­ди­ться на під­ста­ві за­яви та­ких ор­га­нів що­до:

• зу­пи­не­н­ня ви­да­тко­вих опе­ра­цій пла­тни­ка по­да­тків на ра­хун­ках пла­тни­ка по­да­тків;

• під­твер­дже­н­ня об­ґрун­то­ва­но­сті адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту май­на пла­тни­ка по­да­тків;

• на­да­н­ня до­зво­лу на по­га­ше­н­ня усі­єї су­ми по­да­тко­во­го бор­гу за ра­ху­нок май­на пла­тни­ка по­да­тків, що пе­ре­бу­ває у по­да­тко­вій за­ста­ві;

• зо­бов’яза­н­ня ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства про­ве­сти ін­вен­та­ри­за­цію основ­них фон­дів, то­вар­но-ма­те­рі­аль­них цін­но­стей, які пе­ре­бу­ва­ли або пе­ре­бу­ва­ють під ми­тним кон­тро­лем чи ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся цим під­при­єм­ством ра­зом із то­ва­ра­ми, які бу­ли по­мі­ще­ні у від­по­від­ний ми­тний ре­жим;

• стя­гне­н­ня ко­штів за по­да­тко­вим бор­гом;

• зо­бов’яза­н­ня пла­тни­ка по­да­тків, який має по­да­тко­вий борг, укла­сти до­го­вір що­до пе­ре­ве­де­н­ня пра­ва ви­мо­ги де­бі­тор­ської за­бор­го­ва­но­сті цьо­го пла­тни­ка на ор­ган до­хо­дів і збо­рів.

Нор­ми ст. 283 КАС Укра­ї­ни не ви­зна­ча­ють про­це­су­аль­ної фор­ми звер­не­н­ня кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну до су­ду з ви­мо­гою про на­кла­да­н­ня аре­шту на ко­шти та ін­ші цін­но­сті пла­тни­ка по­да­тків, які зна­хо­дя­ться в бан­ку, а та­кож не вста­нов­лю­ють під­став для звер­не­н­ня до су­ду з та­кою ви­мо­гою. Та­ким чи­ном, кон­тро­лю­ю­чий ор­ган має пра­во звер­ну­ти­ся з та­кою ви­мо­гою в по­ряд­ку по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня. Цей факт під­твер­джу­є­ться, зокре­ма, п. 3 розд. VII на­ка­зу Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни від 14.07.2017 р. №632 «Про за­твер­дже­н­ня По­ряд­ку за­сто­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту май­на пла­тни­ка по­да­тків». З ме­тою за­сто­су­ва­н­ня аре­шту ко­штів на ра­хун­ку пла­тни­ка по­да­тків кон­тро­лю­ю­чий ор­ган по­дає до су­ду по­зов­ну за­яву в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му Ко­де­ксом адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни, у день прийня­т­тя рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту май­на пла­тни­ка по­да­тків.

Ви­ді­ли­мо з нор­ми пп. 20.1.33 п. 20.1 ст. 20 ПК Укра­ї­ни основ­ні стру­ктур­ні еле­мен­ти:

• кон­тро­лю­ю­чий ор­ган має пра­во звер­ну­ти­ся до су­ду з ви­мо­гою на­кла­да­н­ня аре­шту на ко­шти та ін­ші цін­но­сті пла­тни­ка по­да­тків, які зна­хо­дя­ться в бан­ку;

• пра­во­ві під­ста­ви для та­ко­го звер­не­н­ня: або на­яв­ність по­да­тко­во­го бор­гу, якщо у та­ко­го пла­тни­ка по­да­тків від­су­тнє май­но та/або йо­го ба­лан­со­ва вар­тість є мен­шою ніж су­ма по­да­тко­во­го бор­гу, та/або та­ке май­но не мо­же бу­ти дже­ре­лом по­га­ше­н­ня по­да­тко­во­го бор­гу.

