Сво­бо­да Ін­тер­не­ту: стан в Укра­ї­ні

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ген­на­дій Г ій АНДРОЩУК АНДРОЩУК, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН Укра­ї­ни, к.е.н., до­цент, су­до­вий екс­перт

Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків укра­їн­ська ме­ре­жа Ін­тер­нет роз­ви­ва­ла­ся у се­ре­до­ви­щі, віль­но­му від дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Ри­нок укра­їн­сько­го Ін­тер­не­ту був ди­вер­си­фі­ко­ва­ним та кон­ку­рен­тним, ство­рю­ю­чи умо­ви для ді­яль­но­сті со­тень про­вай­де­рів, які за­без­пе­чу­ва­ли ко­ри­сту­ва­чам до­ступ до ме­ре­жі за одни­ми з най­ниж­чих цін у сві­ті. По­сту­по­во зі зро­ста­н­ням кіль­ко­сті ко­ри­сту­ва­чів, по­кра­ще­н­ням яко­сті пе­ре­да­чі да­них та зав­дя­ки по­си­лен­ню те­хні­чної скла­до­вої ін­фра­стру­кту­ри Ін­тер­нет став не­о­дмін­ною ча­сти­ною жи­т­тя біль­ше ніж 20 млн гро­ма­дян Укра­ї­ни, ка­та­лі­за­то­ром су­спіль­них про­це­сів, се­ре­до­ви­щем для еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті та ін­стру­мен­том для впро­ва­дже­н­ня підзві­тно­сті укра­їн­сько­го уря­ду.

Во­дно­час у XXI сто­літ­ті Ін­тер­нет став та­кож се­ре­до­ви­щем для по­ши­ре­н­ня дис­кри­мі­на­цій­ної ле­кси­ки, на­силь­ства в ме­ре­жі, не­до­сто­вір­ної та не­прав­ди­вої ін­фор­ма­ції. Сьо­го­дні те­хно­ло­гі­чні та ко­му­ні­ка­цій­ні вла­сти­во­сті Ін­тер­не­ту мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні для ін­фор­ма­цій­ної чи кі­бер­вій­ни про­ти гро­ма­дян та ін­сти­ту­цій будь-якої кра­ї­ни.

Не­що­дав­но не­ко­мер­цій­на до­слі­дни­цька ор­га­ні­за­ція Freedom House опу­блі­ку­ва­ла но­ве ви­да­н­ня що­рі­чно­го до­слі­дже­н­ня про сво­бо­ду сло­ва в Ін­тер­не­ті. За йо­го ре­зуль­та­та­ми, 2018 р. став во­сьмим ро­ком по­спіль, в яко­му за­фі­ксо­ва­но зро­ста­н­ня за­галь­но­го рів­ня не­сво­бо­ди в ме­ре­жі.

До­слі­дже­н­ня про­во­ди­ло­ся в 65 кра­ї­нах, у 26 з яких си­ту­а­ція по­гір­ши­ла­ся, а по­зи­тив­ні змі­ни за­фі­ксу­ва­ли в 19 дер­жа­вах. За­га­лом у сві­ті на­лі­чу­є­ться 3,7 млрд ко­ри­сту­ва­чів ме­ре­жі. З них 71% про­жи­ва­ють в кра­ї­нах, де від­бу­ва­ю­ться аре­шти за он­лайн-пу­блі­ка­цію кон­тен­ту з по­лі­ти­чних, со­ці­аль­них і ре­лі­гій­них пи­тань. 55% лю­дей жи­вуть в кра­ї­нах, де до та­ко­го кон­тен­ту за­сто­со­ву­є­ться бло­ку­ва­н­ня.

Укра­ї­на в рей­тин­гу з 65 кра­їн по­сі­ла 33 мі­сце, отри­мав­ши, як і в ми­ну­ло­му ро­ці, 45 зі 100 ба­лів (чим ви­ще по­ка­зник – тим гір­ше). Ба­ли на­ра­хо­ву­ю­ться за на­яв­ність пе­ре­шкод до до­сту­пу, обме­жень кон­тен­ту та по­ру­шень прав ко­ри­сту­ва­ча. За­га­лом у Freedom House 9 па­ра­ме­трів оці­ню­ва­н­ня.

