Ві­тер змін: що на ча­сі ре­фор­му­ва­н­ня в ін­фра­стру­кту­рі?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ТРАНСПОРТ ТА ІНФРАСТРУКТУРА - Те­тя­на Т ТІТАРЕНКО ТІТАРЕНКО, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮК LeGrant

Онов­ле­н­ня ін­фра­стру­кту­ри в укра­їн­ських мор­ських пор­тах за­ли­ша­є­ться одні­єю з най­го­лов­ні­ших га­лу­зе­вих про­блем. Пі­сля три­ва­лих дис­ку­сій фа­хів­ці ді­йшли ви­снов­ку, що єди­ний мо­жли­вий та ефе­ктив­ний шлях роз­ви­тку по­ту­жно­стей з пе­ре­роб­ки ван­та­жів – це мас­шта­бне за­лу­че­н­ня при­ва­тних ін­ве­сти­цій. На­ра­зі в ре­гіо­нах вже ре­а­лі­зо­ву­ю­ться окре­мі про­е­кти, однак для пов­но­го пе­ре­за­ван­та­же­н­ня по­трі­бно зро­би­ти рі­шу­чий крок – за­твер­ди­ти ді­є­вий ме­ха­нізм дер­жав­но­при­ва­тно­го пар­тнер­ства. Са­ме це ви­кли­кає най­біль­ші тру­дно­щі.

Ще у 2013 р. Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за­кон «Про мор­ські пор­ти», яким бу­ло роз­по­ча­то ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі. Го­спо­дар­ські та адмі­ні­стра­тив­ні фун­кції бу­ло по­ді­ле­но між дер­жав- ни­ми сти­ві­дор­ни­ми ком­па­ні­я­ми та Адмі­ні­стра­ці­єю мор­ських пор­тів. Онов­ле­н­ня по­ту­жно­стей пе­ред­ба­ча­ло­ся зав­дя­ки бур­хли­во­му роз­ви­тку при­ва­тних тер­мі­на­лів. Основ­ним ме­ха­ні­змом бу­ло обра­но кон­це­сію, але пі­сля цьо­го під­го­тов­ка нор­ма­тив­ної ба­зи де­що спо­віль­ни­ла­ся. По­ки що ре­фор­му не вда­ло­ся до­ве­сти до ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня.

На­ве­сні цьо­го ро­ку Пар­ла­мент прийняв у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект №8125 «Про кон­це­сії». Це до­ста­тньо зна­чний крок на шля­ху ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі. До­ку­мент мі­стить та­кі ва­жли­ві по­ло­же­н­ня як мо­жли­вість транс­фор­ма­ції орен­ди в кон­це­сію, пра­во кон­це­сіо­не­ра іні­ці­ю­ва­ти про­ект, за­мі­на кон­це­сіо­не­ра, а та­кож йо­го пра­во іні­ці­ю­ва­ти про­ект.

Однак пар­ла­мен­та­рі по­ки що не по­спі­ша­ють роз­гля­да­ти цей ва­жли­вий для га­лу­зі за­ко­но­про­ект у дру­го­му чи­тан­ні, а от­же, очі­ку­ва­ти на опти­мі­за­цію га­лу­зе­во­го за­ко­но­дав­ства мо­жна що­най­мен­ше в на­сту­пно­му ро­ці. Це не див­но, оскіль­ки не­зва­жа­ю­чи на по­зи­тив­ні мо­мен­ти, в до­ку­мен­ті є пев­ні не­до­лі­ки, які по­тре­бу­ють сер­йо­зно­го до­о­пра­цю­ва­н­ня.

На­сам­пе­ред, це сто­су­є­ться зе­мель­них пи­тань. Ді­лян­ки, на яких по­ви­нен роз­мі­щу­ва­ти­ся май­бу­тній ін­фра­стру­ктур­ний об'єкт, мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти на ба­лан­сі аб­со­лю­тно рі­зних стру­ктур. Мо­же так ста­ти­ся, що рі­ше­н­ня про ре­а­лі­за­цію про­е­кту при­ймає Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри, а зем­лю має на­да­ти обла­сна адмі­ні­стра­ція. Су­пе­реч- ки та пра­во­ві ко­лі­зії не­ми­ну­чі. То­му вар­то бу­ло б де­ле­гу­ва­ти пов­но­ва­же­н­ня з на­да­н­ня те­ри­то­рії одно­му ор­га­ну.

Си­ту­а­ція ускла­дню­є­ться тим, що де­які зем­лі, на­при­клад, роз­та­шо­ва­ні на мор­сько­му дні, не зав­жди ма­ють за­кон­но­го вла­сни­ка, а для отри­ма­н­ня до­зво­лу на бу­дів­ни­цтво гі­дро­те­хні­чних спо­руд по­трі­бно на­да­ва­ти пра­вов­ста­нов­лю­ю­чі до­ку­мен­ти. Це та­кож стри­мує про­ве­де­н­ня мас­шта­бних ро­біт з роз­ви­тку пор­то­вої ін­фра­стру­кту­ри.

