Хто ви­нен: від­по­від­аль­ність авіа­пе­ре­ві­зни­ків пе­ред па­са­жи­ра­ми

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю | ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Аві­а­цій­ні пе­ре­ве­зе­н­ня ві­ді­гра­ють зна­чну роль у між­дер­жав­но­му пе­ре­ве­зен­ні лю­дей, а та­кож за­без­пе­чу­ють мо­жли­вість на­ла­шту­ва­ти та роз­ви­ва­ти зв’яз­ки фа­кти­чно з усі­ма дер­жа­ва­ми. Аві­а­цій­ним транс­пор­том пе­ре­во­зять не ли­ше па­са­жи­рів та їхній ба­гаж, але й ван­та­жі. В ме­жах ці­єї стат­ті ро­з­гля­не­мо пра­кти­чні аспе­кти від­по­від­аль­но­сті авіа­пе­ре­ві­зни­ків пе­ред па­са­жи­ра­ми.

Нор­ма­тив­не ре­гу­лю­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті авіа­пе­ре­ві­зни­ків пе­ред па­са­жи­ра­ми здій­сню­є­ться низ­кою між­на­ро­дних нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів: Кон­вен­ція про між­на­ро­дну ци­віль­ну авіа­цію (Чи­казь­ка кон­вен­ція); Кон­вен­ція для уні­фі­ка­ції де- яких пра­вил, що сто­су­ю­ться між­на­ро­дних по­ві­тря­них пе­ре­ве­зень від 12.10.1929 р. (Вар­шав­ська Кон­вен­ція 1929 р.); Про­то­кол про по­прав­ки до Кон­вен­ції для уні­фі­ка­ції де­яких пра­вил, що сто­су­ю­ться між­на­ро­дних по­ві­тря­них пе­ре­ве­зень (Га­азь­кий Про­то­кол 1955 р.); Кон­вен­ція про уні­фі­ка­цію де­яких пра­вил між­на­ро­дних по­ві­тря­них пе­ре­ве­зень (Мон­ре­аль­ська кон­вен­ція 1999 р.). Окрім то­го, ре­гу­лю­ва­н­ня здій­сню­є­ться ві­тчи­зня­ним за­ко­но­дав­ством (По­ві­тря­ний ко­декс Укра­ї­ни, пра­ви­ла авіа­цій­них пе­ре­ве­зень па­са­жи­рів і ба­га­жу), а та­кож вну­трі­шні­ми пра­ви­ла­ми та ін­стру­кці­я­ми авіа­пе­ре­ві­зни­ків.

До­слі­джу­ю­чи пи­та­н­ня від­по­від­аль­но­сті авіа­пе­ре­ві­зни­ків пе­ред па­са­жи­ра­ми, не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти, що аві­а­цій­ні пе­ре­ве­зе­н­ня мо­жуть бу­ти як ко­мер­цій­ни­ми (здій­сню­ю­ться ци­віль­ни­ми по­ві­тря­ни­ми су­дна­ми за пла­ту), так і не­ко­мер­цій­ни­ми (здій­сню­ю­ться дер­жав­ною авіа­ці­єю з не­ко­мер­цій­ною ме­тою).

Фор­ма ви­ко­на­н­ня по­льо­тів

За фор­мою ви­ко­на­н­ня по­льо­ти на по­ві­тря­них лі­ні­ях кла­си­фі­ку­ю­ться на ре­гу­ляр­ні та не­ре­гу­ляр­ні. Ре­гу­ляр­ні по­льо­ти ви­ко­ну­ю­ться від­по­від­но до угод про по­ві­тря­не спо­лу­че­н­ня між дер­жа­ва­ми за за­зда­ле­гідь опу­блі­ко­ва­ним роз­кла­дом, в яко­му за­зна­ча- ється тип лі­та­ка, мар­шрут по­льо­ту, про­мі­жні пун­кти по­са­док, час ви­льо­ту і при­льо­ту в ко­жний пункт мар­шру­ту, ча­сто­та ру­ху. Змі­на цих умов мо­же бу­ти здій­сне­на ли­ше за вза­єм­ною зго­дою дер­жав, між яки­ми на­ла­го­дже­на си­сте­ма авіа­цій­них пе­ре­ве­зень. Не­ре­гу­ляр­ні аві­а­цій­ні пе­ре­ве­зе­н­ня ви­ко­ну­ю­ться на під­ста­ві спе­ці­аль­них до­зво­лів на ра­зо­ві по­льо­ти та кла­си­фі­ку­ю­ться на до­да­тко­ві, спе­ці­аль­ні та чар­тер­ні.

До­да­тко­ві рей­си – це рей­си, які ви­ко­ну­ю­ться по тих авіа­лі­ні­ях, що й ре­гу­ляр­ні, але за осо­бли­вим роз­кла­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.