За­зна­че­на за­ко­но­дав­ча нор­ма ма­те­рі­аль­но­го пра­ва одно­ча­сно вста- нов­лює пра­во по­да­тко­во­го ор­га­ну на звер­не­н­ня до су­ду з ви­мо­гою про на­кла­де­н­ня аре­шту на ко­шти пла­тни­ка по­да­тків та під­ста­ви для ре­а­лі­за­ції цьо­го пов­но­ва­же­н­ня. Під­ста­ви для за­сто­су­ва­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го аре­шту май­на та аре­шту ко­штів на ра­хун­ках пла­тни­ка по­да­тків є уні­вер­саль­ни­ми та ви­зна­че­ні ст. 94 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Від­по­від­но до п. 94.1 ст. 94 ПК Укра­ї­ни, адмі­ні­стра­тив­ний арешт май­на пла­тни­ка по­да­тків є ви­ня­тко­вим спосо­бом за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня пла­тни­ком по­да­тків йо­го обов'яз­ків, ви­зна­че­них за­ко­ном. Згі­дно з п. 94.4 ст. 94 ПК Укра­ї­ни, кон­тро­лю­ю­чий ор­ган мо­же на­кла­сти арешт на будь-яке май­но пла­тни­ка по­да­тків, окрім май­на, на яке не мо­же бу­ти звер­не­но стя­гне­н­ня від­по­від­но до за­ко­ну, а та­кож ко­штів на ра­хун­ку пла­тни­ка по­да­тків.

По­ло­же­н­ня­ми пп. 94.6.2 п. 94.6 ст. 94 ПК Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но, що арешт ко­штів на ра­хун­ку пла­тни­ка по­да­тків здій­сню­є­ться ви­клю­чно на під­ста­ві рі­ше­н­ня су­ду шля­хом звер­не­н­ня кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну до су­ду. На від­мі­ну від аре­шту май­на, яке згі­дно з п. 94.10 ст. 94 ПК Укра­ї­ни на­кла­да­є­ться рі­ше­н­ням ке­рів­ни­ка (йо­го за­сту­пни­ка або упов­но­ва­же­ної осо­би) кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну, об­ґрун­то­ва­ність яко­го про­тя­гом 96 го­дин має бу­ти пе­ре­ві­ре­на су­дом.

Тоб­то на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні по­ло­же­н­ня­ми норм по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства роз­рі­знен­ні пра­во­ві по­ня­т­тя що­до аре­шту май­на та аре­шту ко­штів, що зна­хо­дя­ться в бан­ків­ських уста­но­вах пла­тни­ка по­да­тків.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що ко­шти та­кож є скла­до­вою май­на пла­тни­ка по­да­тків, що скла­дає за­галь­ний об'єкт, во­дно­час має свої осо­бли­во­сті та рі­зни­цю ви­ни­кне­н­ня під­став для вчи­не­н­ня від­по­від­них дій, пов'яза­них зі вста­нов­ле­н­ням пев­но­го ви­ду обме­же­н­ня що­до та­ко­го май­на (ко­штів), у ви­гля­ді аре­шту, а та­кож мо­жли­вим по­ряд­ком йо­го за­сто­су­ва­н­ня. Оби­два ви­ди аре­шту від­рі­зня­ю­ться про­це­ду­рою за­сто­су­ва­н­ня: за рі­ше­н­ням ке­рів­ни­ка по­да­тко­во­го ор­га­ну (що­до май­на, від­мін­но­го від ко­штів) або за рі­ше­н­ням су­ду (арешт ко­штів). Са­ме то­му існує рі­зна пра­во­ва при­ро­да ви­ни­кне­н­ня та ре­гу­лю­ва­н­ня цих пре­дме­тів, які не мо­жна вва­жа­ти то­то­жни­ми в ме­жах спір­них пра­во­від­но­син.

Ана­лі­зу­ю­чи по­ло­же­н­ня ст. 94 ПК Укра­ї­ни, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що арешт ко­штів на ра­хун­ках пла­тни­ка є спе­ці­аль­ною про­це­ду­рою за­галь­но­го аре­шту май­на, яка від­рі­зня­є­ться про­це­сом за­сто­су­ва­н­ня, під­ста­ва­ми то­що.

Ко­стян­тин К ЧАРТОРИЙСЬКИЙ, ЧАРТОРИЙСЬКИЙ екс­перт Taxlink

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.