Ста­ти кра­ще мо­же ко­жен

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект № 8125 «Про кон­це­сії»

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО - Ар­тем А КУ­ЗЬМЕН­КО КУ­ЗЬМЕН­КО, стар­ший юрист Eterna Law За­ко­но­про­ект). Пи­лип П ТАРАНЕНКО ТАРАНЕНКО, мо­лод­ший юрист Eterna Law

Чин­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни, що ре­гу­лює га­лузь дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства, бу­ло роз­ро­бле­не ще на­при­кін­ці ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Сьо­го­дні во­но є та­ким, що не від­по­від­ає су­ча­сним ре­а­лі­ям та ви­мо­гам, а та­кож ство­рює сут­тє­ві пе­ре­шко­ди для ефе­ктив­но­го за­лу­че­н­ня при­ва­тно­го ка­пі­та­лу, мо­дер­ні­за­ції та роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри.

З ме­тою ство­ре­н­ня умов, що спри­я­ти­муть ре­а­лі­за­ції які­сних та мас­шта­бних про­е­ктів дер­жав­но­при­ва­тно­го пар­тнер­ства (зокре­ма, у най­по­ши­ре­ні­шій у сві­ті фор­мі – кон­це­сії), а та­кож за­без­пе­чать збіль­ше­н­ня при­ва­тних укра­їн­ських та іно­зем­них ін­ве­сти­цій в ін­фра­стру­кту­ру Укра­ї­ни, 03.04.2018 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект №8125 «Про кон­це­сії» (да­лі –

За­ко­но­про­ект вно­сить істо­тні змі­ни до чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, вдо­ско­на­лю­ю­чи ста­рі та впро­ва­джу­ю­чи прин­ци­по­во но­ві ме­ха­ні­зми, спря­мо­ва­ні на ком­пле­ксне онов­ле­н­ня укра­їн­сько­го кон­це­сій­но­го за­ко­но­дав­ства та при­ве­де­н­ня йо­го у від­по­від­ність до най­кра­щих сві­то­вих пра­ктик.

Перш ніж роз­гля­да­ти осо­бли­во­сті та но­ве­ли, за­про­по­но­ва­ні За­ко­но­про­е­ктом, слід звер­ну­ти­ся до по­ня­т­тя «кон­це­сії», яке ви­зна­ча­є­ться за­ко­но­про­е­ктом як фор­ма дер­жав­но­при­ва­тно­го пар­тнер­ства, що по­ля­гає у на­дан­ні кон­це­сі­є­дав­цем кон­це­сіо­не­ру пра­ва на ство­ре­н­ня та/або бу­дів­ни­цтво ( но­ве бу­дів­ни­цтво, ре­кон­стру­кцію, ре­став­ра­цію, ка­пі­таль­ний ре­монт та те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня), та/або управ­лі­н­ня (ко­ри­сту­ва­н­ня, екс­плу­а­та­цію, те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня) об’єктом (об’єкта­ми) кон­це­сії, та/або на­да­н­ня су­спіль­но зна­чу­щих по­слуг в по­ряд­ку та на умо­вах, ви­зна­че­них кон­це­сій- ним до­го­во­ром. При цьо­му кон­це­сія пе­ред­ба­чає пе­ре­да­чу кон­це­сіо­не­ру пе­ре­ва­жної ча­сти­ни опе­ра­цій­но­го ри­зи­ку, який охо­плює ри­зик по­пи­ту та/або ри­зик про­по­зи­ції. Це озна­чає, що за кон­це­сій­ним до­го­во­ром кон­це­сіо­не­ру не га­ран­ту­є­ться оку­пність зро­бле­них ін­ве­сти­цій або ви­трат, що ви­ни­кли під час ви­ко­на­н­ня ро­біт чи на­да­н­ня по­слуг за кон­це­сій­ним до­го­во­ром, а пла­ту кон­це­сіо­нер отри­мує пе­ре­ва­жно від ко­ри­сту­ва­чів (пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но).

За­ко­но­про­ект роз­ши­рює строк, на який мо­же бу­ти укла­де­ний кон­це­сій­ний до­го­вір, від 3-х до 50-ти ро­ків. На­ра­зі строк кон­це­сії, пе­ред­ба­че­ний чин­ним за­ко­но­дав­ством, ста­но­вить 10 ро­ків, що не зав­жди є ви­гі­дним мі­ні­маль­ним пе­рі­о­дом спів­пра­ці для сто­рін кон­це­сій­но­го до­го­во­ру. До то­го ж під час ви­зна­че­н­ня стро­ку кон­це­сії За­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться вра­хо­ву­ва­ти строк екс­плу­а­та­ції об’єкта кон­це­сії та строк йо­го амор­ти­за­ції; строк, об­ґрун­то­ва­но не­об­хі­дний кон­це­сіо­не­ру для від­шко­ду­ва­н­ня ін­ве­сти­цій, вкла­де­них в об’єкт кон­це­сії (вра­хо­ву­ю­чи ви­тра­ти, по­не­се­ні у зв’яз­ку із за­лу­че­н­ням бор­го­во­го фі­нан­су­ва­н­ня), та отри­ма­н­ня ви­зна­че­но­го рів­ня при­бу­тку; строк, об­ґрун­то­ва­но не­об­хі­дний для до­ся­гне­н­ня ці­лей та зав­дань кон­це­сії, а та­кож ха­ра­кте­ри­сти­ки сфе­ри та со­ці­аль­ної ва­жли­во­сті про­е­кту, що здій­сню­є­ться на умо­вах кон­це­сії.