Вар­то до­да­ти, що вла­да на­ра­зі не ви­зна­чи­ла ме­жі те­ри­то­рій мор­ських пор­тів. Ли­ше на­ве­сні 2017 р. Мі­ніс- тер­ство ін­фра­стру­кту­ри роз­по­ча­ло збір ін­фор­ма­ції для ви­ко­на­н­ня цьо­го не­про­сто­го зав­да­н­ня. В ре­зуль­та­ті ба­га­то ді­ля­нок ма­ють змі­ни­ти своє ці­льо­ве при­зна­че­н­ня для вклю­че­н­ня в ме­жі те­ри­то­рії пор­ту.

Існує ще один сер­йо­зний чин­ник, який мо­же змен­ши­ти при­ва­бли­вість укра­їн­ських об’єктів для ін­ве­сто­рів. Від­чу­же­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, згід- но із за­твер­дже­ною в пер­шо­му чи­тан­ні ре­да­кці­єю за­ко­ну «Про кон­це­сії», мо­же здій­сню­ва­ти­ся у при­му­со­во­му по­ряд­ку під стра­те­гі­чні по­тре­би, як це пра­кти­ку­є­ться в ін­ших га­лу­зях. Однак на пра­кти­ці це мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на ду­же ви­гі­дну ко­ру­пцій­ну схе­му та спро­во­ку­ва­ти но­ву хви­лю рей­дер­ства, що галь­му­ва­ти­ме ре­а­лі­за­цію ін­вест-про­е­ктів у пор­тах.

Окрім то­го, стри­му­валь­ним чин­ни­ком був по­ря­док ком­пен­са­ції ін­ве­сти­цій при­ва­тним ком­па­ні­ям, що вкла­да­ють ко­шти в онов­ле­н­ня гі­дро­те­хні­чних спо­руд чи ін­ших об’єктів дер­жав­ної вла­сно­сті. Та­ка ви­мо­га пе­ред­ба­че­на ст. 27 За­ко­ну «Про мор­ські пор­ти», але про­це­ду­ру має за­твер­ди­ти Ка­бі­нет мі­ні­стрів. Уряд вже ви­но­сив про­ект до­ку­мен­та на роз­гляд гро­мад­сько­сті, про­те прийня­ти йо­го так і не вда­ло­ся. Оста­н­ня ре­да­кція вко­тре ста­ла пре­дме­том пал­ких дис­ку­сій між роз­ро­бни­ка­ми та екс­пер­та­ми.

У юри­стів по­ста­ло ціл­ком ло­гі­чне за­пи­та­н­ня: «Вза­га­лі, чи по­трі­бен цей по­ря­док». Адже по­ря­док ком­пен­са­ції вже ре­гу­лю­є­ться ви­мо­га­ми до ін­ве­сти­цій­них угод, а три­ва­ла по­ле­мі­ка нав­ко­ло про­е­кту по­ста­но­ви КМУ ли­ше зно­ву стри­мує ре­а­лі­за­цію ін­вес­т­про­е­ктів у га­лу­зі. На­ба­га­то про­сті­шим спосо­бом ви­рі­ши­ти про­бле­му бу­ло б вне­се­н­ня змін до за­ко­ну «Про мор­ські пор­ти» шля­хом ви­лу­че­н­ня ч. 1 ст. 27.

Спро­бою розв’яза­ти ком­пле­ксні про­бле­ми га­лу­зі та ви­ве­сти ре­фор­му на но­вий рі­вень мо­жна вва­жа­ти за­ко­но­про­ект №7385. Йо­го по­ло­же­н­ня пе­ред­ба­ча­ють спро­ще­н­ня скла­дних та за­бю­ро­кра­ти­зо­ва­них про­це­дур по­го­дже­н­ня. Зокре­ма, про­по­ну­є­ться ви­ве­сти пи­та­н­ня при­ва­тних ін­ве­сти­цій у пор­то­ву ін­фра­стру­кту­ру за ме­жі дії за­галь­них за­ко­нів «Про ін­ве­сти­цій­ну ді­яль­ність» та «Про орен­ду дер­жав­но­го та ко­му­наль­но­го май­на».

Однак не­зва­жа­ю­чи на всі ці кро­ки, до за­вер­ше­н­ня ре­фор­ми га­лу­зі ще да­ле­ко. По­пе­ре­ду нас че­кає без­ліч за­ко­но­дав­чої ро­бо­ти, ме­та якої – кар­ди­наль­на змі­на чин­ної си­сте­ми, яка не має ве­ли­ко­го ба­жа­н­ня змі­ню­ва­ти­ся. Ви­гра­ють від цьо­го по­ки що кон­ку­рен­ти укра­їн­ських мор­ських пор­тів.

Де­які зем­лі, на­при­клад, роз­та­шо­ва­ні на мор­сько­му дні, не зав­жди ма­ють за­кон­но­го вла­сни­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.