Укра­ї­на від­кри­ває п'ятір­ку дер­жав з най­біль­шим па­ді­н­ням рів­ня сво­бо­ди ра­зом з Кам­бо­джею, Ве­не­су­е­лою, Ту­реч­чи­ною та Єги­птом. У 2014 р. Укра­ї­на отри­ма­ла 33 ба­ли.

Укра­ї­на за­ли­ши­ла­ся се­ред кра­їн з час­тко­во віль­ним Ін­тер­не­том. Її най­ближ­чий кон­ку­рент у рей­тин­гу – Ма­лай­зія, яка та­кож має 45 ба­лів. Ка­зах­стан на­брав 62 ба­ли, Бі­ло­русь – 64, Ро­сія – 67. Всі во­ни вхо­дять до гру­пи кра­їн з не­віль­ним Ін­тер­не­том. Лі­дер єв­ра­зій­сько­го ре­гіо­ну – Гру­зія з 25 ба­ла­ми.

Укра­ї­на втра­ти­ла по дві по­зи­ції у за­галь­но­сві­то­во­му рей­тин­гу швид­ко­сті мо­біль­но­го та фі­ксо­ва­но­го Ін­тер­не­ту. По­ка­зни­ки опу­блі­ку­вав speedtest.net. Те­пер дер­жа­ва по­сі­дає 75 мі­сце (зі 124 кра­їн) за тем­па­ми пе­ре­да­чі да­них у мо­біль­них ме­ре­жах та 47 мі­сце за швид­кі­стю фі­ксо­ва­но­го Ін­тер­не­ту.

На­га­да­є­мо, цьо­го ро­ку Укра­ї­на ста­ла кра­ї­ною з най­де­шев­шим Ін­тер­не­том у сві­ті. В опу­блі­ко­ва­но­му сай­том Numbeo.com рей­тин­гу цін на ши­ро­ко­сму­го­вий до­ступ до ме­ре­жі Ін­тер­нет за цей рік 6 остан­ніх місць з най­де­шев­шим до­сту­пом зайня­ли мі­ста з Укра­ї­ни. За­га­лом в оці­ню­ван­ні бра­ли участь 547 міст. Ці­ни в Укра­ї­ні до­рів­ню­ва­ли 3-5 до­ла­рів. То­ді най­до­рож­чим Ін­тер­нет ви­зна­ли у сто­ли­ці Ефі­о­пії Ад­діс-Абе­бі (245 до­ла­рів), а най­де­шев­шим – у Су­мах (80 до­ла­рів).

Не­що­дав­но пред­став­ни­ки гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства та ме­дій­ні ор­га­ні­за­ції Укра­ї­ни (се­ред яких ГО «Ін­тер­ньюз-Укра­ї­на», ГО «Де­те­ктор ме­діа», ГО «ЦЕДЕМ», ГО «Ін­сти­тут роз­ви­тку ре­гіо­наль­ної пре­си» ГО «Ін­сти­тут ма­со­вої ін­фор­ма­ції», Фун­да­ція «Су­спіль­ність» та ГО «Центр UA») іні­ці­ю­ва­ли Де­кла­ра­цію віль­но­го Ін­тер­не­ту в Укра­ї­ні, що пе­ред­ба­чає ви­зна­н­ня та­ких за­сад:

• ко­жен має пра­во на до­ступ до Ін­тер­не­ту;

• Ін­тер­нет є одним із клю­чо­вих за­со­бів ре­а­лі­за­ції пра­ва ко­жно­го на сво­бо­ду отри­ма­н­ня, по­ши­ре­н­ня ін­фор­ма­ції та віль­не ви­ра­же­н­ня по­гля­дів;

• віль­ний Ін­тер­нет спри­яє зро­стан­ню еко­но­мі­ки, до­бро­бу­ту гро­ма­дян, під­ви­щен­ню ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті кра­ї­ни, роз­ви­тку ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су;

• Ін­тер­нет є одним із за­со­бів ре­а­лі­за­ції пра­ва гро­ма­дян на управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми спра­ва­ми, а та­кож до­сту­пу до адмі­ні­стра­тив­них по­слуг;

• дер­жав­на ре­гу­ля­ція Ін­тер­не­ту (у ра­зі її на­яв­но­сті) має від­по­від­а­ти єв­ро­пей­ським пра­кти­кам та ба­зу­ва­ти­ся на прин­ци­пах про­пор­цій­но­сті,

Ін­тер­нет є одним із за­со­бів ре­а­лі­за­ції пра­ва гро­ма­дян на управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми спра­ва­ми

не­об­хі­дно­сті, до­ста­тно­сті, про­зо­ро­сті від­по­від­ей на су­ча­сні ви­кли­ки та за­гро­зи, що по­ста­ють пе­ред кра­ї­ною.