Ва­жли­вою но­ве­лою є те, що іні­ці­а­то­ра­ми кон­це­сії мо­жуть ви­сту­па­ти не ли­ше ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди, які здій­сню­ють управ­лі­н­ня об’єкта­ми дер­жав­ної вла­сно­сті, ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, дер­жав­ні ком­па­нії, але й по­тен­цій­ні ви­ко­нав­ці кон­це­сії (кон­це­сіо­не­ри). Вар­то за­ува­жи­ти, що це по­ло­же­н­ня від­по­від­ає до­сві­ду ба­га­тьох кра­їн сві­ту, де за­ко­но­дав­чо за­крі­пле­но пра­во юри­ди­чних осіб за­про­по­ну­ва­ти дер­жа­ві спів­пра­цю на умо­вах кон­це­сії.

За­ко­но­про­е­ктом ви­зна­че­но, що кон­це­сі­є­да­вець оби­рає кон­це­сіо­не­ра шля­хом про­ве­де­н­ня кон­це­сій­но­го кон­кур­су з чі­тким ви­зна­че­н­ням ета­пів або за ре­зуль­та­та­ми пря­мих пе­ре­го­во­рів (в окре­мих ви­пад­ках). Під та­ки­ми ви­пад­ка­ми ро­зу­мі­є­ться не­об­хі­дність за­без­пе­че­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни або не­об­хі­дність ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти но­у­хау (пев­ну те­хно­ло­гію, ав­тор­ські пра­ва). До­да­тко­во, шля­хом про­ве­де­н­ня пря­мих пе­ре­го­во­рів, мо­жна транс­фор­му­ва­ти орен­дні від­но­си­ни у кон­це­сію.

За­ко­но­про­е­ктом, від­по­від­но до кра­щих сві­то­вих пра­ктик (зокре­ма, згі­дно з ти­по­ви­ми ре­ко­мен­да­ці­я­ми ЮНСІТРАЛ) та з ме­тою за­без­пе­че­н­ня «про­зо­ро­сті» про­це­ду­ри ви­бо­ру кон­це­сіо­не­ра, пе­ред­ба­че­на мо­жли­вість за­лу­че­н­ня ра­дни­ків і не­за­ле­жних екс­пер­тів для під­го­тов­ки та про­ве­де­н­ня про­е­ктів дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства у фор­мі кон­це­сії. За­зна­че­не по­ло­же­н­ня За­ко­но­про­е­кту по­вин­но по­зи­тив­но впли­ну­ти на якість під­го­тов­ки за­ко­но­про­е­кту та про­ве­де­н­ня кон­кур­су з до­три­ма­н­ням усіх вста­нов­ле­них За­ко­но­про­е­ктом про­це­дур. Та­кож слід за­ува­жи­ти, що Пе­ре­хі­дни­ми по­ло­же­н­ня­ми За­ко­но­про­е­кту пе­ред­ба­че­но, що Ка­бі­нет Мі­ні­стрів має ство­ри­ти юри­ди­чну осо­бу для на­да­н­ня до­по­мо­ги дер­жав­ним пар­тне­рам. Та­ка юри­ди­чна осо­ба фа­кти­чно ду­блю­ва­ти­ме фун­кції ра­дни­ків і не­за­ле­жних екс­пер­тів, що мо­же при­зве­сти до зни­же­н­ня ефе­ктив­но­сті про­ве­де­н­ня кон­це­сій­них кон­кур­сів.

Окрім то­го, За­ко­но­про­ект мі­стить нор­ми, які пе­ред­ба­ча­ють до­да­тко­ві га­ран­тії для кре­ди­то­рів. На­прик лад, у до­го­во­рі мо­жна пе­ред­ба­чи­ти пра­во за­мі­ни не­ефе­ктив­но­го при­ва­тно­го пар­тне­ра за за­явою кре­ди­то­ра у ра­зі не­ви­ко­на­н­ня кон­це­сіо­не­ром сво­їх фі­нан­со­вих зо­бов’язань, пе­ред­ба­че­них пря­мим до­го­во­ром фі­нан­су­ва­н­ня, що при­зво­дить до подаль­шої не­мо­жли­во­сті ви­ко­на­н­ня кон­це­сіо­не­ром умов кон­це­сій­но­го до­го­во­ру. Однак оста­то­чне рі­ше­н­ня про за­мі­ну при­ва­тно­го пар­тне­ра при­ймає кон­це­сі­є­да­вець.

