Емі­нем «Lose Yourself» vs «Eminem Esque»

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ген­на­дій АНДРОЩУК, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН Укра­ї­ни, к.е.н., до­цент, су­до­вий екс­перт

Но­во­зе­ланд­ська по­лі­ти­чна пар­тія про­гра­ла суд аме­ри­кан­сько­му ре­пе­ру Емі­не­му та по­вин­на ви­пла­ти­ти йо­му по­над 600 тис. но­во­зе­ланд­ських до­ла­рів ком­пен­са­ції за по­ру­ше­н­ня ав­тор­ських прав.

Спра­ва бу­ла по­ру­ше­на за за­явою по­зи­ва­чів про те, що На­ціо­наль­на пар­тія Но­вої Зе­лан­дії по­ру­ши­ла ав­тор­ські пра­ва Емі­не­ма на пі­сню «Lose Yourself», ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи схо­жу зву­ко­ву до­ріж­ку під на­звою «Eminem Esque» у сво­їй по­лі­ти­чній ре­клам­ній кам­па­нії у 2014 р. Ре­клам­не ві­део транс­лю­ва­ло­ся біль­ше ніж 100 ра­зів, перш ніж бу­ло за­мі­не­но на ін­ше че­рез скар­гу що­до по­ру­ше­н­ня ав­тор­ських прав.

Вер­хов­ний суд Но­вої Зе­лан­дії, Вел­лінг­тон, про­тя­гом 3-х ро­ків ре­тель­но роз­гля­дав усі де­та­лі спра­ви. Су­до­ве рі­ше­н­ня від 25.10.2017 р. бу­ло під­су­мо­ва­не по­ста­но­вою на 132 сто­рін­ки.

За­зна­че­на спра­ва сто­су­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня в ре­клам­но­му ро­ли­ку му­зи­ки, отри­ма­ної від одні­єї зі сто­ко­вих му­зи­чних бі­бліо­тек. Зву­ко­ва до­ріж­ка, що ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся На­ціо­наль­ною пар­ті­єю, має на­зву «Eminem Esque». Во­на бу­ла при­дба­на у тре­тьої сто­ро­ни, що во­ло­діє ав­тор­ськи­ми пра­ва­ми на цю ро­бо­ту (ком­па­нії Beatbox, яка отри­ма­ла лі­цен­зію від му­зи­чної бі­бліо­те­ки Labrador). Однак по­зи­вач ствер­джу­вав, що ця пі­сня є ана­ло­гі­чною вер­сі­єю або ада­пта­ці­єю пі­сні Емі­не­ма «Lose Yourself», тоб­то бу­ло ви­ко­ри­ста­но твір без по­го­дже­н­ня з вла­сни­ком ав­тор­ських прав. То­му по­зи­вач ви­ма­гав від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків за по­ру­ше­н­ня ав­тор­ських прав На­ціо­наль­ною пар­ті­єю Но­вої Зе­лан­дії.

Однак На­ціо­наль­на пар­тія та пар­тій­ний се­кре­тар за­пе­ре­чу­ва­ли будь-яке від­тво­ре­н­ня чи ко­пі­ю­ва­н­ня «Lose Yourself». До то­го ж На­ціо­наль­на пар­тія отри­ма­ла та опла­ти­ла лі­цен­зію на ви­ко­ри­ста­н­ня му­зи­чно­го тво­ру «Eminem Esque».

По­зи­вач на­дав до­ка­зи про во­ло­ді­н­ня ав­тор­ськи­ми пра­ва­ми на три ро­бо­ти: ори­гі­наль­ний зву­ко­за­пис, текст пі­сні та му­зи­ку «Lose Yourself». За­хист ви­дав­ни­чої гру­пи Eight Mile Style, що пред­став­ляє ін­те­ре­си Емі­не­ма, за­явив, що бу­ла ви­ко­ри­ста­на «куль­то­ва» пі­сня ре­пе­ра, яка вва­жа­є­ться «до­ро­го­цін­ним ка­ме­нем» у ре­пер­ту­а­рі ви­ко­нав­ця. Пра­кти­ка ви­ко­ри­ста­н­ня ві­до­мих пі­сень, змі­не­них та­ким чи­ном, щоб не по­ру­шу­ва­ти ав­тор­ське пра­во, ре­гу­ляр­но з'яв­ля­ю­ться у без­ко­штов­них бі­бліо­те­ках му­зи­чних тре­ків.

Та­ким чи­ном, для су­ду ви­рі­ше­н­ня спра­ви по­ля­га­ло у ви­зна­чен­ні то­го, чи мо­жна ви­зна­ти твір «Eminem Esque» істо­тною ко­пі­єю чи від­тво­ре­н­ням «Lose Yourself». Му­зи­чні тво­ри бу­ли де­таль­но про­ана­лі­зо­ва­ні під час су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, екс­пер­тні ви­снов­ки бу­ли за­слу­ха­ні на за­сі­да­н­нях. Спо­ча­тку екс­пер­ти­зою бу­ло до­ве­де­но, що твір «Lose Yourself» є ори­гі­наль­ним му­зи­чним тво­ром, який має від­мін­ну гі­тар­ну ме­ло­дію та ба­ра­бан­ний ритм. Тоб­то ме­ло­дія «Lose Yourself» є об’єктом ав­тор­сько­го пра­ва та має свої від­рі­зняль­ні ха­ра­ктер­ні ри­си. Та­кож бу­ло до­ве­де­но, що му­зи­чні тво­ри «Eminem Esque» та «Lose Yourself» ма­ють мі­ні­маль­ні від­мін­но­сті, то­му та­ку по­ді­бність мо­жна на­зва­ти істо­тним ко­пі­ю­ва­н­ням.

По­зи­вач ви­ма­гав ком­пен­са­цію з від­по­від­а­ча у роз­мі­рі 600 тис. до­ла­рів (415 тис. до­ла­рів США). Та­ка су­ма вва­жа­є­ться об­ґрун­то­ва­ною за ко­ри­сту­ва­н­ня му­зи­чним тво­ром На­ціо­наль­ною пар­ті­єю в її ви­бор­чій кам­па­нії з пер­шо­го дня по­ру­ше­н­ня ав­тор­сько­го пра­ва від 28.06.2014 р. Однак оста­то­чна від­по­від­аль­ність за шко­ду має бу­ти ви­зна­че­на се­ред тре­тіх сто­рін, які бу­ли при­че­тні до цьо­го про­це­су. Це вже бу­де пре­дме­том подаль­ших су­до­вих слу­хань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.