Клю­чо­ві прин­ци­пи віль­но­го Ін­тер­не­ту в Укра­ї­ні:

• Уні­вер­саль­ність та рів­ність. Всі лю­ди є рів­ни­ми від на­ро­дже­н­ня, а їхні пра­ва в он­лайн-се­ре­до­ви­щі ма­ють під­ля­га­ти та­ко­му ж за­хи­сту, як і у зви­чай­но­му жит­ті.

• До­сту­пність. Всі ма­ють одна­ко­ві пра­ва на без­пе­ре­шко­дний до­ступ до без­пе­чно­го та від­кри­то­го Ін­тер­не­ту.

• Роз­по­ді­ле­ність ар­хі­те­кту­ри та ін­фра­стру­кту­ри. Ко­жен має пра­во віль­но оби­ра­ти те­хно­ло­гію та по­ста­чаль­ни­ка по­слуг Ін­тер­не­ту за умо­ви кон­ку­рен­тно­го рин­ку, за­хи­ще­но­го від мо­но­по­лі­зму.

• Сво­бо­да ви­ра­же­н­ня по­гля­дів в он­лай­ні. Ко­жен має пра­во ви­слов­лю­ва­ти­ся в ме­ре­жі, якщо це не по­ру­шує пра­ва ін­ших ко­ри­сту­ва­чів. Ко­жен має пра­во зби­ра­ти та по­ши­рю­ва­ти ін­фор­ма­цію в Ін­тер­не­ті без по­пе­ре­дньої цен­зу­ри та не­за­ле­жно від мі­сця про­жи­ва­н­ня. Здій­сне­н­ня цьо­го пра­ва мо­же бу­ти обме­же­не за­ко­ном від­по­від­но до ч. 2 ст. 10 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод.

• При­ва­тність та за­хист пер­со­наль­них да­них. Ко­жен має пра­во на при­ва­тність і за­хи­ще­ність пер­со­наль­них да­них (сво­їх та чле­нів сво­єї сім’ї), в то­му чи­слі на за­хист від не­сан­кціо­но­ва­но­го сте­же­н­ня та збо­ру ін­фор­ма­ції про­вай­де­ра­ми по­слуг і дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми.

• Пра­во на ано­нім­ність в Ін­тер

не­ті. Ко­жно­му га­ран­ту­є­ться мо­жли­вість за­ли­ша­ти­ся ано­нім­ним в Ін­тер­не­ті.

• Стан­дар­ти й ре­гу­лю­ва­н­ня. Ар­хі­те­кту­ра Ін­тер­не­ту, те­хні­чні стан­дар­ти, фор­ма­ти ме­ре­жі ма­ють ба­зу­ва­ти­ся на рів­них мо­жли­во­стях для всіх ко­ри­сту­ва­чів.

• Со­ці­аль­ні ме­ре­жі. Со­ці­аль­ні ме­ре­жі, ко­ри­сту­ва­цькі пла­тфор­ми ма­ють по­ва­жа­ти та до­три­му­ва­ти­ся прав лю­ди­ни. Обме­же­на від­по­від­аль­ність для транс­на­ціо­наль­них по­се­ре­дни- ків не мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся че­рез зна­чне втру­ча­н­ня у пра­ва лю­ди­ни та ри­зи­ки обме­же­н­ня сво­бо­ди сло­ва.

• Обме­же­н­ня в умо­вах агре­сії. За­ко­но­дав­ча осно­ва та про­це­ду­ри, що за­сто­со­ву­ю­ться до ре­сур­сів Ін­тер­не­ту, які по­хо­дять від дер­жа­ви-агре­со­ра або нею фі­нан­су­ю­ться, або ді­ють в її ін­те­ре­сах, ма­ють бу­ти про­зо­ри­ми та зро­зумі­ли­ми. Обме­жен­ню на під­ста­ві за­ко­ну мо­жуть під­ля­га­ти ли­ше ті ре­сур­си, ді­яль­ність яких пря­мо та оче­ви­дно мо­же бу­ти роз­ці­не­на як скла­до­ва пря­мої чи при­хо­ва­ної вій­сько­вої агре­сії. Дер­жа­ва має га­ран­ту­ва­ти про­це­ду­ру оскар­же­н­ня та­ких обме­жень в су­до­во­му по­ряд­ку. В усіх спір­них ви­пад­ках су­до­ве рі­ше­н­ня є ви­зна­чаль­ним.