За­ко­но­про­ект мі­стить вкрай ва­жли­ві нор­ми, спря­мо­ва­ні на за­хист ін­те­ре­сів дер­жа­ви та при­ва­тних осіб. Зокре­ма, пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня ар­бі­тра­жу (в то­му чи­слі між­на­ро­дно­го) для ви­рі­ше­н­ня го­спо­дар­ських спо­рів, спро­ще­н­ня про­це­дур ви­ді­ле­н­ня зе­мель- них ді­ля­нок для про­е­ктів кон­це­сії та вре­гу­лю­ва­н­ня пра­ва вла­сно­сті на об’єкт кон­це­сії, а та­кож ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для за­лу­че­н­ня бан­ків­сько­го фі­нан­су­ва­н­ня та гар­мо­ні­за­ції ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня.

Не­зва­жа­ю­чи на зна­чну кіль­кість пе­ре­ваг За­ко­но­про­е­кту, якщо по­рів­ню­ва­ти з чин­ним за­ко­но­дав­чим ре­гу­лю­ва­н­ням кон­це­сій­них пра­во­від­но­син, вар­то звер­ну­ти ува­гу на низ­ку су­пе­ре­чли­вих по­ло­жень. Зокре­ма, на­ра­зі одним з най­більш обго­во­рю­ва­них є по­ло­же­н­ня про по­збав­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ні ді­лян­ки в по­за­су­до­во­му по­ряд­ку, якщо та­кі зе­мель­ні ді­лян­ки не­об­хі­дні для кон­це­сії. У за­про­по­но­ва­ній ре­да­кції спір мо­жли­вий ли­ше що­до пре­дме­та су­ми ви­лу­че­н­ня, а не що­до фа­кту по­збав­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті. Це по­ло­же­н­ня мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­не для зло­вжи­вань та фа­кти­чно­го по­збав­ле­н­ня вла­сни­ків зе­мель­них ді­ля­нок пра­ва вла­сно­сті без на­ле­жної ком­пен­са­ції зби­тків, які з цим пов’яза­ні.

Та­кож дис­ку­сій­ним є пи­та­н­ня мо­жли­во­сті пе­ре­да­чі об’єктів не у ви­гля­ді ці­лі­сно-май­но­вих ком­пле­ксів, а окре­ми­ми об’єкта­ми. На­при­клад, якщо го­во­ри­ти про пор­то­ву сфе­ру, про­по­ну­є­ться мо­жли­вість пе­ре­да­чі при­ча­лів, пір­сів, ін­ших ви­дів при­чаль­них спо­руд, під’їзних шля­хів, лі­ній зв’яз­ку, за­со­бів те­пло-, га­зо-, во­до- та еле­ктро­по­ста­ча­н­ня, ін­же­нер­них ко­му­ні­ка­цій як окре­мих об’єктів. На пра­кти­ці та­кий під­хід мо­же спро­во­ку­ва­ти ха­о­ти­чну пе­ре­да­чу об'єктів, що змо­же ускла­дни­ти ро­бо­ту об’єктів за­га­лом. Однак у та­кій пе­ре­да­чі вба­ча­є­ться пев­ний по­зи­тив, оскіль­ки не зав­жди до­ціль­но бра­ти весь об’єкт для ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня. Пев­на ін­фра­стру­кту­ра мо­же сут­тє­во об­тя­жу­ва­ти про­ект, то­му не­мо­жли­во бу­де до­сяг­ти при­ва­бли­во­го еко­но­мі­чно­го ефе­кту, а от­же, і зна­йти ін­ве­сто­ра для де­яких об’єктів.

Та­кож по­тре­бу­ють до­о­пра­цю­ва­н­ня пи­та­н­ня га­ран­тій кон­це­сіо­не­ра в аспе­кті ста­біль­но­сті кон­це­сій­них від­но­син, адже не­до­ста­тньо вре­гу­льо­ва­ни­ми за­ли­ша­ю­ться пи­та­н­ня за­ста­ви май­но­вих прав, одно­ра­зо­вої фі­ксо­ва­ної пла­ти та умов вста­нов­ле­н­ня її роз­мі­ру, а та­кож ба­га­то ін­ших пи­тань.

Під­су­мо­ву­ю­чи, вар­то за­зна­чи­ти, що За­ко­но­про­ект по­тре­бує до­о­пра­цю­ва­н­ня. Однак він мі­стить ва­жли­ві по­ло­же­н­ня, які від­кри­ють но­ві «го­ри­зон­ти» для за­лу­че­н­ня при­ва­тно­го ка­пі­та­лу та спри­я­ти­муть вті­лен­ню мас­шта­бних про­е­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.