Вза­є­мо­дія юри­скон­суль­та зі стру­ктур­ни­ми оди­ни­ця­ми фір­ми

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА IN-HOUSE - Ан­на ФРАНКОВА ФРАНКОВА, юри­скон­сульт ТОВ «Сі­гнет Хол­динг» («Cygnet Agrocompany»), адво­кат

Жо­дна те­о­рія, про­гра­ма чи уря­до­ва по­лі­ти­ка не мо­жуть зро­би­ти під­при­єм­ство успі­шним. Це мо­жуть зро­би­ти ли­ше лю­ди. Акіо Мо­рі­та, япон­ський ін­же­нер та під­при­є­мець, спів­за­снов­ник Sony Corporation

Вза­є­мо­дія є одним з основ­них за­со­бів спіль­ної ді­яль­но­сті суб’єктів, на­ді­ле­них ко­лом обов’яз­ків, прав та пов­но­ва­жень за­для до­ся­гне­н­ня основ­ної, спіль­ної ме­ти – до­бро­бу­ту фір­ми (при­бу­ток, роз­ши­ре­н­ня під­при­єм­ни­цьких го­ри­зон­тів, від­кри­т­тя но­вих рин­ків збу­ту, ре­а­лі­за­ція но­вих пер­спе­ктив­них про­е­ктів, пра­гне­н­ня до но­вих звер­шень та до­ся­гнень, здо­ро­ва кор­по­ра­тив­на куль­ту­ра у фір­мі то­що).

Ре­зуль­та­тив­ність ро­бо­ти фір­ми на­пря­му за­ле­жить від вста­нов­ле­но­го по­ряд­ку вза­є­мо­дії між пра­ців­ни­ка­ми, від­ді­ла­ми, фі­лі­я­ми (пред­став­ни­цтва­ми) та го­лов­ни­ми під­при­єм­ством, між під­при­єм­ством як ма­те­рин­ською ком­па­ні­єю та до­чір­ні­ми під­при­єм­ства­ми. Ви­со­кий рі­вень до­три­ма­н­ня вста­нов­ле­них норм, пра­вил вза­є­мо­дії у фір­мі між її суб’єкта­ми, що скла­да­ють одне ці­ле, мо­жуть свід­чи­ти про які­сну по­ве­дін­ку в її стру­кту­рі.

Всі бі­знес-про­це­си у фір­мі вза­є­мо­пов’яза­ні. Пра­ців­ни­ки рі­зних ла­нок вер­ти­каль­ної та го­ри­зон­таль­ної стру­кту­ри ма­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі мо­жли­ві за­со­би ко­му­ні­ка­ції (вер­баль­ні та не­вер­баль­ні, усні та пи­сьмо­ві то­що).

Одні­єю з клю­чо­вих фі­гур у про­це­сі вза­є­мо­дії ви­сту­пає юри­скон­сульт фір­ми. Ді­яль­ність юри­скон­суль­та охо­плює рі­зні на­прям­ки ді­яль­но­сті стру­ктур­них оди­ниць фір­ми, то­му зна­чна ча­сти­на йо­го ро­бо­ти по­ля­гає в ко­ор­ди­на­ції дій, ко­му­ні­ка­ції, обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю, по­шу­ку дже­рел ін­фор­ма­ції, про­по­зи­ції та по­го­джен­ні тих чи ін­ших пи­тань, що ма­ють юри­ди­чне спря­му­ва­н­ня, все­ре­ди­ні фір­ми.

Ді­яль­ність юри­скон­суль­та пе­ре­ти­на­є­ться зі сфе­ра­ми ді­яль­но­сті стру­ктур­них оди­ниць фір­ми з та­ких пи­тань: до­го­вір­на ро­бо­та; ве­де­н­ня су­до­вих справ (тру­до­ві, зе­мель­ні, го­спо­дар­ські, по­да­тко­ві спо­ри то­що); ви­пла­та ди­ві­ден­дів; пред­став­ни­цтво ін­те­ре­сів під час пе­ре­вір­ки кон­тро­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми; вну­трі­шній та зов­ні­шній ау­дит; ре­ор­га­ні­за­ція вну­трі­шньої стру­кту­ри фір­ми та фір­ми за­га­лом; лі­кві­да­ція то­що.

Все за­зна­че­не по­тре­бує за­пи­ту та збо­ру ін­фор­ма­ції юри­скон­суль­том від рі­зних стру­ктур­них оди­ниць фір­ми. Спів­пра­цю­ю­чи зі стру­ктур­ни­ми оди­ни­ця­ми фір­ми, юри­скон­сульт ке­ру­є­ться вну­трі­шньо кор­по­ра­тив­ни­ми пра­ви­ла­ми по­ве­дін­ки, куль­ту­ри та ети­ки, що до­зво­ляє ви­зна­чи­ти та­кти­ку по­ве­дін­ки у стру­кту­рі вза­є­мо­дії зі стру­ктур­ни­ми оди­ни­ця­ми. У ра­зі від­су­тно­сті фор­ма­лі­зо­ва­них ви­ще­о­зна­че­них пра­вил юри­скон­сульт має по­кла­да­ти­ся на зви­чаї ді­ло­во­го обі­гу, вла­сний до­свід, про­фе­сій­ну ін­ту­ї­цію.