• Нор­ми. Пра­во на до­ступ до Ін­тер­не­ту, а та­кож основ­ні ци­фро­ві пра­ва ко­ри­сту­ва­чів ма­ють бу­ти за­крі­пле­ні в Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Пра­во на до­ступ до Ін­тер­не­ту від­по­від­ає ба­зо­во­му пра­ву на отри­ма­н­ня/збір ін­фор­ма­ції, за­крі­пле­но­му в ни­ні­шній ре­да­кції Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, однак не обме­жу­є­ться ли­ше ци­ми нор­ма­ми.

30.10.2018 р. в Ки­є­ві від­був­ся Digital Evolution Forum, при­свя­че­ний остан­нім тен­ден­ці­ям у ци­фро­вій транс­фор­ма­ції бі­зне­су та ци­фро­вим те­хно­ло­гі­ям опти­мі­за­ції бі­зне­су. Під час фо­ру­му уча­сни­ки ді­ли­ли­ся клю­чо­ви­ми ци­та­та­ми спі­ке­рів. Вва­жа­є­мо, що де­які з них бу­дуть ці­ка­ві на­шим чи­та­чам. На­во­ди­мо те­зи, що сто­су­ю­ться роз­ви­тку те­хно­ло­гій та ба­че­н­ня змін, які не­суть ци­фро­ві ін­но­ва­ції:

• Світ ні­ко­ли не бу­де ста­біль­ним, ми жи­ве­мо в епо­ху криз.

• Стра­те­гія є у всіх. Зокре­ма, у Ки­таю на 50 ро­ків. Укра­ї­на не має стра­те­гії.

• Се­ре­дній клас зро­ста­ти­ме, але не в Укра­ї­ні, а в Ки­таї та Ін­дії.

• Де­ше­ві тру­до­ві ре­сур­си вже дав­но не є пе­ре­ва­гою.

• Ре­гу­лю­ва­н­ня еко­но­мі­ки мо­жли­ве ли­ше че­рез фі­скаль­ні піль­ги.

• Зро­ста­н­ня укра­їн­ської еко­но­мі­ки мо­жли­ве че­рез се­ктор #Hitech.

• Зі зро­ста­н­ням #Hitech зро­ста­ти­ме без­ро­бі­т­тя.

• Укра­ї­ні по­трі­бен рух від IT-ау­тсор­су до ство­ре­н­ня сво­їх про­ду­ктів.

• В Укра­ї­ні є ве­ли­кий роз­рив між на­у­кою та впро­ва­дже­н­ням роз­ро­бок.

• В енер­ге­ти­ку Укра­ї­ни по­трі­бно ін­ве­сту­ва­ти 45 мі­льяр­дів до­ла­рів.

• З ре­фор­му­ва­н­ням по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства про­фе­сія «бух­гал­тер» не бу­де акту­аль­ною.

• Про­фе­сія «ди­ре­ктор зі стра­те­гії» най­ближ­чим ча­сом ста­не за­тре­бу­ва­ною.

• Че­рез роз­ви­ток тар­ге­то­ва­ної ре­кла­ми від­па­де не­об­хі­дність мар­ке­тин­гу.

• Шкіль­ну про­гра­му мо­жна за­сво­ї­ти за 4-5 ро­ків за­мість 11-12. Час, що за­ли­шив­ся, по­трі­бно ви­тра­ти­ти на від­пра­цю­ва­н­ня на­ви­чок.

• Ці­ка­вою до­роб­кою є ін­те­р­актив­ні оку­ля­ри від Май­кро­софт. Одя­га­єш їх на мон­та­жни­ка, він те­ле­фо­нує опе­ра­то­ру і той чі­тко ба­чить кар­тин­ку, ке­рує ру­ка­ми мон­та­жни­ка (на­ти­сни тут, при­кру­ти сю­ди).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.