Спи­ра­ю­чись на кор­по­ра­тив­ні пра­ви­ла та/або вну­трі­шньо сфор­мо­ва­ні пра­ви­ла і пе­ре­ко­на­н­ня юри­скон­суль­та фір­ми, мо­жна ви­зна­чи­ти основ­ні прин­ци­пи вза­є­мо­дії юри­скон­суль­та зі стру­ктур­ни­ми оди­ни­ця­ми:

• до­три­ма­н­ня ви­мог ло­каль­них пра­во­вих актів фір­ми;

• до­три­ма­н­ня прав та за­кон­них ін­те­ре­сів фір­ми;

• ви­яв­ле­н­ня іні­ці­а­ти­ви у ви­рі­шен­ні пи­тань та спо­ну­ка­н­ня до цьо­го ін­ших суб’єктів вза­є­мо­дії у фір­мі;

• мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сних пов­но­ва­жень за­для по­зи­тив­но­го ви­рі­ше­н­ня пи­тань фір­ми, не­д­опу­ще­н­ня зло­вжи­вань;

• не­д­опу­ще­н­ня ма­ні­пу­ля­цій, що мо­же спри­чи­ни­ти роз­ши­ре­н­ня ча­со­вих меж ви­рі­ше­н­ня то­го чи ін­шо­го пи­та­н­ня пра­во­во­го ха­ра­кте­ру;

• про­актив­на по­зи­ція, не­д­опу­сти­мість ро­бо­ти за прин­ци­пом: «Моя ха­та скраю – ні­чо­го не знаю»;

• вза­є­мо­дія за­для за­галь­но­го бла­га фір­ми;

• спри­йма­н­ня се­бе та ін­ших суб’єктів вза­є­мо­дії як одне ці­ле, як го­дин­ни­ко­вий ме­ха­нізм;

• роз­роб­ка стра­те­гії по­ве­дін­ки у пра­во­вих пи­та­н­нях має ґрун­ту­ва­ти­ся на ана­лі­зі зі­бра­ної ін­фор­ма­ції від стру­ктур­них оди­ниць, які ви­сту­па­ють дже­ре­ла­ми ін­фор­ма­ції;

• ро­зу­мі­н­ня рів­ня гло­баль­но­сті та мас­шта­бно­сті ви­рі­ше­н­ня пра­вих пи- тань стру­ктур­них оди­ниць фір­ми для ви­зна­че­н­ня рів­нів вза­є­мо­дії (го­ри­зон­таль­ної чи вер­ти­каль­ної); • кон­фі­ден­цій­ність; • на­ці­ле­ність на ре­зуль­тат, дія за прин­ци­пом: «Ба­чу ціль не ба­чу пе­ре­шкод»;

• об’єктив­ність у збо­рі та ана­лі­зі ін­фор­ма­ції;

• сві­до­ма та ці­ле­спря­мо­ва­на ді­яль­ність суб’єктів вза­є­мо­дії стру­ктур­них оди­ниць фір­ми.

Пе­ре­лік цих прин­ци­пів не є ви­чер­пним, він мо­же бу­ти до­пов­не­ний ін­ши­ми ін­ди­ві­ду­аль­но ви­зна­че­ни­ми для ко­жно­го юри­скон­суль­та прин­ци­па­ми, які бу­дуть ді­є­ви­ми у про­це­сі вза­є­мо­дії зі стру­ктур­ни­ми один­ця­ми фір­ми.

Не­об­хі­дно ро­зу­мі­ти, що вза­є­мо­дія юри­скон­суль­та зі стру­ктур­ни­ми оди­ни­ця­ми фір­ми ви­ко­нує низ­ку фун­кцій: ре­гу­ля­тив­ну, ко­ор­ди­на­цій­ну, ін­фор­ма­цій­ну, ор­га­ні­за­цій­ну, по­ве­дін­ко­ву, ко­му­ні­ка­тив­ну, кон­тро­лю­ю­чу, на­гля­до­ву, мо­ти­ва­цій­ну.

До чо­го при­зво­дить де­стру­ктив­на вза­є­мо­дія або від­су­тність вза­є­мо­дії зі стру­ктур­ни­ми оди­ни­ця­ми фір­ми:

• від­су­тність ва­рі­а­тив­но­сті у прийнят­ті рі­шень;

• від­су­тність об’єктив­но­сті під час прийня­т­тя рі­шень;

• пе­ре­ви­ще­н­ня пов­но­ва­жень або зло­вжи­ва­н­ня ни­ми;

• збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті по­ми­лок та по­да­ча не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції бе­не­фі­ці­а­рам фір­ми та/або тре­тім осо­бам, що мо­же по­зна­чи­ти­ся на ре­пу­та­ції фір­ми;

• са­мо­впев­не­ність та не­ком­пе­тен­тність;

• ви­ни­кне­н­ня зби­тків та втра­та клі­єн­тів.

Що спри­яє успі­шній вза­є­мо­дії юри­скон­суль­та зі стру­ктур­ни­ми оди­ни­ця­ми фір­ми:

• спри­я­н­ня за­лу­чен­ню суб’єктів вза­є­мо­дії до спіль­них обго­во­рень;

• про­ве­де­н­ня спіль­них зу­стрі­чей та call conference;

• за­лу­че­н­ня суб’єктів до уча­сті у про­е­ктах з роз­по­ді­ле­н­ням фун­кцій ко­жно­го з них;

• обі­зна­ність з по­са­до­ви­ми обов’яз­ка­ми;

• спо­ну­ка­н­ня суб’єктів вза­є­мо­дії стру­ктур­них оди­ниць фір­ми до ви­яв­ле­н­ня іні­ці­а­ти­ви, про­по­ну­ва­н­ня мо­жли­вих шля­хів ви­рі­ше­н­ня пра­во­вих пи­тань;

• ви­бір опти­маль­них ка­на­лів ко­му­ні­ка­ції;

• роз­ви­ток пра­кти­ки на­да­н­ня одно­ран­го­во­го зво­ро­тно­го зв’яз­ку; • спо­ну­ка­н­ня до са­мо­кон­тро­лю; • до­ско­на­ле ро­зу­мі­н­ня стру­кту­ри ком­па­нії та сфер від­по­від­аль­но­сті ко­жно­го з її на­прям­ків, під­роз­ді­лів, по­са­до­вих осіб;

• про­ве­де­н­ня вну­трі­шніх та зов­ні­шніх тре­нін­гів.

Ви­ко­ри­ста­н­ня роз­ро­бле­них IT-про­грам по­го­дже­н­ня до­ку­мен­тів, їх ру­ху та обі­гу є одним з ді­є­вих за­со­бів вза­є­мо­дії між суб’єкта­ми та кон­тро­лю за їх ви­ко­на­н­ням. Та­кий по­зи­тив­ний до­свід має ТОВ «Сі­гнет Хол­динг». Ба­жа­н­ня змі­ню­ва­ти­ся та ру­ха­ти­ся впе­ред ста­ло ру­шій­ною си­лою в ре­а­лі­за­ції про­гра­ми, яка до­зво­ли­ла уні­фі­ку­ва­ти до­го­вір­ну ро­бо­ту, під­ви­щи­ти її якість, здій­сню­ва­ти по­стій­ний до­сту­пний кон­троль та усу­ну­ти не­ді­є­ві за­со­би по­го­дже­н­ня до­го­во­рів.

На при­кла­ді ді­яль­но­сті ТОВ «Сі­гнет Хол­динг» мо­жна ствер­джу­ва­ти, що як ке­ру­ю­ча ком­па­нія во­на ста­вить го­лов­ні ці­лі та по­ка­зує шля­хи їх до­ся­гне­н­ня, оці­нює ри­зи­ки та ви­ко­нує ре­гу­ля­тив­ну фун­кцію в управ­лін­ні ком­па­ній гру­пи Сі­гнет, під­би­ває під­сум­ки ре­зуль­та­тив­но­сті ді­яль­но­сті. Ре­а­лі­за­ція ІТ-про­е­кту – яскра­вий при­клад про­е­кту, впро­ва­дже­н­ня яко­го по­тре­бує які­сної ко­му­ні­ка­ції не ли­ше все­ре­ди­ні юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту, але й вза­є­мо­дії зі спе­ці­а­лі­ста­ми ін­ших на­прям­ків (чле­на­ми прое­кт­ної ко­ман­ди та вну­трі­шні­ми «клі­єн­та­ми»). Одні­єю з най­ва­жли­ві­ших цін­но­стей гру­пи Сі­гнет є ко­ман­дна ро­бо­та. У прое­кт­ній ді­яль­но­сті це осо­бли­во ва­жли­во для успі­ху.

Чі­тке ви­зна­че­н­ня ці­лей та по­став­ле­них за­дач пе­ред суб’єкта­ми вза­є­мо­дії стру­ктур­них оди­ниць фір­ми ста­не мо­ти­ва­цій­ним по­штов­хом до їх ви­рі­ше­н­ня. Сприйня­т­тя ви­ще­о­зна­че­них суб’єктів як па­злів у стру­кту­рі на­дає ро­зу­мі­н­ня їх ці­лі­сно­сті або роз­по­ро­ше­но­сті, а от­же, ви­бо­ру ме­то­ду впли­ву на них.

От­же, вза­є­мо­дія юри­скон­суль­та зі стру­ктур­ни­ми оди­ни­ця­ми фір­ми є клю­чо­вим пун­ктом у гар­мо­ні­за­ції ді­яль­но­сті фір­ми, чин­ни­ком, що опо­се­ред­ко­ва­но впли­ває на фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки та пра­виль­ність обра­ної стра­те­гії у ви­рі­шен­ні пи­тань пра­во­во­го ха­ра­кте­ру. Ефе­ктив­ність та­кої вза­є­мо­дії за­ле­жить від обра­них ме­то­дів впли­ву на суб’єктів вза­є­мо­дії стру­ктур­них оди­ниць фір­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.